Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 90 - 101, 02.01.2023

Öz

Kaynakça

 • Baykan, E. (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 30-49.
 • Choe, J. Y., & Kim, S. (2018). Effects of tourists’ local food consumption value on attitude, food destination ımage and behavioral ıntention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.
 • Çeliker, D., & Dulupçu, M. A. (2017). Sürdürülebilirlik ve yenileşim açisindan turistik hediyelik eşyalar konusunda yenileştirilmiş tasarımlar. Atatürk İletişim Dergisi, (12), 187-204.
 • Çetin, A., Özdipçiner, N. S., Ceylan, S., & Argun, F. N. (2019). Turistlerin hediyelik eşya tercihleri ve tercihlerini etkileyen faktörler: Pamukkale örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3),1588-1605.
 • Decrop, A., & Masset, J. (2014). “This is a piece of coral received from captain bob”: meanings and functions of tourist souvenirs. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya Dergisi, 15(1-2), 51-59.
 • Goodson, I., & Walker, R. (2005). Putting Life into Educational Research. In R. Sherman & R. B. Webb (Eds.). Qualitative Research in Education: Focus and Methods (Pp. 108-121). London: Routledgefalmer. Gordon, B. (1986). The souvenir: messenger of the extraordinary. Journal of Popular Culture, 20(3): 135–146.
 • Göde, H. A., & Yiğit, G. (2017). Isparta yöresi festivallerinin kültür turizmi ve ekonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 61-71.
 • Jansen-Verbeke, M. (1998). The Synergism between Shopping and Tourism. In W. Theobald (Ed.), Global tourism (pp. 428–446). Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Nas, E. & Kandemir, M. (2021). Hediyelik eşyaların bir kültür objesi olarak değerlendirilmesi: Konya örneği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 14(35) , 1092-1103 .
 • Ölmez, F. N.(2008). Kültür mirası olarak Isparta el sanatları. Ziraat Mühendisliği, (351), 20-27.
 • Öter, Z. (2010). Türk el sanatlarının kültür turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Milli Folklor Dergisi, (86), 174-185.
 • Swanson, K. K., & Horridge, P. E. (2006). Travel motivations as souvenir purchase indicators. Tourism Management, 27(4), 671-683.
 • Şimşek, H. (2015). Uluborlu (Isparta) Çeki Oyaları. 38. Icanas, 1191.
 • Tanrısevdi, A., & Kurnaz, H. (2018). Hediyelik eşyaları satın alma kapsamındaki özellikler: hediyelik eşyaları hakkında bir inceleme. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-18.
 • Temizkan, S. P. (2005). Turistlerin alışveriş davranışı: Kapadokya örneği Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Hatay.
 • Temizkan, R. ve Temizkan, P. S. (2005). Rehber, Acenta, Dükkan ve Turistler Açısından Türkiye’de Turistlerin Alışveriş Faaliyetleri, I. Çanakkale Turizm Bienali, 5-7 Mayıs: 333-342.
 • Torabian, P., & Arai, S. M. (2016). Tourist perceptions of souvenir authenticity: an exploration of selective tourist blogs. Current Issues in Tourism, 19(7), 697-712.
 • Türker, A., & Çelik, İ. (2012). Somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak geliştirilmesine yönelik alternatif öneriler. Yeni Fikir Dergisi, 4(9), 86-98.
 • Wu, M., Wall, G., & Pearce, P. L. (2013). Shopping experiences: international tourists in beijing’s silk market, Tourism Management 41: 96-106.
 • Yanar, A., & Tağı, S. Ö. (2014). Burdur iline ait işaretlerin incelemeleri ve özgün turistik hediyelik eşya tasarım önerileri. Art-E Sanat Dergisi, 1 (1), 29-41.
 • Yeşil, S. (2013). Kültür ve kültürel farklılıklar: liderlik açışından teorik bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 52-81.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Yu, H. & Littrell, M. A. (2005) Tourists' shopping orientations for handcrafts, Journal of Travel & Tourism Marketing, 18(4), 1-19.
 • https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/ “Tarım Ürünleri Piyasaları: Gül’’. Erişim tarihi: 22.01.2022.
 • https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=32 “Türk Patent ve Marka Kurumu, Isparta’da Coğrafi İşaretli Ürünler” Erişim tarihi: 01.03.2022.
 • http://www.gulbirlik.com/hakkimizda.asp.htm “Gül Hakkında” Erişim tarihi: 02.03.2022.
 • http://www.isparta.gov.tr/isparta-gulu “Gülün Tarihçesi” Erişim tarihi: 02.03.2022.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/kulturatlasi/isparta-halisi “Isparta Halısı” Erişim tarihi: 02.03.2022.

Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 90 - 101, 02.01.2023

Öz

Hediyelik eşya, turizm harcama kalemi bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Hediyelik eşya, destinasyonların yöresel kültürlerini yaşatmak için önemli bir konumda olmakla beraber bu özelliklerin bilinmesi etkili turizm pazarlama stratejilerinin oluşturulması açısından önemlidir. Turistin harcama kalemlerinden biri olan hediyelik eşya alışverişi de gelişen bir endüstri olmasından dolayı turistlerin ihtiyaçlarına en uygun derecede cevap vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Isparta destinasyonunda önemli bir yere sahip olan ve işaretli ürün konumunda bulunan gül ve bölgede yoğun olarak yetiştirilen lavanta kullanılarak yapılan turistik hediyelik eşyaların satımı sonucu, turist beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın kapsamını hediyelik eşya satın alma davranışı oluşturmaktadır. Yapılandırılmış görüşme formu ile hediyelik eşya satın alan 38 yerli turist ile görüşülerek veriler elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında turistlerin genel olarak Isparta’da bulunan hediyelik eşyalardan memnun olduğu fakat ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tatile gelen turistlerin anılarının yaşadıkları yere geri döndüklerinde de canlı kalması ve sevdikleri ile bu anıları paylaşabilmek adına hediyelik eşya satın aldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Baykan, E. (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 30-49.
 • Choe, J. Y., & Kim, S. (2018). Effects of tourists’ local food consumption value on attitude, food destination ımage and behavioral ıntention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.
 • Çeliker, D., & Dulupçu, M. A. (2017). Sürdürülebilirlik ve yenileşim açisindan turistik hediyelik eşyalar konusunda yenileştirilmiş tasarımlar. Atatürk İletişim Dergisi, (12), 187-204.
 • Çetin, A., Özdipçiner, N. S., Ceylan, S., & Argun, F. N. (2019). Turistlerin hediyelik eşya tercihleri ve tercihlerini etkileyen faktörler: Pamukkale örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3),1588-1605.
 • Decrop, A., & Masset, J. (2014). “This is a piece of coral received from captain bob”: meanings and functions of tourist souvenirs. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.
 • Emekli, G. (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya Dergisi, 15(1-2), 51-59.
 • Goodson, I., & Walker, R. (2005). Putting Life into Educational Research. In R. Sherman & R. B. Webb (Eds.). Qualitative Research in Education: Focus and Methods (Pp. 108-121). London: Routledgefalmer. Gordon, B. (1986). The souvenir: messenger of the extraordinary. Journal of Popular Culture, 20(3): 135–146.
 • Göde, H. A., & Yiğit, G. (2017). Isparta yöresi festivallerinin kültür turizmi ve ekonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 61-71.
 • Jansen-Verbeke, M. (1998). The Synergism between Shopping and Tourism. In W. Theobald (Ed.), Global tourism (pp. 428–446). Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Nas, E. & Kandemir, M. (2021). Hediyelik eşyaların bir kültür objesi olarak değerlendirilmesi: Konya örneği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 14(35) , 1092-1103 .
 • Ölmez, F. N.(2008). Kültür mirası olarak Isparta el sanatları. Ziraat Mühendisliği, (351), 20-27.
 • Öter, Z. (2010). Türk el sanatlarının kültür turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Milli Folklor Dergisi, (86), 174-185.
 • Swanson, K. K., & Horridge, P. E. (2006). Travel motivations as souvenir purchase indicators. Tourism Management, 27(4), 671-683.
 • Şimşek, H. (2015). Uluborlu (Isparta) Çeki Oyaları. 38. Icanas, 1191.
 • Tanrısevdi, A., & Kurnaz, H. (2018). Hediyelik eşyaları satın alma kapsamındaki özellikler: hediyelik eşyaları hakkında bir inceleme. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-18.
 • Temizkan, S. P. (2005). Turistlerin alışveriş davranışı: Kapadokya örneği Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Hatay.
 • Temizkan, R. ve Temizkan, P. S. (2005). Rehber, Acenta, Dükkan ve Turistler Açısından Türkiye’de Turistlerin Alışveriş Faaliyetleri, I. Çanakkale Turizm Bienali, 5-7 Mayıs: 333-342.
 • Torabian, P., & Arai, S. M. (2016). Tourist perceptions of souvenir authenticity: an exploration of selective tourist blogs. Current Issues in Tourism, 19(7), 697-712.
 • Türker, A., & Çelik, İ. (2012). Somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak geliştirilmesine yönelik alternatif öneriler. Yeni Fikir Dergisi, 4(9), 86-98.
 • Wu, M., Wall, G., & Pearce, P. L. (2013). Shopping experiences: international tourists in beijing’s silk market, Tourism Management 41: 96-106.
 • Yanar, A., & Tağı, S. Ö. (2014). Burdur iline ait işaretlerin incelemeleri ve özgün turistik hediyelik eşya tasarım önerileri. Art-E Sanat Dergisi, 1 (1), 29-41.
 • Yeşil, S. (2013). Kültür ve kültürel farklılıklar: liderlik açışından teorik bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 52-81.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Yu, H. & Littrell, M. A. (2005) Tourists' shopping orientations for handcrafts, Journal of Travel & Tourism Marketing, 18(4), 1-19.
 • https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/ “Tarım Ürünleri Piyasaları: Gül’’. Erişim tarihi: 22.01.2022.
 • https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=32 “Türk Patent ve Marka Kurumu, Isparta’da Coğrafi İşaretli Ürünler” Erişim tarihi: 01.03.2022.
 • http://www.gulbirlik.com/hakkimizda.asp.htm “Gül Hakkında” Erişim tarihi: 02.03.2022.
 • http://www.isparta.gov.tr/isparta-gulu “Gülün Tarihçesi” Erişim tarihi: 02.03.2022.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/kulturatlasi/isparta-halisi “Isparta Halısı” Erişim tarihi: 02.03.2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül DEMİRCİOĞLU 0000-0002-8654-1259

Şirvan Şen DEMİR 0000-0003-3253-1001

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DEMİRCİOĞLU, A., & DEMİR, Ş. Ş. (2023). Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 90-101.
AMA DEMİRCİOĞLU A, DEMİR ŞŞ. Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. IJGTR. Ocak 2023;6(2):90-101.
Chicago DEMİRCİOĞLU, Ayşegül, ve Şirvan Şen DEMİR. “Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri Ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6, sy. 2 (Ocak 2023): 90-101.
EndNote DEMİRCİOĞLU A, DEMİR ŞŞ (01 Ocak 2023) Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6 2 90–101.
IEEE A. DEMİRCİOĞLU ve Ş. Ş. DEMİR, “Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma”, IJGTR, c. 6, sy. 2, ss. 90–101, 2023.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, Ayşegül - DEMİR, Şirvan Şen. “Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri Ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6/2 (Ocak 2023), 90-101.
JAMA DEMİRCİOĞLU A, DEMİR ŞŞ. Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. IJGTR. 2023;6:90–101.
MLA DEMİRCİOĞLU, Ayşegül ve Şirvan Şen DEMİR. “Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri Ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 90-101.
Vancouver DEMİRCİOĞLU A, DEMİR ŞŞ. Isparta Destinasyonundaki Turistlerin Hediyelik Eşya Satın Almadaki Beklentileri ve Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma. IJGTR. 2023;6(2):90-101.