Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

X, Y ve Z Kuşağı Tüketicilerin Helâl Gıdalara Yönelik Algıları, Dindarlık Düzeyleri ve Helal Gıda Satın Alma Niyetleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 172 - 199, 29.07.2022
https://doi.org/10.54427/ijisef.1083514

Öz

Bu çalışma, Samsun ve Köln’de yaşayan X, Y ve Z kuşağı tüketicilerinin helâl gıdalara yönelik algılarını, dindarlık düzeylerini ve helâl gıdaya yönelik satın alma niyetleri arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik bir çalışmadır. Çalışmada ilk olarak helal ve haram ile ilgili kavramlara değinilmektedir. Bununla birlikte Dünya’da helal gıda pazarı ve helal sertifikalama ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca çalışmada kuşak kavramlarıyla ilgili açıklamalar ve X, Y ve Z kuşağının tanımı ile bu kuşakların tipik tüketim davranışlarına yer verilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında Samsun ve Köln’de yaşayan X, Y ve Z kuşağı tüketicilerinin helal gıdaya yönelik tutumları, dindarlık düzeyleri, algılanan davranış kontrolleri, öznel normları, helal farkındalıkları ve helal gıdaya yönelik satın alma niyetleri arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı incelenmektedir. Samsun ve Köln arasında kuşaklar bazında yapılan farklılık analizleri sonucunda Samsun’daki X, Y ve Z kuşağının dindarlık, algılanan davranış kontrolü, öznel normlar ve helâl gıdaya yönelik satın alma niyeti bakımından Köln’deki X, Y ve Z kuşağından farklılaştığı tespit edilmiştir. Helal farkındalık bakımından her iki şehrin Y ve Z kuşakları farklılık gösterirken X kuşağı arasında farklılık bulunamamıştır. Helâl gıdaya yönelik tutumlar incelendiğinde ise Samsun’daki X ve Y kuşağı ile Köln’deki X ve Y kuşağı farklılık gösterirken Z kuşağı bakımından farklılık bulunamamıştır.

Kaynakça

 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2),179-211. Erişim adresi: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08870446.2011.613995
 • Aka, B. (2017). Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 118-135. Doi: 10.21076/vizyoner.341626
 • Akın, M.S. ve Okumuş, A. (2020), "Shaping the consumers’ attitudes towards Halal food products in Turkey", Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2019-0167
 • Aksoy, A. D.(2014). Tüketimin Dijitalleşmesi. Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi Tüketici Yazıları IV, 46-64.
 • Alam, S. S. and Sayuti, N. M. (2011). Applying the Theory of Planned Behavior (TPB) in halal food purchasing. International journal of Commerce and Management, 21(1), 8-20. Doi:10.1108/10569211111111676
 • Ali, A., Sherwani, M., Ali, A., Ali, Z. ve Sherwani, S. (2020). The Moderating Role of Individualism/Collectivism and Materialism: An Application of the Theory of Planned Behavior (TPB) in Halal Food Purchasing. Journal of Food Products Marketing, 26(9), 581-599. DOI: https://doi.org/10.1080/10454446.2020.1846148
 • Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A. ve Ayyub, S. (2018). Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: A comparative analysis. Food Quality and Preference, 63, 144-150. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.08.006
 • Aşık, N. A. (2019). X ve Z Kuşağı Tüketicilerin Yiyecek Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2599, 2611. Doi: 10.21325/jotags.2019.489
 • Aziz, Y. A. and Chok, N. V. (2013). The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach. Journal of International Food and Agribusiness Marketing, 25(1), 1-23. Doi: 10.1080/08974438.2013.723997
 • Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94.
 • Bashir, A. M. (2019). Awareness of Purchasing Halal Food Among Non-Muslim Consumers: An Explorative Study With Reference to Cape Town of South Africa. Journal of Islamic Marketing. 11(6). 1295-1311. DOI: 10.1108/JIMA-04-2018-007
 • Başaran Alagöz, S. ve Demirel, E. (2017). Helâl Gıda Sertifikalı Ürünlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Konya İli Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 28(3). 451-472. Erişim adresi: https://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/28-sayi-yazi24-12112017.pdf
 • Boyraz, M., Mutluç, A. S., Güvenen, Ö. A. ve Dikmen, H. (2017). Müslüman Tüketicilerin Helâl Ürün Algısı, Tutum ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi / 07-09 Nisan 2017 / Alanya / Türkiye. s. 143-156
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E.A., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Çelebi, Ş. O. ve Bayrakdaroğlu, F. (2018). Y Kuşağı tüketicilerinin bilinçli tüketim davranışları üzerine bir araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(4), 111-124. DOI: 10.31006/gipad.415372
 • Damit, D. H. D. A., Harun, A., Martin, D., Othman, B., Ahmad, H. (2019). What makes a non-Muslim purchase halal food in a Muslim country? An application of theory of planned behaviour. Management Science Letters, 9(12), 2029-2038. DOI:10.5267/j.msl.2019.7.003
 • Demirci, K. (1998). Helâl. Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA). İstanbul: TDV Yayınları
 • Eger, L., Komárková, L., Egerová, D. ve Mičík, M. (2021). The effect of Covid-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol:61. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102542
 • Fitria, M. R., Aji, H., & Heryawan, A. Y. (2019). the Effect of Halal Awareness, Halal Certification and Halal Marketing Toward Halal Purchase Intention of Fast Food Among Muslim Millenials Generation. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 90(6). 76-83. DOI: 10.18551/rjoas.2019-06.11
 • Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson (2010), Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
 • Haleem, A., Khan, M. I. ve Khan, S. (2019). Halal Certification, the Inadequacy of Its Adoption, Modelling and Strategising the Efforts. Journal of Islamic Marketing. 11(2). 384-404. DOI: 10.1108/JIMA-05-2017-0062
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User's reference guide. Scientific Software International.
 • Kurtoğlu, R. ve Çiçek, B. (2013). Tüketicilerin Helâl Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 181-205.
 • Omar, N. A., Nazri, M. A., Alam, S. S. ve Ali, M. H. (2017). Consumer Retaliation to Halal Violation Incidents: the Mediating Role of Trust Recovery. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), 51. 101-113. DOI: https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-51-09
 • Özçelik Yorulmaz, D. ve Akçi, Y. (2020). Helâl Gıda Tüketimine Yönelik Tutumların Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi (Adıyaman Örneği). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 1218-1238. DOI: 10.33437/ksusbd.689940
 • Öztürk, A., Nart, S. ve Altunışık, R. (2016). Tüketicilerin helâl tüketim davranışlarının belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi çerçevesinde bir araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2), 141-160. DOI: https://www.researchgate.net/publication/345808270_Tuketicilerin_Helâl_Tuketim_Davranislarinin_Belirleyicileri_Planli_Davranis_Teorisi_Cercevesinde_Bir_Arastirma
 • Rizkitysha, T.L. ve Hananto, A. (2020), "“Do knowledge, perceived usefulness of halal label and religiosity affect attitude and intention to buy halal-labeled detergent?”", Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0070
 • Sevinç, B. (2019). Yaşam Tarzı, Kuşaklararası Gıda Tüketim Kalıpları Farklılaşması ve Gastromilliyetçilik: Trabzon Örneği. Journal of International Social Research, 12(62). 839-867. DOI: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3102
 • Sherwani, M., Ali, A., Ali, A., Hussain, S.,and Zadran, H. G. (2018). Determinants of muslim consumers’ Halal meat consumption: applying and extending the theory of planned behavior. Journal of Food Products Marketing, 24(8), 960-981.a. Doi: 10.1080/10454446.2018.1450173
 • Standard, D. (2020). State of the global islamic economy report 2020/2021. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salam Gateway.
 • Şencal, H. (2021). Helal Gıda ve Helal Turizm Sektörlerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(1), 100-119. Doi: https://doi.org/10.25272/ijisef.883762.
 • Türker, S. (2020). Helâl ve güvenilir gıda. Helâl ve Etik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 85-97.
 • Yasid, F.F. ve Andriansyah, Y. (2016), “Factors affecting Muslim students’ awareness of halal products in Yogyakarta, Indonesia”, International Review of Management and Marketing, Vol. 6 No. 4S, pp. 27-31. DOI: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/1451/2462-6809-1-PB.pdf?sequence=1
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. https://dergipark.org.tr/en/pub/iuisletme/issue/32177/357061
 • Yener, D. (2011). Tüketicilerin helâl sertifikalı ürünlere karşı tutumlarını etkileyen faktörler ve risk algısı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • Zuraini, M.I., Muhammad AFIQ, M. ve Nurzulain, Z. (2019). The Influence of Cross-Generation Attitude on Halal Food Products. Malays. Appl. Biol. 48(2): 41–46. Erişim adresi: http://www.mabjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=921&catid=59:current-view&Itemid=56.

Examining the Differences Between Perceptions, Religiosity Levels and Halal Food Purchasing Intentions of X, Y and Z Generation Consumers Towards Halal Foods

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 172 - 199, 29.07.2022
https://doi.org/10.54427/ijisef.1083514

Öz

This study is a study to examine the differences between the perceptions the level of their religiosity, and purchase intentions for halal food of the X, Y and Z generation consumers living in Samsun and Cologne. The concepts related to halal and haram are firstly mentioned in the study. In addition to this, There are some information about halal food market and halal certification in the world. Also explanations about generation concepts and the definition of X, Y and Z generations and typical consumption behaviors of these generations are given in the study. In the second part of the study it is analyzed whether there is any difference between the attitudes, the level of their religiosity, perceived behavioral controls, subjective norms, halal awareness and purchase intentions towards halal food of the X, Y and Z generation consumers living in Samsun and Cologne. As a result of the difference analyzes done between Samsun and Cologne in terms of the generations, it has been determined that the X, Y and Z generations in Samsun differ from the X, Y and Z generations in Cologne in terms of religiosity, perceived behavioral control, subjective norms and purchase intention for halal food. In terms of halal awareness, there are some differences in Y and Z generations of both cities but there isn’t any difference between X generation of both cities. When the attitudes towards halal food are analyzed; while the X and Y generations in Samsun and the X and Y generations in Cologne differ, there is no difference in terms of the Z generation.

Kaynakça

 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2),179-211. Erişim adresi: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08870446.2011.613995
 • Aka, B. (2017). Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 118-135. Doi: 10.21076/vizyoner.341626
 • Akın, M.S. ve Okumuş, A. (2020), "Shaping the consumers’ attitudes towards Halal food products in Turkey", Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2019-0167
 • Aksoy, A. D.(2014). Tüketimin Dijitalleşmesi. Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi Tüketici Yazıları IV, 46-64.
 • Alam, S. S. and Sayuti, N. M. (2011). Applying the Theory of Planned Behavior (TPB) in halal food purchasing. International journal of Commerce and Management, 21(1), 8-20. Doi:10.1108/10569211111111676
 • Ali, A., Sherwani, M., Ali, A., Ali, Z. ve Sherwani, S. (2020). The Moderating Role of Individualism/Collectivism and Materialism: An Application of the Theory of Planned Behavior (TPB) in Halal Food Purchasing. Journal of Food Products Marketing, 26(9), 581-599. DOI: https://doi.org/10.1080/10454446.2020.1846148
 • Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A. ve Ayyub, S. (2018). Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: A comparative analysis. Food Quality and Preference, 63, 144-150. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.08.006
 • Aşık, N. A. (2019). X ve Z Kuşağı Tüketicilerin Yiyecek Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2599, 2611. Doi: 10.21325/jotags.2019.489
 • Aziz, Y. A. and Chok, N. V. (2013). The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach. Journal of International Food and Agribusiness Marketing, 25(1), 1-23. Doi: 10.1080/08974438.2013.723997
 • Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94.
 • Bashir, A. M. (2019). Awareness of Purchasing Halal Food Among Non-Muslim Consumers: An Explorative Study With Reference to Cape Town of South Africa. Journal of Islamic Marketing. 11(6). 1295-1311. DOI: 10.1108/JIMA-04-2018-007
 • Başaran Alagöz, S. ve Demirel, E. (2017). Helâl Gıda Sertifikalı Ürünlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Konya İli Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 28(3). 451-472. Erişim adresi: https://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/28-sayi-yazi24-12112017.pdf
 • Boyraz, M., Mutluç, A. S., Güvenen, Ö. A. ve Dikmen, H. (2017). Müslüman Tüketicilerin Helâl Ürün Algısı, Tutum ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi / 07-09 Nisan 2017 / Alanya / Türkiye. s. 143-156
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E.A., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Çelebi, Ş. O. ve Bayrakdaroğlu, F. (2018). Y Kuşağı tüketicilerinin bilinçli tüketim davranışları üzerine bir araştırma. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(4), 111-124. DOI: 10.31006/gipad.415372
 • Damit, D. H. D. A., Harun, A., Martin, D., Othman, B., Ahmad, H. (2019). What makes a non-Muslim purchase halal food in a Muslim country? An application of theory of planned behaviour. Management Science Letters, 9(12), 2029-2038. DOI:10.5267/j.msl.2019.7.003
 • Demirci, K. (1998). Helâl. Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA). İstanbul: TDV Yayınları
 • Eger, L., Komárková, L., Egerová, D. ve Mičík, M. (2021). The effect of Covid-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol:61. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102542
 • Fitria, M. R., Aji, H., & Heryawan, A. Y. (2019). the Effect of Halal Awareness, Halal Certification and Halal Marketing Toward Halal Purchase Intention of Fast Food Among Muslim Millenials Generation. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 90(6). 76-83. DOI: 10.18551/rjoas.2019-06.11
 • Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson (2010), Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
 • Haleem, A., Khan, M. I. ve Khan, S. (2019). Halal Certification, the Inadequacy of Its Adoption, Modelling and Strategising the Efforts. Journal of Islamic Marketing. 11(2). 384-404. DOI: 10.1108/JIMA-05-2017-0062
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User's reference guide. Scientific Software International.
 • Kurtoğlu, R. ve Çiçek, B. (2013). Tüketicilerin Helâl Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3), 181-205.
 • Omar, N. A., Nazri, M. A., Alam, S. S. ve Ali, M. H. (2017). Consumer Retaliation to Halal Violation Incidents: the Mediating Role of Trust Recovery. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), 51. 101-113. DOI: https://doi.org/10.17576/pengurusan-2018-51-09
 • Özçelik Yorulmaz, D. ve Akçi, Y. (2020). Helâl Gıda Tüketimine Yönelik Tutumların Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi (Adıyaman Örneği). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 1218-1238. DOI: 10.33437/ksusbd.689940
 • Öztürk, A., Nart, S. ve Altunışık, R. (2016). Tüketicilerin helâl tüketim davranışlarının belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi çerçevesinde bir araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2), 141-160. DOI: https://www.researchgate.net/publication/345808270_Tuketicilerin_Helâl_Tuketim_Davranislarinin_Belirleyicileri_Planli_Davranis_Teorisi_Cercevesinde_Bir_Arastirma
 • Rizkitysha, T.L. ve Hananto, A. (2020), "“Do knowledge, perceived usefulness of halal label and religiosity affect attitude and intention to buy halal-labeled detergent?”", Journal of Islamic Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0070
 • Sevinç, B. (2019). Yaşam Tarzı, Kuşaklararası Gıda Tüketim Kalıpları Farklılaşması ve Gastromilliyetçilik: Trabzon Örneği. Journal of International Social Research, 12(62). 839-867. DOI: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3102
 • Sherwani, M., Ali, A., Ali, A., Hussain, S.,and Zadran, H. G. (2018). Determinants of muslim consumers’ Halal meat consumption: applying and extending the theory of planned behavior. Journal of Food Products Marketing, 24(8), 960-981.a. Doi: 10.1080/10454446.2018.1450173
 • Standard, D. (2020). State of the global islamic economy report 2020/2021. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salam Gateway.
 • Şencal, H. (2021). Helal Gıda ve Helal Turizm Sektörlerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(1), 100-119. Doi: https://doi.org/10.25272/ijisef.883762.
 • Türker, S. (2020). Helâl ve güvenilir gıda. Helâl ve Etik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 85-97.
 • Yasid, F.F. ve Andriansyah, Y. (2016), “Factors affecting Muslim students’ awareness of halal products in Yogyakarta, Indonesia”, International Review of Management and Marketing, Vol. 6 No. 4S, pp. 27-31. DOI: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/1451/2462-6809-1-PB.pdf?sequence=1
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. https://dergipark.org.tr/en/pub/iuisletme/issue/32177/357061
 • Yener, D. (2011). Tüketicilerin helâl sertifikalı ürünlere karşı tutumlarını etkileyen faktörler ve risk algısı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • Zuraini, M.I., Muhammad AFIQ, M. ve Nurzulain, Z. (2019). The Influence of Cross-Generation Attitude on Halal Food Products. Malays. Appl. Biol. 48(2): 41–46. Erişim adresi: http://www.mabjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=921&catid=59:current-view&Itemid=56.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Kemal YILMAZ> (Sorumlu Yazar)
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-6906-5414
Türkiye


İsmail Can ALBAYRAK>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-6872-5508
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M. K. & Albayrak, İ. C. (2022). X, Y ve Z Kuşağı Tüketicilerin Helâl Gıdalara Yönelik Algıları, Dindarlık Düzeyleri ve Helal Gıda Satın Alma Niyetleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 8 (2) , 172-199 . DOI: 10.54427/ijisef.1083514

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.