Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 6, 38 - 50, 30.04.2019

Öz

English prep class system has been implemented in 5th grade of secondary school recently in Turkey. Thanks to this prep class system, students started to have 14 hours of English classes. The aims of the study are to make students learn foreign language and to make students have four skills of a foreign language. Flipped classroom is an approach in which the lessons are presented to students online before students come to the classroom. This method encourages students to join the education more actively, furthermore; allows them to shape their learnings according to their interests and levels. Flipped Classroom English activities were carried out in 5th grades in the secondary school. Before this study started, the speaking exam which was prepared according to European Language Frame was implemented as a pre-test. During the study, the teacher sent English language teaching videos which were prepared by herself to the students before English classes. Students watched these videos several times without the limit of time or place so they learnt the subject before coming to the class. At the end of the study, the speaking exam was carried out again as a post-test. The success ratio of speaking test increased from %66 to %87. Moreover, satisfaction questionnaires were carried out on both the parents and the students. The results showed that students and the parents were satisfied from the project with percent of 92 and percent of 94.

Kaynakça

 • Akçor, G. (2018). Explorıng The Perceptions of Pre-Service English Language Teachers of Flıpped Classroom. Hacattepe University Institue of Education.
 • Akgün, M., & Atıcı, B. (2017). Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Education Journal, 25(1).
 • Alsowat, H. (2016). An EFL flipped classroom teaching model: Effects on English language higher-order thinking skills, student engagement and satisfaction. Journal of Education and Practice, 7(9), 108-121.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel University Institue of Education.
 • Aydın, B., & Demirer, V. (2017). Ters Yüz Sınıf Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmiş Çalışmalara Bir Bakış: İçerik Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1).
 • Balıkçı, H. C. (2015). Flipped classroom modeliyle hazırlanan derse ilişkin öğrenci görüşlerinin ve ders başarılarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe University Institue of Science.
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce Öğretiminde Tersine Eğitim Uygulamasının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe University Institute of Social Sciences: Afyonkarahisar.
 • Basal, A. (2015). The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(4), 28-37.
 • Bulut, C. (2018). Impact of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Grammar Achievement: Not only Inversion, but also Integration. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe University Institute of Education.
 • Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. Computer Assisted Language Learning, 30(1-2), 1-21.
 • Chilingaryan, K., & Zvereva, E. (2017). Methodology of flipped classroom as a learning technology in foreign language teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237(21), 1500-1504.
 • Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209.
 • Han, Y. J. (2015). Successfully flipping the ESL classroom for learner autonomy. NYS TESOL Journal, 2(1), 98-109.
 • Huang, Y. N., & Hong, Z. R. (2016). The effects of a flipped English classroom intervention on students’ information and communication technology and English reading comprehension. Educational Technology Research and Development, 64(2), 175-193.
 • Hung, H. T. (2015a). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96.
 • Hung, H. T. (2017b). Design‐based research: redesign of an English language course using a flipped classroom approach. Tesol Quarterly, 51(1), 180-192.
 • Johnson, G. B. (2013). Student perceptions of the flipped classroom (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
 • Kara, C. O. (2016). Ters Yüz Sınıf. TED, 15(45).
 • Kim, J. E., Park, H., Jang, M., & Nam, H. (2017). Exploring flipped classroom effects on second language learners’ cognitive processing. Foreign Language Annals, 50(2), 260-284.
 • Lee, G., & Wallace, A. (2018). Flipped learning in the English as a foreign language classroom: Outcomes and perceptions. TESOL Quarterly, 52(1), 62-84.
 • Merrill, J. (2015). The flipped classroom: An examination of veteran teachers’ practices when flipping their classrooms for the first time (Doctoral dissertation).
 • Öztürk, M. (2018). Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrencilerin Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi: Yabancı Dil Dersi Örneği. Doktora Tezi, Karadeniz Technical University Institue of Education.
 • Sağlam, D. (2016). Ters yüz sınıf modelinin İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit University, Zonguldak.
 • Sakar, D., & Sağır, Ş. U. (2015). Eğitimde ters–yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları.
 • Wu, W. C. V., Hsieh, J. S. C., & Yang, J. C. (2017). Creating an online learning community in a flipped classroom to enhance EFL learners’ oral proficiency. Journal of Educational Technology & Society, 20(2), 142-157.
 • Yıldız, D. G., Kıyıcı, G., & Altıntaş, G. Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Erişileri ve Görüşleri Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200.

TERS DÜZ SINIFIN ORTAOKUL 5. SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASI

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 6, 38 - 50, 30.04.2019

Öz

Ülkemizde 5. Sınıflarda İngilizce hazırlık sınıfı uygulanmaya başlanmıştır. Hazırlık sınıfı sistemi ile öğrenciler haftada 14 saat İngilizce dersi almaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin 4 dil becerisini kullanmasını ve İngilizceyi daha iyi öğrenmesini sağlamaktır. Ters düz sınıf öğrencinin derse gelmeden önce derslerin öğrencilere çevrimiçi olarak sunulduğu bir yaklaşımdır. Bu yöntem öğrencileri eğitime daha aktif olarak katılmaya teşvik eder dahası öğrenmelerini ilgi alanlarına ve seviyelerine göre şekillendirmelerini sağlar.  Ters düz sınıf İngilizce uygulamaları 5. Sınıf düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya başlamadan önce Avrupa Dil Çerçevesine göre hazırlanan konuşma sınavı ön test olarak kullanılmıştır. Çalışma sırasında öğretmen, öğrencilere kendisi tarafından hazırlanan İngilizce ders videolarını dersten önce göndermiştir. Öğrenciler bu videoları zaman ve mekân kısıtlaması olmadan birkaç defa izlediler; böylece konuyu sınıfa gelmeden önce öğrenmişlerdir. Çalışmanın sonunda konuşma sınavı son test olarak tekrar uygulanmıştır. Konuşma testinin başarı oranı %67 den %87 e yükselmiştir. Ayrıca hem öğrencilere hem de velilere memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Sonuçlar öğrencilerin ve velilerin %92 ve %94 oranında memnun olduklarını göstermiştir.

Kaynakça

 • Akçor, G. (2018). Explorıng The Perceptions of Pre-Service English Language Teachers of Flıpped Classroom. Hacattepe University Institue of Education.
 • Akgün, M., & Atıcı, B. (2017). Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Education Journal, 25(1).
 • Alsowat, H. (2016). An EFL flipped classroom teaching model: Effects on English language higher-order thinking skills, student engagement and satisfaction. Journal of Education and Practice, 7(9), 108-121.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel University Institue of Education.
 • Aydın, B., & Demirer, V. (2017). Ters Yüz Sınıf Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmiş Çalışmalara Bir Bakış: İçerik Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1).
 • Balıkçı, H. C. (2015). Flipped classroom modeliyle hazırlanan derse ilişkin öğrenci görüşlerinin ve ders başarılarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe University Institue of Science.
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce Öğretiminde Tersine Eğitim Uygulamasının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe University Institute of Social Sciences: Afyonkarahisar.
 • Basal, A. (2015). The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(4), 28-37.
 • Bulut, C. (2018). Impact of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Grammar Achievement: Not only Inversion, but also Integration. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe University Institute of Education.
 • Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. Computer Assisted Language Learning, 30(1-2), 1-21.
 • Chilingaryan, K., & Zvereva, E. (2017). Methodology of flipped classroom as a learning technology in foreign language teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237(21), 1500-1504.
 • Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209.
 • Han, Y. J. (2015). Successfully flipping the ESL classroom for learner autonomy. NYS TESOL Journal, 2(1), 98-109.
 • Huang, Y. N., & Hong, Z. R. (2016). The effects of a flipped English classroom intervention on students’ information and communication technology and English reading comprehension. Educational Technology Research and Development, 64(2), 175-193.
 • Hung, H. T. (2015a). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96.
 • Hung, H. T. (2017b). Design‐based research: redesign of an English language course using a flipped classroom approach. Tesol Quarterly, 51(1), 180-192.
 • Johnson, G. B. (2013). Student perceptions of the flipped classroom (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
 • Kara, C. O. (2016). Ters Yüz Sınıf. TED, 15(45).
 • Kim, J. E., Park, H., Jang, M., & Nam, H. (2017). Exploring flipped classroom effects on second language learners’ cognitive processing. Foreign Language Annals, 50(2), 260-284.
 • Lee, G., & Wallace, A. (2018). Flipped learning in the English as a foreign language classroom: Outcomes and perceptions. TESOL Quarterly, 52(1), 62-84.
 • Merrill, J. (2015). The flipped classroom: An examination of veteran teachers’ practices when flipping their classrooms for the first time (Doctoral dissertation).
 • Öztürk, M. (2018). Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrencilerin Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi: Yabancı Dil Dersi Örneği. Doktora Tezi, Karadeniz Technical University Institue of Education.
 • Sağlam, D. (2016). Ters yüz sınıf modelinin İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bülent Ecevit University, Zonguldak.
 • Sakar, D., & Sağır, Ş. U. (2015). Eğitimde ters–yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları.
 • Wu, W. C. V., Hsieh, J. S. C., & Yang, J. C. (2017). Creating an online learning community in a flipped classroom to enhance EFL learners’ oral proficiency. Journal of Educational Technology & Society, 20(2), 142-157.
 • Yıldız, D. G., Kıyıcı, G., & Altıntaş, G. Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Erişileri ve Görüşleri Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba BADEMCİ KAYDET> (Sorumlu Yazar)
Mersin Tarsus Zühtü Günaştı Anadolu Lisesi
Türkiye


Mehmet Burçin ÖZKAN> (Sorumlu Yazar)
Mersin Mezitli Tepeköy İlkokulu
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoeec559541, journal = {International Journal of Eurasian Education and Culture}, issn = {2602-4047}, address = {ijoeec@gmail.com}, publisher = {Kadir ULUSOY}, year = {2019}, volume = {4}, number = {6}, pages = {38 - 50}, title = {IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL}, key = {cite}, author = {Bademci Kaydet, Tuğba and Özkan, Mehmet Burçin} }
APA Bademci Kaydet, T. & Özkan, M. B. (2019). IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL . International Journal of Eurasian Education and Culture , 4 (6) , 38-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/45159/559541
MLA Bademci Kaydet, T. , Özkan, M. B. "IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL" . International Journal of Eurasian Education and Culture 4 (2019 ): 38-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/45159/559541>
Chicago Bademci Kaydet, T. , Özkan, M. B. "IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL". International Journal of Eurasian Education and Culture 4 (2019 ): 38-50
RIS TY - JOUR T1 - TERS DÜZ SINIFIN ORTAOKUL 5. SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASI AU - TuğbaBademci Kaydet, Mehmet BurçinÖzkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Eurasian Education and Culture JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 50 VL - 4 IS - 6 SN - 2602-4047- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Eurasian Education and Culture IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL %A Tuğba Bademci Kaydet , Mehmet Burçin Özkan %T IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL %D 2019 %J International Journal of Eurasian Education and Culture %P 2602-4047- %V 4 %N 6 %R %U
ISNAD Bademci Kaydet, Tuğba , Özkan, Mehmet Burçin . "IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL". International Journal of Eurasian Education and Culture 4 / 6 (Nisan 2019): 38-50 .
AMA Bademci Kaydet T. , Özkan M. B. IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2019; 4(6): 38-50.
Vancouver Bademci Kaydet T. , Özkan M. B. IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2019; 4(6): 38-50.
IEEE T. Bademci Kaydet ve M. B. Özkan , "IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN ENGLISH CLASS OF 5TH GRADE IN SECONDARY SCHOOL", International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 4, sayı. 6, ss. 38-50, Nis. 2019