Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 155 - 164, 30.04.2022
https://doi.org/10.24289/ijsser.1081173

Öz

İnsanlığın ortak mirasını oluşturan kültür, pek çok alanın inceleme konuları arasında yer almaktadır. İlgili literatürde kültürel mirası oluşturan olguları inceleyen araştırmalar görülebilir. Bu araştırmaların niceliksel ve niteliksel özellikleri o alandaki gelişimi etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmaktır. Araştırma kapsamındaki tezlerin incelenmesinde doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan incelemede kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin en çok yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, nitel araştırma yöntemlerin kullanıldığı ve eğitim bilimleri ile ilişkili olan tezlerin ağırlıklı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlara bağlı olarak; tez sayılarının artırılması ve araştırmalarda evrensel düzeydeki bilgilerden daha yüksek oranda yararlanılması önerilmiştir

Kaynakça

 • Al, U., Sezen, U & Soydal, I. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 53-71.
 • Badem, F. ve Halaç, H.H. (2021). Kültürel miras: Sistematik literatür incelemesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 171-190.
 • Can, M. (2009). Kültürel miras ve müzecilik. Çalışma Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı. 18 Şubat 2022 tarihinde https://teftis.ktb.gov.tr/Eklenti/1279,muserrefcanpdf.pdf?0 adresinden alınmıştır.
 • Çağlayan, N. (2021). Kültürel mirasın aktarımında görsel sanatlar dersinin yeri ve önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.
 • Çelebi, B., Çiftsüren, D. ve Dilek, S.E. (2020). Türkiye’de “kültürel miras” konusunda yapılan tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Current Debates in Social Sciences, 3(1), 10-19.
 • Demiral, N.Ö. ve Saatcı, G. (2019). Kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Eurasian Education & Literature Journal, Özel Sayı, 7-19.
 • Diker, O. ve Deniz, T. (2017). Coğrafya ve tarih perspektifinden somut kültürel miras ve Türkiye (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erbay, M. (2000). Plastik Sanatlar Eğitimi’nin Gelişimi (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Ergün, M. (2006). Eğitimin felsefi temelleri. Ö. Demirel & Z. Kaya (Eds.), Eğitim bilimine giriş içinde (s.1-22). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gökalp, Z. (2019). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Hallinger, P. (2013). A conceptual framework for systematic reviews of research in educational leadership and management. Journal of Educational Administration, 51(2), 126-149.
 • Kırışoğlu, O. T. (2014). Sanat bir serüven. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kozak, N. (2001). Türkiye'de turizm pazarlaması literatürünün gelişim süreci: 1972- 1998 yılları arasında hazırlanmış lisansüstü tez çalışmaları üzerine biyo-bibliyografik bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(1), 26-33.
 • Oğuz, M. Ö. (2009). Somut olmayan kültürel miras nedir?, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • Prott, L.V. ve O’Kefee, P. J. (1992). 'Cultural heritage' or 'cultural property'. International Journal of Cultural Property, 1(2), 307-320.
 • Smith, W.O.L. (1967). Çağdaş eğitim. (çev. N. Özyürek). İstanbul: Varlık Yayınevi.
 • Şimşek, A. ve Kartal, S. (2019). Türkiye eğitim sisteminin amaçlarında felsefi akımlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 873-880.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • YÖK (2022). Yıllara göre tez sayıları. 27.02.2022 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/istatistikler.jsp adresinden alınmıştır.

Bibliometric analysis of graduate theses on transferring cultural heritage

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 155 - 164, 30.04.2022
https://doi.org/10.24289/ijsser.1081173

Öz

Culture, which constitutes the common heritage of humanity, is among the subjects of study in many fields. In the relevant literature, studies examining the phenomena that constitute the cultural heritage can be seen. The quantitative and qualitative characteristics of these studies affect the development in that field. The aim of this research is to make a bibliometric analysis of graduate theses on transferring cultural heritage. Document analysis technique was used in the examination of the theses within the scope of the research. In the examination, it was concluded that graduate theses on transferring cultural heritage mostly consisted of graduate theses, qualitative research methods were used and theses related to educational sciences were predominant. Depending on the results achieved; it has been suggested to increase the number of theses and to benefit more from universal knowledge in research.

Kaynakça

 • Al, U., Sezen, U & Soydal, I. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 53-71.
 • Badem, F. ve Halaç, H.H. (2021). Kültürel miras: Sistematik literatür incelemesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 171-190.
 • Can, M. (2009). Kültürel miras ve müzecilik. Çalışma Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı. 18 Şubat 2022 tarihinde https://teftis.ktb.gov.tr/Eklenti/1279,muserrefcanpdf.pdf?0 adresinden alınmıştır.
 • Çağlayan, N. (2021). Kültürel mirasın aktarımında görsel sanatlar dersinin yeri ve önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.
 • Çelebi, B., Çiftsüren, D. ve Dilek, S.E. (2020). Türkiye’de “kültürel miras” konusunda yapılan tezlerin bibliyometrik analizi. Journal of Current Debates in Social Sciences, 3(1), 10-19.
 • Demiral, N.Ö. ve Saatcı, G. (2019). Kültürel miras konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Eurasian Education & Literature Journal, Özel Sayı, 7-19.
 • Diker, O. ve Deniz, T. (2017). Coğrafya ve tarih perspektifinden somut kültürel miras ve Türkiye (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erbay, M. (2000). Plastik Sanatlar Eğitimi’nin Gelişimi (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Ergün, M. (2006). Eğitimin felsefi temelleri. Ö. Demirel & Z. Kaya (Eds.), Eğitim bilimine giriş içinde (s.1-22). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gökalp, Z. (2019). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Hallinger, P. (2013). A conceptual framework for systematic reviews of research in educational leadership and management. Journal of Educational Administration, 51(2), 126-149.
 • Kırışoğlu, O. T. (2014). Sanat bir serüven. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kozak, N. (2001). Türkiye'de turizm pazarlaması literatürünün gelişim süreci: 1972- 1998 yılları arasında hazırlanmış lisansüstü tez çalışmaları üzerine biyo-bibliyografik bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(1), 26-33.
 • Oğuz, M. Ö. (2009). Somut olmayan kültürel miras nedir?, Ankara: Geleneksel Yayıncılık.
 • Prott, L.V. ve O’Kefee, P. J. (1992). 'Cultural heritage' or 'cultural property'. International Journal of Cultural Property, 1(2), 307-320.
 • Smith, W.O.L. (1967). Çağdaş eğitim. (çev. N. Özyürek). İstanbul: Varlık Yayınevi.
 • Şimşek, A. ve Kartal, S. (2019). Türkiye eğitim sisteminin amaçlarında felsefi akımlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 873-880.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • YÖK (2022). Yıllara göre tez sayıları. 27.02.2022 tarihinde https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/istatistikler.jsp adresinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Evrim ÇAĞLAYAN (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7360-6984
Türkiye


Şeyma KUTLU
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1369-3654
Türkiye


Şenol ÇEKİNMEZ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3462-4076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijsser1081173, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, eissn = {2149-5939}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {155 - 164}, doi = {10.24289/ijsser.1081173}, title = {Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi}, key = {cite}, author = {Çağlayan, Evrim and Kutlu, Şeyma and Çekinmez, Şenol} }
APA Çağlayan, E. , Kutlu, Ş. & Çekinmez, Ş. (2022). Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi . International Journal of Social Sciences and Education Research , 8 (2) , 155-164 . DOI: 10.24289/ijsser.1081173
MLA Çağlayan, E. , Kutlu, Ş. , Çekinmez, Ş. "Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi" . International Journal of Social Sciences and Education Research 8 (2022 ): 155-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijsser/issue/68615/1081173>
Chicago Çağlayan, E. , Kutlu, Ş. , Çekinmez, Ş. "Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi". International Journal of Social Sciences and Education Research 8 (2022 ): 155-164
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi AU - Evrim Çağlayan , Şeyma Kutlu , Şenol Çekinmez Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24289/ijsser.1081173 DO - 10.24289/ijsser.1081173 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 164 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.1081173 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.1081173 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi %A Evrim Çağlayan , Şeyma Kutlu , Şenol Çekinmez %T Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi %D 2022 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 8 %N 2 %R doi: 10.24289/ijsser.1081173 %U 10.24289/ijsser.1081173
ISNAD Çağlayan, Evrim , Kutlu, Şeyma , Çekinmez, Şenol . "Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi". International Journal of Social Sciences and Education Research 8 / 2 (Nisan 2022): 155-164 . https://doi.org/10.24289/ijsser.1081173
AMA Çağlayan E. , Kutlu Ş. , Çekinmez Ş. Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2022; 8(2): 155-164.
Vancouver Çağlayan E. , Kutlu Ş. , Çekinmez Ş. Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2022; 8(2): 155-164.
IEEE E. Çağlayan , Ş. Kutlu ve Ş. Çekinmez , "Kültürel miras aktarımı ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi", International Journal of Social Sciences and Education Research, c. 8, sayı. 2, ss. 155-164, Nis. 2022, doi:10.24289/ijsser.1081173

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.