Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenleri Adayları ile Sınıf Öğretmenlerinin Şekil Örüntüleri Konusundaki Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 4, 1 - 16, 29.12.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, örüntü konusunu derslerinde işleyecek olan sınıf öğretmenleri adayları ile derslerinde işleyen sınıf öğretmenlerinin şekil örüntüleri konusundaki alan bilgileri belirlenerek kıyaslanmasıdır. Çalışmada açımlayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ve Adana illerinde yer alan dört okuldaki gönüllü 30 sınıf öğretmeni ve Çukurova Üniversitesinde 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler KR-21 değeri .78 olarak hesaplanmış “Şekil Örüntüleri Alan Bilgisi Testi” ve yapılandırılmış anket soruları ile toplanmıştır. Elde edilen nicel veriler Mann-Whitney U testi ile nitel veriler ise durum çalışması ile analiz edilmiştir. Nicel analiz sonucunda sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmeni adaylarına göre örüntü alan bilgisi bakımından daha başarılı olduğu söylenebilir. Her iki grup da üç boyutlu şekillerin kullanıldığı test maddelerinde zorlandıkları görülmüştür. Nitel analiz sonucunda ise sınıf öğretmenlerinin örüntü konusunda alan bilgileri arttırmak amacıyla dış desteklere başvurdukları görülmüş, sınıf öğretmeni adaylarının ise örüntüyle üniversitede karşılaştıkları söylenebilir.

Kaynakça

 • Akkan, Y. & Çakıroğlu, Ü. (2012). Doğrusal ve ikinci dereceden örüntüleri genelleştirme stratejileri: 6-8. sınıf öğrencilerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37.165
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme, Klasik Test Teorisi Ve Uygulaması, ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Burns, M. (2000). About Teaching Mathematics. A-K 8 Research (2nd Ed.) Sausaluto, CA: Math Solutions Publication, California.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Cooley, R. L. (2002). A Case Study Of Teacher Attitudes Towards Their States Social Studies Standards And Assessments, Doctoral Dissertation, Kansas State University.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. USA, Sage publications.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. & Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karsılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 34(152), 45-59.
 • Fox, J. (2005, July). Child-initiated mathematical patternning in the pre-compulsory years. In H. L. Chick & J. L. Vincent (Eds.), Proceeding of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol. 2, pp. 313-320, Melbourne: PME.
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. [Online]: www.enadonline.com, doi: 10,14689/issn.2148-2624,1.2s3m
 • Guerrero, L., & Rivera A. (2002). Exploration of patterns and recursive functions. In D. S. Mewborn, P. Sztajn, D. Y. White, H. G. Heide, R. L. Bryant & K. Nooney (Eds.), Proceedings of the Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (24th, Athens, Georgia, October 26-29) (Vol. 1-4, pp. 262-272). Athens, Georgia: PME-NA.
 • Kabael, T. & Tanışlı, D. (2010). Cebirsel düşünme sürecinde örüntüden fonksiyona öğretim, Elementary Education Online, 9(1), 213-228
 • Kahle, S. B, Meece, J. & Scantlebury, K. (2000). Urban African-American Middle Science Students: Does standards based teaching make a difference?, Journal of Research in Science Teaching, Volume 37, Issue 9, pages 1019-1041.
 • Kutlu Ö, (2004). Ölçme ve değerlendirme dersi yayımlanmamış ders notları. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • MEB. (2009). İlkögretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Ögretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yayınları, Ankara.
 • Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar. Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Olkun, S. & Yeşildere, S. (2007). Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Temel Matematik 1. MayaAkademi, Ankara. Rivera, F. & Becker, J.R. (2005). Figural and numerical modes of generalizing in algebra. Mathematics Teaching In The Mıddle School, 11(4), 198-203.
 • Sharon, V. V. (2010). Pre-servıce Elementary Teachers’ Understandıng Of Pattern And Functıon, Doktora Tezi, Oklahoma State University, Oklahoma.
 • Souviney, R. J. (1994). Learning To Teach Mathematics (2nd ed.), NY: Merrill. New York.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tanışlı, D. & Özdaş, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin örüntüleri genellemede kullandıkları stratejiler. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1453-1497.
 • Tanışlı, D. & Köse, N. Y. (2011). Lineer şekil örüntülerine ilişkin genelleme stratejileri: görsel ve sayısal ipuçlarının etkisi, Eğitim ve Bilim, 36.160.
 • Tanışlı, D. & Köse, N. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının genelleme sürecindeki bilişsel yapıları: bir öğretim deneyi. ESOSDER-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 255-283.
 • Taş, A. M. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartlarının belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37: 1, 28-54
 • Tekay, T. (2012). İlkögretim 7. Sınıf Ögrencilerinin Dogrusal Denklemlerin Grafiklerini Kartezyen Koordinat Sistemine Aktarma Becerileri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tekin, H.(2000). Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Yargı Yayınevi, Ankara
 • Threlfall, J. (1999). Repeating Patterns İn The Early Primary Years. In A. Orton (Ed.). Pattern in the teaching and learning of mathematics (pp.18-30). London and New York: Cassell.
 • Yenilmez, K. & Teke, M. (2008). Yenilenen matematik programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 229-246.
 • Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının şekil örüntülerini genelleme süreçleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, 141-153.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Sözkesen Matbaacılık, Ankara. Waters, J. (2004). Mathematical patterning in early childhood settings ın ı putt, R. Faragher & MMclean (Eds) Mathematics Education for the Third millennium: Towards 2010 (Proceedings of the 27 th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Townsville, vol 2, pp: 565-572

A Comparison Between Pre-Service and In-Service Elementary Teachers’ Subject Matter Knowledge of Pattern of Figure

Yıl 2016, Cilt: 3 Sayı: 4, 1 - 16, 29.12.2016

Öz

The aim of this study is to determine the subject matter knowledge of pre-service and in-service elementary teachers related to pattern of figure and to compare them with respect to their subject matter knowledge about pattern of figure. In this research design of sequential explanatory strategy which is one of the combined strategies has been used. The study group of this research consisted of 30 volunteer in-services elementary teachers working at four different state schools in Adana and Mersin and 30 pre-service elementary teachers who were studying in 4th grade in Çukurova University. Data were collected with “Matter Knowledge of Pattern of Figure Test” whose score reliability measured by KR-21 was 0.78 and structured questionnaire. Obtained quantitative data were analyzed using Mann-Whitney U test whereas qualitative data were analyzed using case study. Based on the results of the quantitative analysis, it can be said that in-service elementary teachers are more successful than pre-service elementary teachers with regard to subject matter knowledge about pattern of figure. It can be inferred that both groups had difficulty in answering the test items which three dimensional shapes were used. The results of qualitative analysis reveals that in-service elementary teacher’s appeals to external supports in order to enhance their subject matter knowledge related to pattern, whereas it can be said that preservice elementary teachers met with the pattern in college.

Kaynakça

 • Akkan, Y. & Çakıroğlu, Ü. (2012). Doğrusal ve ikinci dereceden örüntüleri genelleştirme stratejileri: 6-8. sınıf öğrencilerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37.165
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme, Klasik Test Teorisi Ve Uygulaması, ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Burns, M. (2000). About Teaching Mathematics. A-K 8 Research (2nd Ed.) Sausaluto, CA: Math Solutions Publication, California.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Cooley, R. L. (2002). A Case Study Of Teacher Attitudes Towards Their States Social Studies Standards And Assessments, Doctoral Dissertation, Kansas State University.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. USA, Sage publications.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. & Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karsılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 34(152), 45-59.
 • Fox, J. (2005, July). Child-initiated mathematical patternning in the pre-compulsory years. In H. L. Chick & J. L. Vincent (Eds.), Proceeding of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol. 2, pp. 313-320, Melbourne: PME.
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. [Online]: www.enadonline.com, doi: 10,14689/issn.2148-2624,1.2s3m
 • Guerrero, L., & Rivera A. (2002). Exploration of patterns and recursive functions. In D. S. Mewborn, P. Sztajn, D. Y. White, H. G. Heide, R. L. Bryant & K. Nooney (Eds.), Proceedings of the Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (24th, Athens, Georgia, October 26-29) (Vol. 1-4, pp. 262-272). Athens, Georgia: PME-NA.
 • Kabael, T. & Tanışlı, D. (2010). Cebirsel düşünme sürecinde örüntüden fonksiyona öğretim, Elementary Education Online, 9(1), 213-228
 • Kahle, S. B, Meece, J. & Scantlebury, K. (2000). Urban African-American Middle Science Students: Does standards based teaching make a difference?, Journal of Research in Science Teaching, Volume 37, Issue 9, pages 1019-1041.
 • Kutlu Ö, (2004). Ölçme ve değerlendirme dersi yayımlanmamış ders notları. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • MEB. (2009). İlkögretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Ögretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yayınları, Ankara.
 • Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar. Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Olkun, S. & Yeşildere, S. (2007). Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Temel Matematik 1. MayaAkademi, Ankara. Rivera, F. & Becker, J.R. (2005). Figural and numerical modes of generalizing in algebra. Mathematics Teaching In The Mıddle School, 11(4), 198-203.
 • Sharon, V. V. (2010). Pre-servıce Elementary Teachers’ Understandıng Of Pattern And Functıon, Doktora Tezi, Oklahoma State University, Oklahoma.
 • Souviney, R. J. (1994). Learning To Teach Mathematics (2nd ed.), NY: Merrill. New York.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tanışlı, D. & Özdaş, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin örüntüleri genellemede kullandıkları stratejiler. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1453-1497.
 • Tanışlı, D. & Köse, N. Y. (2011). Lineer şekil örüntülerine ilişkin genelleme stratejileri: görsel ve sayısal ipuçlarının etkisi, Eğitim ve Bilim, 36.160.
 • Tanışlı, D. & Köse, N. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının genelleme sürecindeki bilişsel yapıları: bir öğretim deneyi. ESOSDER-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 255-283.
 • Taş, A. M. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartlarının belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37: 1, 28-54
 • Tekay, T. (2012). İlkögretim 7. Sınıf Ögrencilerinin Dogrusal Denklemlerin Grafiklerini Kartezyen Koordinat Sistemine Aktarma Becerileri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tekin, H.(2000). Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Yargı Yayınevi, Ankara
 • Threlfall, J. (1999). Repeating Patterns İn The Early Primary Years. In A. Orton (Ed.). Pattern in the teaching and learning of mathematics (pp.18-30). London and New York: Cassell.
 • Yenilmez, K. & Teke, M. (2008). Yenilenen matematik programının öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerine etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 229-246.
 • Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının şekil örüntülerini genelleme süreçleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, 141-153.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Sözkesen Matbaacılık, Ankara. Waters, J. (2004). Mathematical patterning in early childhood settings ın ı putt, R. Faragher & MMclean (Eds) Mathematics Education for the Third millennium: Towards 2010 (Proceedings of the 27 th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, Townsville, vol 2, pp: 565-572
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emel Çilingir Bu kişi benim

Tuğba Yanpar Yelken Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Çilingir, E., & Yanpar Yelken, T. (2016). Sınıf Öğretmenleri Adayları ile Sınıf Öğretmenlerinin Şekil Örüntüleri Konusundaki Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 3(4), 1-16.