BibTex RIS Kaynak Göster

Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 0 - 0, 04.10.2016

Öz

Özet:
Amaç: Yaban mersini olarak bilinen ve halk arasında diyabet başta olmak üzere birçok hastalıkta tedavi edici olarak kullanılan Vaccinium myrtillus Amerika’da ve Türkiye’de yaygın bir yetişme alanına sahiptir. Bu araştırmada, Vaccinium myrtillus’un, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, lipit peroksidasyonu, antioksidan sistem ve plazma glikoz düzeyi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.
Materyal ve Metot: 32 adet Sprague-Dawley yetişkin erkek sıçan, her grupta 8’er adet olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Gruplar: Kontrol (K), streptozotosin (STZ), Vaccinium myrtillus (VM), ve Vaccinium myrtillus + streptozotosin (VM + STZ) verilecek şekilde belirlendi. STZ sitratlı tampon (0,1 M, pH 4,5) içerisinde 55 mg/kg olacak şekilde hazırlandıktan sonra sıçanlara tek doz ve intraperitoneal uygulandı. Hazırlanan ekstre hayvanlara gruplarına göre 10 gün boyunca her gün gavaj olarak verildi (100 mg/kg). 11. gün hayvan gruplarına göre streptozosin ile diyabet oluşturuldu (55 mg/kg). Kuyruktan alınan kan ile glikoz ölçüldü. Antioksidan bir enzim olan katalaz, Aebi’nin metodu kullanılarak; lipit peroksidasyon ürünü olan MDA, Draper ve Hadley’in spektrofotometrik metoduyla; protein tayini ise doku homojenatlarından oluşan ekstratların süpernatantlarının Lowry’nin yöntemine göre belirlenmesiyle hesaplandı. Sonuçlar ANOVA testi ile değerlendirilip, p<0,05 değerler anlamlı kabul edilmiştir.
Sonuçlar: STZ ile diyabet yapılmadan önce VM verilen grupta karaciğer CAT değerlerinde anlamlı bir artış saptandı. Karaciğer MDA değeri incelendiğinde STZ ile VM arasında ve STZ ile K arasında anlamlı farklılık gözlendi. Böbrek MDA değerinde, STZ ile VM karşılaştırıldığında STZ grubunda MDA değeri yüksek bulundu (p <0,05).
Tartışma: Sıçanlarda diyabet oluşturulmasıyla oksidatif stres artmaktadır. Diyabetik sıçanlara Vaccinium myrtillus verilmesi oksidatif stresi azaltmakta ve bu durum sıçanın genel durumunu iyileştirmektedir. Vaccinium myrtillus’un antidiyabetik ve antioksidan etkilerinin daha net belirlenmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vaccinium myrtillus, Diyabetes Mellitus, MDA, CAT, Antioksidan.

The Effects of Vaccinium Myrtillus on Antioxidant System and Lipid Peroxidation in Experimental Diabetic Rats Model

Abstract:
Aim: Vaccinium myrtillus (VM) is popularly known as blueberries used as a therapeutic in many diseases, especially diabetes. VM has an extensive habitat in Turkey and America. In this study, we aimed to investigate the effect of Vaccinium myrtillus of on lipid peroxidation, antioxidant system and plasma glucose levels in streptozotocin (STZ) induced diabetic rats.
Materials and Methods: 32 adult male Sprague-Dawley rats were divided into 4 groups, including 8 rats in each group. Groups were determined: control (C), streptozotocin (STZ), Vaccinium myrtillus (VM) and Vaccinium myrtillus + streptozotocin (STZ+VM). After preparation of STZ contains citrate buffer (0.1 M, pH 4.5), applied intraperitoneal 55 mg/kg single dose to rats. Extracts was given as oral gavage according to the group of animals every day for 10 days (100mg / kg). 11. Days, it were formed diabetes by streptozocin (55mg / kg) according to animal groups. Blood glucose was measured from the queue. The catalase that is an antioxidant enzyme, activity was measured, by the Aebi method. Lipid peroxidation product that malondialdehyde (MDA) content were studied by spectrophotometric method according to Draper and Hadley method. The determination of supernatant of the resulting protein extracts of tissue homogenates were calculated by determining by the Lowry method. The results are evaluated by ANOVA, <0.05 were considered significant.
Results: There was a significant increase in liver CAT values in STZ+VM group (p <0.05). It was not detected statistical significance changes in other outcomes. When the liver MDA levels were examined, there was significant difference between STZ and VM, STZ and C. When the kidney MDA levels were compared, MDA levels in STZ group was significantly higher than VM (p <0.05).
Conclusion: The oxidative stress increase in rats by creation of diabetes. The applying of Vaccinium myrtillus to the diabetic rats is reduced oxidative stress and this improves the general state of the rats. More studies are needed to determine more clearly the antidiabetic and antioxidant effects of Vaccinium myrtillus.
Keywords: Vaccinium myrtillus, Diabetes Mellitus, MDA, CAT antioxidant.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan Basri Savaş

Asuman Türkkan Bu kişi benim

Berire Yavuz Bu kişi benim

Ayşe Yiğit Bu kişi benim

Efkan Uz

Nezihe Aslı Bayram Bu kişi benim

Banu Kale Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Savaş, H. B., Türkkan, A., Yavuz, B., Yiğit, A., vd. (2016). Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine, 4(2).
AMA Savaş HB, Türkkan A, Yavuz B, Yiğit A, Uz E, Bayram NA, Kale B. Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine. Ekim 2016;4(2).
Chicago Savaş, Hasan Basri, Asuman Türkkan, Berire Yavuz, Ayşe Yiğit, Efkan Uz, Nezihe Aslı Bayram, ve Banu Kale. “Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem Ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri”. International Journal of Basic and Clinical Medicine 4, sy. 2 (Ekim 2016).
EndNote Savaş HB, Türkkan A, Yavuz B, Yiğit A, Uz E, Bayram NA, Kale B (01 Ekim 2016) Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine 4 2
IEEE H. B. Savaş, “Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri”, International Journal of Basic and Clinical Medicine, c. 4, sy. 2, 2016.
ISNAD Savaş, Hasan Basri vd. “Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem Ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri”. International Journal of Basic and Clinical Medicine 4/2 (Ekim 2016).
JAMA Savaş HB, Türkkan A, Yavuz B, Yiğit A, Uz E, Bayram NA, Kale B. Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2016;4.
MLA Savaş, Hasan Basri vd. “Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem Ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri”. International Journal of Basic and Clinical Medicine, c. 4, sy. 2, 2016.
Vancouver Savaş HB, Türkkan A, Yavuz B, Yiğit A, Uz E, Bayram NA, Kale B. Vaccinium Myrtillus’un Deneysel Diyabetik Sıçan Modelinde Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2016;4(2).