Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ)

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 12 - 31, 15.06.2019

Abstract

Bu araştırmada, odak grup görüşmesi yoluyla, kalite güvencesi bağlamında yükseköğretim kurumlarımızda öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerindeki mevcut durumun, öğretim elemanlarının öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinde yaşadıkları sorunların ve bu sorunların çözümlerine yönelik eğitim bilimleri alanında uzman öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, odak grup görüşmesine katılan eğitim bilimleri alanında uzman 6 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bu araştırma kapsamında geliştirilmiş olan “Odak Grup Görüşmesi Formu” kullanılmıştır. Odak grup görüşmesine katılan öğretim elemanlarının görüşleri olduğu gibi değiştirilmeden verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yükseköğretimde öğretme-öğrenme süreçlerinin mevcut durumunda bazı sorunlar bulunduğu, bu sorunların önemli bir kısmının öğretim elemanlarının öğretme-öğrenme süreçlerine yönelik yeterlikleriyle ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının öğretme-öğrenme süreçleri yeterliklerinin geliştirilmesi için ise güncel konu ve içeriklerle hazırlanmış bir eğitici eğitimi programının geliştirilip uygulanması önerilmiştir.

References

 • Akaydın, B. B., & Kaya, S. (2018). Sosyal bilgiler dersinde animasyon içeren ve içermeyen 5e modeli’nin öğrencilerin başarı ve tutumuna etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1).
 • Akgün, M. (2016). Yüksek öğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır?. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (26), 197-204.
 • Altunbay, M., & Bıçak, N. (2018). Türkçe eğitimi derslerinde" z kuşağı" bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 10(1).
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem ve Teknikleri, İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 • Bastable, S. B. (2003). Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice. Jones & Bartlett Learning.
 • Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Bulut, A., & Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081-1090.
 • Büyükkaragöz, S. ve Sünbül, A. M. (1997). Öğretmen adaylarının yeterlilik düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumunda sunulan Bildiri, İzmir.
 • Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of educational research, 77(1), 113-143.
 • Creswell, J.W. (1998). Qualitative ınquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks, California: SAGE.
 • Çınar, D., & Akgün, Ö. E. (2015). Ders kitabı tasarımında artırılmış gerçeklik kullanımı: bir ingilizce ders kitabı bölümü örneği. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri.
 • Demir, S., & Gürol, M. (2017). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı puanlarına, öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(14).
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
 • Efendioğlu, A. (2006). Anlamlı Ögrenme Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Bilgisayar destekli Geometri Programının İlkögretim Dördüncü Sınıf Ögrencilerinin Akademik Basarılarına ve Kalıcılıga Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ergin, İ. (2009). 5E Modeli'nin öğrencilerin akademik başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi:" eğik atış hareketi" örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 11-26.
 • Erişen, Y. (1997). Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 3(1), 45-62.
 • Ersoy, E. (2010). Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğrenci motivasyonuna etkisi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 337-358.
 • Felder, R. M., & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. College teaching, 44(2), 43-47.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö. (2006). Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri ve Türkiye örneği, (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Jonassen, D. H., & Easter, M. A. (2012). Conceptual change and student-centered learning environments. Theoretical foundations of learning environments, 95-113.
 • Kamışlı, H., Yelken, T. Y., &, Akay, C. (2013). Hastane okullarının mevcut durumuna ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1).
 • Keçeci, A., & Taşocak, G. (2009). Öğretim elemanlarının iletişim becerileri: Bir sağlık yüksekokulu örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 131-136.
 • Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Köroğlu, H., & Yeşildere, S. (2004). İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi tamsayılar ünitesinde çoklu zeka teorisi tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).
 • Krueger, R.A. (1998). Moderating Focus Groups. California: SAGE.
 • M.E.B. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Meraler, S. ve Adıgüzel, A. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012(9).
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ., & Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3).
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2009). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi: Öpyep örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Özdemir, M. (2015). Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri bağlamında öğretim süreçleri ve öğrenme kaynaklarının incelenmesi (Gaziantep Üniversitesi Örneği), (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Pedersen, S., & Liu, M. (2003). Teachers’ beliefs about issues in the implementation of a student-centered learning environment. Educational Technology Research and Development, 51(2), 57.
 • Phillips, A. H. (2005). The effects of student-centered, technology-based instruction on the intrinsic motivation of secondary students. Action Research Exchange, 4(2).
 • Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 47(3), 220-228.
 • Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T., & Göktaş, Y. (2010). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim teknolojileri dergisi, 1(3), 43-49.
 • Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., Martínez, I. M., & Schaufeli, W. B. (2003). Perceived collective efficacy, subjective well-being and task performance among electronic work groups: An experimental study. Small Group Research, 34(1), 43-73.
 • Saracaloğlu, A. S., Akamca, G. Ö., & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 241-260.
 • Sezer, B., Yılmaz, F. G. K., & Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve geleneksel yüz yüze hizmet içi eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: deneysel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264-288.
 • Steel, J., & Hudson, A. (2001). Educational technology in learning and teaching: the perceptions and experiences of teaching staff. Innovations in education and Teaching International, 38(2), 103-111.
 • Suler, J. (1995). Using interviews in research, Erişim adresi: http://www.rider.edu/~suler/interviews.html
 • Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1).
 • Turan, B. A. (2014). Probleme dayalı öğrenmenin başarıya, öz-düzenleyici öğrenme becerilerine ve akademik özgüvene etkisi, (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uyar, M. Y. ve Doğanay, A. (2018). Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 186-209.
 • Yelken, T. Y. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(153).
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu. (2016b). Kurumsal dış değerlendirme ölçütleri, Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/67.

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 12 - 31, 15.06.2019

Abstract

References

 • Akaydın, B. B., & Kaya, S. (2018). Sosyal bilgiler dersinde animasyon içeren ve içermeyen 5e modeli’nin öğrencilerin başarı ve tutumuna etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1).
 • Akgün, M. (2016). Yüksek öğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır?. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (26), 197-204.
 • Altunbay, M., & Bıçak, N. (2018). Türkçe eğitimi derslerinde" z kuşağı" bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 10(1).
 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem ve Teknikleri, İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 • Bastable, S. B. (2003). Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice. Jones & Bartlett Learning.
 • Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Bulut, A., & Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081-1090.
 • Büyükkaragöz, S. ve Sünbül, A. M. (1997). Öğretmen adaylarının yeterlilik düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumunda sunulan Bildiri, İzmir.
 • Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of educational research, 77(1), 113-143.
 • Creswell, J.W. (1998). Qualitative ınquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks, California: SAGE.
 • Çınar, D., & Akgün, Ö. E. (2015). Ders kitabı tasarımında artırılmış gerçeklik kullanımı: bir ingilizce ders kitabı bölümü örneği. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri.
 • Demir, S., & Gürol, M. (2017). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı puanlarına, öğrenme yaklaşımlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(14).
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
 • Efendioğlu, A. (2006). Anlamlı Ögrenme Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Bilgisayar destekli Geometri Programının İlkögretim Dördüncü Sınıf Ögrencilerinin Akademik Basarılarına ve Kalıcılıga Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ergin, İ. (2009). 5E Modeli'nin öğrencilerin akademik başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi:" eğik atış hareketi" örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 11-26.
 • Erişen, Y. (1997). Öğretim elemanlarının dönüt ve düzeltme davranışlarını yerine getirme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 3(1), 45-62.
 • Ersoy, E. (2010). Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğrenci motivasyonuna etkisi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 337-358.
 • Felder, R. M., & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. College teaching, 44(2), 43-47.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö. (2006). Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri ve Türkiye örneği, (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Jonassen, D. H., & Easter, M. A. (2012). Conceptual change and student-centered learning environments. Theoretical foundations of learning environments, 95-113.
 • Kamışlı, H., Yelken, T. Y., &, Akay, C. (2013). Hastane okullarının mevcut durumuna ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1).
 • Keçeci, A., & Taşocak, G. (2009). Öğretim elemanlarının iletişim becerileri: Bir sağlık yüksekokulu örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 131-136.
 • Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Köroğlu, H., & Yeşildere, S. (2004). İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi tamsayılar ünitesinde çoklu zeka teorisi tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).
 • Krueger, R.A. (1998). Moderating Focus Groups. California: SAGE.
 • M.E.B. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Meraler, S. ve Adıgüzel, A. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yükseköğretimde kaliteye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012(9).
 • Murat, M., Aslantaş, H. İ., & Özgan, H. (2006). Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3).
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2009). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi: Öpyep örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Özdemir, M. (2015). Avrupa Birliği yükseköğretim kalite göstergeleri bağlamında öğretim süreçleri ve öğrenme kaynaklarının incelenmesi (Gaziantep Üniversitesi Örneği), (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Pedersen, S., & Liu, M. (2003). Teachers’ beliefs about issues in the implementation of a student-centered learning environment. Educational Technology Research and Development, 51(2), 57.
 • Phillips, A. H. (2005). The effects of student-centered, technology-based instruction on the intrinsic motivation of secondary students. Action Research Exchange, 4(2).
 • Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 47(3), 220-228.
 • Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T., & Göktaş, Y. (2010). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim teknolojileri dergisi, 1(3), 43-49.
 • Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., Martínez, I. M., & Schaufeli, W. B. (2003). Perceived collective efficacy, subjective well-being and task performance among electronic work groups: An experimental study. Small Group Research, 34(1), 43-73.
 • Saracaloğlu, A. S., Akamca, G. Ö., & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 241-260.
 • Sezer, B., Yılmaz, F. G. K., & Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve geleneksel yüz yüze hizmet içi eğitim uygulamalarının karşılaştırılması: deneysel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264-288.
 • Steel, J., & Hudson, A. (2001). Educational technology in learning and teaching: the perceptions and experiences of teaching staff. Innovations in education and Teaching International, 38(2), 103-111.
 • Suler, J. (1995). Using interviews in research, Erişim adresi: http://www.rider.edu/~suler/interviews.html
 • Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1).
 • Turan, B. A. (2014). Probleme dayalı öğrenmenin başarıya, öz-düzenleyici öğrenme becerilerine ve akademik özgüvene etkisi, (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uyar, M. Y. ve Doğanay, A. (2018). Öğrenci merkezli strateji, yöntem ve tekniklerin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 186-209.
 • Yelken, T. Y. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(153).
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu. (2016b). Kurumsal dış değerlendirme ölçütleri, Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/67.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Mutlu UYGUR (Primary Author)
MERSIN UNIVERSITY
0000-0002-7756-2576
Türkiye


Tuğba YANPAR YELKEN
0000-0002-0800-4802
Türkiye

Publication Date June 15, 2019
Application Date April 21, 2019
Acceptance Date May 21, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ejaes556581, journal = {Journal of Advanced Education Studies}, issn = {2687-3087}, address = {}, publisher = {Tuğba YANPAR YELKEN}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {12 - 31}, doi = {}, title = {YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ)}, key = {cite}, author = {Uygur, Mutlu and Yanpar Yelken, Tuğba} }
APA Uygur, M. & Yanpar Yelken, T. (2019). YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ) . Journal of Advanced Education Studies , 1 (1) , 12-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/45527/556581
MLA Uygur, M. , Yanpar Yelken, T. "YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ)" . Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 12-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/45527/556581>
Chicago Uygur, M. , Yanpar Yelken, T. "YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ)". Journal of Advanced Education Studies 1 (2019 ): 12-31
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ) AU - Mutlu Uygur , Tuğba Yanpar Yelken Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Advanced Education Studies JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 31 VL - 1 IS - 1 SN - 2687-3087- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Education Studies YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ) %A Mutlu Uygur , Tuğba Yanpar Yelken %T YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ) %D 2019 %J Journal of Advanced Education Studies %P 2687-3087- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Uygur, Mutlu , Yanpar Yelken, Tuğba . "YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ)". Journal of Advanced Education Studies 1 / 1 (June 2019): 12-31 .
AMA Uygur M. , Yanpar Yelken T. YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ). EJAES. 2019; 1(1): 12-31.
Vancouver Uygur M. , Yanpar Yelken T. YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ). Journal of Advanced Education Studies. 2019; 1(1): 12-31.
IEEE M. Uygur and T. Yanpar Yelken , "YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ (UZMAN TEMELLİ ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ)", Journal of Advanced Education Studies, vol. 1, no. 1, pp. 12-31, Jun. 2019
                 drji.png           
                                                                                                                                                               
     logo.png

  asos-index.png  

logo.pngTÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)

CrossRef DOI