Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 138 - 157, 31.07.2023

Öz

Kaynakça

 • Akdoğan, E. (2002). Öğretim elemanlarının algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Akdöl, B. and Menteş, SA. (2017). Kadınların yönetici pozisyonlarında yaşadıkları zorluklar ve lider üye etkileşiminde cinsiyetin rolü, Business and Management Studies: An International Journal, 5(3), 859-879.
 • Baykal, E. (2018). Sosyal kimlik teorisi perspektifiyle kraliçe arı sendromu. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, 159-175.
 • Bickford, N. (2011). Queen bees - an evolving species or an office myth? Accessed: 24 March 2022, https://www.ft.com/content/9bc76152-f3f9-11e0-b221- 00144feab49a
 • Çelen, O. and Tuna, M. (2021). Konaklama işletmelerindeki kadın çalışanların kraliçe arı sendromu algılarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2127-2148.
 • Cevher, E. and Öztürk, UC. (2015). İş yaşamında kadınların kadınlara yaptığı mobbing üzerine bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(4), 860-876.
 • Cuadrado-Guirado, I., García, AC. and Molero, F. (2015). Gender typing of leadership: Evaluations of real and ideal managers. Scandinavian Journal of Psychology, 56(2), 236- 244.
 • Derks, B., Ellemers, N., Van, LC. and Groot, KD. (2011a). Do sexist organizational cultures create the queen bee? British Journal of Social Psychology, 50, 519-535.
 • Derks, B., Van, LC. and Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. The Leadership Quarterly, 27(3), 456-479.
 • Derks, B., Van, LC., Ellemers, N. and Groot, KD. (2011b). Gender-bias primes elicit queen- bee responses among senior policewomen. Psychological Science, 22, 1243- 1249.
 • Dopwell, LKJ. (2019). The queen bee syndrome—autoethnographic insights and educator observations: perspectives from minority women. doctoral dissertation, Northwest Nazarene University, Idoha, USA.
 • Drucker, PF. (1996). Your leadership is unique. Christianity Today International/ Leadership Journal, 17 (4), 54.
 • Ellemers, N., Rink, F., Derks, B. and Ryan, MK. (2012). Women in high places: When and why promoting women into top positions can harm them individually or as a group (and how to prevent this). Research in Organizational Behaviour, 32. 163-187.
 • Euronews. (2020). Kadın yönetici oranında türkiye sondan ikinci. Accessed: 1 June 2022, https://tr.euronews.com/2020/03/07/kadin-yonetici-oraninda- turkiye-avrupa-da-sondanikinci
 • Faniko, K., Ellemers, N. and Derks, B. (2016). Queen bees and alpha males: Are successful women more competitive than succesful men? European Journal of Social Psychology, 46 (7), 903- 913.
 • Faniko, K., Ellemers, N. and Derks, B. (2020). The queen bee phenomenon in academia 15 years after: does it still exist, and ıf so, why? British Journal of Social Psychology, 60(2), 383- 399.
 • Gökalp, İE. (2008). Türkiye’de kadın girişimciler ve kadın yöneticiler. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Groot, GD. (2010). Queen bee behaviour: A women’s fight, under which conditions does it appear and how can it be reduced? Master Thesis, University of Groningen, Netherland.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe yöntem analiz. Ankara: Seçkin.
 • Hasabnis, SR. (2017). Problem face by the corporate women leaders with special reference to “queen bee syndrome. India. Online International Interdisciplinary Research Journal, 7(5), 59-65.
 • Hurst, J., Leberman, S. and Edwards, M. (2018). Women managing women: A holistic relational approach to managing relationships at work. Journal of Management & Organization, 24(4), 500- 516.
 • Karabal, MA. and Çakı, N. (2022). Çalışma yaşamında kadınların karşısına çıkan sosyal ve psikolojik engeller: Cam tavan sendromu ve kraliçe ari sendromuna ilişkin tezlerin incelenmesi. Journal of Theoretical & Empirical Research on Management, 1(1), 47-64.
 • Karakuş, H. (2014). Kraliçe arı sendromu-pembe taciz. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 334-356.
 • Karatepe, S. and Nalcı-Arıbaş, N. (2017). İş hayatında kadın yöneticilere ilişkin cinsiyet ayrımcılığı: Türkiye için bir değerlendirme. Yaşam Dergisi, 31, 7-23.
 • Kaya, RR. and Alkan, A. (2021). Türkiye’deki kamu hastanelerinde idari pozisyonda görev yapan hekimlerin profillerine yönelik bir çalışma. Manisa Celal Bayar, Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 254-262.
 • Kılıç, T. and Çakıcı, AB. (2016). Sağlık ve eğitim sektöründeki kadın çalışanların cam tavan algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 283- 303.
 • Kremer, H., Villamor, I. and Ormiston, M. (2019). Princess bee effect: The reverse queen bee phenomenon. Academy of Management Proceedings, 1, 19515.
 • Mavin, S. (2008). Queen bees, wannabees and afraid to bees: no more ‘best enemies’ for women in management? British Journal of Management, 19(75), 84.
 • Mert, P. (2022). Özel okullarda çalışan kadın öğretmenlerin kraliçe arı sendromu ile ilgili görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 1091-1118.
 • Meydan, H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nelson, A. (2016). Are women queen bees? Queen bees exist but they are far less common than we think. Psychology Today. Accessed: 02 March 2022, https://www.psychologytoday.com/us/blog/he-speaks-she-speaks/201610/are- womenqueen-bees.
 • Neto, MBG., Grangeiro, RR. and Esnard, C. (2020). Mulheres na academıa: Um estudo sobre o fenômeno queen bee. Gestão Humana e Social, 23 (2).
 • Öztürk, UC. and Cevher, E. (2015). İşyerinde tacizin pembe hali: Kadınların kadınlara uyguladığı mobbing. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 151-174.
 • Özülke, F. (2016). İş yaşamında kadın savaşları: Kraliçe arı sendromu. Erişim 15 Mart 2022, http://fusunozulke.com/kraliçe-ari-sendromu/
 • Permatasari, D. and Suharnomo, S. (2019). Investigating the “queen bee” phenomenon in ındonesia: A case study. Diponegoro International Journal of Business, 2(1), 41-51.
 • Rossbacher, LA. (2013). The ‘queen bee syndrome’ is pervasive and ıt's not new. ACE Women’s Network, 1(3).
 • Salles, A. and Choo, EK. (2020). Queen bee phenomenon: A consequence of the hive. The Lancet, 395 (10228), 940.
 • Şengül, H., Çınar, F. and Bulut, A. (2019). The perception queen bee phenomenon in nurses; Qualitative study in health sector. Nigerlan Journal of Clinical Practice, 22(7), 906-912.
 • Staines, G., Tavris, C. and Jayaratne, TE. (1974). The queen bee syndrome. Psychology Today, 7(8), 55–60.
 • Stoker, JI., Van der Velde, M. and Lammers, J. (2012). Factors relating to managerial stereotypes: The role of gender of the emlpoyee and the manager and management gender ratio. Journal of Business and Psychology, 27 (1), 31-42.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 3(6), 49-74.
 • Taşdelen-Baş, M. (2019). Kraliçe arı sendromu ve hemşirelik mesleği. Turkish Studies - Social Sciences, 15(1), 807-815.
 • Tolay, E. (2020). Kadın astların perspektifinden kadın yöneticiler: hiyerarşik ilişkiler bağlamında nitel bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2276- 2296.
 • TÜİK. (2021), İstatistiklerle kadın. Accessed: 14 June 2022, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635
 • Ünal, A., Anasori, E. and Çelen, O. (2022). Glass ceiling or queen bee syndrome? A study on five star accommodation businesses. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 8(58), 674-683
 • Wuertele, R. (2017). The ınfluence of the queen bee syndrome on the attitudes, behaviors and emerging leadership styles of the millennials. Master Thesis, Linnaeus University, Kalmar.
 • Yaşbay-Kobal, H. (2021). Kraliçe arı fenomeni bağlamında özel sektörde çalışan kadınlara yönelik nitel bir araştırma. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 7(1), 53-78.
 • Yazıcıoğlu, Y. and Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yücelen, M. and Özen, AK. (2010). Aile şirketlerinde kadın yöneticiler: Başarılı ve başarısız kadının düşmanı kim? Accessed: 19 March 2022, https://www.researchgate.net/publication/294260751_aile_sirketlerinde_kadin_yoneticiler _basarili_ve_basarisiz_kadinin_dusmani_kim
 • Zandria, S. Luther-King, JZ. and Hennie, P. (2020). Queen bee syndrome at the workplace; Perspectives of female business students at a South African Private University. The Journal of Social Sciences Research, 6(4), 406-412

The Relationship Between Queen Bee Syndrome and Leadership: A View To Healthcare Institutions

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 138 - 157, 31.07.2023

Öz

Aim: The purpose of this study was to investigate into the perception of “Queen Bee Syndrome”
among female healthcare workers employed in healthcare industry, followed by an analysis of the
relationship this syndrome has with female healthcare workers’ perception of “Leadership”, and
to pinpoint the differences in queen bee syndrome according to certain socio-demographic
characteristics. Methods: Designed as a cross-sectional study, this research had a sample of 515 female healthcare
workers. Research was conducted from December 2021 to March 2022 on female healthcare
workers employed in Ordu province. Data was collected using “Personal Information Forms”, the
“Queen Bee Phenomenon Scale”, and “Multifactor Leadership Questionnaire”. SPSS version 23.0
and AMOS 23 statistical package programs were used for data evaluation.
Results: The results of this study revealed a negative and statistically significant relationship
between Queen Bee Phenomenon Scale subdimensions and MLQ subdimensions, suggesting that
the higher the perception of queen bee syndrome among female healthcare workers, the lower their
perception of leadership.
Conclusion: As a result of this study, a significant inverse relationship was found between subdimensions of the Queen Bee Phenomenon Scale and subdimensions of the Multifactor Leadership
Questionnaire.

Kaynakça

 • Akdoğan, E. (2002). Öğretim elemanlarının algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Akdöl, B. and Menteş, SA. (2017). Kadınların yönetici pozisyonlarında yaşadıkları zorluklar ve lider üye etkileşiminde cinsiyetin rolü, Business and Management Studies: An International Journal, 5(3), 859-879.
 • Baykal, E. (2018). Sosyal kimlik teorisi perspektifiyle kraliçe arı sendromu. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, 159-175.
 • Bickford, N. (2011). Queen bees - an evolving species or an office myth? Accessed: 24 March 2022, https://www.ft.com/content/9bc76152-f3f9-11e0-b221- 00144feab49a
 • Çelen, O. and Tuna, M. (2021). Konaklama işletmelerindeki kadın çalışanların kraliçe arı sendromu algılarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2127-2148.
 • Cevher, E. and Öztürk, UC. (2015). İş yaşamında kadınların kadınlara yaptığı mobbing üzerine bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(4), 860-876.
 • Cuadrado-Guirado, I., García, AC. and Molero, F. (2015). Gender typing of leadership: Evaluations of real and ideal managers. Scandinavian Journal of Psychology, 56(2), 236- 244.
 • Derks, B., Ellemers, N., Van, LC. and Groot, KD. (2011a). Do sexist organizational cultures create the queen bee? British Journal of Social Psychology, 50, 519-535.
 • Derks, B., Van, LC. and Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. The Leadership Quarterly, 27(3), 456-479.
 • Derks, B., Van, LC., Ellemers, N. and Groot, KD. (2011b). Gender-bias primes elicit queen- bee responses among senior policewomen. Psychological Science, 22, 1243- 1249.
 • Dopwell, LKJ. (2019). The queen bee syndrome—autoethnographic insights and educator observations: perspectives from minority women. doctoral dissertation, Northwest Nazarene University, Idoha, USA.
 • Drucker, PF. (1996). Your leadership is unique. Christianity Today International/ Leadership Journal, 17 (4), 54.
 • Ellemers, N., Rink, F., Derks, B. and Ryan, MK. (2012). Women in high places: When and why promoting women into top positions can harm them individually or as a group (and how to prevent this). Research in Organizational Behaviour, 32. 163-187.
 • Euronews. (2020). Kadın yönetici oranında türkiye sondan ikinci. Accessed: 1 June 2022, https://tr.euronews.com/2020/03/07/kadin-yonetici-oraninda- turkiye-avrupa-da-sondanikinci
 • Faniko, K., Ellemers, N. and Derks, B. (2016). Queen bees and alpha males: Are successful women more competitive than succesful men? European Journal of Social Psychology, 46 (7), 903- 913.
 • Faniko, K., Ellemers, N. and Derks, B. (2020). The queen bee phenomenon in academia 15 years after: does it still exist, and ıf so, why? British Journal of Social Psychology, 60(2), 383- 399.
 • Gökalp, İE. (2008). Türkiye’de kadın girişimciler ve kadın yöneticiler. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Groot, GD. (2010). Queen bee behaviour: A women’s fight, under which conditions does it appear and how can it be reduced? Master Thesis, University of Groningen, Netherland.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe yöntem analiz. Ankara: Seçkin.
 • Hasabnis, SR. (2017). Problem face by the corporate women leaders with special reference to “queen bee syndrome. India. Online International Interdisciplinary Research Journal, 7(5), 59-65.
 • Hurst, J., Leberman, S. and Edwards, M. (2018). Women managing women: A holistic relational approach to managing relationships at work. Journal of Management & Organization, 24(4), 500- 516.
 • Karabal, MA. and Çakı, N. (2022). Çalışma yaşamında kadınların karşısına çıkan sosyal ve psikolojik engeller: Cam tavan sendromu ve kraliçe ari sendromuna ilişkin tezlerin incelenmesi. Journal of Theoretical & Empirical Research on Management, 1(1), 47-64.
 • Karakuş, H. (2014). Kraliçe arı sendromu-pembe taciz. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 334-356.
 • Karatepe, S. and Nalcı-Arıbaş, N. (2017). İş hayatında kadın yöneticilere ilişkin cinsiyet ayrımcılığı: Türkiye için bir değerlendirme. Yaşam Dergisi, 31, 7-23.
 • Kaya, RR. and Alkan, A. (2021). Türkiye’deki kamu hastanelerinde idari pozisyonda görev yapan hekimlerin profillerine yönelik bir çalışma. Manisa Celal Bayar, Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 254-262.
 • Kılıç, T. and Çakıcı, AB. (2016). Sağlık ve eğitim sektöründeki kadın çalışanların cam tavan algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 283- 303.
 • Kremer, H., Villamor, I. and Ormiston, M. (2019). Princess bee effect: The reverse queen bee phenomenon. Academy of Management Proceedings, 1, 19515.
 • Mavin, S. (2008). Queen bees, wannabees and afraid to bees: no more ‘best enemies’ for women in management? British Journal of Management, 19(75), 84.
 • Mert, P. (2022). Özel okullarda çalışan kadın öğretmenlerin kraliçe arı sendromu ile ilgili görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 1091-1118.
 • Meydan, H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nelson, A. (2016). Are women queen bees? Queen bees exist but they are far less common than we think. Psychology Today. Accessed: 02 March 2022, https://www.psychologytoday.com/us/blog/he-speaks-she-speaks/201610/are- womenqueen-bees.
 • Neto, MBG., Grangeiro, RR. and Esnard, C. (2020). Mulheres na academıa: Um estudo sobre o fenômeno queen bee. Gestão Humana e Social, 23 (2).
 • Öztürk, UC. and Cevher, E. (2015). İşyerinde tacizin pembe hali: Kadınların kadınlara uyguladığı mobbing. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 151-174.
 • Özülke, F. (2016). İş yaşamında kadın savaşları: Kraliçe arı sendromu. Erişim 15 Mart 2022, http://fusunozulke.com/kraliçe-ari-sendromu/
 • Permatasari, D. and Suharnomo, S. (2019). Investigating the “queen bee” phenomenon in ındonesia: A case study. Diponegoro International Journal of Business, 2(1), 41-51.
 • Rossbacher, LA. (2013). The ‘queen bee syndrome’ is pervasive and ıt's not new. ACE Women’s Network, 1(3).
 • Salles, A. and Choo, EK. (2020). Queen bee phenomenon: A consequence of the hive. The Lancet, 395 (10228), 940.
 • Şengül, H., Çınar, F. and Bulut, A. (2019). The perception queen bee phenomenon in nurses; Qualitative study in health sector. Nigerlan Journal of Clinical Practice, 22(7), 906-912.
 • Staines, G., Tavris, C. and Jayaratne, TE. (1974). The queen bee syndrome. Psychology Today, 7(8), 55–60.
 • Stoker, JI., Van der Velde, M. and Lammers, J. (2012). Factors relating to managerial stereotypes: The role of gender of the emlpoyee and the manager and management gender ratio. Journal of Business and Psychology, 27 (1), 31-42.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 3(6), 49-74.
 • Taşdelen-Baş, M. (2019). Kraliçe arı sendromu ve hemşirelik mesleği. Turkish Studies - Social Sciences, 15(1), 807-815.
 • Tolay, E. (2020). Kadın astların perspektifinden kadın yöneticiler: hiyerarşik ilişkiler bağlamında nitel bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2276- 2296.
 • TÜİK. (2021), İstatistiklerle kadın. Accessed: 14 June 2022, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635
 • Ünal, A., Anasori, E. and Çelen, O. (2022). Glass ceiling or queen bee syndrome? A study on five star accommodation businesses. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 8(58), 674-683
 • Wuertele, R. (2017). The ınfluence of the queen bee syndrome on the attitudes, behaviors and emerging leadership styles of the millennials. Master Thesis, Linnaeus University, Kalmar.
 • Yaşbay-Kobal, H. (2021). Kraliçe arı fenomeni bağlamında özel sektörde çalışan kadınlara yönelik nitel bir araştırma. Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi, 7(1), 53-78.
 • Yazıcıoğlu, Y. and Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yücelen, M. and Özen, AK. (2010). Aile şirketlerinde kadın yöneticiler: Başarılı ve başarısız kadının düşmanı kim? Accessed: 19 March 2022, https://www.researchgate.net/publication/294260751_aile_sirketlerinde_kadin_yoneticiler _basarili_ve_basarisiz_kadinin_dusmani_kim
 • Zandria, S. Luther-King, JZ. and Hennie, P. (2020). Queen bee syndrome at the workplace; Perspectives of female business students at a South African Private University. The Journal of Social Sciences Research, 6(4), 406-412

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zöhre POYRAZ Bu kişi benim
ORDU UNIVERSITY
0000-0003-0631-2278
Türkiye


Taşkın KILIÇ Bu kişi benim
ORDU UNIVERSITY
0000-0003-2127-2622
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 14 Haziran 2023
Kabul Tarihi 18 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
POYRAZ, Z., & KILIÇ, T. (2023). The Relationship Between Queen Bee Syndrome and Leadership: A View To Healthcare Institutions. International Journal of Health Management and Tourism, 8(2), 138-157.