PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Condolence Advertising in the Days Following Soma Mining Accident: A Quantitative and Qualitative Study

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 3 - 24, 26.04.2016

Öz

Condolence ads can be defined as corporate messages that enable an organization to build empathy with its stakeholders. In this study, a research in Turkey has been carried out benefiting from a relatively small number of studies that describe the basic characteristics of condolence advertising. The research has three consecutive stages. The first one involves conducting a content analysis on the condolence advertisements in the days following the Soma mining accident. The findings obtained from content analysis serve as a basis for the experimental study of the second stage. For the last one, focus groups are utilized in order to interpret experimental results for different types of message appeals. The results have revealed that expression of grief over the loss is a sensitive issue that involves risks for organizations. The underlying motivations for giving condolences can be questioned by the audience.
Keywords: mining accident, condolence ad, attitudes, quantitative and qualitative analysis and message appeal.

Kaynakça

 • Altinbasak-Farina, Ipek & Guleryuz-Turkel, Gozde (2015) Identifying the Needs of Gen Y by Exploring Their Value Systems: A Qualitative Study. International Journal of Trade, Economics and Finance, 6(6): 290-296.
 • Arlı, Erdal (2013) Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2): 173-178.
 • Aybar, Ayda Sabuncuoğlu (2011) Eğlence Temelli Alışveriş Merkezlerinin Reklam Mesajları ile Vaat Ettikleri Alışveriş Değerleri: Forum Bornova Örneği. Journal of Yaşar University, 6(23): 3840-3854.
 • Bailey, Kenneth D. (1994) Methods of Social Research, New York: The Free Press. Baki, Adnan & Gökçek, Tuba (2012) Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42): 1-21.
 • Belch, George E. & Belch, Michael A. (2003) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. Boston: McGraw-Hill.
 • Clear, Annette & Weideman, Linda (2007) Dynamics of Public Relations and
 • Journalism: A Practical Guide for Media Studies. Lansdowne: Juta and Company Ltd. Çolak, Ali (2014) Ölüm İlanı (Na ‘Y) ile ilgili Rivayetler ve Güncel Uygulamaları. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14(3): 65-93.
 • Dyer, Gillian (2009) Advertising as Communication. Taylor and Francis e-Library.
 • Elden, Müge & Yeygel, Sinem (2006) Kurumsal Reklamın Anlattıkları. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ergin, Murat (2010) Taking It to the Grave: Gender, Cultural Capital, and Ethnicity in Turkish Death Announcements. OMEGA-Journal of Death and Dying, 60(2): 175-197.
 • Ergin, Murat (2012) Religiosity and the Construction of Death in Turkish Death Announcements 1970–2009. Death Studies, 36(3): 270-291.
 • Ergun, Pervin (2013) Türk Kültüründe Ölümle İlgili Bazı Terimler. Milli Folklor, 25(100): 134-148.
 • Ger, Güliz (2009) Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1): 1-19.
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (2013) Türklerde Yas Adeti Temelleri ve Sonuçları. Hasan Bahar, Mustafa Tokar, M. Ali Hacıgökmen, & Gül Küçükbezci. (der.) içinde. Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan. Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
 • Hopkins, Michael (2007) Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution. London: Earthscan.
 • Kahai, Surinder S. (2013) Leading in a Digital Age: What’s Different, Issues Raised, and What We Know. Michelle C. Bligh & Ronald E. Riggio (eds.) in. Exploring Distance in Leader-Follower Relationships. New York, NY: Routledge.
 • Kazmi, S. H. H. & Batra, Satish (2008) Advertising and Sales Promotion. New Delhi: Excel Books India.
 • Koca, Emine & Koç, Fatma (2008) Çalışan Kadınların Giysi Seçimleri ve Renk Tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24): 171-200.
 • Kuang, Ching Hei (2015) Functions of Malaysian Condolences Written in Text Messages. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 23(1): 1-19.
 • Lafferty, Barbara A. & Goldsmith, Ronald E. (2005) Cause–brand Alliances: Does the Cause Help the Brand or Does the Brand Help the Cause. Journal of Business Research, 58(4): 423-429.
 • Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi• © 2016 • 3(1) • bahar/spring: 3-24 23 Liamputtong, Pranee (2011) Focus Group Methodology: Principle and Practice. London: Sage Publications.
 • Lynch, John G. (1999) Theory and External Validity. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(3): 367-376.
 • Milliyet Gazetesi (2015) Madencilik Sektörü Olumsuz Algıyı Yıkmak İçin Güçbirliği Yaptı. [Çevrimiçi]. Milliyet Gazetesi, http://www.milliyet.com.tr/madenciliksektoru-olumsuz-algiyi-yikmak-aydin-yerelhaber-828321, [Erişim Tarihi: 08/06/2015].
 • McMellon, Charles A. & Long, Mary (2004) From Patriotic to Tasteless: Exploring Consumer Reactions to 9/11/2001 related Advertising. Advances in Consumer Research, 31(1): 623-631.
 • Meral, Pınar Seden (2007) Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29: 129-148.
 • Miles, Brian & Morse, Stephanie (2007) The Role of News Media in Natural Disaster Risk and Recovery. Ecological Economics, 63(2): 365-373.
 • Moore, Sarah E. H. (2008) Ribbon Culture: Charity, Compassion, and Public Awareness. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Özkır, Yusuf & Şişman, Başak (2014) Soma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 65-81.
 • Pastor, Esther Martinez & Vozmediano, Manueljavier Montes (2015) Pain in Advertising: an Analysis of the Content and Design of the Advertisements in Press After 11-M Terrorist Attacks. Comunicación y Sociedad, 28(1): 115-126.
 • Polat, Nejla (2011) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yazılı Basınında Kişisel İlanlar ve Ölüm İlanları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 40: 87100.
 • Polit, Denise F. & Beck, Cheryl Tatano (2004) Nursing Research: Principles and Methods. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Smith, Ronald D. (2005) Strategic Planning for Public Relations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Sandıkçıoğlu, Bilge (2012) İkna Kuramları. Mine Oyman (der.) içinde. İkna Edici İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Stearns, James M., Borna, Shaheen & Oakenfull, Gillian (2003) Buying For Love of Country: Assessing the Ethics of Patriotic Appeals in Advertising. Business and Society Review, 108(4): 509-521.
 • Theaker, Alison (2004) The Public Relations Handbook. Taylor and Francis e-Library.
 • Tindall, David B. (2015) Networks as Constraints and Opportunities. Donatella Della Porta & Mario Diani (eds.). in. The Oxford Handbook of Social Movements. Oxford: Oxford University Press.
 • Türk Dil Kurumu (2016) Başsağlığı. [Çevrimiçi] http://www.tdk.gov.tr/index.php?op tion=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56bfada5ee7533.05989680, [Erişim Tarihi: 01/02/2016].
 • Türten, Elif (2015) Soma Maden Faciası Karikatürlerinin Değerlendirilmesi: Salih Memecan, Mehmet Çağçağ, Osman Turhan & Behiç Ak Örnekleri. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(2): 137-158.
 • Uribe, Rodrigo, Hidalgo, Pedro & Martinez, Carolina (2015) Developing Campaigns in the Context of a Disaster: Content of and Reactions to Advertising Following the Earthquake in Chile on February 27, 2010. Disaster Prevention and Management, 24(1): 100-114.
 • Uygun, Mutlu & Akın, Eyüp (2012) Markaların İşlevsel, Sembolik ve Deneyimsel Yararlarına İlişkin Tüketici Değerlendirmelerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2): 107-122.
 • Uzun, Ruhdan (2007) İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumluluklar. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • West, Richard & Turner, Lynn H. (2009) Understanding Interpersonal Communication: Making Choices in Changing Times. Boston: Cengage Learning.
 • Yağcı, Mehmet İsmail & İlarslan, Neslihan (2010) Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1): 138-155.
 • Yurdigül, Aslı (2014) Olumsuz Olayların Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Sunumu: Soma Faciası Üzerine Bir İnceleme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4): 71-99.

Soma Maden Kazası Sonrasında Verilen Başsağlığı İlanları: Nicel ve Nitel Bir Çalışma

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 3 - 24, 26.04.2016

Öz

Başsağlığı ilanlarını, bir organizasyonun paydaşları ile duygudaşlık kurmasına olanak sağlayan kurumsal mesajlar olarak tanımlamak mümkündür. Bu çalışmada, başsağlığı ilanlarının temel özellikleri hakkında alan yazındaki görece olarak az sayıdaki eserden yararlanarak Türkiye’de bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Üç aşamada yürütülen araştırmanın ilk kısmında, Soma maden kazasından sonra verilen başsağlığı ilanları üzerinde bir içerik analizi yapılmıştır. İkinci aşamada, içerik analizinden elde edilen mesaj çekiciliğine dair bulgularla deneysel bir araştırma yürütülmüştür. Son kısımda ise, farklı çekicilik türlerine ilişkin deney sonuçlarının yorumlanabilmesi adına odak grup çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, taziyede bulunmanın kurumlar için riskli olabilecek hassas bir konu olduğunu göstermiştir. Başsağlığı dileme davranışının altında yatan motivasyonlar, hedef kitle tarafından sorgulanabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Maden kazası, başsağlığı ilanı, tutumlar, niceliksel ve niteliksel analiz ve mesaj çekiciliği.

Kaynakça

 • Altinbasak-Farina, Ipek & Guleryuz-Turkel, Gozde (2015) Identifying the Needs of Gen Y by Exploring Their Value Systems: A Qualitative Study. International Journal of Trade, Economics and Finance, 6(6): 290-296.
 • Arlı, Erdal (2013) Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(2): 173-178.
 • Aybar, Ayda Sabuncuoğlu (2011) Eğlence Temelli Alışveriş Merkezlerinin Reklam Mesajları ile Vaat Ettikleri Alışveriş Değerleri: Forum Bornova Örneği. Journal of Yaşar University, 6(23): 3840-3854.
 • Bailey, Kenneth D. (1994) Methods of Social Research, New York: The Free Press. Baki, Adnan & Gökçek, Tuba (2012) Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42): 1-21.
 • Belch, George E. & Belch, Michael A. (2003) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. Boston: McGraw-Hill.
 • Clear, Annette & Weideman, Linda (2007) Dynamics of Public Relations and
 • Journalism: A Practical Guide for Media Studies. Lansdowne: Juta and Company Ltd. Çolak, Ali (2014) Ölüm İlanı (Na ‘Y) ile ilgili Rivayetler ve Güncel Uygulamaları. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14(3): 65-93.
 • Dyer, Gillian (2009) Advertising as Communication. Taylor and Francis e-Library.
 • Elden, Müge & Yeygel, Sinem (2006) Kurumsal Reklamın Anlattıkları. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ergin, Murat (2010) Taking It to the Grave: Gender, Cultural Capital, and Ethnicity in Turkish Death Announcements. OMEGA-Journal of Death and Dying, 60(2): 175-197.
 • Ergin, Murat (2012) Religiosity and the Construction of Death in Turkish Death Announcements 1970–2009. Death Studies, 36(3): 270-291.
 • Ergun, Pervin (2013) Türk Kültüründe Ölümle İlgili Bazı Terimler. Milli Folklor, 25(100): 134-148.
 • Ger, Güliz (2009) Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1): 1-19.
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (2013) Türklerde Yas Adeti Temelleri ve Sonuçları. Hasan Bahar, Mustafa Tokar, M. Ali Hacıgökmen, & Gül Küçükbezci. (der.) içinde. Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan. Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
 • Hopkins, Michael (2007) Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution. London: Earthscan.
 • Kahai, Surinder S. (2013) Leading in a Digital Age: What’s Different, Issues Raised, and What We Know. Michelle C. Bligh & Ronald E. Riggio (eds.) in. Exploring Distance in Leader-Follower Relationships. New York, NY: Routledge.
 • Kazmi, S. H. H. & Batra, Satish (2008) Advertising and Sales Promotion. New Delhi: Excel Books India.
 • Koca, Emine & Koç, Fatma (2008) Çalışan Kadınların Giysi Seçimleri ve Renk Tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24): 171-200.
 • Kuang, Ching Hei (2015) Functions of Malaysian Condolences Written in Text Messages. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 23(1): 1-19.
 • Lafferty, Barbara A. & Goldsmith, Ronald E. (2005) Cause–brand Alliances: Does the Cause Help the Brand or Does the Brand Help the Cause. Journal of Business Research, 58(4): 423-429.
 • Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi• © 2016 • 3(1) • bahar/spring: 3-24 23 Liamputtong, Pranee (2011) Focus Group Methodology: Principle and Practice. London: Sage Publications.
 • Lynch, John G. (1999) Theory and External Validity. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(3): 367-376.
 • Milliyet Gazetesi (2015) Madencilik Sektörü Olumsuz Algıyı Yıkmak İçin Güçbirliği Yaptı. [Çevrimiçi]. Milliyet Gazetesi, http://www.milliyet.com.tr/madenciliksektoru-olumsuz-algiyi-yikmak-aydin-yerelhaber-828321, [Erişim Tarihi: 08/06/2015].
 • McMellon, Charles A. & Long, Mary (2004) From Patriotic to Tasteless: Exploring Consumer Reactions to 9/11/2001 related Advertising. Advances in Consumer Research, 31(1): 623-631.
 • Meral, Pınar Seden (2007) Finansal Hizmet İşletmelerinde Kurumsal Reklamcılık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29: 129-148.
 • Miles, Brian & Morse, Stephanie (2007) The Role of News Media in Natural Disaster Risk and Recovery. Ecological Economics, 63(2): 365-373.
 • Moore, Sarah E. H. (2008) Ribbon Culture: Charity, Compassion, and Public Awareness. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Özkır, Yusuf & Şişman, Başak (2014) Soma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 65-81.
 • Pastor, Esther Martinez & Vozmediano, Manueljavier Montes (2015) Pain in Advertising: an Analysis of the Content and Design of the Advertisements in Press After 11-M Terrorist Attacks. Comunicación y Sociedad, 28(1): 115-126.
 • Polat, Nejla (2011) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yazılı Basınında Kişisel İlanlar ve Ölüm İlanları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 40: 87100.
 • Polit, Denise F. & Beck, Cheryl Tatano (2004) Nursing Research: Principles and Methods. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Smith, Ronald D. (2005) Strategic Planning for Public Relations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Sandıkçıoğlu, Bilge (2012) İkna Kuramları. Mine Oyman (der.) içinde. İkna Edici İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Stearns, James M., Borna, Shaheen & Oakenfull, Gillian (2003) Buying For Love of Country: Assessing the Ethics of Patriotic Appeals in Advertising. Business and Society Review, 108(4): 509-521.
 • Theaker, Alison (2004) The Public Relations Handbook. Taylor and Francis e-Library.
 • Tindall, David B. (2015) Networks as Constraints and Opportunities. Donatella Della Porta & Mario Diani (eds.). in. The Oxford Handbook of Social Movements. Oxford: Oxford University Press.
 • Türk Dil Kurumu (2016) Başsağlığı. [Çevrimiçi] http://www.tdk.gov.tr/index.php?op tion=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56bfada5ee7533.05989680, [Erişim Tarihi: 01/02/2016].
 • Türten, Elif (2015) Soma Maden Faciası Karikatürlerinin Değerlendirilmesi: Salih Memecan, Mehmet Çağçağ, Osman Turhan & Behiç Ak Örnekleri. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(2): 137-158.
 • Uribe, Rodrigo, Hidalgo, Pedro & Martinez, Carolina (2015) Developing Campaigns in the Context of a Disaster: Content of and Reactions to Advertising Following the Earthquake in Chile on February 27, 2010. Disaster Prevention and Management, 24(1): 100-114.
 • Uygun, Mutlu & Akın, Eyüp (2012) Markaların İşlevsel, Sembolik ve Deneyimsel Yararlarına İlişkin Tüketici Değerlendirmelerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2): 107-122.
 • Uzun, Ruhdan (2007) İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumluluklar. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • West, Richard & Turner, Lynn H. (2009) Understanding Interpersonal Communication: Making Choices in Changing Times. Boston: Cengage Learning.
 • Yağcı, Mehmet İsmail & İlarslan, Neslihan (2010) Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1): 138-155.
 • Yurdigül, Aslı (2014) Olumsuz Olayların Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Sunumu: Soma Faciası Üzerine Bir İnceleme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(4): 71-99.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin Türkel

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2016
Kabul Tarihi 15 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Türkel, S. (2016). Condolence Advertising in the Days Following Soma Mining Accident: A Quantitative and Qualitative Study . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 3-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/18468/194453