BibTex RIS Kaynak Göster

Koniklerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli İşbirlikli Dinamik Öğrenme Ortamının Kullanılması

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 2, 9 - 30, 01.06.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı bilgisayar destekli işbirlikli dinamik öğrenme ortamının koniklerin öğretimine uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu bir lise matematik öğretmeni ve bu öğretmenin ders anlattığı sınıftaki 26 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Dört haftada gerçekleştirilen bu araştırmada veri toplama aracı olarak; öğretmen ve öğrencilerle yapılan mülakat, öğrencilerle yapılan odak grup mülakatı ve sınıf içi gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; ders öğretmeninin davranışlarının ve öğrenme ortamının ilk dersten itibaren BDİDÖ ortamına uygun olduğu, takımları oluşturan öğrencilerin davranışlarının ise BDİDÖ ortamına uygun olacak şekilde geliştiği elde edilmiştir. BDİDÖ ortamında konikleri öğrenme hakkında, öğrencilerin ve ders öğretmeninin kalıcı ve kolay öğrenmeyi sağladığını ve derse olan ilgiyi artırdığını düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmen ve öğrenciler dinamik materyal ve çalışma yaprakları hakkında, değişkenlere farklı değerler verildiğini, konuyu görselleştirmeyi ve değerler arasındaki farkları ayırt etmeyi sağladığını belirtirmişlerdir. İşbirlikli çalışma hakkında ise birlikte öğrenmeyi sağladığı üzerinde durdukları görülmüştür. BDİDÖ ortamında konikleri öğrenmeyi etkileyen en önemli faktörü, öğrenciler, bireysel veya takım halinde materyalleri uygulayabilme olarak ifade ederken; ders öğretmeni, değişkenlerin farklı değerlerini görebilme, öğrencilerin derste aktif rol oynaması, izleme testlerinin yapılması, genellemelere tartışarak varabilme ve doğruluğunu gözlemleyebilme şeklinde belirtmiştir. Genellemelere varma hakkında ise ders öğretmeni ve öğrencilerin elips, hiperbol ve parabolü kavramsal olarak anlayabilme üzerinde durdukları görülmüştür

Using Computer Supported Collaborative Dynamic Learning Environment in the Instruction of Conics1

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 2, 9 - 30, 01.06.2016

Öz

The purpose of this research is to evaluate the applicability of Computer Supported Collaborative Dynamic Learning in the teaching of conics. A qualitative research methodology was used in the study. The sample of the study was composed of a high school mathematics teacher and 26 high school students who were taught by the teacher. The study was carried out in four weeks and the interviews carried out with the teacher and the students. the focus group interviews with students, and the classroom observation form were utilised as data collection tools. The qualitative data obtained from the research were analysed via content analysis and descriptive analysis. As a result of the data analysis, it was found that the behaviours of the teacher and the learning environment were suitable for CSCDL beginning from the first lesson and the behaviours of the students who formed the teams improved to match to the CSCDL environment. Moreover, the students and the teacher thought that learning conics in a CSCDL environment promoted permanent learning, facilitated learning and increased interest in the course. The teacher and the students stated that regarding the dynamic materials and worksheets, the variables were given different values and they helped to visualize the subject and to distinguish the differences between the values. In addition to these, they emphasised that collaborative work fostered collaborative learning. While the students stated that the most important factor which had an effect on learning conics in a CSCDL environment was that they could implement materials as an individual or as a team; the teacher stated that they could see the different values of the variables and the students played an active role in the lesson. Quizzes were conducted, generalizations were made via discussions, and their accuracy was observed. Considering making generalizations, both the teacher and the students emphasized understanding of ellipse, hyperbola, and parabola conceptually

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA95PV45UK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Türkan Berrin Kağızmanlı Bu kişi benim

Enver Tatar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kağızmanlı, T. B., & Tatar, E. (2016). Using Computer Supported Collaborative Dynamic Learning Environment in the Instruction of Conics1. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 3(2), 9-30.