Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 5, 99 - 116, 30.10.2018

Öz

Bu çalışmada; çalışan
bireylerin evlilik uyumu araştırılmıştır. Sosyo-demografik özellikleri
belirleyen form ve Evlilik Uyum Ölçeği veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, evli ve çalışan 206 erkek ve 194
kadın olmak üzere toplam 400 kişi oluşturmuştur
. Veriler SPSS programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %20,3 ‘ü evliliklerinde
uyumlu, %79,7’ si ise evliliklerinde uyumsuzdur. Ayrıca evlilik uyumu ile yaş,
eğitim durumu, çalışma süresi, aylık gelir, evlenme yaşı, evlenme biçimi,
evlilik süresi ve çocuk sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunurken(p<0,05);
cinsiyet ve görev arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.(p>0,05)

Kaynakça

 • Abalı, S. (2006). Boşanmak için başvuran kadınların evlilikteki cinsel yaşamlarını boşanma nedeni olarak görme durumu. Marmara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Açık, Ö. (2008). Evlilik Uyumu ve bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik(Uygulamalı) Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İzmir, Türkiye.
 • Akar, H. (2005). Psikiyatrik Yardım Talebi Olanlar İle Yardım Talebi Olmayan ve Boşanma Aşamasında Olan Çiftlerde Çift Uyumu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırması. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi Uzmanlık Tezi. İstanbul, Türkiye.
 • Akgün, R. & Uluocak, G. P. (2010). Evlilikte Etkili İletişim ve Problem Çözme:Bir Toplum Merkezindeki Kadınlarla Gerçekleştirilen Grup Çalışması. Aile ve Toplum, 9-22.
 • Aktaş, S. (2009). Eşlerden Birinin Kaygı Düzeyi İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye.
 • Anderson, S., Russell, C., & Schumm, W. (1983). Perceived Marital Quality and Family Life-cycle Categories: A Further Analaysis. Journal of Marriage and the Family, 127-139.
 • Babarskiene, J., & Tweed, R. (2009). Marital adjustment in post-Soviet Eastern Europe: A focus on Lithuania. Personal Relationships, 16, 647-658.
 • Bouchard, G., Lussier, Y., & Sabourin, S. (1999). Personality and marital adjustment: Utility of the Five Factor Model of personality. Journal of Marriage and the Family, 6, 651-660.
 • Callan, V. (1983). The voluntarily childness and their perceptions of parenthood and childness. Journal of Comparative Family Studies 14, 87-96.
 • Çakırlar, A. (2012). Polislerde Evlilik Uyumunu Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.
 • Çelik, M. (2006). Evlilik Doyum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adana.
 • Çınar, L. (2008). Evlilik Doyumu: Cinsiyet Rolleri ve Yardım Arama Tutumu. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Demiray, Ö. (2006). Evlilikte Uyumun Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır.
 • Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H., Eradamlar, N. & Alpkan, R. (2005). Evlilik Uyumu. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 39-47.
 • Erdoğan, S. (2007). Evlilik Uyumu İle Psikiyatrik Rahatsızlıklar,Bağlanma Stilleri ve Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Ankara, Türkiye.
 • Ersanlı, K., & Kalkan, M. (2008). Evlilik ilişkilerini geliştirme (Kuram ve Uygulama). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 1.Baskı.
 • Fışıloğlu, H. (1992). Lisansüstü Öğrencilerinin Evlilik Uyumu. Psikoloji Dergisi (7), 16-24.
 • Fidanoğlu, O. (2006). Evlilik Uyumu, Mizah Tarzı ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişki. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye.
 • Gottman, J., & Silver, N. (1999). The Seven Principles For Making Marriage Work. New York: Three Rivers Press
 • Gülererli, N. (2014). Öğrenmenlerin Evlilik Uyumları ile Yaratıcılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Günay, O. (2000). Evlilik Uyumu ile Kişisel Düşünme Modelleri Arasındaki İlişki. . İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, Türkiye.
 • Gürsoy, F. (2004). Kaygı ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu İle İlişkisi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Mersin, Türkiye.
 • Hamamcı, Z. (2005). Dysfunctıonal Relatıonshıp Belıefs In Marıtal Satısfactıon and Adjustment. Socıal Behavıor and Personalıty. 33(4), 313-328.
 • Hasta, D. (1996). Ev işi paylaşımında hakkaniyet algısı ile evlilik doyumu ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Hicks, M., & Platt, M. (1970). Marital Happiness and Stability: A Review of Research In The Sixties. Journal of Marriage and The Family, 553-574.
 • Hoşgör, E. T. (2013). Evli Çiftlerin Öfke İfade Tarzları İle Evlilik Uyumunun İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Programı Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Hudson, W. & Murphy, W. (1980). The non-linear relationship between marital satisfaction and stages of the family cycle: An artifact of type 1 errors. Journal of Marriage and the Family 42, 263-267.
 • Johnson, D. R., & Booth, A. (1998). Marital quality: a product of the dyadic environment or individual factors? Social Forces, 76(3), 883-904.
 • Kalkan, M. (2002). Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının, programa katılan eşlerin evlilik uyumu üzerindeki etkisi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Samsun.
 • Kalmijin, M., De Graaf, P., & Poortman, A. (2004). Interactions Between Cultural and Economic Determinants of Divorce In The Netherlands. Journal of Marriage and Family, 75-89.
 • Karahan, A. & Bener, Ö. (2005). Bolu Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde Çalışan Evli Hemşirelerin Ev Ortamında Yaşadıkları Sorunlar. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi 2(8), 113-120.
 • Kışlak,Ş.T. (1999). Evlilikte Uyum Ölçeinin (EUÖ) güvenirlik ve geçerlik çalıması. 3P Dergisi 7(1), 50–57.
 • Kışlak, Ş. T. (1995). Cinsiyet, Evlilik Uyumu, Depresyon İle Nedensel ve Sorumluluk Yüklemleri Arası İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara, Türkiye.
 • Kocadere, M. (1995). İyi ve Kötü Evliliklerin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Betimsel Bir Çalışma. . Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir, Türkiye.
 • Kublay, D., & Oktan, V. (2015). Evlilik Uyumu: Değer Tercihleri ve Öznel Mutluluk Açısından İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25-35.
 • Locke, H. & Wallace, K. (1959). Short Marital Adjustment Prediction Tests:Their Reliability and Validity. Marriage and Family Living, 21, 251-255.
 • Öner, D. Ş. (2013). Evli Bireylerin Evlilik Çatışması,Çatışma Çözüm Stilleri ve Evlilik Uyumlarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Programı Yüksek Lisans Tezi. İzmir, Türkiye.
 • Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve Aile Terapisi. PDREM Yayınları.
 • Polat, D. (2006). Evli Bireylerin Evlilik Uyumları, Aldatma Eğilimleri Ve Çatışma Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. . Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı Yüksek lisans tezi. Ankara, Türkiye.
 • Saxton, L. (1982). Marriage. The Nature of Marriage, The Individual, Marriage, and The Family. (5.Edith). California, Wadsworth Publishing Company Belmont, A Division of Wadswort , 216-224.
 • Schumm, W. R., & Bugaighis, M. A. (1986). Marital quality over the marital career: Alternative explanations. Journal of Marriage and the Family 48, 165-168.Sears, H. A., & Galambos, N. (1992). Women’s work conditions and marital adjustment in two-earner couples: A structural model. Journal of Marriage and the Family, 54(4), 789-797.
 • Spainer, G. B., Lewis,R. A., & Cole, C. L. (1975). Marital Adjustment Over The family Lise Cycle: The İssue Of Curvilinearity. Journal of Marriage and Family Sayı: 37 ( 2 ), 263-275.
 • Şener, A., & Terzioğlu, G. (2008). Bazı sosyo-ekonomik ve demografik değişkenler ile iletişimin eşler arası uyuma etkisinin araştırılması. Aile ve Toplum Dergisi, Sayı: 13(4), 7-20.
 • Tutarel –Kışlak, Ş. & Çabukça, F. (2000). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Aile ve Toplum Dergisi, 35-41.
 • Yalçın, H. (2014). Evlilik Uyumu İle Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 250-261.
 • Yıldız, Y. (2012). İlişkiye İlişkin İnançların Evlilik Uyumunu Yordaması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Muğla, Türkiye.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Didem DEMİR ERBİL
Hacettepe Ünversitesi
0000-0003-2174-8184
Türkiye


Oya HAZER Bu kişi benim
Hacettepe Ünversitesi
0000-0002-0380-6865
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoeec418516, journal = {International Journal of Eurasian Education and Culture}, issn = {2602-4047}, address = {ijoeec@gmail.com}, publisher = {Kadir ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, number = {5}, pages = {99 - 116}, title = {Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demir Erbil, Didem and Hazer, Oya} }
APA Demir Erbil, D. & Hazer, O. (2018). Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi . International Journal of Eurasian Education and Culture , 3 (5) , 99-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/41282/418516
MLA Demir Erbil, D. , Hazer, O. "Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi" . International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018 ): 99-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/41282/418516>
Chicago Demir Erbil, D. , Hazer, O. "Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018 ): 99-116
RIS TY - JOUR T1 - Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi AU - DidemDemir Erbil, OyaHazer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eurasian Education and Culture JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 116 VL - 3 IS - 5 SN - 2602-4047- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Eurasian Education and Culture Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi %A Didem Demir Erbil , Oya Hazer %T Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi %D 2018 %J International Journal of Eurasian Education and Culture %P 2602-4047- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Demir Erbil, Didem , Hazer, Oya . "Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 / 5 (Ekim 2018): 99-116 .
AMA Demir Erbil D. , Hazer O. Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018; 3(5): 99-116.
Vancouver Demir Erbil D. , Hazer O. Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018; 3(5): 99-116.
IEEE D. Demir Erbil ve O. Hazer , "Çalışan Bireylerin Evlilik Uyumlarının İncelenmesi", International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 3, sayı. 5, ss. 99-116, Eki. 2018