Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 165 - 186 2020-09-30

MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ
RE-FUNCTIONALIZING SPACES IN TERMS OF SUSTAINABILITY

Zerrin Funda ÜRÜK [1]


Binlerce yıl boyunca, dünya nüfusu çok yavaş artarken, son yüzyıllarda gözlemlendiği gibi ciddi bir şekilde yükselme eğilimi göstermektedir. Günümüzden 2 bin yıl öncesinde 300 milyon olan dünya nüfusu, 1600’lerde 600 milyon iken bugün yaklaşık 7,71 milyara ulaşmıştır. Özellikle 1950’lerden sonrası hızlı nüfus artışı gözlemlendiğinde, dünya nüfusu son 12 yılda bir 1 milyar artmaktadır. Dünya nüfusunun bu artışlar nezdindeki ortalama yükseliş hızı %1,7 olmuştur. Gelecekte de bu hızla artmaya doğru devam ederse 7,71 milyar olan dünya nüfusunun, 2055'te 10 milyara, yükseleceği tahmin edilmektedir. Nüfusun bu hızlı artışı, kentleşme süreci ile birçok sorunları beraberinde getirmiş ve kentsel yaşama alanlarımızın genişlemesine ve dönüşümlerin yaşanmasına yol açmıştır. Zorunlu olarak kimlik değiştirme sürecine giren bu şehirler, teknolojik gelişmeler ile zaman içerisinde yer altında ve üstünde hizmet veren yapılarla donatılmıştır. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi sayesinde de sürdürülebilir ve yaşam kalitesinin arttırıldığı yeni yaşanabilir mekânlar ortaya çıkmıştır. Bu değişim sürecinde kentlerde, toplumun sosyal hayatının devamı için vazgeçilmez olan yeşil alanları arttırma isteği ve ihtiyacı, şehrin atıl vaziyette kalmış ve kullanılmayan mekânlarının yeniden kullanımı, işlevlendirilmesi projelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gelecekteki 50 yıl içerisinde mevcut yapıların yaklaşık % 70’inin ayakta kalacağı öngörüsünde, yapıların yeniden işlevlendirilmesinin önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılandırılmasının maliyet olarak kamunun üzerinde yeni bir yük olarak bindirilmesi yerine, bu yapıların korunarak yeniden işlevlendirilmesi aşamasında sürdürülebilir çözümler ile kent ölçeğinde yeni kamusal yaşama mekânları oluşturulabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, hızla ve plansız gelişen kentlerin, sürdürülebilir kentlere nasıl çevrildiği incelenmiştir. Tarihteki kuruluşları yüzyıllar öncesine dayanan başkentlerin veya büyük şehirlerin birçoğundaki sürdürülebilir çözümler irdelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda; sürdürülebilir dönüşüm projeleri kapsamında yeniden işlevlendirilerek kazanılan mekânlar incelenip, ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek, önerilerde bulunulması hedeflenmiştir.
While the world population has been growing very slowly over thousands of years, it has been showing a serious upward trend as has been observed in recent centuries. While the world population, which was 300 million 2 thousand years ago, was 600 million in 1600s, it has reached a population of approximately 7.71 billion todays. Especially when rapid population growth is observed after the 1950s, the world population has increased by 1 billion in the last 12 years. The average growth rate of the world population with these increases was %1.7. If this trend continues to increase in the future, it is estimated that the world population, which was 7.71 billion, will increase to 10 billion in 2055. This rapid increase in the population has brought many problems with the urbanization process and has led to the expansion of our urban living spaces and transformations. These cities, which have entered the process of necessarily changing their identity, have been shaped with buildings that serve underground and above, as a result of technological developments. As a result of the development of information and communication technologies, new livable spaces that are sustainable and quality of life have been created. In this process of change, the desire and need to increase green areas, which are indispensable for the continuation of the social life of the society, has led to the emergence of projects of reuse and functionalization of the city's idle and unused spaces. The importance of re-functioning of the buildings becomes better in the prediction that approximately 70% of the existing buildings will survive in the next 50 years. Therefore, instead of the demolition and restructuring of existing buildings as a new burden on the public in terms of cost, new public living spaces can be created with sustainable solutions at the stage of protecting and re-functionalizing these structures. Within the scope of this study, how the rapidly and unplanned cities are converted into sustainable cities is examined. Sustainable solutions in many of the capitals or big cities, whose organizations date back centuries, have been studied. As a result of this research, it has been aimed to make suggestions by re-functioning the areas gained by re-functioning within the scope of sustainable transformation projects by evaluating the results.
 • Aksu, C. (2011). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre”, Güney Ege Kalkınma Ajansı Raporu, Muğla
 • Alagöz, M. (2007). “Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış”. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, s: 11.
 • Aydın, E. Ö. (2014). “İtalya’da Tarihî Endüstriyel Alanların Dönüşümü: Güncel Projeler Üzerinden Değerlendirmeler”, Mimarlık Ulusal Süreli Yayın E-Dergisi, (ISSN 1300-4212), sayı: 378.
 • Bakır, H. Bahtiyar, G. (2019). “Sustainable Development and its Applicability Through Regional Development Agencies”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (1), s: 1-21, DOI: 10.11611/yead.463230
 • Çamurcu, H. (2005). “Dünya Nüfus Artışı Ve Getirdiği Sorunlar”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), s: 87-105.
 • Dulupçu, M. A.(2001). Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler. Dış Ticaret Dergisi. s: 20.
 • Kariptaş, F.S., Erdinç, J.E., Dinçer, B.Ö., (2015), Endüstriyel Mirasın Kentlerdeki Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi, 2. International Sustainable Buildings Symposium, 28-30 Mayıs, Ankara, Türkiye.
 • Kayacan, T,. Özel,Y.,Kaycan, B.,”Kente Kazandırılan Yeni Yaşam Alanları” European Journal of Science and Technology, sayı:6, Ağustos 2019, ss. 679-687, ISSN NO: 2148-2683
 • Kılıçoğlu P. (2005). Türkiye’nin Çevre Politikalarında Sürdürülebilir Gelişme. Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara
 • Özcan, U.,(2019), ''Sürdürülebilir Bir Teklif – SYDS'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 448, s:54.
 • Özcan, U., Erol, H.,(2018), '' Yüksek ve Sürdürülebilir'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 435, s:52
 • Özcan, U., İslamoğlu, A.K.K.,(2017), '' Sürdürülebilir Bir Sistem BEP-TR'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 432, s:32
 • Özcan, U., Erol, İ.,(2018), Sürdürülebilir Tasarımda Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), International Congress On Engineering And Architecture, 14-16 November, Alanya, Turkey.
 • Özel, Y., Ürük, Z. F, İslamoğlu, K.A.K (2020). An Assessment Of Sustainable Energy And Green Building Certification Systems In Office Buildings, Manzak, B. (Ed.), Academic Studies in Architecture, Planning and Design, (ss.141-157). Gece Kitaplığı, Mart 2020, Ankara, Print ISBN 978-625-7912-18-
 • URL-1,https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunya-nufusu-2055te-10-milyari-bulabilir/1527644 (E.T. 02.05.2020)
 • URL-2, https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_& hl=tr&dl=tr#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_grow&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=-270439200000&tend=1528318800000&hl=tr&dl=tr&ind=false (E.T. 02.05.2020)
 • URL-3,https://medium.com/@sustainabilityeditepe/ama%C3%A7-11-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir-%C5%9Fehir-ve-ya%C5%9Fam-alanlar%C4%B1-ca79a7436162 (E.T. 02.05.2020)
 • URL-4, https://www.worldbank.org/ (E.T. 02.05.2020)
 • URL-5, https://wrisehirler.org/haberler/en-ya%C5%9Fanabilir-%C5%9Fehir-hangisi (E.T. 02.05.2020)
 • URL-6, https://www.ekoyapidergisi.org/96-isvec-malmo-ornegi.html (E.T. 02.05.2020)
 • URL-7,https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html (E.T. 02.05.2020)
 • URL-8,https://www.kureselamaclar.org/amaclar/surdurulebilir-sehirler-ve-topluluklar/ (E.T. 02.05.2020)
 • URL-9, http://www.mfa.gov.tr/dunya-surdurulebilir-kalkinma-zirvesi_johannesburg_-26-agustos---4-eylul-2002_.tr.mfa (E.T. 02.05.2020)
 • URL-10, http://www.oecd.org/index.htm (E.T. 02.05.2020)
 • URL-11, https://www.stendustri.com.tr/haberortak/sanayi-devrimi-nedir-tarihi-ve-sonuclari-h99489.html (E.T. 07.05.2020)
 • URL-12, https://envirotechsummit.org/wp-content/uploads/2017/05/RIoT-EnviroTech-Talk-1.pdf (E.T. 07.05.2020)
 • URL-13, https://www.theguardian.com/travel/2017/jun/07/paris-promenade-plantee-free-elevated-park-walkway-bastille-bois-de-vincennes (E.T. 07.05.2020)
 • URL-14, https://www.thehighline.org/ (E.T. 07.05.2020)
 • URL-15, https://www.timeout.com/newyork/parks/highline (E.T. 07.05.2020)
 • URL-16, https://www.nycgovparks.org/parks/the-high-line (E.T. 07.05.2020)
 • URL-17, https://www.archdaily.com/24362/the-new-york-high-line-officially-open (E.T. 07.05.2020)
 • URL-18,https://www.designboom.com/architecture/jardins-de-la-rambla-de-sants-elevated-park-above-railway-lines-barcelona-11-23-2016/ (E.T. 07.05.2020)
 • URL-19,https://www.rome2rio.com/s/Barcelona-Sants-Station/St-Christopher-s-Inn-Barcelona (E.T. 07.05.2020)
 • URL-20,http://landezine.com/index.php/2016/12/rambla-de-sants-by-sergi-godia-and-ana-molino/ (E.T. 07.05.2020)
 • URL-21, http://thelowline.org/about/project/ (E.T. 08.05.2020)
 • URL-22,https://www.archdaily.com/906727/tower-of-bricks-interval- architects/5bfe855308a5e52c1e000123-tower-of-bricks-interval-architects-photo (E.T. 08.05.2020)
 • URL-23,https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/berlins-most-famous-building-the-reichstag/ (E.T. 08.05.2020)
 • URL-24,https://www.berlin.de/en/attractions-and-sights/3560965-3104052-reichstag.en.html (E.T. 08.05.2020)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zerrin Funda ÜRÜK
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ijshs809519, journal = {International Journal of Social And Humanities Sciences}, issn = {2602-3288}, eissn = {2602-3288}, address = {Adnan Kahveci Cad. Sancak Mah. Gökkuşağı Sitesi No:59/B D:21 Yomra/Trabzon}, publisher = {Tuncay AYDEMİR}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {165 - 186}, doi = {}, title = {MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Ürük, Zerrin Funda} }
APA Ürük, Z . (2020). MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ . International Journal of Social And Humanities Sciences , 4 (2) , 165-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/57028/809519
MLA Ürük, Z . "MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ" . International Journal of Social And Humanities Sciences 4 (2020 ): 165-186 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/57028/809519>
Chicago Ürük, Z . "MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ". International Journal of Social And Humanities Sciences 4 (2020 ): 165-186
RIS TY - JOUR T1 - MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ AU - Zerrin Funda Ürük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - International Journal of Social And Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 186 VL - 4 IS - 2 SN - 2602-3288-2602-3288 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Social And Humanities Sciences MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ %A Zerrin Funda Ürük %T MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ %D 2020 %J International Journal of Social And Humanities Sciences %P 2602-3288-2602-3288 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ürük, Zerrin Funda . "MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ". International Journal of Social And Humanities Sciences 4 / 2 (Eylül 2020): 165-186 .
AMA Ürük Z . MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ. IJSHS. 2020; 4(2): 165-186.
Vancouver Ürük Z . MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ. International Journal of Social And Humanities Sciences. 2020; 4(2): 165-186.
IEEE Z. Ürük , "MEKÂNLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ", International Journal of Social And Humanities Sciences, c. 4, sayı. 2, ss. 165-186, Eyl. 2020