Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 27, 07.06.2023

Öz

Bu çalışmada doğa turizmi kapsamında Kaz Dağlarını ziyaret eden turistlerin destinasyon hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda TripAdvisor.com isimli internet sitesinde Kaz Dağları başlığı altındaki 251 çevrimiçi yorum incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup veri toplama tekniği olarak dokuman incelemesinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde maxqda nitel veri analizi programından yararlanılarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre doğa turizmi kapsamında Kaz Dağlarını ziyaret eden turistlerin çoğunlukla Türkçe dilinde yorum yaptıkları, genel memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, olumlu görüşlerde genellikle doğal ortama vurgu yaptıkları, olumsuz görüşlerde çevre kirliliğinin üzerinde durdukları, potansiyel ziyaretçilere yönelik tavsiye ve uyarılarda bulundukları, yoğun olarak seyahat deneyimleri hakkında bilgilendirici mesajlar verdikleri ve genellikle destinasyonun sahip olduğu doğal güzelliklerin korunmasına yönelik temennilerde bulundukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akay, B. (2020). Examining the rural tourism experiences of tourists in emerging rural tourism destination: Burdur province, Turkey. Geo Journal of Tourism and Geosites, 29(2): 534-544.
 • Aydın, N. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Etnoloji. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(2): 60-71.
 • Aylan, S. ve Kaya, İ. (2020). Bir hüzün turizmi destinasyonu olarak ulucanlar cezaevi müzesi ziyaretçilerinin elektronik yorumlarının içerik analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 488-504.
 • Bahar, B. (2015). Elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın alma kararlarına etkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (609): 63-72.
 • Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2022). Turizm Potansiyelimiz. https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-90620/turizm-potansiyelimiz.html (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • Bickart, B. ve Schindler, R. M. (2001). Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of Interactive Marketing, 15(3): 31-40.
 • Blamey, R. K. (2001). Principles of Ecotourism. The Encyclopedia of Ecotourism. New York: CAB International.
 • Bolton, M. (1997). Loving Them and Leaving Them: Wildlife and Ecotourism. In Conservation and the Use of Wildlife Resources. Dordrecht: Springer.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2): 27-40.
 • Brochado, A. (2019). Nature-based experiences in tree houses: Guests’ online reviews. Tourism Review, 74(3): 310-326.
 • Cenni, I. ve Goethals, P. (2017). Negative hotel reviews on TripAdvisor: A cross-linguistic analysis. Discourse, Context & Media, 16: 22-30.
 • Cnn Türk, (2022). Kaz Dağları Nerede? Hangi Şehirde? Kaz Dağları’na Nasıl Gidilir? https://www.cnnturk.com/seyahat/kaz-daglari-nerede-hangi-sehirde-kaz-daglarina-nasil-gidilir (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Çalışkan, G. ve Sevim, B. (2022). Doğa turizminde artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanıma ilişkin turist rehberlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 19(3): 423-443.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1): 37-46.
 • Çolak, O. (2009). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kırsal Turizm ve Kırsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Demir, M. ve Demir, Ş. Ş. (2004). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında futbol turizmi: Antalya Bölgesinde bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1): 94-116.
 • Doğa Derneği, (2022). Kaz Dağları. www.dogadernegi.org/kaz-daglari/ (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Doğancili, O. S., Karaçar, E. ve Serkan, A. K. (2019). Göller Bölgesi’nde yer alan otel işletmelerinin Tripadvisor’daki tüketici değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 96-106.
 • Duffy, R.A. (2002). Trip Too Far: Ecotourism, Politics and Exploitation. London: Earthscan Publications. Edremit Belediyesi, (2022). Kaz Dağları. www.edremit.bel.tr/kultur_turizm/kaz-daglari (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Erdoğan, N. (2010). Ekoturizm ve doğa temelli turizmin geldikleri noktadaki kavramsal çerçeve, Ekoturizm Çalıştayı ve 10. Yılında Todeg, 20-22 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye.
 • Erken, K., Atanur, G. ve Tanrıöver, A. A. (2019). Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(1): 92-101.
 • Filieri, R., Hofacker, C. F. ve Alguezaui, S. (2018). What makes information in online consumer reviews diagnostic over time? The role of review relevancy, factuality, currency, source credibility and ranking score. Computers in Human Behavior, 80: 122-131.
 • Gezimanya, (2022). Oksijen Deposu Kaz Dağlarında Gezilecek 10 Yer. www.gezimanya.com/turkiye/kaz-daglarinda-gezilecek-yerler (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Gök, H. S. ve Şalvarcı, S. (2020). Türkiye’deki gastronomi temalı müzelere yönelik çevrimiçi ziyaretçi deneyimlerinin incelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(1): 120-140.
 • Güzel, Ö. (2010). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında yeni bir dinamik: İnanç turizmi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(2): 87-100.
 • Hall, C. M. ve Boyd, S.W. (2005). Nature-Based Tourism in Peripheral Areas: Development or Disaster? Clevedon: Channel View Publications.
 • Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G. ve Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the internet? Journal of Interactive Marketing, 18(1): 38-52.
 • Hsieh, H. F. ve Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288.
 • Ida Natura, (2022). Kaz Dağları Doğa ve Tabiat Turizmi. www.idanatura.com/kazdaglari-doga-tabiat-turizmi (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • İnanır, A. ve Ongun, U. (2019). Yeşilova Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1028-1041.
 • İnanır, A., Uslu, A. ve Çaprak, D. (2019). Sakin şehir ve kırsal turizm: Eğirdir ilçesinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3): 1711, 1726.
 • Kafa, N. ve Demircioğlu, E. (2022). Gökçeada’daki konaklama işletmelerine yönelik çevrimiçi müşteri değerlendirmelerinin incelenmesi: Tripadvisor örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(2): 52-69.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1): 62-80.
 • Kazdağı Kamp, (2022). Kaz Dağları Gezilecek ve Görülecek Yerler. www.kazdagikamp.com/kazdaglari-gezilecek-ve-gorulecek-yerler/ (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Khammash, M. ve Griffiths, G. H. (2011). ‘Arrivederci CIAO. com, Buongiorno Bing. com’—Electronic word-of-mouth (eWOM), antecedences and consequences. International Journal of Information Management, 31(1): 82-87.
 • Kızılırmak, İ., Kaya, F., Yıldız, S. ve Kurtulay, Z. (2016). Yerel paydaşların bakış açısıyla Erzincan ili ekoturizm alanlarının değerlendirilmesi, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, Türkiye.
 • Kibrit, U. (2019). Doğa Temelli Turizm Faaliyetlerine Katılan Turistlerin Motivasyonlarına Yönelik Bir Araştırma: Kaz Dağları Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Kiper, T. ve Arslan, M. (2007). Anadolu’da doğa turizmi kapsamında doğa yürüyüşü güzergahlarının belirlemesinde örnek bir çalışma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2): 165-174.
 • Kiper, T. ve Yılmaz, E. (2008). Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 159-168.
 • Koday, S., Kaymaz, H. ve Kaya, G. (2018). Kuzalan Tabiat Parkı’nın doğa turizm potansiyeli (Dereli-Giresun). Marmara Coğrafya Dergisi, (37): 124-143.
 • Korkmaz, M. (2001). Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi ve Av Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Köroğlu, Ö., Köroğlu, A. ve Alper, B. (2012). Doğaya dayalı gerçekleştirilen turizm faaliyetleri içerisinde turist rehberlerinin rolleri üzerine bir inceleme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1): 131-139.
 • Lascurain, C. H. (1996). Tourism, Ecotourism and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around the World and Guidelines for its Development. UK: IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge.
 • Lee, J., Lee, J. N. ve Shin, H. (2011). The long tail or the short tail: The category-specific impact of eWOM on sales distribution. Decision Support Systems, 51(3): 466-479.
 • Lee, J., Benjamin, S. ve Childs, M. (2022). Unpacking the emotions behind TripAdvisor travel reviews: The case study of Gatlinburg, Tennessee. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 23(2): 347-364.
 • Lu, W. ve Stepchenkova, S. (2015). User-generated content as a research mode in tourism and hospitality applications: Topics, methods, and software. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(2): 119-154.
 • Luzar, E. J., Diagne, A., Gan, C. ve Henning, B. R. (1995). Evaluating nature-based tourism using the new environmental paradigm. Journal of Agricultural and applied Economics, 27(2): 544-555.
 • Macaron Otel, (2022). Kaz Dağları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler. www.macaronotel.com/ayvalik-kesfet/Kaz-Dağları-ve-Madra-Dağı (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • MAXQDA, (2022). “MAXQDA.” https://www.maxqda.com/tr# (Erişim Tarihi: 21.12.2022).
 • Mckercher, B. ve Chan, A. (2005). How special is special interest tourism? Journal of Travel Research, 44(1): 21-31.
 • Myers, M. D. (2019). Qualitative Research in Business and Management. (3rd Edition) Thousand Oaks, California: Sage.
 • Nakip, M. ve Yaraş, E. (2016). Pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nguyen, T. T. (2019). Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Davranışlarının Oluşmasında Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Etkisi: Kültürel Farklılıkların İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Nilashi, M., Ibrahim, O., Yadegaridehkordi, E., Samad, S., Akbari, E. ve Alizadeh, A. (2018). Travelers decision making using online review in social network sites: A case on TripAdvisor. Journal of Computational Science, 28: 168-179.
 • Oktay, K., İşlek, E. ve Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2): 47-54.
 • Ongun, U., Kervankıran, İ. ve Çuhadar, M. (2021). Kültür ve kırsal turizm destinasyonlarına yönelik çevrimiçi yorumlarının incelenmesi: Şirince Köyü örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1): 219-235.
 • Orams, M. B. (1996). Using interpretation to manage nature-based tourism. Journal of Sustainable Tourism, 4(2): 81-94.
 • Özbük, M. Y. ve Aksoy, Ş. (2017). Elektronik ağızdan ağıza iletişimin pazarlama literatüründeki önemi. Akdeniz İİBF Dergisi, 17(35): 81-100.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 323-343.
 • Özdemir, Ö., Akyürek, S. ve Kutukız, D. (2019). Tatuta çiftliklerini ziyaret eden turistlerin çevrimiçi yorumlarının incelenmesi. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(1): 106-126.
 • Özel, M. A. (2010). Turizmin Çeşitlendirilmesi Bağlamında Doğa Turizmi: Ankara Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Özen, İ. A. (2021). Evaluation of tourist reviews on TripAdvisor for the protection of the world heritage sites: Text mining approach. Journal Of Multidisciplinary Academic Tourism, 6(1): 37-46.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özkul, E. ve Demirer, D. (2012). Şehirlerin turistik markalaşmasında kalkınma ajanslarının rolü, bölge planları üzerine bir doküman incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(4): 157-181.
 • Pekar, V. ve Ou, S. (2008). Discovery of subjective evaluations of product features in hotel reviews. Journal of Vacation Marketing, 14(2): 145-155.
 • Pollach, I. (2006). Electronic word of mouth: A genre analysis of product reviews on consumer opinion web sites, 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'06), 04-07th January 2006, Hawaii.
 • Sandwith, T. (1999). Nature-Based Tourism: A Key Strategy For Sustaining Biodiversity in KwaZulu-Natal, South Africa. Lothar Gündling, Horst Korn ve Rudolf Specht (Eds.), International Workshop: Case Studies on Sustainable Tourism and Biological Diversity içinde (s. 23-43). German Federal Agency for Nature Conservation 2000.
 • Savaşkan, Y. ve Haliloğlu, S. (2021). Ekolojik turizm çerçevesinde Acarlar Longozu’na yönelik e-yorumların analizi. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1): 6-20.
 • Scott, D. ve Morrison, M. (2005). Key Ideas in Educational Research. A&C Black.
 • Sparks, B. A. ve Browning, V. (2010). Complaining in cyberspace: The motives and forms of hotel guests' complaints online. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(7): 797-818.
 • Sparks, B. A. ve Browning, V. (2011). The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust. Tourism Management, 32(6): 1310-1323.
 • Stauss, B. (1997). Global word of mouth: service bashing on the Internet is a thorny issue. Marketing Management, 6(3): 28.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7(17): 137-146.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşkın, M. ve Akçay, S. (2019). Torunlarına bakan büyükannelerin deneyimlerine ilişkin nitel bir araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2): 583-606.
 • Tür, E. (2022). Çalışma yaşamı kalitesi konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profilinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(4): 404-414.
 • Türk Dil Kurumu, (2022). Doğa Nedir? www.sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 24.12.2022)
 • Türkmendağ, T., Erdem, B. ve Akyürek, S. (2021). Güvenli turizm sertifikalı işletmelerin profilleri ve sertifikaya sahip konaklama işletmelerine yönelik çevrimiçi misafir yorumlarının değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 5(2): 455-476.
 • Valentine, P. (1992). Nature-based tourism. Belhaven Press.
 • Walpole, M. J. ve Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, 27(3): 559-576.
 • Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y. ve Fan, W. (2018). Assessing reliability of social media data: Lessons from mining TripAdvisor hotel reviews. Information Technology & Tourism, 18(1): 43-59.
 • Yee, N. (2006). The demographics, motivations, and derived experiences of users of massively multi-user online graphical environments. Presence: Teleoperators and virtual environments, 15(3): 309-329.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zengin, B., Koç, D. E. ve Ulama, Ş. (2019). Kastamonu ilinin doğa turizmi potansiyelinin alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2): 251-274.

Analysis Of Online Reviews Of Tourists Visiting Kaz Mountains as part of Nature Tourism: TripAdvisor Example

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 27, 07.06.2023

Öz

In this study, it is aimed to examine the opinions of tourists visiting Kaz Mountains within the scope of nature tourism about the destination. For this purpose, 251 online reviews under the heading Kaz Mountains on the TripAdvisor.com website were reviewed. Qualitative research method was adopted in the study and document analysis was used as a data collection technique. In the analysis of the data obtained from the research, content analysis was carried out by using the maxqda qualitative data analysis program. According to the research findings, tourists visiting Kaz Mountains within the scope of nature tourism mostly comment in Turkish, have a high level of general satisfaction, generally emphasize the natural environment in positive opinions, emphasize environmental pollution in negative opinions, give advice and warnings for potential visitors, and have intense travel experiences. It has been determined that they give informative messages about the destination and generally make wishes for the protection of the natural beauties of the destination.

Kaynakça

 • Akay, B. (2020). Examining the rural tourism experiences of tourists in emerging rural tourism destination: Burdur province, Turkey. Geo Journal of Tourism and Geosites, 29(2): 534-544.
 • Aydın, N. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Etnoloji. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 2(2): 60-71.
 • Aylan, S. ve Kaya, İ. (2020). Bir hüzün turizmi destinasyonu olarak ulucanlar cezaevi müzesi ziyaretçilerinin elektronik yorumlarının içerik analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 488-504.
 • Bahar, B. (2015). Elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın alma kararlarına etkisi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (609): 63-72.
 • Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2022). Turizm Potansiyelimiz. https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-90620/turizm-potansiyelimiz.html (Erişim Tarihi: 22.11.2022).
 • Bickart, B. ve Schindler, R. M. (2001). Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of Interactive Marketing, 15(3): 31-40.
 • Blamey, R. K. (2001). Principles of Ecotourism. The Encyclopedia of Ecotourism. New York: CAB International.
 • Bolton, M. (1997). Loving Them and Leaving Them: Wildlife and Ecotourism. In Conservation and the Use of Wildlife Resources. Dordrecht: Springer.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2): 27-40.
 • Brochado, A. (2019). Nature-based experiences in tree houses: Guests’ online reviews. Tourism Review, 74(3): 310-326.
 • Cenni, I. ve Goethals, P. (2017). Negative hotel reviews on TripAdvisor: A cross-linguistic analysis. Discourse, Context & Media, 16: 22-30.
 • Cnn Türk, (2022). Kaz Dağları Nerede? Hangi Şehirde? Kaz Dağları’na Nasıl Gidilir? https://www.cnnturk.com/seyahat/kaz-daglari-nerede-hangi-sehirde-kaz-daglarina-nasil-gidilir (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Çalışkan, G. ve Sevim, B. (2022). Doğa turizminde artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanıma ilişkin turist rehberlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 19(3): 423-443.
 • Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1): 37-46.
 • Çolak, O. (2009). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kırsal Turizm ve Kırsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Demir, M. ve Demir, Ş. Ş. (2004). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında futbol turizmi: Antalya Bölgesinde bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1): 94-116.
 • Doğa Derneği, (2022). Kaz Dağları. www.dogadernegi.org/kaz-daglari/ (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Doğancili, O. S., Karaçar, E. ve Serkan, A. K. (2019). Göller Bölgesi’nde yer alan otel işletmelerinin Tripadvisor’daki tüketici değerlendirmeleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 96-106.
 • Duffy, R.A. (2002). Trip Too Far: Ecotourism, Politics and Exploitation. London: Earthscan Publications. Edremit Belediyesi, (2022). Kaz Dağları. www.edremit.bel.tr/kultur_turizm/kaz-daglari (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Erdoğan, N. (2010). Ekoturizm ve doğa temelli turizmin geldikleri noktadaki kavramsal çerçeve, Ekoturizm Çalıştayı ve 10. Yılında Todeg, 20-22 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye.
 • Erken, K., Atanur, G. ve Tanrıöver, A. A. (2019). Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(1): 92-101.
 • Filieri, R., Hofacker, C. F. ve Alguezaui, S. (2018). What makes information in online consumer reviews diagnostic over time? The role of review relevancy, factuality, currency, source credibility and ranking score. Computers in Human Behavior, 80: 122-131.
 • Gezimanya, (2022). Oksijen Deposu Kaz Dağlarında Gezilecek 10 Yer. www.gezimanya.com/turkiye/kaz-daglarinda-gezilecek-yerler (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Gök, H. S. ve Şalvarcı, S. (2020). Türkiye’deki gastronomi temalı müzelere yönelik çevrimiçi ziyaretçi deneyimlerinin incelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 18(1): 120-140.
 • Güzel, Ö. (2010). Turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında yeni bir dinamik: İnanç turizmi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(2): 87-100.
 • Hall, C. M. ve Boyd, S.W. (2005). Nature-Based Tourism in Peripheral Areas: Development or Disaster? Clevedon: Channel View Publications.
 • Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G. ve Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the internet? Journal of Interactive Marketing, 18(1): 38-52.
 • Hsieh, H. F. ve Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9): 1277-1288.
 • Ida Natura, (2022). Kaz Dağları Doğa ve Tabiat Turizmi. www.idanatura.com/kazdaglari-doga-tabiat-turizmi (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • İnanır, A. ve Ongun, U. (2019). Yeşilova Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1028-1041.
 • İnanır, A., Uslu, A. ve Çaprak, D. (2019). Sakin şehir ve kırsal turizm: Eğirdir ilçesinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3): 1711, 1726.
 • Kafa, N. ve Demircioğlu, E. (2022). Gökçeada’daki konaklama işletmelerine yönelik çevrimiçi müşteri değerlendirmelerinin incelenmesi: Tripadvisor örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 9(2): 52-69.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1): 62-80.
 • Kazdağı Kamp, (2022). Kaz Dağları Gezilecek ve Görülecek Yerler. www.kazdagikamp.com/kazdaglari-gezilecek-ve-gorulecek-yerler/ (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • Khammash, M. ve Griffiths, G. H. (2011). ‘Arrivederci CIAO. com, Buongiorno Bing. com’—Electronic word-of-mouth (eWOM), antecedences and consequences. International Journal of Information Management, 31(1): 82-87.
 • Kızılırmak, İ., Kaya, F., Yıldız, S. ve Kurtulay, Z. (2016). Yerel paydaşların bakış açısıyla Erzincan ili ekoturizm alanlarının değerlendirilmesi, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, Türkiye.
 • Kibrit, U. (2019). Doğa Temelli Turizm Faaliyetlerine Katılan Turistlerin Motivasyonlarına Yönelik Bir Araştırma: Kaz Dağları Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Kiper, T. ve Arslan, M. (2007). Anadolu’da doğa turizmi kapsamında doğa yürüyüşü güzergahlarının belirlemesinde örnek bir çalışma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2): 165-174.
 • Kiper, T. ve Yılmaz, E. (2008). Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 159-168.
 • Koday, S., Kaymaz, H. ve Kaya, G. (2018). Kuzalan Tabiat Parkı’nın doğa turizm potansiyeli (Dereli-Giresun). Marmara Coğrafya Dergisi, (37): 124-143.
 • Korkmaz, M. (2001). Orman Kaynaklarında Doğa Turizmi ve Av Turizmi Etkinliklerinin Ekonomik Çözümlemeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Köroğlu, Ö., Köroğlu, A. ve Alper, B. (2012). Doğaya dayalı gerçekleştirilen turizm faaliyetleri içerisinde turist rehberlerinin rolleri üzerine bir inceleme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1): 131-139.
 • Lascurain, C. H. (1996). Tourism, Ecotourism and Protected Areas: The State of Nature-Based Tourism Around the World and Guidelines for its Development. UK: IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge.
 • Lee, J., Lee, J. N. ve Shin, H. (2011). The long tail or the short tail: The category-specific impact of eWOM on sales distribution. Decision Support Systems, 51(3): 466-479.
 • Lee, J., Benjamin, S. ve Childs, M. (2022). Unpacking the emotions behind TripAdvisor travel reviews: The case study of Gatlinburg, Tennessee. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 23(2): 347-364.
 • Lu, W. ve Stepchenkova, S. (2015). User-generated content as a research mode in tourism and hospitality applications: Topics, methods, and software. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(2): 119-154.
 • Luzar, E. J., Diagne, A., Gan, C. ve Henning, B. R. (1995). Evaluating nature-based tourism using the new environmental paradigm. Journal of Agricultural and applied Economics, 27(2): 544-555.
 • Macaron Otel, (2022). Kaz Dağları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler. www.macaronotel.com/ayvalik-kesfet/Kaz-Dağları-ve-Madra-Dağı (Erişim Tarihi: 13.12.2022).
 • MAXQDA, (2022). “MAXQDA.” https://www.maxqda.com/tr# (Erişim Tarihi: 21.12.2022).
 • Mckercher, B. ve Chan, A. (2005). How special is special interest tourism? Journal of Travel Research, 44(1): 21-31.
 • Myers, M. D. (2019). Qualitative Research in Business and Management. (3rd Edition) Thousand Oaks, California: Sage.
 • Nakip, M. ve Yaraş, E. (2016). Pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Nguyen, T. T. (2019). Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Davranışlarının Oluşmasında Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Etkisi: Kültürel Farklılıkların İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Nilashi, M., Ibrahim, O., Yadegaridehkordi, E., Samad, S., Akbari, E. ve Alizadeh, A. (2018). Travelers decision making using online review in social network sites: A case on TripAdvisor. Journal of Computational Science, 28: 168-179.
 • Oktay, K., İşlek, E. ve Yaşar, U. (2016). Kastamonu’da doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2): 47-54.
 • Ongun, U., Kervankıran, İ. ve Çuhadar, M. (2021). Kültür ve kırsal turizm destinasyonlarına yönelik çevrimiçi yorumlarının incelenmesi: Şirince Köyü örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1): 219-235.
 • Orams, M. B. (1996). Using interpretation to manage nature-based tourism. Journal of Sustainable Tourism, 4(2): 81-94.
 • Özbük, M. Y. ve Aksoy, Ş. (2017). Elektronik ağızdan ağıza iletişimin pazarlama literatüründeki önemi. Akdeniz İİBF Dergisi, 17(35): 81-100.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1): 323-343.
 • Özdemir, Ö., Akyürek, S. ve Kutukız, D. (2019). Tatuta çiftliklerini ziyaret eden turistlerin çevrimiçi yorumlarının incelenmesi. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(1): 106-126.
 • Özel, M. A. (2010). Turizmin Çeşitlendirilmesi Bağlamında Doğa Turizmi: Ankara Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Özen, İ. A. (2021). Evaluation of tourist reviews on TripAdvisor for the protection of the world heritage sites: Text mining approach. Journal Of Multidisciplinary Academic Tourism, 6(1): 37-46.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özkul, E. ve Demirer, D. (2012). Şehirlerin turistik markalaşmasında kalkınma ajanslarının rolü, bölge planları üzerine bir doküman incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(4): 157-181.
 • Pekar, V. ve Ou, S. (2008). Discovery of subjective evaluations of product features in hotel reviews. Journal of Vacation Marketing, 14(2): 145-155.
 • Pollach, I. (2006). Electronic word of mouth: A genre analysis of product reviews on consumer opinion web sites, 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'06), 04-07th January 2006, Hawaii.
 • Sandwith, T. (1999). Nature-Based Tourism: A Key Strategy For Sustaining Biodiversity in KwaZulu-Natal, South Africa. Lothar Gündling, Horst Korn ve Rudolf Specht (Eds.), International Workshop: Case Studies on Sustainable Tourism and Biological Diversity içinde (s. 23-43). German Federal Agency for Nature Conservation 2000.
 • Savaşkan, Y. ve Haliloğlu, S. (2021). Ekolojik turizm çerçevesinde Acarlar Longozu’na yönelik e-yorumların analizi. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(1): 6-20.
 • Scott, D. ve Morrison, M. (2005). Key Ideas in Educational Research. A&C Black.
 • Sparks, B. A. ve Browning, V. (2010). Complaining in cyberspace: The motives and forms of hotel guests' complaints online. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(7): 797-818.
 • Sparks, B. A. ve Browning, V. (2011). The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust. Tourism Management, 32(6): 1310-1323.
 • Stauss, B. (1997). Global word of mouth: service bashing on the Internet is a thorny issue. Marketing Management, 6(3): 28.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 7(17): 137-146.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşkın, M. ve Akçay, S. (2019). Torunlarına bakan büyükannelerin deneyimlerine ilişkin nitel bir araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2): 583-606.
 • Tür, E. (2022). Çalışma yaşamı kalitesi konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profilinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(4): 404-414.
 • Türk Dil Kurumu, (2022). Doğa Nedir? www.sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 24.12.2022)
 • Türkmendağ, T., Erdem, B. ve Akyürek, S. (2021). Güvenli turizm sertifikalı işletmelerin profilleri ve sertifikaya sahip konaklama işletmelerine yönelik çevrimiçi misafir yorumlarının değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 5(2): 455-476.
 • Valentine, P. (1992). Nature-based tourism. Belhaven Press.
 • Walpole, M. J. ve Goodwin, H. J. (2000). Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, 27(3): 559-576.
 • Xiang, Z., Du, Q., Ma, Y. ve Fan, W. (2018). Assessing reliability of social media data: Lessons from mining TripAdvisor hotel reviews. Information Technology & Tourism, 18(1): 43-59.
 • Yee, N. (2006). The demographics, motivations, and derived experiences of users of massively multi-user online graphical environments. Presence: Teleoperators and virtual environments, 15(3): 309-329.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zengin, B., Koç, D. E. ve Ulama, Ş. (2019). Kastamonu ilinin doğa turizmi potansiyelinin alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2): 251-274.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erge TÜR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2733-5199
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 7 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
TÜR, E. (2023). Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 1-27.
MLA
TÜR, Erge. “Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy. 1, 2023, ss. 1-27.
Chicago
TÜR, Erge. “Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 7, sy. 1 (Haziran 2023): 1-27.
EndNote
TÜR E (01 Haziran 2023) Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 7 1 1–27.
ISNAD
TÜR, Erge. “Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 7/1 (Haziran 2023), 1-27.
AMA
TÜR E. Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği. IJGTR. Haziran 2023;7(1):1-27.
Vancouver
TÜR E. Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği. IJGTR. 2023;7(1):1-27.
IEEE
E. TÜR, “Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği”, IJGTR, c. 7, sy. 1, ss. 1–27, 2023.
JAMA
TÜR E. Doğa Turizmi Kapsamında Kaz Dağlarını Ziyaret Eden Turistlerin Yaptıkları Çevrimiçi Yorumların İncelenmesi: TripAdvisor Örneği. IJGTR. 2023;7:1–27.