Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 7, 276 - 300, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Altuntaş, G. (2014). Girişimcilik Ve Stratejik Yönetim Ilişkisi: Bir Stratejik Girişimcilik Modeli ve Testi, Research Journal of Business and Management, 1 (2), 103-129.
 • Arıkan, S. (2002). Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial Innovation: The Importance Of Context. Research Policy, 43(7), 1097-1108.
 • Bhatnagar, A., Misra, S. & Rao, H.R. (2000). On Risk, Convenience, and Internet Shopping Behavior, Communications of the ACM, 43(11), 98-106.
 • Bird, B. J. (1989). Entrepreneurial Behavior. New York: Scott Foresman & Company.
 • Braak, J. (2001). Individual Characteristics Influencing Teachers’ Class Use of Computers, Journal of Educational Computing Research , 25(2), 141-157.
 • Ceylan, A., & Demircan, N. (2001). Girişimciliği Etkileyen Faktörler İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma, IX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 827-840, İstanbul.
 • Ciavarella, M. A., Buchholtz, A. K., Riordan, C. M., Gatewood, R. D., & Stokes, G. S. (2004). The Big Five And Venture Survival: is There A Linkage?, Journal of Business Venturing, 19(4), 465-483.
 • Coulter, M. K. (2001). Entrepreneurship in Action. New York: Prentice Hall.
 • Cunningham, J. B., & Lischeron, J. (1991). Defining Entrepreneurship. Journal Of Small Business Management, 29(1), 45-61.
 • Çelik, A., & Akgemci, T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ'ler: Girişimcilik Kültürü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Yeni Stratejiler Karşısında KOBİ'ler. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Çetin, O., & Taşdemir, Ö. (2017). Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(3), 76-87. Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators, Academy of Management Journal, 34(1), 555-590.
 • Drucker, P. F. (2002). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, New York: Harper Collins Publishers Inc.
 • Er, P. H. (2013). Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 75-85.
 • Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A Critical Look At Technological Innovation Typology And Innovativeness Terminology: A Literature Review, Journal Of Product Innovation Management, 19(2), 110-132.
 • Goldsmith, R. E., & Foxall, G. R. (2003). The Measurement Of Innovativeness. The International Handbook On Innovation, 1(1), 321-330.
 • Hall, M., & Elliott, K. M. (2003). Diffusion Of Technology into The Teaching Process: Strategies To Encourage Faculty Members To Embrace The Laptop Environment, Journal of Education for Business, 78(6), 301-307.
 • Hatten, T. S. (2015). Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond. New York: Nelson Education.
 • Heron, J. (1992). Feeling And Personhood: Psychology in Another Key. London: Sage Pbc.
 • Herron, L. (1992). Cultivating Corporate Entrepreneurs, Human Resource Planning, 15(4), 3-14.
 • Hsu, C.L., Lu, H.P. & Hsu, H. (2007). Adoption of the Mobile Internet: An Empirical Study of Multimedia Message Service (MMS), International Journal of Management Science, 35(6), 715- 726.
 • Hurt, H.T., Joseph, K. & Cook, C.D. (1977). Scales for The Measurement of Innovativeness, Human Communication Research, 4(1), 58–65.
 • Jeraj, M., & Antoncic, B. (2013). A Conceptualization Of Entrepreneurial Curiosity And Construct Development: A Multi-Country Empirical Validation. Creativity Research Journal, 25(4), 426-435.
 • Johnson, T. L., & Hayes, C. (1996). Wanted: Entrepreneurial Skills, Black Enterprise, 26(9), 62-69.
 • Kantur, D. (2007). Kurumsal Girişimcilik Teması ve Ölçümü, Proceedings of the 15th National Management and Organization Congress, ss. 133-142, İstanbul.
 • Kapu, H. (2004). Anadolu Girişimcilerinin Girişimcilik Değerleri. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı., ss. 88-93, İstanbul.
 • Kılıçer, K. & Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 150-164.
 • Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Landström, H., Harirchi, G., & Åström, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring The Knowledge Base. Research Policy, 41(7), 1154-1181. Lazear, E. P. (2005). Entrepreneurship, Journal of Labor Economics, 23(4), 649-680.
 • Luchsinger, V., & Bagby, D. R. (1987). Entrepreneurship And İntrapreneurship: Behaviors, Comparisons, And Contrasts. SAM Advanced Management Journal, 52(3), 10-19.
 • Mahajan, V., Muller, E. & Srivastava, R.K. (1990). Determinator of Adopter Categories by Using Innovation Diffusion Models, Journal of Marketing Research, 27(1), 37-50.
 • Marcati, A., Guido, G., & Peluso, A. M. (2008). The Role of SME Entrepreneurs’ Innovativeness And Personality in The Adoption Of Innovations, Research Policy, 37(9), 1579-1590.
 • Martinez, E. & Polo, Y. (1998). The Acceptance and Diffusion of New Consumer Durables: Differences Between First and Last Adopters, Journal of Consumer Marketing, 15(4), 323-342.
 • Midgley, D.F. & Dowling, G.R. (1978). Innovativeness: The Concept and its Measurement, Journal of Consumer Research, 4(4), 229-242.
 • O’Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: meeting government and economic purpose, Journal of Business Venturing, 28 (2), 546-563.
 • Özdevecioğlu M., Karaca M. (2015). Girişimcilik Girişimci Kişilik Kavram Ve Uygulama, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Peneder, M. (2009). The Meaning of Entrepreneurship: A Modular Concept, Journal of Lnd Compet Trade, 9(1), 77-99.
 • Rahman, M. M., & Lian, K. F. (2011). The Development Of Migrant Entrepreneurship in Japan: Case Of Bangladeshis. Journal of International Migration and Integration, 12(3), 253-274.
 • Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2014). The Co-Creation Paradigm. Stanford: Stanford University Press.
 • Rezaei, J., Ortt, R., & Scholten, V. (2012). Measuring Entrepreneurship: Expert-Based Vs. Data-Based Methodologies. Expert Systems with Applications, 39(4), 4063-4074.
 • Rogers, E.M. (2003).Diffusion of Innovations, (5. Baskı). New York: Free Press.
 • Say, J. B. (1845). A Treatise on Political Economy, Translated by CR Prinsep, Philadelphia: Grigg & Elliot Pbc.
 • Scarborough, N. M., Idris, A., Che-Ha, N., & Saad, M. N. (2012). Entrepreneurship and SME Development: Perspectives from Malaysia.
 • Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, England: Cambridge, Mass.
 • Sönmez, A., & Toksoy, A. (2014). Entrepreneurship in Turkey And An Analysis On Turkish Entrepreneur Profile. JOME, 21(2), 41-58.
 • Summers, J.O. (1971). Generalized Change Agents and Innovativeness, Journal of Marketing Research, 8(3), 313-316.
 • Şahin, I. & Thompson, A. (2006). Using Rogers’ Theory to Interpret Instructional Computer Use By COE Faculty, Journal Research Technology in Education, 39(1), 81-104.
 • Thomas, A. S., & Mueller, S. L. (2000). A Case For Comparative Entrepreneurship: Assessing The Relevance Of Culture. Journal Of International Business Studies, 31(2), 287-301.
 • Tushman, M. & Nadler, D. (1986). Organizing for Innovation, California Management Review, 28(3), 74-92.
 • Ünay, F. G., & Zehir, C. (2012). Innovation Intelligence And Entrepreneurship in The Fashion Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41(1), 315-321. Ward, T. B. (2004). Cognition, Creativity, And Entrepreneurship. Journal Of Business Venturing, 19(2), 173-188.
 • Wonglimpiyarat, J. (2005). Does Complexity Affect The Speed Of Innovation?. Technovation, 25(8), 865-882.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 195-203.
 • Yuan, F. & Woodman, R. W. (2010). Innovative Behavior in The Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations, Academic Management Journal, 53(2), 323-342.
 • Zaltman, J., Duncan, R. & Holbeck, J. (1973). Innovations and Organizations. New York: John Wiley and Sons.
 • Zhao, F. (2005). Exploring The Synergy Between Entrepreneurship And Innovation, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(1), 25-41.

AKADEMİSYENLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN YENİLİKÇİLİK ALGILARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 7, 276 - 300, 31.12.2020

Öz

Yenilikçi faaliyetler yeni iş alanlarının yaratılması açısından oldukça önemli bir unsurdur. Yenilikçilik, girişimciliğin temel noktası olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte yenilikçilik, işletmelerin mevcut kaynaklarının artırılması ya da söz konusu kaynaklara yeni şeylerin ilave edilmesiyle yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, fırsatların değerlendirilmesi, mevcut teknolojinin geliştirilmesi ve pratik bir biçimde kullanılmasını sağlamanın bir yolu olarak görülmesi gerekir. Yenilikçilik, yeni ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin, teknolojilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıyla teknolojideki gelişmelerin vurgulanması yoluyla girişimcilik özelliklerinden yararlanır. Bu nedenle, girişimcilik düzeyi bireysel yenilikçilik algı özelliklerine girdi sağlayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da eğitim veren üç araştırma üniversitesinin mühendislik fakültesinde görev yapan 490 akademisyen için, girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algı özellliklerinin cinsiyete göre değerlendirilmesidir. Analiz sonucunda, girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algılarının hem kadın hem erkek akademisyenlerde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Gelenekçi özelliğe sahip akademisyenlerin girişimcilik düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Altuntaş, G. (2014). Girişimcilik Ve Stratejik Yönetim Ilişkisi: Bir Stratejik Girişimcilik Modeli ve Testi, Research Journal of Business and Management, 1 (2), 103-129.
 • Arıkan, S. (2002). Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial Innovation: The Importance Of Context. Research Policy, 43(7), 1097-1108.
 • Bhatnagar, A., Misra, S. & Rao, H.R. (2000). On Risk, Convenience, and Internet Shopping Behavior, Communications of the ACM, 43(11), 98-106.
 • Bird, B. J. (1989). Entrepreneurial Behavior. New York: Scott Foresman & Company.
 • Braak, J. (2001). Individual Characteristics Influencing Teachers’ Class Use of Computers, Journal of Educational Computing Research , 25(2), 141-157.
 • Ceylan, A., & Demircan, N. (2001). Girişimciliği Etkileyen Faktörler İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma, IX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 827-840, İstanbul.
 • Ciavarella, M. A., Buchholtz, A. K., Riordan, C. M., Gatewood, R. D., & Stokes, G. S. (2004). The Big Five And Venture Survival: is There A Linkage?, Journal of Business Venturing, 19(4), 465-483.
 • Coulter, M. K. (2001). Entrepreneurship in Action. New York: Prentice Hall.
 • Cunningham, J. B., & Lischeron, J. (1991). Defining Entrepreneurship. Journal Of Small Business Management, 29(1), 45-61.
 • Çelik, A., & Akgemci, T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBİ'ler: Girişimcilik Kültürü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Yeni Stratejiler Karşısında KOBİ'ler. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Çetin, O., & Taşdemir, Ö. (2017). Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(3), 76-87. Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators, Academy of Management Journal, 34(1), 555-590.
 • Drucker, P. F. (2002). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, New York: Harper Collins Publishers Inc.
 • Er, P. H. (2013). Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 75-85.
 • Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A Critical Look At Technological Innovation Typology And Innovativeness Terminology: A Literature Review, Journal Of Product Innovation Management, 19(2), 110-132.
 • Goldsmith, R. E., & Foxall, G. R. (2003). The Measurement Of Innovativeness. The International Handbook On Innovation, 1(1), 321-330.
 • Hall, M., & Elliott, K. M. (2003). Diffusion Of Technology into The Teaching Process: Strategies To Encourage Faculty Members To Embrace The Laptop Environment, Journal of Education for Business, 78(6), 301-307.
 • Hatten, T. S. (2015). Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond. New York: Nelson Education.
 • Heron, J. (1992). Feeling And Personhood: Psychology in Another Key. London: Sage Pbc.
 • Herron, L. (1992). Cultivating Corporate Entrepreneurs, Human Resource Planning, 15(4), 3-14.
 • Hsu, C.L., Lu, H.P. & Hsu, H. (2007). Adoption of the Mobile Internet: An Empirical Study of Multimedia Message Service (MMS), International Journal of Management Science, 35(6), 715- 726.
 • Hurt, H.T., Joseph, K. & Cook, C.D. (1977). Scales for The Measurement of Innovativeness, Human Communication Research, 4(1), 58–65.
 • Jeraj, M., & Antoncic, B. (2013). A Conceptualization Of Entrepreneurial Curiosity And Construct Development: A Multi-Country Empirical Validation. Creativity Research Journal, 25(4), 426-435.
 • Johnson, T. L., & Hayes, C. (1996). Wanted: Entrepreneurial Skills, Black Enterprise, 26(9), 62-69.
 • Kantur, D. (2007). Kurumsal Girişimcilik Teması ve Ölçümü, Proceedings of the 15th National Management and Organization Congress, ss. 133-142, İstanbul.
 • Kapu, H. (2004). Anadolu Girişimcilerinin Girişimcilik Değerleri. 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı., ss. 88-93, İstanbul.
 • Kılıçer, K. & Odabaşı, H. F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 150-164.
 • Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Landström, H., Harirchi, G., & Åström, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring The Knowledge Base. Research Policy, 41(7), 1154-1181. Lazear, E. P. (2005). Entrepreneurship, Journal of Labor Economics, 23(4), 649-680.
 • Luchsinger, V., & Bagby, D. R. (1987). Entrepreneurship And İntrapreneurship: Behaviors, Comparisons, And Contrasts. SAM Advanced Management Journal, 52(3), 10-19.
 • Mahajan, V., Muller, E. & Srivastava, R.K. (1990). Determinator of Adopter Categories by Using Innovation Diffusion Models, Journal of Marketing Research, 27(1), 37-50.
 • Marcati, A., Guido, G., & Peluso, A. M. (2008). The Role of SME Entrepreneurs’ Innovativeness And Personality in The Adoption Of Innovations, Research Policy, 37(9), 1579-1590.
 • Martinez, E. & Polo, Y. (1998). The Acceptance and Diffusion of New Consumer Durables: Differences Between First and Last Adopters, Journal of Consumer Marketing, 15(4), 323-342.
 • Midgley, D.F. & Dowling, G.R. (1978). Innovativeness: The Concept and its Measurement, Journal of Consumer Research, 4(4), 229-242.
 • O’Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: meeting government and economic purpose, Journal of Business Venturing, 28 (2), 546-563.
 • Özdevecioğlu M., Karaca M. (2015). Girişimcilik Girişimci Kişilik Kavram Ve Uygulama, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Peneder, M. (2009). The Meaning of Entrepreneurship: A Modular Concept, Journal of Lnd Compet Trade, 9(1), 77-99.
 • Rahman, M. M., & Lian, K. F. (2011). The Development Of Migrant Entrepreneurship in Japan: Case Of Bangladeshis. Journal of International Migration and Integration, 12(3), 253-274.
 • Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2014). The Co-Creation Paradigm. Stanford: Stanford University Press.
 • Rezaei, J., Ortt, R., & Scholten, V. (2012). Measuring Entrepreneurship: Expert-Based Vs. Data-Based Methodologies. Expert Systems with Applications, 39(4), 4063-4074.
 • Rogers, E.M. (2003).Diffusion of Innovations, (5. Baskı). New York: Free Press.
 • Say, J. B. (1845). A Treatise on Political Economy, Translated by CR Prinsep, Philadelphia: Grigg & Elliot Pbc.
 • Scarborough, N. M., Idris, A., Che-Ha, N., & Saad, M. N. (2012). Entrepreneurship and SME Development: Perspectives from Malaysia.
 • Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, England: Cambridge, Mass.
 • Sönmez, A., & Toksoy, A. (2014). Entrepreneurship in Turkey And An Analysis On Turkish Entrepreneur Profile. JOME, 21(2), 41-58.
 • Summers, J.O. (1971). Generalized Change Agents and Innovativeness, Journal of Marketing Research, 8(3), 313-316.
 • Şahin, I. & Thompson, A. (2006). Using Rogers’ Theory to Interpret Instructional Computer Use By COE Faculty, Journal Research Technology in Education, 39(1), 81-104.
 • Thomas, A. S., & Mueller, S. L. (2000). A Case For Comparative Entrepreneurship: Assessing The Relevance Of Culture. Journal Of International Business Studies, 31(2), 287-301.
 • Tushman, M. & Nadler, D. (1986). Organizing for Innovation, California Management Review, 28(3), 74-92.
 • Ünay, F. G., & Zehir, C. (2012). Innovation Intelligence And Entrepreneurship in The Fashion Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41(1), 315-321. Ward, T. B. (2004). Cognition, Creativity, And Entrepreneurship. Journal Of Business Venturing, 19(2), 173-188.
 • Wonglimpiyarat, J. (2005). Does Complexity Affect The Speed Of Innovation?. Technovation, 25(8), 865-882.
 • Yılmaz, E. & Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 195-203.
 • Yuan, F. & Woodman, R. W. (2010). Innovative Behavior in The Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations, Academic Management Journal, 53(2), 323-342.
 • Zaltman, J., Duncan, R. & Holbeck, J. (1973). Innovations and Organizations. New York: John Wiley and Sons.
 • Zhao, F. (2005). Exploring The Synergy Between Entrepreneurship And Innovation, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(1), 25-41.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm Articles
Yazarlar

Gamze SART (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa
0000-0002-0653-2855
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 25 Aralık 2020
Kabul Tarihi 28 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Sart, G. (2020). AKADEMİSYENLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN YENİLİKÇİLİK ALGILARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries , 4 (7) , 276-300 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi/issue/58654/847166
images?q=tbn:ANd9GcRoj2RSgFvw8N5CG9ZqLQN5NolsDY6Sm-MbIA&usqp=CAU     road-issn.png   download  logo.png 18351   18352       18353    18354  18355     18356    18357     18358


email_ss_1920.png

Journal EMI e-mail Adresi: internationaljournalemi@gmail.com


JOURNAL EMI Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1200px-Cc-by-nc_icon.svg.png