Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 54 - 62, 01.01.2019
https://doi.org/10.24289/ijsser.483295

Öz

Araştırmanın amacı amatör lig futbolcuların güdüsel iklim ve karar verme stilleri ile sporda ahlaktan uzaklaşma düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 228 futbolcu (yaş =21,62±3,81 ve  Spor yılı =10,39±4,48) oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği, Melbourne Karar Verme Ölçeği ve Sporda Algılanan Güdüsel İklim Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimleyici istatistikler, t testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Futbolcuların kaçıngan, panik ve erteleyici karar vermek yerine karar verirken kendisine güvenerek dikkatli kararlar vermeye çalıştıkları görülürken cezalı futbolcuların daha kaçıngan kararlar verdiği belirlenmiştir. Ayrıca performans iklimine sahip futbolcuların sahalarda daha fazla ahlaktan uzaklaştığı saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Akbulut, A. K. (2012). Amatör ve profesyonel erkek futbolcuların karar verme, problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Akpınar, Ö., Temel, V., Birol, S. Ş., Akpınar, S., & Nas, K. (2015). Üniversitede Okuyan Ho key Sporcularının Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 92-99.
 • Arıburun, B., & Aşçı, H. (2005). Amerikan futbolu oyuncularında hedef yönelimi ve algılanan güdüsel iklim. Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 111-114.
 • Atalay, A. (2016). Türkiye’de üniversitelerde eğitim gören öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(31), 53-66.
 • Baumann, S. (1986). Praxis der sportpsychologie. München: Blv Buchverlag.
 • Boardley, I. D., & Kavussanu, M. (2008). The moral disengagement in sport scale short. Jour nal of sports sciences, 26(14), 1507-1517
 • Çekiç, Ö., & Kurt, C. (2017). Farklı Mevkilerde Oynayan Futbolcularda Hedef Yönelimi ve Algılanan Motivasyonel İklim Arasındaki İlişki. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Anrenman Bilimi Dergisi, 3( 3), 93–102.
 • Çepikkurt, F., Kızıldağ K. E., & Tiryaki, Ş. (2012). Futbolcuların Algıladıkları Lider Davranışları ve Güdüsel İklim Arasındaki İlişki. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 19-25.
 • Deniz, E. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı, Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(15), 25-35.
 • Duda, J. L. & Whitehead, J. (1998). Measurement of goal perspectives in the physical domain. In JL. Duda (Ed.). Advancements in sport and exercise psychology measurement. Mor gantown, WV: Fitness Information Technology, 213- 226.
 • Erdemli, A. (2006). Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi. İstanbul: E Yayınları
 • Gürpınar, B. (2014). Sporcu Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Spora Ait Değişkenler Açısından Ahlaki Karar Alma Tutumları. Eğitim ve Bilim, 39(176), 413-424.
 • Gürpınar, B. (2015). Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği Kısa Formunun Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniv Spor Bil Fak, 13(1), 57- 64.Kelecek, S., Altıntaş, A., & Aşçı, F. H. (2013). Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 21-27.
 • Leveaux, R. (2010). Facilitating referee’s decision making in sport via the application of technology. IBIMA Publishing, 1-8.
 • Pekdoğan, S. (2015). Karar verme stilleri araştırmaları: 2009-2013 yılları arasındaki yüksek lisans tezlerinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 34, 321-331.
 • Roberts, G. C. & Ommundsen, Y. (1996). Effect of goal orientation on achievement beliefs, cognition and strategies in team sport, Scandinavian. Journal of Medicine and Sport, 6, 46-56.
 • Stolen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisloff, U. (2005). Physiology of Soccer. Sports Medicine, 35(6), 501-536.
 • Tanrıverdi, H. (2012). Spor ahlakı ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1071-1093.
 • Tatlılıoğlu, K., & Deniz, M. E. (2011). Farklı Öz-Anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı, Karar Verme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 19-41.
 • Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel iklim ve hedeflerin özgünlük, güçlük derecesi özelliklerinin yaşam doyumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Xiang, P., & Couningham, G. B. (2005). Achievement goals, perceived motivational climate and their relation to students’ satisfaction with physical activity. Reserach Quarterly for Sport and Exercise, 76, A96.

Amateur league footballers' moral disengagement ın sport, motivational climate and decision-making

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 54 - 62, 01.01.2019
https://doi.org/10.24289/ijsser.483295

Öz

The aim of the research is to investigate amateur league footballers' motivational climate and decision making styles and Moral Disengagement in Sport levels. The study group of the study included 228 male football players (age =21,62±3,81 ve sports year =10,39±4,48) As a data collection tool; The ''Moral Disengagement in Sport Scale'' ,the ''Melbourne Decision Scale '' and the ''Motivational Climate Scale'' were used. In the analysis of the data; descriptive statistics, t test, ANOVA and Pearson Correlation analysis were used. While footballers are trying to make careful decisions by trusting themselves instead of making decisions about avoidance, panic and delay, it has been determined that the penalized footballers make more inevitable decisions. It was also found that footballers with a performance climate are moving away from morality on the grounds.

Kaynakça

 • Akbulut, A. K. (2012). Amatör ve profesyonel erkek futbolcuların karar verme, problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Akpınar, Ö., Temel, V., Birol, S. Ş., Akpınar, S., & Nas, K. (2015). Üniversitede Okuyan Ho key Sporcularının Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 92-99.
 • Arıburun, B., & Aşçı, H. (2005). Amerikan futbolu oyuncularında hedef yönelimi ve algılanan güdüsel iklim. Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 111-114.
 • Atalay, A. (2016). Türkiye’de üniversitelerde eğitim gören öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(31), 53-66.
 • Baumann, S. (1986). Praxis der sportpsychologie. München: Blv Buchverlag.
 • Boardley, I. D., & Kavussanu, M. (2008). The moral disengagement in sport scale short. Jour nal of sports sciences, 26(14), 1507-1517
 • Çekiç, Ö., & Kurt, C. (2017). Farklı Mevkilerde Oynayan Futbolcularda Hedef Yönelimi ve Algılanan Motivasyonel İklim Arasındaki İlişki. Uluslararası Spor, Egzersiz ve Anrenman Bilimi Dergisi, 3( 3), 93–102.
 • Çepikkurt, F., Kızıldağ K. E., & Tiryaki, Ş. (2012). Futbolcuların Algıladıkları Lider Davranışları ve Güdüsel İklim Arasındaki İlişki. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 19-25.
 • Deniz, E. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı, Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(15), 25-35.
 • Duda, J. L. & Whitehead, J. (1998). Measurement of goal perspectives in the physical domain. In JL. Duda (Ed.). Advancements in sport and exercise psychology measurement. Mor gantown, WV: Fitness Information Technology, 213- 226.
 • Erdemli, A. (2006). Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi. İstanbul: E Yayınları
 • Gürpınar, B. (2014). Sporcu Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Spora Ait Değişkenler Açısından Ahlaki Karar Alma Tutumları. Eğitim ve Bilim, 39(176), 413-424.
 • Gürpınar, B. (2015). Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği Kısa Formunun Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniv Spor Bil Fak, 13(1), 57- 64.Kelecek, S., Altıntaş, A., & Aşçı, F. H. (2013). Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 21-27.
 • Leveaux, R. (2010). Facilitating referee’s decision making in sport via the application of technology. IBIMA Publishing, 1-8.
 • Pekdoğan, S. (2015). Karar verme stilleri araştırmaları: 2009-2013 yılları arasındaki yüksek lisans tezlerinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 34, 321-331.
 • Roberts, G. C. & Ommundsen, Y. (1996). Effect of goal orientation on achievement beliefs, cognition and strategies in team sport, Scandinavian. Journal of Medicine and Sport, 6, 46-56.
 • Stolen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisloff, U. (2005). Physiology of Soccer. Sports Medicine, 35(6), 501-536.
 • Tanrıverdi, H. (2012). Spor ahlakı ve şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1071-1093.
 • Tatlılıoğlu, K., & Deniz, M. E. (2011). Farklı Öz-Anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı, Karar Verme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 19-41.
 • Toros, T. (2001). Elit ve elit olmayan basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel iklim ve hedeflerin özgünlük, güçlük derecesi özelliklerinin yaşam doyumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Xiang, P., & Couningham, G. B. (2005). Achievement goals, perceived motivational climate and their relation to students’ satisfaction with physical activity. Reserach Quarterly for Sport and Exercise, 76, A96.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe TÜRKSOY IŞIM
0000-0001-9189-9645


Burcu GÜVENDİ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-6170-9107
Türkiye


Turhan TOROS
0000-0002-8328-2925

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijsser483295, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, number = {1}, pages = {54 - 62}, doi = {10.24289/ijsser.483295}, title = {Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme}, key = {cite}, author = {Türksoy Işım, Ayşe and Güvendi, Burcu and Toros, Turhan} }
APA Türksoy Işım, A. , Güvendi, B. & Toros, T. (2019). Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme . International Journal of Social Sciences and Education Research , 5 (1) , 54-62 . DOI: 10.24289/ijsser.483295
MLA Türksoy Işım, A. , Güvendi, B. , Toros, T. "Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme" . International Journal of Social Sciences and Education Research 5 (2019 ): 54-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser/issue/42293/483295>
Chicago Türksoy Işım, A. , Güvendi, B. , Toros, T. "Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme". International Journal of Social Sciences and Education Research 5 (2019 ): 54-62
RIS TY - JOUR T1 - Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme AU - Ayşe Türksoy Işım , Burcu Güvendi , Turhan Toros Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24289/ijsser.483295 DO - 10.24289/ijsser.483295 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 62 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.483295 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.483295 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme %A Ayşe Türksoy Işım , Burcu Güvendi , Turhan Toros %T Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme %D 2019 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 5 %N 1 %R doi: 10.24289/ijsser.483295 %U 10.24289/ijsser.483295
ISNAD Türksoy Işım, Ayşe , Güvendi, Burcu , Toros, Turhan . "Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme". International Journal of Social Sciences and Education Research 5 / 1 (Ocak 2019): 54-62 . https://doi.org/10.24289/ijsser.483295
AMA Türksoy Işım A. , Güvendi B. , Toros T. Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2019; 5(1): 54-62.
Vancouver Türksoy Işım A. , Güvendi B. , Toros T. Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2019; 5(1): 54-62.
IEEE A. Türksoy Işım , B. Güvendi ve T. Toros , "Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme", International Journal of Social Sciences and Education Research, c. 5, sayı. 1, ss. 54-62, Oca. 2019, doi:10.24289/ijsser.483295

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.