Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Ödevlerine Verdikleri Geri Bildirimlerin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 4, 286 - 298, 14.12.2021
https://doi.org/10.17278/ijesim.1010985

Öz

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik ödevlerine verdikleri yazılı geri bildirimleri incelemek ve kullandıkları geri bildirimlerin öğrenci düzeyine göre nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir yaklaşımla yürütülmüş ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları Manisa ili merkezinde farklı devlet okullarında görev yapan 24 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri doküman analizi tekniğiyle toplanmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerin matematik ödevlerine verdikleri geri bildirimleri incelemek için aynı matematik ödevine üç farklı başarı düzeyindeki öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini oluşturan dokümanlar öğretmenlerin yazılı geri bildirim vermiş oldukları öğrenci ödevleridir. Öğretmenlerin öğrencilerin matematik ödevlerine verdikleri yazılı geri bildirimlerin sınıflandırılması amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerin matematik ödevlerine verdikleri geri bildirimler incelendiğinde öğretmenlerin %60 oranında değerlendirici geribildirimi tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun yanında yaklaşık olarak yarısının «Pozitif değerlendirmeci geribildirim», üçte birinin ise «Gelişmeyle ilgili betimleyici geribildirim» verdiği görülmektedir.

Kaynakça

 • Arıkan, S. (2017). TIMSS 2011 verilerine göre Türkiye’deki ev ödevi ve matematik başarısı arasındaki ilişki [The relationship between homework and mahematics achievement in Turkey according to TIMSS 2011]. International journal of eurasia social sciences, 8(26), 256-276
 • Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to yours students. Association for Supervision and Curriculum Development, USA, 31-47.
 • Çimer, S. O., Bütüner, S. Ö., & Yiğit, N. (2010). Öğretmenlerin öğrencilerine verdikleri dönütlerin tiplerinin ve niteliklerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 517-538.
 • Coleman, J., Hoffer, T., & Kilgore, S. (1982). Cognitive outcomes in public and private schools. Sociology of education, 65-76.
 • Cooper, H. (1989). Homework. White Plains, NY: Longman. https://doi.org/10.1037/11578-000
 • Corno, L. (1996). Homework is a complicated thing. Educational Researcher, 25(8), 27−30. https://doi.org/10.3102/0013189X025008027
 • Çabakçor, B., Akşan, E., Öztürk, T., & Çimer, S. O. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik derslerinden aldığı ve tercih ettikleri geribildirim türleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1).
 • Çetinkaya, G., & Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve matematik öğretmenlerinin öğrencilere verdikleri sözel geribildirimlerin i̇ncelenmesi.
 • Davidovitch, N., & Yavich, R. (2017). Views of Students, Parents, and Teachers on Homework in Elementary School. International Education Studies, 10(10), 90−108. https://doi.org/10.5539/ies.v10n10p90
 • Elawar, M. C., & Corno, L. (1985). A factorial experiment in teachers' written feedback on student homework: Changing teacher behavior a little rather than a lot. Journal of educational psychology, 77(2), 162.
 • Eraz, G. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin ders dışı matematik etkinliklerine ilişkin uyguladıkları geribildirimlerin akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Gill, B. P., & Schlossman, S. L. (2000). The lost cause of homework reform. American Journal of Education, 109(1), 27−62. https://doi.org/10.1086/444258
 • Gömleksiz, M. (2014). Sözlükçe (ss. 307-320), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Basım, Editörler: M. Gömleksiz & S. Erkan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hattie, J. 2009. Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.
 • Knight, N. (2003). An evaluation of the quality of teacher feedback to students: A study of numeracy teaching in the primary education sector. In AARE/NZARE conference, Auckland, New Zealand.
 • Koç, E. & Masal, M. (2020). Ortaokul matematik öğretmenlerinin ders süreçlerinde kullandıkları geri bildirimlerin sınıf düzeyine göre incelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 7(2), 135-150.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geribildirim verme biçimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Labuhn, A. S., Zimmerman, B. J., & Hasselhorn, M. (2010). Enhancing students’ self-regulation and mathematics performance: The influence of feedback and self-evaluative standards. Metacognition and learning, 5(2), 173-194.
 • Landers, M. (2014). Teachers’ Homework Strategıes in the Context of Ambıtıous Mathematicsematıcs Instructıon: Developıng New Practıces. Rıpem, 4(3), 63−86.
 • Murıllo, F.J. & Martínez-Garrıdo, C. (2013). Homework influence on academic performance. A study of Iberoamerican students of primary education. Revista de Psicodidactica, 18, 157–171
 • Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Cerezo, R., & Valle, A. (2015). Teachers’ feedback on homework, homework-related behaviors, and academic achievement. the Journal of Educational research, 108(3), 204-216.
 • Rajoo, M., Tahir, S., & Veloo, A. (2020). Mathematics Homework: Mathematics Teachers Feedbacks and Comments. Science International, 32(3), 265-269.
 • Paschal, R. A., Weinstein, T., & Walberg, H. J. (1984). The effects of homework onlearning: A quantitativesynthesis.The Journal of Educational Research, 78, 97–104.
 • Ping, C.C. (2006). The impact of different types of feedback on learning, dissertation presented a part fulfilment of the requirements of the degree of master of education. The University of Hong Kong
 • Tunstall, P. and C. Gipps, (1996). Teacher Feedback to Young Children in Formative Assessment: A Typology. British Educational Research Journal, 22(4), 389-404.
 • Vatterott, C. (2018). Rethinking homework: Best practices that support diverse needs. ASCD.Xu, 2015
 • Walberg, H. J. (1991). Does homework help? The Second Community Journal, 1, 13−15.
 • Xu, J. (2015). Investigating factors that influence conventional distraction and tech-related distraction in mathematics homework. Computers & Education, 81, 304−314. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.024
 • Wiliam, D. (1999). Formative assessment in mathematics Part 2: feedback. Equals: Mathematics and Special Educational Needs, 5(3), 8-11.
 • Zhou, S., Zhou, W., & Traynor, A. (2020). Parent and teacher homework involvement and their associations with students' homework disaffection and mathematics achievement. Learning and Individual Differences, 77, 101780.

Examination of Feedback That Elementary School Teachers Given On Students' Mathematics Homework

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 4, 286 - 298, 14.12.2021
https://doi.org/10.17278/ijesim.1010985

Öz

The aim of this study is to examine the written feedback given by the elementary school teachers to the students' mathematics homework and to reveal how the feedback they use differs according to the student's level. The research was carried out with a qualitative approach and a phenomenological design was used. The participants of the study consisted of 24 elementary school teachers working in different public schools in the city center of Manisa. The data of the study were collected by document analysis technique. In order to examine the feedback given by the teachers to the students' mathematics homework, the answers of three different achievement levels to the same mathematics homework were used. The documents that make up the data of the research are the student homeworks that the teachers gave written feedback. Descriptive analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used to classify the written feedback given by the teachers to the students' mathematics homeworks. When the feedback given by the teachers to the students' mathematics homework is examined, it is understood that the teachers prefer evaluative feedback at the rate of 60%. In addition, it is seen that approximately half of them give "Positive evaluative feedback" and one third of them give "Descriptive feedback about development".

Kaynakça

 • Arıkan, S. (2017). TIMSS 2011 verilerine göre Türkiye’deki ev ödevi ve matematik başarısı arasındaki ilişki [The relationship between homework and mahematics achievement in Turkey according to TIMSS 2011]. International journal of eurasia social sciences, 8(26), 256-276
 • Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to yours students. Association for Supervision and Curriculum Development, USA, 31-47.
 • Çimer, S. O., Bütüner, S. Ö., & Yiğit, N. (2010). Öğretmenlerin öğrencilerine verdikleri dönütlerin tiplerinin ve niteliklerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 517-538.
 • Coleman, J., Hoffer, T., & Kilgore, S. (1982). Cognitive outcomes in public and private schools. Sociology of education, 65-76.
 • Cooper, H. (1989). Homework. White Plains, NY: Longman. https://doi.org/10.1037/11578-000
 • Corno, L. (1996). Homework is a complicated thing. Educational Researcher, 25(8), 27−30. https://doi.org/10.3102/0013189X025008027
 • Çabakçor, B., Akşan, E., Öztürk, T., & Çimer, S. O. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik derslerinden aldığı ve tercih ettikleri geribildirim türleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1).
 • Çetinkaya, G., & Köğce, D. (2014). Ortaokul Türkçe ve matematik öğretmenlerinin öğrencilere verdikleri sözel geribildirimlerin i̇ncelenmesi.
 • Davidovitch, N., & Yavich, R. (2017). Views of Students, Parents, and Teachers on Homework in Elementary School. International Education Studies, 10(10), 90−108. https://doi.org/10.5539/ies.v10n10p90
 • Elawar, M. C., & Corno, L. (1985). A factorial experiment in teachers' written feedback on student homework: Changing teacher behavior a little rather than a lot. Journal of educational psychology, 77(2), 162.
 • Eraz, G. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin ders dışı matematik etkinliklerine ilişkin uyguladıkları geribildirimlerin akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Gill, B. P., & Schlossman, S. L. (2000). The lost cause of homework reform. American Journal of Education, 109(1), 27−62. https://doi.org/10.1086/444258
 • Gömleksiz, M. (2014). Sözlükçe (ss. 307-320), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Basım, Editörler: M. Gömleksiz & S. Erkan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hattie, J. 2009. Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.
 • Knight, N. (2003). An evaluation of the quality of teacher feedback to students: A study of numeracy teaching in the primary education sector. In AARE/NZARE conference, Auckland, New Zealand.
 • Koç, E. & Masal, M. (2020). Ortaokul matematik öğretmenlerinin ders süreçlerinde kullandıkları geri bildirimlerin sınıf düzeyine göre incelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 7(2), 135-150.
 • Köğce, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin geribildirim verme biçimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Labuhn, A. S., Zimmerman, B. J., & Hasselhorn, M. (2010). Enhancing students’ self-regulation and mathematics performance: The influence of feedback and self-evaluative standards. Metacognition and learning, 5(2), 173-194.
 • Landers, M. (2014). Teachers’ Homework Strategıes in the Context of Ambıtıous Mathematicsematıcs Instructıon: Developıng New Practıces. Rıpem, 4(3), 63−86.
 • Murıllo, F.J. & Martínez-Garrıdo, C. (2013). Homework influence on academic performance. A study of Iberoamerican students of primary education. Revista de Psicodidactica, 18, 157–171
 • Núñez, J. C., Suárez, N., Rosário, P., Vallejo, G., Cerezo, R., & Valle, A. (2015). Teachers’ feedback on homework, homework-related behaviors, and academic achievement. the Journal of Educational research, 108(3), 204-216.
 • Rajoo, M., Tahir, S., & Veloo, A. (2020). Mathematics Homework: Mathematics Teachers Feedbacks and Comments. Science International, 32(3), 265-269.
 • Paschal, R. A., Weinstein, T., & Walberg, H. J. (1984). The effects of homework onlearning: A quantitativesynthesis.The Journal of Educational Research, 78, 97–104.
 • Ping, C.C. (2006). The impact of different types of feedback on learning, dissertation presented a part fulfilment of the requirements of the degree of master of education. The University of Hong Kong
 • Tunstall, P. and C. Gipps, (1996). Teacher Feedback to Young Children in Formative Assessment: A Typology. British Educational Research Journal, 22(4), 389-404.
 • Vatterott, C. (2018). Rethinking homework: Best practices that support diverse needs. ASCD.Xu, 2015
 • Walberg, H. J. (1991). Does homework help? The Second Community Journal, 1, 13−15.
 • Xu, J. (2015). Investigating factors that influence conventional distraction and tech-related distraction in mathematics homework. Computers & Education, 81, 304−314. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.024
 • Wiliam, D. (1999). Formative assessment in mathematics Part 2: feedback. Equals: Mathematics and Special Educational Needs, 5(3), 8-11.
 • Zhou, S., Zhou, W., & Traynor, A. (2020). Parent and teacher homework involvement and their associations with students' homework disaffection and mathematics achievement. Learning and Individual Differences, 77, 101780.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri, Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bülent Nuri Özcan 0000-0002-7468-7664

Erken Görünüm Tarihi 14 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özcan, B. N. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Ödevlerine Verdikleri Geri Bildirimlerin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 8(4), 286-298. https://doi.org/10.17278/ijesim.1010985