Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 90 - 110 2019-07-31

The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey

Niyazi Gümüş [1] , Fatih Yardımcıoğlu [2] , Nurullah Altıntaş [3]


Poverty has been the leading social and economic problem of societies both in the past and today for the decades. This study examines the status of poverty in the Turkish economy and the role of zakat in poverty reduction. The zakat potential is analyzed in three methods and it is concluded that poverty in Turkey could be completely resolved via a potential zakat fund. It is suggested that to reduce poverty in Turkey, zakat should be enforced by favor of the state and it should be based on institutional foundations.

zakat, zakat potential, poverty
 • Açıkgöz, Reşat, YUSUFOĞLU, Ö. Şükrü (2012), “Türkiye’de Yoksulluk Olgusu ve Toplumsal Yansımaları”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
 • Akar, Muhlis, ESER, Ercan(2012), Zekâtı Anlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Aktan, Coşkun Can (2002), “Dünyada Ve Türkiye’de İnsani Yoksulluk”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara.
 • Apak, Adem (2017), “Emevi ve Abbasiler Döneminde Zekât Uygulamaları”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları, İSAV, Ensar Neşriyat, İstanbul.
 • Arabacı, Rabihan Y. (2014), “Gelir Dağılımı ve Yoksulluk” Sosyal Politika, Editörler: TOKOL, Aysel, ALPER, Yusuf, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Arpacıoğlu Özge, YILDIRIM, Metin (2011), “ Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Niğde.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İstanbul.
 • Bilen, Mahmut(2016), Küresel Servet Eşitsizliği: Piyasa veya Devlet Eksenli çözümde İslam Ekonomisinin Konumu, Türkiye İslam İktisadı Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Şubat 2016.
 • Boynukalın, Mehmet (2017), “Zekâtın Toplanması ve Dağıtımı İlk Kurumsal Tecrübeler (Hulefa-i Râşidîn Dönemi)”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları, İSAV, Ensar Neşriyat, İstanbul.
 • Bozan, Mahmut (2010), “Yoksulluk Algısına Farklı Bir Bakış”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler Bildiriler Kitabı, SYDGM Yayınları, Cilt 1, İstanbul.
 • Çalışkan, Şadan (2010), “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı 59, 2010/2.
 • Çilingiroğlu, Nesrin (2009), “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002-2009 Yılları Arası Yoksulluk Bulguları”, Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt 28, Sayı 3, Eylül-Aralık 2009.
 • DPT (2010), Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, Ankara.
 • Dumlu, Emrullah (2010), “İslam’ın İlk Dönemlerindeki Uygulamalar Ekseninde Kamusal Bir Gelir Olarak Zekât”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 3, Erzurum.
 • El-Kardavi, Yusuf(2017), Ekonomik Sorunların Çözümünde Zekâtın Rolü, Nida Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.
 • El-Kardavi, Yusuf(1973), Fıkhu’z-Zekat, Cilt 1, Beyrut. Ensari, Sıddık (2010), “TurkStat’in Yoksulluk Analizleri Üzerine”, Maliye Finans Yazıları, Yıl 24, Sayı 87.
 • Er, İzzet (2016), “Zekâtın Manevi ve Sosyo-Ekonomik Anlamı”, İstanbul Müftülüğü, Din ve Hayat Dergisi, Sayı 29, İstanbul.
 • Erkal, Mehmet(2008), Zekât Bilgi ve Uygulama, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Erkal, Mehmet (2007), İlmihal 1 İman ve İbadetler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Forbes, En Zengin 100 Türk, http://www.cnnturk.com, 29,02,2016.
 • Forbes (2018), En Zengin 100 Türk, Mart 2018.https://www.ntv.com.tr
 • Gönel, Feride Doğaner (2010), Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Gül, Songül Sallan (2002), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) yayınları, Ankara.
 • Gül, Hüseyin, ERGUN, Cem (2003),“Mutlak Yoksulluk ve Nedenleri: Ankara Örneği” Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yayınları,İstanbul, birinci baskı.
 • Kabaş,Tolga (2010), Türkiye’de En Yoksul % 20’nin Yoksulluk Profili, Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcaması, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19 Sayı 2
 • Kahf, Monzer(1989), Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh, Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, January 1989.
 • Kayalıdere. Gül, ŞAHİN, Hande (2014), “Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarının Gelişimi ve Yoksulluk”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Yıl 2, Cilt 2, Sayı 2.
 • Kılıç, Ünal (2017), “Hz. Peygamber Döneminde Zekât Uygulaması”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları, İSAV, Ensar Neşriyat, İstanbul.
 • Kızıler, Neslihan (2017), “Türkiye’de Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Transfer Harcamaları”, Journal of Life Economic, dergipark.gov.tr
 • Kutup, Seyyid (1968), İslam’da Sosyal Adalet, Çevirenler: TUNAGÜR, Yaşar, MANSUR, M. Adnan, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul.
 • Özdemir, M. Çağlar (2017), “Gelir Eşitsizliği Ölçüm Yöntemleri”, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Kavram-Teori-Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Özek, Ali, HAMİTOĞULLARI, Beşir, SINAV, Tahsin, BAYRAKTAR, Mehmet, ADALI, Sacit, ENSARİ, Sıddık ve BULAÇ, Ali (1987), Türkiye’de Zekat Potansiyeli, İSAV, İstanbul.
 • Öztürk, Mustafa, ÇETİN, Başak Işıl, “Dünyada Ve Türkiye’de Yoksulluk Ve Kadınlar”, Journal of Yaşar University http://joy.yaşar.edu.tr.
 • Rizvi, S. Ameenul Hasan (1981), “Zakat: Its Place and Position in Islam”, The MWL Journal, Vol 8 (3), January 1981, Makkah
 • Saad, Ram Al Jaffri, SAWANDİ, Norfaiezah, MOHAMMAD, Rayahu (2016), Zakat Surplus Funds Management, International Journal of Economics andFinancial Issues, Vol 6, Spesial Issues (S7).
 • Samad, Abdus, GLENN, Lowell M. (2010), “Development of Zakat Coverage in Monotheistic Faiths”, International Journal of Social Economics, Vol 37, No 4, March 2010.
 • Shirazi, Nasım Shah(2014), Integrating Zakat and Waqf into the poverty reduction Strategy of the IDD Member Counries, Islamic Economic Studies, Vol. 22, No. 1, May 2014.
 • Tabakoğlu, Ahmet, TURAN, Melih (2017), “Türkiye’de Zekât Potansiyelinin Yeniden Tespiti”, Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları, İSAV, Ensar Neşriyat, İstanbul.
 • Taş, H. Yunus, ÖZCAN, Selami (2012), “Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma”, International Conference On Eurasian Economies, avekon.org/papers/544.pdf
 • Tatlı, Halim (2013), Yoksulluk Ve Sosyal Sermaye, TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bir Araştırma, Doktora Tezi, Erzurum.
 • Tireli, Münir (2009), Küreselleşme ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policies (2016), https://www.csgb.gov.tr/media/1692/2016
 • TOBB Economic Report (2012), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yayın No 2013/198, Özyurt Matbaacılık, Ankara.
 • TOBB Economic Report (2015), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yayın No 2016/270, Gökçe Matbaacılık, Ankara.
 • TOBB Economic Report (2017), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yayın No 2018/306, Özyurt Matbaacılık, Ankara.
 • TurkStat (2015), Poverty Study.
 • TurkStat (2017),
 • TÜSİAD (2000), Türkiye’de Bireysel Gelir dağılımı ve Yoksulluk, Avrupa Birliği ile Karşılaştırma, Aralık 2000, Yayın No. TÜSİAD-T/ 2000-12/295, İstanbul.
 • Yavuz, Yunus Vehbi(2018), İslâmda Zekât Müessesesi, 6. Baskı, Sebat Ofset, Konya.
 • Yavuz, Yunus Vehbi (1972), İslamda Zekât Müessesesi, Feyiz Yayınları, No 3, İstanbul
 • Yeşilyurt, Şahin (2015), “İmam Ebu Yusuf’un Kamu Maliyesi Alanına Katkısı”, Maliye Dergisi, Sayı 169, Temmuz-Aralık 2015.
 • Yıldırım, Celal (1980), Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, 3. Baskı, Cilt 2, Uysal Kitabevi, Konya.
 • Yıldırımalp, Sinem (2017), “Türkiye’de Yoksulluk Sorunu”, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Kavram – Teori – Uygulama, Editörler: ÖZDEMİR, M. Çağlar, İSLAMOĞLU, Emel, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara.
 • Zaim, Sabahattin(1987), “Zekatın İktisadi Önemi”, Türkiye’de Zekat Potansiyeli, İSAV, İstanbul.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3928-6937
Yazar: Niyazi Gümüş

Orcid: 0000-0002-7758-8549
Yazar: Fatih Yardımcıoğlu
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-0682-3030
Yazar: Nurullah Altıntaş
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijisef575488, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {90 - 110}, doi = {10.25272/ijisef.575488}, title = {The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey}, key = {cite}, author = {Gümüş, Niyazi and Yardımcıoğlu, Fatih and Altıntaş, Nurullah} }
APA Gümüş, N , Yardımcıoğlu, F , Altıntaş, N . (2019). The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 5 (2) , 90-110 . DOI: 10.25272/ijisef.575488
MLA Gümüş, N , Yardımcıoğlu, F , Altıntaş, N . "The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5 (2019 ): 90-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijisef/issue/47473/575488>
Chicago Gümüş, N , Yardımcıoğlu, F , Altıntaş, N . "The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5 (2019 ): 90-110
RIS TY - JOUR T1 - The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey AU - Niyazi Gümüş , Fatih Yardımcıoğlu , Nurullah Altıntaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25272/ijisef.575488 DO - 10.25272/ijisef.575488 T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 110 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - doi: 10.25272/ijisef.575488 UR - https://doi.org/10.25272/ijisef.575488 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey %A Niyazi Gümüş , Fatih Yardımcıoğlu , Nurullah Altıntaş %T The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey %D 2019 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 5 %N 2 %R doi: 10.25272/ijisef.575488 %U 10.25272/ijisef.575488
ISNAD Gümüş, Niyazi , Yardımcıoğlu, Fatih , Altıntaş, Nurullah . "The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 5 / 2 (Temmuz 2019): 90-110 . https://doi.org/10.25272/ijisef.575488
AMA Gümüş N , Yardımcıoğlu F , Altıntaş N . The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey. IJISEF. 2019; 5(2): 90-110.
Vancouver Gümüş N , Yardımcıoğlu F , Altıntaş N . The Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2019; 5(2): 110-90.