Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 4, 22 - 32, 30.04.2018

Öz

Karşılaştıkları sorunların çözümünde
çeşitli stratejilere başvuran öğretmenler için internet kaynakları ve sosyal
medya temel başvuru kaynağı olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde, birçok sosyal
ağ sitesi ortaya çıkmış ve insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini,
çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir.
Öğretmenler, ürettikleri bilgiyi kısa sürede istedikleri bireylere
ulaştırabilmek ya da başkaları tarafından üretilmiş bilgiyi karşılaştığı
sorunların çözümünde kullanmak üzere internet ve sosyal ağlardan
yararlanmaktadır. Bu yararlanma süreci zaman zaman meslektaş dayanışması olarak
karşımıza çıkmaktadır.  Öğretmenlerin
sosyal medyadaki mesleki dayanışmaları ve yardım arayışları öğretmenlerin
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir ip
ucu olarak değerlendirilebilir. Bu amaçla bu araştırmada okul öncesi eğitim
öğretmenlerinin sosyal medya kanalı ile meslektaşlarına yönelttikleri sorunlar
ve yardım talepleri incelenmiştir.

 

Bu araştırma doküman incelemesi yönteminin
kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, okul öncesi eğitim
öğretmenlerinin  etkin olarak
kullandıkları “okulöncesi.com” sitesindeki 
forum bölümlerinden meslektaşları
ile etkileşim-dayanışma
başlıklı olanında yer alan son beş yılın
(2013-2017) kayıtları incelenerek toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı
olarak inceleme formları kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
sonuçların, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleğe hazırlanmasında ve
meslek içinde yetişmesinde hangi alanlarda sorun olduğunun belirlenmesine katkı
sağlayacağı umulmaktadır

Kaynakça

 • Aktan Kerem, E., Cömert, D. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri [Problems of Pre-School Education In Turkey And Some Suggestions For Solving Those Problems]. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 155 – 172.
 • Aktan Kerem, E., Cömert, D.(2006). Siirt İlinde Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarının Tespitine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Milli eğitim dergisi 170.sayı 94-112
 • Büte, M., Balcı, F.A.(2010). Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16,4 ,485-509.
 • Daştan, M. (2008). Türkiye’de Öğretmen Ücretleri; Türkiye’deki Öğretmen Ücretleri ile OECD Ülkelerindeki Öğretmen Ücretlerinin Karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, S. 177, ss. 306–326.
 • Demir, M.K., Arı, E. (2013). Öğretmen Sorunları-Çanakkale İli Örneği [Teacher Problems-Çanakkale Case]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gedikoğlu, T. ( 2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,(1), 66-80
 • Karataş, E. (2005) Cumhuriyet Sonrası Türk Romanlarında Eğitim Sorunları ve Öğretmen, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Kılıç,D. ve Babayiğit,Ö ( 2017). İlkokul Öğrencilerinde Kaybolan değerler. IJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture). Sayı 3. 81-92
 • Kıncal, R. Y., Kartal, O.Y (2009). Medya okur yazarlığı eğitimi. Milli Eğitim, 181, 318-333.
 • Kuş,E. (2007) Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri ( 2. Baskı). Anı yayıncılık. Ankara
 • Luke, C. (1999). Media and Cultural Studies in Australia, Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(8), 622.
 • Rubin,H.J., ve Rubin,I.S. (2012). Qualitative Interviewing ( Third Edition). Sage Publication. Washington.
 • Taş, S. (2005) Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler (Konya İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Thoman, E. (1999), Skills And Strategies For Media Education, Educational Leadership, 56 (5), 50-54.
 • Gülbahar,Y. , Kalelioğlu,F., Madran,O. 2010) .https://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents /3471019 /sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1525774281&Signature=v9Nzymch3U5dnqEzXxRm4OTgevU%3D&response-content-disposition= inline%3B%20filename%3DSosyal_Aglarin_Egitim_Amacli_Kullanimi.pdf.08.05.2018tarihinde alınmıştır
 • Yıldırım.A. ve Şimşek,H. ( 2008). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 4, 22 - 32, 30.04.2018

Öz

Kaynakça

 • Aktan Kerem, E., Cömert, D. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri [Problems of Pre-School Education In Turkey And Some Suggestions For Solving Those Problems]. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 155 – 172.
 • Aktan Kerem, E., Cömert, D.(2006). Siirt İlinde Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarının Tespitine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Milli eğitim dergisi 170.sayı 94-112
 • Büte, M., Balcı, F.A.(2010). Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16,4 ,485-509.
 • Daştan, M. (2008). Türkiye’de Öğretmen Ücretleri; Türkiye’deki Öğretmen Ücretleri ile OECD Ülkelerindeki Öğretmen Ücretlerinin Karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, S. 177, ss. 306–326.
 • Demir, M.K., Arı, E. (2013). Öğretmen Sorunları-Çanakkale İli Örneği [Teacher Problems-Çanakkale Case]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gedikoğlu, T. ( 2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,(1), 66-80
 • Karataş, E. (2005) Cumhuriyet Sonrası Türk Romanlarında Eğitim Sorunları ve Öğretmen, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Kılıç,D. ve Babayiğit,Ö ( 2017). İlkokul Öğrencilerinde Kaybolan değerler. IJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture). Sayı 3. 81-92
 • Kıncal, R. Y., Kartal, O.Y (2009). Medya okur yazarlığı eğitimi. Milli Eğitim, 181, 318-333.
 • Kuş,E. (2007) Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri ( 2. Baskı). Anı yayıncılık. Ankara
 • Luke, C. (1999). Media and Cultural Studies in Australia, Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(8), 622.
 • Rubin,H.J., ve Rubin,I.S. (2012). Qualitative Interviewing ( Third Edition). Sage Publication. Washington.
 • Taş, S. (2005) Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler (Konya İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Thoman, E. (1999), Skills And Strategies For Media Education, Educational Leadership, 56 (5), 50-54.
 • Gülbahar,Y. , Kalelioğlu,F., Madran,O. 2010) .https://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents /3471019 /sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1525774281&Signature=v9Nzymch3U5dnqEzXxRm4OTgevU%3D&response-content-disposition= inline%3B%20filename%3DSosyal_Aglarin_Egitim_Amacli_Kullanimi.pdf.08.05.2018tarihinde alınmıştır
 • Yıldırım.A. ve Şimşek,H. ( 2008). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6285-5181
Türkiye


Doç.dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Doç.dr. Özlem TAGAY
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoeec423065, journal = {International Journal of Eurasian Education and Culture}, issn = {2602-4047}, address = {ijoeec@gmail.com}, publisher = {Kadir ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, number = {4}, pages = {22 - 32}, title = {SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ}, key = {cite}, author = {Ünüvar, Prof. Dr. Perihan and Çalışandemir, Doç.dr. Fatma and Tagay, Doç.dr. Özlem} }
APA Ünüvar, P. D. P. , Çalışandemir, D. F. & Tagay, D. Ö. (2018). SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ . International Journal of Eurasian Education and Culture , 3 (4) , 22-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/37148/423065
MLA Ünüvar, P. D. P. , Çalışandemir, D. F. , Tagay, D. Ö. "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ" . International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018 ): 22-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/37148/423065>
Chicago Ünüvar, P. D. P. , Çalışandemir, D. F. , Tagay, D. Ö. "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018 ): 22-32
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ AU - Prof. Dr. PerihanÜnüvar, Doç.dr. FatmaÇalışandemir, Doç.dr. ÖzlemTagay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eurasian Education and Culture JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 32 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4047- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Eurasian Education and Culture SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ %A Prof. Dr. Perihan Ünüvar , Doç.dr. Fatma Çalışandemir , Doç.dr. Özlem Tagay %T SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ %D 2018 %J International Journal of Eurasian Education and Culture %P 2602-4047- %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Ünüvar, Prof. Dr. Perihan , Çalışandemir, Doç.dr. Fatma , Tagay, Doç.dr. Özlem . "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 / 4 (Nisan 2018): 22-32 .
AMA Ünüvar P. D. P. , Çalışandemir D. F. , Tagay D. Ö. SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018; 3(4): 22-32.
Vancouver Ünüvar P. D. P. , Çalışandemir D. F. , Tagay D. Ö. SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018; 3(4): 22-32.
IEEE P. D. P. Ünüvar , D. F. Çalışandemir ve D. Ö. Tagay , "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ", International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 3, sayı. 4, ss. 22-32, Nis. 2018