Cilt: 8 - Sayı: 1, 25.03.2022

Yıl: 2022

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Mart, Temmuz ve Kasım ayları olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Akademik bir dergi niteliğinde olan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, araştırma makalelerini ve kitap incelemelerini kabul etmektedir. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilmektedir.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) ve Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) iş birliği ile uluslararası, akademik, süreli ve çift kör hakem uygulamalı olarak yayımlanmaktadır.


Dergiye sunulan akademik çalışmaların alanında bir boşluğu doldurması ve özgün bir niteliğe sahip olması, ayrıca daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veyahut yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.


Dergimiz; özgün nitelikteki disiplinler arası ve çok disiplinli bilimsel araştırmaları kabul etmektedir. Bu bağlamda akademisyenler, piyasa aktörleri ile İslam ekonomisi ve finansı araştırmalarıyla ilgilenenlerin çalışmalarını ve görüşlerini paylaşmak, tartışmak, değerlendirmek ve yaymak için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.


Dergimizin özel olarak yoğunlaştığı konular ise şunlardır: İslam Ekonomisi, Katılım Bankacılığı, İslami Finansal Piyasalar, İslami Yönetişim, Muamelat Fıkhı, Tekafül, İslami Muhasebe, İslami Ticaret, İslami Varlık Yönetimi, İslami Finansal Kuruluşlar, İslam Ekonomi Düşüncesi, İslam Ekonomi Tarihi, Zekat ve Vakıf.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin, aşağıda belirtilen formata uygun olmasına özen gösterilmelidir. Eğer aşağıdaki kurallara uymayan bir durum ön kontrol aşamasında tespit edilirse makale hakemlere gönderilmeden yazara iade edilir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde düzenlemesi talep edilir:

1. Her makale 200 kelimeyi aşmayan bir özet içermelidir. Eğer makale Türkçe yazılmış ise, aynı zamanda İngilizce başlık ve İngilizce özetine de yer verilmelidir. Makalenin uzunluğunun kaynakça ve dipnotlar dahil 9000 kelimeyi aşmamasını önemle rica ederiz. Bunun yanında Türkçe makalelerde en az 700 kelime, en fazla 1000 kelime olmak üzere genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract) yazılarak çalışmanın sonuna eklenmelidir.

2. Makale en az 3, en çok 6 anahtar kelime ve en az 1 JEL kodu içermelidir.

3. Atıflarda APA stili takip edilmelidir. (APA 6. Sürüm)

4. Sayfa düzeni ve kenarları:
Sayfa Boyutu: A4
Sayfa Kenar Boşlukları:
• Üst : 2.5 cm
• Alt : 2.5 cm
• Sol : 2.5 cm
• Sağ : 2.5 cm
• Cilt payı : 0”
• Cilt payı yeri : Sol

5. Kapak sayfasında makale başlığı:
a. Yazı tipi boyutu: 14pt, Kalın ve Ortalı
b. Başlıkta her sözcük büyük harfle başlamalıdır.

6. Kapak sayfasında yazar ismi ve bilgisi:
a. Ad ve Soyadın ilk harfi büyük olmalı, ör. Hakan Aslan
b. Ortalı olmalı,
c. Yazar bilgisi (Ünvan, kurum, email adresi ve Orcid numarası) kapak sayfası dipnotunda sola yaslı ve 10pt olarak verilmelidir.

7. Özet, anahtar kelimeler, jel kodu ve makalenin ana metni:
Ana Metin:
a. Palatino Linotype yazı tipi, 11pt, iki yana yaslı
b. Paragraf aralığı önce ve sonra 6nk, satır aralığı 1,15
Özet, anahtar kelimeler, jel kodu:
a. Palatino Linotype yazı tipi, 10pt, iki yana yaslı
b. Paragraf aralığı önce ve sonra 6nk, satır aralığı 1,15

8. Başlıklar:
a. Sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük, numaralı (giriş, sonuç ve kaynakça hariç), kalın
b. Ana başlık ve alt başlıklar 1, 1.1, 1.1.1,… şeklinde numaralandırılmalıdır.

9. Tablo, şekil, grafik veya çizelgeler: ör. Tablo 1: Yazarlar İçin Yazım Kuralları
a. Numaralı
b. Tablo, şekil… ibareleri kalın
c. Her sözcüğün ilk harfi büyük

10. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

11. Resimler, fotoğraflar ve grafikler, yüksek kaliteli ve makalenizi en iyi şekilde yayınlamamıza yardımcı olacak bir formatta yüklenmiş olmalıdır.

12. Makalelerde üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarası kullanılmamalıdır.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Yayın Politikası

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi yazarların, derginin ve bilimin haklarını korumak adına Etik Kurallarına önem vermektedir. Bu kapsamda yayın süreçlerinde bilginin tarafsız bir şekilde, bilimsel yöntemle üretilip geliştirilmesini ve paylaşılmasını ön görmektedir. Hakemli makalelerin bilimsel yönteme dayanması, çalışmalarda mümkün olduğunca objektifliği sağlamaktadır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesi noktasında yayın sürecinin bütün paydaşlarının; editör, yazar, yayıncı, hakem ve okuyucuların etik ilkelere dair standartlara uyması önem taşımaktadır. Bu çerçevede Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ve “Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan ilkeler çerçevesinde, yayın sürecinin bütün bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Detaylı bilgiye linkten ulaşılabilir.
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi yazarların, derginin ve bilimin haklarını korumak adına Etik Kurallarına önem vermektedir. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar ve araştırmacılar, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bu çerçevede tarafların uyması gereken etik kuralları şu şekildedir:

YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
• Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
• Dergiye gönderilen akademik çalışmalar özgün olmalı, intihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır.
• Alıntı yapılan kaynaklar kaynakçaya mutlaka yazılmalıdır.
• Atıflar ve kaynakça yazım kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
• Gönderilen çalışmanın benzerlik oranı %20'yi geçmemelidir.
• Dergiye gönderilen akademik çalışmalar yayın etiğine aykırı olmamalıdır.
• Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
• Dergiye gönderilen yazılarda yazarların bu koşullara uymayı kabul ettikleri varsayılır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ 4. MADDE’YE GÖRE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER ŞUNLARDIR:
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
d) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
e) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
f) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
g) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,
h) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
ı) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
i) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
• Değerlendirdikleri makalelerin eksikliklerini ve bilimsel katkılarını mutlaka bildirmelidir.
• Hakemlik yaptıkları makalelerin gizliliğine aykırı fiiliyatta bulunmamalıdır.
• Değerlendirmelerinde tarafsız olmalıdır.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

EDİTÖRYAL SORUMLULUKLAR
• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
• Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.

YAYIN ETİĞİNE AYKIRI DURUMUN TESPİTİ
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen tüm akademik yazılarda yayın etiğine aykırı durumların tespiti için intihal tespit programı kullanılmakta ve yazılar, çift taraflı kör hakemlik usulü üzere en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.
Okuyucu Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman hakanaslan@sakarya.edu.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetler derginin gelişmesi için fırsat sağlayacağından hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapılması amaçlanmaktadır.
Dergimize sunulan çalışmalar; kişilerden mülakat, anket, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun Etik Kurulu’ndan “Etik Kurul Onay Belgesi” alınması zorunlu olup etik kurul iznine dair bilgilendirmenin makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Etik kurul onay belgesinin alınmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

İlişkiler
Okuyucu ile İlişkiler
Editör tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editör okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile İlişkiler
Editörün yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
§ Editör, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
§ Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
§ Editör, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
§ Yeni editör, çalışmalara yönelik olarak önceki editör tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
§ Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile İlişkiler
Editörün hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
§ Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
§ Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
§ Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
§ Kör hakemlik uygulaması bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
§ Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi ve geniş bir yelpazeden oluşması konusunda gerekli adımları atmalıdır.
§ Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

Editöryal ve Kör Hakemlik Süreçleri
Editör; dergi yayın politikalarında yer alan Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editör her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite Güvencesi
Editör; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Olası Suiistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem
Editör; olası suiistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Editörün, bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda objektif ve titiz bir soruşturma yapma sorumluluğu bulunmaktadır.

Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak
Editör çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık
Editör;
§ Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
§ Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
§ Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editör; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari Kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Yayın İlkeleri
1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel nitelikleri taşıyan çalışmaları yayımlayarak İslam ekonomisi alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
2. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Mart, Temmuz ve Kasım ayları olmak üzere yılda üç kez çift taraflı kör hakemlik uygulamasıyla yayımlanan bir dergidir.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
4. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki kitap değerlendirmeleri de kabul edilir.
5. Dergimize yapılan gönderiler Ithenticate intihal tespit programı ile taranmaktadır. İntihal tespit edilen yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.
6. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
7. Gönderilen yazılar öncelikle yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı hakemlere gönderilir. İki olumlu hakem raporu ile yazının yayımlanmasına karar verilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir.
9. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
10. Hakemlerin önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yazara hakem adı gizlenerek yollanır; yazarlar hakem görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir.
11. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.
12. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilir.
13. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.
14. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne aittir.

IJISEF tarafından sağlanan hizmetler ücretsizdir. Yazar(lar)ın makalelerini IJISEF'e göndermek, işlemek ve yayınlamak için herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur.

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.