Güncel Sayı

Cilt: 10 Sayı: 4, 29.12.2023

Yıl: 2023

IJESIM, matematik eğitimi alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. IJESIM üç ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden IJESIM, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından desteklenen EDUGARDEN'in bir yayın organıdır.

IJESIM, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

 • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
 • Proje Raporları (orijinal araştırma)
 • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
 • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
 • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)

Yazarlar, makalelerini IJESIM'e gönderirken aşağıdaki talimatlara sıkı sıkıya uymalıdır:

 • Makaleler için yayın stili olarak APA'6 American Psychological Association'ın Yayın Kılavuzu (http://www.apa.org) kullanılmalıdır.

 • Gönderilen çalışmalar İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

 • Makalelerin özetleri 120 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

 • Makalenin başlığı olabildiğince kısa olmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.

 • 3 ila 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

 • Makale Türkçe ise, beş ana başlık altında (Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç) 600-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce bir özet makaleden önce yazılmalıdır.

 • Makale İngilizceyse kısa ya da uzun Türkçe özet eklenmesine gerek yoktur.

 • Makale 10.000 kelimeyi geçmemelidir (Makale Türkçe ise özet ve genişletilmiş özet kısımları hariç tutulmalıdır).

 • Giriş bölümünde araştırmanın problemi açıkça belirtilmelidir.

 • Makaleler IJESIM_Makale Formatına göre hazırlanmalı ve makale üzerinde yazar adı ve adresi olmadan sisteme yüklenmelidir.
 • Gönderilen tüm çalışmaların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, çalışmanın intihal raporunun sorumlu yazar tarafından editöre platform üzerinden iletilmesi zorunludur.

IJESIM, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen Yayın Etiği yönergelerini kabul etmektedir.

IJESIM'e yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:

Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.
Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Bir makalenin eşzamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.
Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında IJESIM bilgilendirilmelidir.
Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar (lar) yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).
IJESIM'in hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
Değerlendirmelerini, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacak şekilde objektif ve yapıcı yapmalıdırlar.
Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.
Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.
IJESIM'in editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklanmalıdırlar.
Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.

International Journal of Educational Studies in Mathematics (IJESIM), makale değerlendirme ve yayınlama vb. hiçbir süreç için herhangi bir ücret talep etmemektedir.