Yazım Kuralları

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yazarlar çalışmalarını yayımlanmak üzere IJSHS'a göndermekle telif haklarını, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi'ne (IJSHS'a) devretmiş olurlar. Yayımlanan çalışmaların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.

Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gereklidir. Yayın alt komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.

 

YAZIM KURALLARI

1. Tam metinlerin sayfa sayısı 25 ile sınırlıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler,  http://dergipark.gov.tr/journal/1626/submission/start adresinden gönderilmelidir.

2. Yayınlanacak orijinal araştırma makaleleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

3. Sayfa Düzeni ve Yazı Karakteri: Makaleler üst: 2,5 cm, sol: 2,5 cm, sağ: 2,5 cm ve alt: 2 olacak şekilde 12 Punto Arial yazı tipi karakterindeki harflerle ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Sırasıyla; makale başlığı, yazar ad ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, İngilizce makale başlığı, abstract, keywords, metin ve kaynaklar bölümlerinden oluşacak makale tek sütun halinde düzenlenmelidir. Tüm başlıklar sola dayalı olmak üzere, paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlatılmalı, paragraf aralarında 2 satır boşluğu olmalıdır.

3.1. Makale Başlığı: Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalı, normal tümce düzeninde, koyu, 14 punto ve tüm harfleri büyük ile yazılmalıdır.

3.2. Yazar Ad(lar)ı: Yazar ad, soyad ve adres bilgileri makale başlığının altında sağa yaslı şekilde yer almalıdır. Dipnot şeklinde yazar(lar)ın kurumu ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

3.3.Özet ve Anahtar Kelimeler: Makaleler, her biri 300 kelime ile sınırlı Türkçe ve İngilizce "Özet"  ve "Abstract" (10 Punto Arial) içermelidir. Özet ve Abstract kelimeleri kalın ve sadece baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Özet ve Abstract metinlerinin altında 1,5'er satır boşluk bırakılarak, konuyu açıklayacak şekilde seçilmiş, en çok 5 Anahtar Kelime/keywords verilmelidir. 'Anahtar kelimeler' ve 'Keywords' alt başlıkları sola dayalı ve 10 punto ile koyu yazılmalı, verilen kelimelerin ilk harfleri büyük başlamalı, kelime ve deyim aralarına virgül konulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Çilek, Aken, Çimlenme Oranı, Çimlenme Süresi

3.4. Metin: Metin bölümü, Keywords alt başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak aşağıdaki yazım kurallarına göre ve 12 punto Arial kullanılarak iki yana yaslı yazılmalıdır. Makalenin metin bölümünde yer alan ana başlık (14 Punto) ve ikinci derecede alt başlıklar (12 Punto) koyu ve baş harfleri büyük, üçüncü derecede alt başlıklar (12 Punto) normal tümce düzeninde ve italik yazılarak numaralandırılır (1.Giriş, 2.1. Bitkisel materyal, 2.2.3.Hastalıkşiddeti). Başlıklar sola dayalı yazılmalıdır.  Metnin tümü, ara başlıklar dahil (dipnotlar hariç) 1,5 satır aralığıyla yazılır.

Paragraflar 1 cm içeriden başlanmalıdır. Makalenin metin bölümü aşağıdaki bölümlerinden oluşmalıdır.

  • Giriş: Bu bölümde, çalışma konusu, konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar, ilgili kaynaklarla desteklenerek çalışmanın amacı belirtilmelidir.

  • Materyal ve Yöntem: Bu bölümde çalışmada kullanılan materyal ve yöntem açıkça ifade edilmelidir.

  • Bulgular ve Tartışma: Elde edilen tüm bulgular şekil ve/veya çizelgelerle açıklanarak verilmeli, gereksiz tekrarlamalardan kaçınarak elde edilen bulguların literatürdeki bulgularla benzerlik ve/veya farklılıkları belirtilerek nedenleri tartışılmalıdır.

  • Sonuç: Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir.

4.Dipnot: Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. 10 punto Arial tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

5. Sayfa Numarası: Sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

6. Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil"; sayısal değerler ise "Çizelge" olarak belirtilmeli ve metin içinde ilişkili oldukları kısma yerleştirilerek, ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Çizelge başlığı ve çizelge metni 10 punto ile yazılmalıdır. Başlık çizelgelerin üstüne gelecek şekilde ve normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Şekil başlığı ise şeklin altına normal tümce düzeninde ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekiller açıklama yazılarıyla bir bütün sayılarak, metinle aralarında bir satır boşluk olmalıdır. Çizelgeler aşağıda örneği verilen biçimde düzenlenmelidir.

Çizelge 1. -20 °C'de depolanan Dolycorisbaccarum yumurtalarının parazitlenme oranı ve parazitoit çıkış oranı

Depolama Süresi (Ay)

Parazitlenme oranı (%)

Ergin çıkış oranı (%)

0

89.64

a*

87.34

a

1

79.52

b

85.21

a

2

66.53

c

71.71

b

3

59.24

cd

66.73

bc

4

49.66

def

59.43

c

5

44.91

ef

62.50

bc

6

48.76

ef

63.68

bc

7

51.63

de

72.47

b

8

39.77

fg

66.33

bc

9

33.11

gh

67.42

bc

10

27.63

h

66.25

bc

11

26.53

h

63.97

bc

12

27.08

h

58.92

c