Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 3, 433 - 446, 01.07.2018
https://doi.org/10.24289/ijsser.412095

Öz

The purpose of this study is to examine students' learning styles and their attitudes towards mobile learning. In this study, a screening model was used to describe the existing situation. In this context, research was conducted on 209 undergraduate students at Fırat University. To collect data, Kolb Learning Styles Inventory developed by Kolb and adapted to Turkish by Evin Gencel was used. The Mobile Learning Attitude scale developed by Demir and Akpınar was used to examine students' attitudes toward mobile learning. When the findings were examined, it was determined that 46.4% of the students had Assimilator, 25.8% of them Divergers, 14.8% of them Convergers and 12.9% of them had Accommodator learning style. The students with the highest attitude towards mobile learning were found to have a Converger learning style. It was determined that the students with the lowest attitudes towards mobile learning had a Diverger learning style. Among the important characteristics of the individuals with a Converger learning style are shown to prefer to work individually in learning activities. It can be said that individuals who have a Converger learning style are positively influenced by their attitudes toward mobile learning, because many applications on mobile learning platforms allow individual learning.

Kaynakça

 • Akgün, İ. (2002). Özel İngilizce Kurslarına Devam Eden Kursiyerlerin Öğrenme Stilleri. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler En-stitüsü, Ankara.
 • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Atabay,M.M., Kurtman, E. (2013). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğret-menlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1,140-156.
 • Bahar, H. H., Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bahar, H. H., Özen, Y., Gülaçtı, F (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşagöre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi EğitimBilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69-86.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi. Başaran, İ.E. (2005). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, Öğrenme ve Ortam. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Biçer, M. (2010). İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, akademik başarıları ve ders grupları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler En-stitüsü, İstanbul.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 70-82.
 • Çağıltay, N. E., Tokdemir, G. (2004). Mühendislik eğitiminde öğrenme stillerinin rolü. 1. Ulusal Mühendislik Kongresi. Mayıs 2004, İzmir.
 • Çiftçi, S., Güneş, E., Üstündağ, M. T. (2010). Attitudes of distance education students to-wards web based learning – a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2393-2396.
 • Demir, K., Akpınar, E. (2016). Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 59-79.
 • Demir, R., Aybek, B. (2012). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zekâ alanlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 27-40.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Dikbaş, E. (2006). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Elçiçek, M., Bahçeci, F. (2017). Mobil öğrenme yönetim sisteminin öğrenenlerin akade-mik başarısı ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1695-1714.
 • Evin Gencel, İ. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III’üTürkçe’ye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Evin Gencel, İ. (2008). Sosyal bilgiler dersinde Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin tutum, akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim Online, 7(2), 401-420.
 • Ergür, D. O. (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 173-184.
 • Fer, S. (2009). Öğretim tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. Fer, S. (2003). Matematik, fizik ve kimya öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme biçemler-ine göre kolay öğrendikleri öğrenme etkinlikleri. Çağdaş Eğitim, 28(304), 33-43.
 • Güneş, C. (2004). Gazi üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürsoy, T. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Güven, M., Kürüm, D. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(1), 53-70.
 • Haznedar, Ö. (2012). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Işık, G. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Aydın. Işık, A. H., Karakış, R., Güler, İ. (2010). Postgraduate students’ attitudes towards distance learning (The case study of Gazi University). Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 218-222.
 • Karaca, E. (2008). Test vemaddeanalizi (Ed.: SerdarErkanveMufitGomleksiz). Anka-ra:NobelYayınDağıtım.Karasar, N. (2009). BilimselAraştırmaYöntemleri. Ankara: Nobel YayınDağıtım.
 • Khaki, N., Ganjabi, M., Khodamoradi, A. (2015). The effect of learning style on the per-formance of students in a preemtive focus-on-form instruction. PortaLinguarum, 24, 21-32.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
 • Köseoğlu, P. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile biyoloji öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişki. I. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/ 552.pdf.
 • Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Ün-iversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Magdalena, S.M. (2015). The relationship of learning styles, learning behaviour and learn-ing outcomes at the romanian students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 1667– 1672.
 • Mcleod, S. (2013). Kolb-Learning Styles. http://cei.ust.hk/files/public/simplypsychology_kolb_learning_styles.pdf
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-21.
 • Numanoğlu, G., Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğren-cilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim FakültesiDergisi, 8(2), 129-148.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. EğitimYöne-timi, 35, 418-435.
 • Ornstein, A.C., Hunkins, F.P. (2014). Eğitim Programı: Temeller, İlkeler veSorunlar (Çev. Ed. Asım Arı). Konya: EğitimYayınevi.
 • Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Cilt 1). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Özgür, H. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Trakya Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 85-91.
 • Özgür, H. (2013a). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 103-118.
 • Özgür, H., Tosun, N. (2010). İnternet desteklieğitimin e-öğrenme tutumlarına etkisi. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul.
 • Poyraz, M.Y. (2014). Mobil cihazların (Tablet PC) eğitim/öğretime etkisinin belirlenmesi. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong. Computers & Education, 34, 177-193.
 • Şenyuva, E.A. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram v eUygulamada Eğitim Yönetim, 15(58), 247-271.
 • Şimşek, Ü., Yıldırım, T. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(1), 632-649.
 • Tekinarslan, E. (2008). Attitudes of Turkish distance learners toward internet-based learn-ing: an investigation depending on demographical characteristics. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 9(1), 67-84.
 • Threeton, M.D., Walter, R.A. (2009). Automotive technology student learning styles and their implications for faculty. Journal Of Industrial Teacher Education, 46(3), 7-33.
 • Truluck, J.E., Courteney, B.C. (2017). Learning style references among older adults. Edu-cational Gerontology, 25(3), 221-236.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2017). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Erişim Tarihi:02.02.2018. Erişimlinki: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
 • Uzuntiryaki,E.,Bilginİ.,Geban,Ö.(2004). İlköğretim düzeyi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri tercihleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-187.
 • Veznedaroğlu, R.L., Özgür, A.O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, Model-lerveişlevleri. İlköğretim Online, 4(2), 1-16.
 • Yapıcı, Ş. (2016). Program geliştirmenin psikolojik temelleri, Behçet Oral veTahaYazar (Ed.), Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme (86-118). Ankara: Pegem Akademi yayıncılık.
 • Yenice, N., Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 162-173.
 • Yurtseven, R. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 3, 433 - 446, 01.07.2018
https://doi.org/10.24289/ijsser.412095

Öz

Kaynakça

 • Akgün, İ. (2002). Özel İngilizce Kurslarına Devam Eden Kursiyerlerin Öğrenme Stilleri. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler En-stitüsü, Ankara.
 • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Atabay,M.M., Kurtman, E. (2013). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğret-menlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1,140-156.
 • Bahar, H. H., Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Bahar, H. H., Özen, Y., Gülaçtı, F (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşagöre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi EğitimBilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69-86.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi. Başaran, İ.E. (2005). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, Öğrenme ve Ortam. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Biçer, M. (2010). İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, akademik başarıları ve ders grupları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler En-stitüsü, İstanbul.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 70-82.
 • Çağıltay, N. E., Tokdemir, G. (2004). Mühendislik eğitiminde öğrenme stillerinin rolü. 1. Ulusal Mühendislik Kongresi. Mayıs 2004, İzmir.
 • Çiftçi, S., Güneş, E., Üstündağ, M. T. (2010). Attitudes of distance education students to-wards web based learning – a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2393-2396.
 • Demir, K., Akpınar, E. (2016). Mobil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 59-79.
 • Demir, R., Aybek, B. (2012). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zekâ alanlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 27-40.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
 • Dikbaş, E. (2006). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Elçiçek, M., Bahçeci, F. (2017). Mobil öğrenme yönetim sisteminin öğrenenlerin akade-mik başarısı ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1695-1714.
 • Evin Gencel, İ. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III’üTürkçe’ye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Evin Gencel, İ. (2008). Sosyal bilgiler dersinde Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin tutum, akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim Online, 7(2), 401-420.
 • Ergür, D. O. (2010). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin kişisel özelliklerinin öğrenme stillerine etkisi ve öğretim sürecine yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 173-184.
 • Fer, S. (2009). Öğretim tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. Fer, S. (2003). Matematik, fizik ve kimya öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme biçemler-ine göre kolay öğrendikleri öğrenme etkinlikleri. Çağdaş Eğitim, 28(304), 33-43.
 • Güneş, C. (2004). Gazi üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürsoy, T. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Güven, M., Kürüm, D. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(1), 53-70.
 • Haznedar, Ö. (2012). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Işık, G. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Aydın. Işık, A. H., Karakış, R., Güler, İ. (2010). Postgraduate students’ attitudes towards distance learning (The case study of Gazi University). Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 218-222.
 • Karaca, E. (2008). Test vemaddeanalizi (Ed.: SerdarErkanveMufitGomleksiz). Anka-ra:NobelYayınDağıtım.Karasar, N. (2009). BilimselAraştırmaYöntemleri. Ankara: Nobel YayınDağıtım.
 • Khaki, N., Ganjabi, M., Khodamoradi, A. (2015). The effect of learning style on the per-formance of students in a preemtive focus-on-form instruction. PortaLinguarum, 24, 21-32.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
 • Köseoğlu, P. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile biyoloji öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişki. I. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/ 552.pdf.
 • Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Ün-iversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Magdalena, S.M. (2015). The relationship of learning styles, learning behaviour and learn-ing outcomes at the romanian students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 1667– 1672.
 • Mcleod, S. (2013). Kolb-Learning Styles. http://cei.ust.hk/files/public/simplypsychology_kolb_learning_styles.pdf
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-21.
 • Numanoğlu, G., Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğren-cilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim FakültesiDergisi, 8(2), 129-148.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. EğitimYöne-timi, 35, 418-435.
 • Ornstein, A.C., Hunkins, F.P. (2014). Eğitim Programı: Temeller, İlkeler veSorunlar (Çev. Ed. Asım Arı). Konya: EğitimYayınevi.
 • Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Cilt 1). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Özgür, H. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Trakya Üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 85-91.
 • Özgür, H. (2013a). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 103-118.
 • Özgür, H., Tosun, N. (2010). İnternet desteklieğitimin e-öğrenme tutumlarına etkisi. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul.
 • Poyraz, M.Y. (2014). Mobil cihazların (Tablet PC) eğitim/öğretime etkisinin belirlenmesi. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Sharples, M. (2000). The design of personal mobile technologies for lifelong. Computers & Education, 34, 177-193.
 • Şenyuva, E.A. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram v eUygulamada Eğitim Yönetim, 15(58), 247-271.
 • Şimşek, Ü., Yıldırım, T. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(1), 632-649.
 • Tekinarslan, E. (2008). Attitudes of Turkish distance learners toward internet-based learn-ing: an investigation depending on demographical characteristics. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 9(1), 67-84.
 • Threeton, M.D., Walter, R.A. (2009). Automotive technology student learning styles and their implications for faculty. Journal Of Industrial Teacher Education, 46(3), 7-33.
 • Truluck, J.E., Courteney, B.C. (2017). Learning style references among older adults. Edu-cational Gerontology, 25(3), 221-236.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2017). Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Erişim Tarihi:02.02.2018. Erişimlinki: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862
 • Uzuntiryaki,E.,Bilginİ.,Geban,Ö.(2004). İlköğretim düzeyi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri tercihleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-187.
 • Veznedaroğlu, R.L., Özgür, A.O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, Model-lerveişlevleri. İlköğretim Online, 4(2), 1-16.
 • Yapıcı, Ş. (2016). Program geliştirmenin psikolojik temelleri, Behçet Oral veTahaYazar (Ed.), Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme (86-118). Ankara: Pegem Akademi yayıncılık.
 • Yenice, N., Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 162-173.
 • Yurtseven, R. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat TUNCER
Fırat University, Faculty of Education
0000-0001-9136-6355
Türkiye


Melih DİKMEN
Fırat University, Elazığ-Turkey
0000-0001-7015-6236
Türkiye


Ahmet Egemen AKMENÇE
Ministry of Education, TURKEY
0000-0001-7523-4061
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijsser412095, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2018}, volume = {4}, number = {3}, pages = {433 - 446}, doi = {10.24289/ijsser.412095}, title = {Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables}, key = {cite}, author = {Tuncer, Murat and Dikmen, Melih and Akmençe, Ahmet Egemen} }
APA Tuncer, M. , Dikmen, M. & Akmençe, A. E. (2018). Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables . International Journal of Social Sciences and Education Research , 4 (3) , 433-446 . DOI: 10.24289/ijsser.412095
MLA Tuncer, M. , Dikmen, M. , Akmençe, A. E. "Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables" . International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018 ): 433-446 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser/issue/38502/412095>
Chicago Tuncer, M. , Dikmen, M. , Akmençe, A. E. "Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 (2018 ): 433-446
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables AU - Murat Tuncer , Melih Dikmen , Ahmet Egemen Akmençe Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24289/ijsser.412095 DO - 10.24289/ijsser.412095 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 446 VL - 4 IS - 3 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.412095 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.412095 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables %A Murat Tuncer , Melih Dikmen , Ahmet Egemen Akmençe %T Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables %D 2018 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 4 %N 3 %R doi: 10.24289/ijsser.412095 %U 10.24289/ijsser.412095
ISNAD Tuncer, Murat , Dikmen, Melih , Akmençe, Ahmet Egemen . "Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables". International Journal of Social Sciences and Education Research 4 / 3 (Temmuz 2018): 433-446 . https://doi.org/10.24289/ijsser.412095
AMA Tuncer M. , Dikmen M. , Akmençe A. E. Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2018; 4(3): 433-446.
Vancouver Tuncer M. , Dikmen M. , Akmençe A. E. Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2018; 4(3): 433-446.
IEEE M. Tuncer , M. Dikmen ve A. E. Akmençe , "Investigation of higher education students' learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables", International Journal of Social Sciences and Education Research, c. 4, sayı. 3, ss. 433-446, Tem. 2018, doi:10.24289/ijsser.412095

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.