Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kurumsal İtibar ve Kurumsal Reklam İlişkisi Üzerine Bir Çözümleme: Opet Petrolcülük A.Ş. Örneği

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1, 3 - 29, 19.06.2020

Öz

Modern yönetim anlayışıyla faaliyet gösteren kurumlar artık kurumsal itibarın önemini ve gerekliliğini bilmektedirler. Kurumlar, sadece nitelikli ürün ve hizmetler üretmenin yanında olumlu kurumsal itibar kazanma yollarını aramaktadırlar. Kurumsal itibar kazanmak ve bunu sürdürmek için kurumsal reklamlardan yararlanılmaktadır. Bu çalışmada kurumsal itibar ve kurumsal reklam kavramları literatür olarak incelenmiş ve Fortune 500 ve Capital 500 itibar listelerinde 2018-2017-2016 yılları arasında petrol ve akaryakıt alanında ilk on şirket arasında yer alarak faaliyet gösteren Opet Petrolcülük A.Ş.örnek olarak ele alınmıştır. Opet Petrolcülük A.Ş’nin 2018-2017-2016 yılları arasında resmi Youtube kanalında yayınladığı kurumsal reklamları analiz edilmiştir. Kurumsal reklamlar, tür, kurumsal itibar bileşenleri ve kurumsal itibar yönünden analiz edilmiştir. Opet Petrolcülük A.Ş.’nin kurumsal reklamlarda kurumsal itibar bileşenlerini sıklıkla kullandığı, sosyal sorumluluk projelerini çoğunlukla anlattığı, bu reklamlarında kurumsal itibara katkı açısından duygusal bağ kurduğu, kurumsal reklamlarında birden fazla reklam çeşidini bir arada kullanarak itibarını daha da güçlendirdiği ve sponsorluk faaliyetlerine de kurumsal reklamlarında sıkça yer verdiği görülmektedir.

Kaynakça

  • Adeosun, L. P., & Ganiyu, R. A. (2013). Corporate Reputation as a Strategic Asset. International Journal of Business and Social Science, 4(2). Ak, M. (1998, Mayıs). Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Işıl Ofset Sanayi Limited Şti. Alsop, R. (2004). The 18 Immutable Laws of Corporate Reputation, Walt Street Journal Book. Free Pres. Argüden, Y. (2003). İtibar Yönetimi. İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları. Aydın, K., & Yayla, H. E. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumlarının Kurumsal İtibar Yönetimi Üzerindeki Etkisi. Atlas İnternational Referred Juornal on Socıal Scıences, 4(8), 67-97. Bal, M. (2012). Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 219-241. Balcı, Ş., & Bekiroğlu, O. (2012). İçerikten Anlama Giden Bir Tünel Olarak İçerik Çözümlemesi: 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti Tv Reklamları Üzerine Bir Araştırma. Ö. Güllüoğlu içinde, İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Görsel Metin Çözümleme (s. 268-323). Ütopya Yayınevi. Canöz, N. (2016). Kurumsal Reklamcılık Türkiye'den Örneklerle. Konya: Palet Yayınları. Ceylan, U., & Karaman, S. (2017). Kurumsal İtibar Oluşturma Sürecine Müşteri Şikayet Yönetimi, İnovasyon ve Öğrenmenin Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 1(2), 85-106. Chun, R. (2005, June). Corporate Reputation: Meaning And Measurement. International Journal of Management Review, 7(2), 91-109. Çakırkaya, M. (2016). İtibar Yönetimi: Perakende Sektöründe. Konya: Eğitim Yayınevi. Çiçek, E. (2017). Kurumsal İtibarın Kazanılmasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin ve Etik Yaklaşımın Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(13), 194-218. Davies, G., Chun, R., Silva, R. V., & Roper, S. (2003). İtibarı Ölçme. Y. A. (Der) içinde, İtibar Yönetimi (s. 39-59). İstanbul: Arge Danışmanlık Yayınları. Deniz, S., Çimen, M., Cizmeci, E., Erkoç, B., & Yüksel, O. (2017). Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1), 37-48. Dörtok, A. (2004). İtibarınızdan Kaç Sıfır Atabilirsiniz? İstanbul: Rota Yayınları. Elden, M., & Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Erol, G. (2006). Kurum Kültürü ve Kurum Kültürünün Etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-126. Fombrun, C., Gardberg, N., & Sever, J. (2000). The reputation quotient: A multi-stakeholder measure of corporate reputation. The Journal of Brand Management, 7(4), 241-255. Gümüş, M., & Öksüz, B. (2009). Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Hepkon, Z. (2003). Kurumsal Kimlik İnşası Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2(4), 175-211. Işık, M., Çiçek, B., & Almalı, V. (2016). Üniversitelerin İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5(Ek Sayı), 163-180. Kadıbeşegil, S. (2015). İtibar Yönetimi. İstanbul: Kapital Medya Yayınları A.Ş. Karakılıç, N. Y. (2005). Kurumsal İtibarın Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri: Afyon'da Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 181-196. Karadeniz, E., & Ünlübulduk, S. N. (2018). Dünyada Marka Değeri En Yüksek Havayolu İşletmeleri İle Borsa İstanbul Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), 370-385. Karaköse, T. (2012). Kurumların DNA'sı İtibar ve Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Karpat, I. (1999). Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam. İstanbul: Yayınevi Yayıncılık. Karsak, B. (2016). Kurumsal İletişim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Kılıç, T. (2015). Kurum Kültürü: Bir Kamu Kuruluşunda Mevcut ve Arzulanan Kurum Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 57-74. Kırarslan, E. M., & Akbulut, D. (2018). Sosyal Medyada Yayınlanan Kurumsal Reklamların Kurum İmajına Etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 10(4). Kırdar, Y. (2009). Halkla İlişkilerde Yeni Eğilim: Kurumsal İtibar Yönetimi. M. Işık, & M. Akdağ içinde, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler (s. 289-309). Eğitim Kitapevi Yayınları. Kırel, Ç. (2003). İletişim Süreci ve Öğeleri. F. Uztuğ, & F. Uztuğ (Dü.) içinde, Halkla İlişkiler ve İletişim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Odabaşı, Y., & Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Eskişehir: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. Okay, A. (2009). Kurumsal Reklamcılık: Reklamdan Kurumsal Reklama Giden Yol. İstanbul: Derin Yayınları. Oktar, Ö. F., & Çarıkçı, İ. H. (2012). Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(15), 127-149. Opet, (2019) Hakkımızda, https://www.opet.com.tr/hakkimizda, Erişim tarihi 10.05.2019 Opet, (2019) Sosyal Sorumluluk, https://www.opet.com.tr/sosyal-sorumluluk-projeleri, Erişim tarihi 10.05.2019 Opet, (2019) Sponsorluk, https://www.opet.com.tr/sosyal-sorumluluk-sponsorluklar, Erişim tarihi 10.05.2019 Öksüz, B. (2008). Kurumsal İtibar Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Özdemir, Ö. (2018). Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 358-378. Peltekoğlu, F. B. (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Sabuncuoğlu, Z. (2008). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Bursa: Alfa Akademi Ltd Şti. Sezgin, D. (2017). Kurum Çalışanı Bakış Açısıyla Kurumsal İtibar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(4), 141-163. Soygüzel, E. (2014). Kurumsal İmaj ve İtibar: Özel Yalova Önder Dershanesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Uzoğlu, S. (2001). Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi, 18(18), 337-353. Uztuğ, F. (2005). Kurumsal Reklamcılık. R. Akyürek içinde, Kurumsal İletişim Yönetimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını. Ülger, B. (2003). İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Der Yayınları. Vural, B. A., & Bat, M. (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları. YouTube. (2019). Kadın Hakları Günü Kurumsal Reklamı, Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2018. https://www.youtube.com/watch?v=nu1X0mxerI4. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Babalar Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2017. https://www.youtube.com/watch?v=SbGARUYj8qQ. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). A Milli Futfol Takımı Enerji Sponsoru Kaçan Otobüs Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2016. https://www.youtube.com/watch?v=lTs-MhDWB7A. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). “A milli voleybol takımı enerji destekçisi Opet” Sponsorluk Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Pq9Cr8g--IA. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Basketbol Milli Takımları Enerji Sponsoru - Sponsorluk Kurumsal Reklamı Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 01 Eylül 2017 https://www.youtube.com/watch?v=KS06sW1NsIs. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Barselona’da Bir Gün Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 16 Mart 2016. https://www.youtube.com/watch?v=kv0NA9C1fQM. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Babalar Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2018. https://www.youtube.com/watch?v=nu1X0mxerI4. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Anneler Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi:14 Mayıs 2017. https://www.youtube.com/watch?v=XAYjuYB38ac. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 23 Nisan 2018. https://www.youtube.com/watch?v=iYUAcC6mlGI. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Dünya Mutluluk Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2017. https://www.youtube.com/watch?v=4uU04_IXqZA. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Memleket Sevgisi Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 10 Nisan 2018. https://www.youtube.com/watch?v=WD9R8Ozva. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Kadın Eli Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 07 Mart 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Yj0zoyw0IZo. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Dünya Mutluluk Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2018. https://www.youtube.com/watch?v=WaZzVT2n7YA . Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 07 Mart 2018. https://www.youtube.com/watch?v=hc83tz2pytI&t=5s. Erişim Tarihi 15.05.2019

An Analysis on Relationship Between Corporate Reputation And Corporate Advertising: Opet Petroleum Case

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1, 3 - 29, 19.06.2020

Öz

Institutions operating with a modern management understanding now know the importance and necessity of corporate reputation. Institutions are looking for ways to gain positive corporate reputation as well as producing qualified products and services. Corporate advertisements are used to gain and maintain corporate reputation. In this study, the concepts of corporate reputation and corporate advertising were examined as literature and Opet Petrolcülük A.Ş., which ranks among the top ten companies in the field of oil and fuel oil between 2018-2017-2016, was handled as an example. Corporate advertisements of Opet Petrolcülük A.Ş. published on the official Youtube channel between 2018-2017-2016 were analyzed. Corporate ads were analyzed in terms of genre, corporate reputation components and corporate reputation. Opet Petrolcülük A.Ş. frequently uses corporate reputation components in corporate advertisements, often explains its social responsibility projects, makes an emotional bond in terms of contributing to corporate reputation in these advertisements, further strengthens its reputation by using more than one type of advertisement in its corporate advertisements, and It is seen that he often includes in his ads.

Kaynakça

  • Adeosun, L. P., & Ganiyu, R. A. (2013). Corporate Reputation as a Strategic Asset. International Journal of Business and Social Science, 4(2). Ak, M. (1998, Mayıs). Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Işıl Ofset Sanayi Limited Şti. Alsop, R. (2004). The 18 Immutable Laws of Corporate Reputation, Walt Street Journal Book. Free Pres. Argüden, Y. (2003). İtibar Yönetimi. İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları. Aydın, K., & Yayla, H. E. (2018). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Tutumlarının Kurumsal İtibar Yönetimi Üzerindeki Etkisi. Atlas İnternational Referred Juornal on Socıal Scıences, 4(8), 67-97. Bal, M. (2012). Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 219-241. Balcı, Ş., & Bekiroğlu, O. (2012). İçerikten Anlama Giden Bir Tünel Olarak İçerik Çözümlemesi: 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti Tv Reklamları Üzerine Bir Araştırma. Ö. Güllüoğlu içinde, İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Görsel Metin Çözümleme (s. 268-323). Ütopya Yayınevi. Canöz, N. (2016). Kurumsal Reklamcılık Türkiye'den Örneklerle. Konya: Palet Yayınları. Ceylan, U., & Karaman, S. (2017). Kurumsal İtibar Oluşturma Sürecine Müşteri Şikayet Yönetimi, İnovasyon ve Öğrenmenin Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi , 1(2), 85-106. Chun, R. (2005, June). Corporate Reputation: Meaning And Measurement. International Journal of Management Review, 7(2), 91-109. Çakırkaya, M. (2016). İtibar Yönetimi: Perakende Sektöründe. Konya: Eğitim Yayınevi. Çiçek, E. (2017). Kurumsal İtibarın Kazanılmasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin ve Etik Yaklaşımın Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi(13), 194-218. Davies, G., Chun, R., Silva, R. V., & Roper, S. (2003). İtibarı Ölçme. Y. A. (Der) içinde, İtibar Yönetimi (s. 39-59). İstanbul: Arge Danışmanlık Yayınları. Deniz, S., Çimen, M., Cizmeci, E., Erkoç, B., & Yüksel, O. (2017). Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1), 37-48. Dörtok, A. (2004). İtibarınızdan Kaç Sıfır Atabilirsiniz? İstanbul: Rota Yayınları. Elden, M., & Yeygel, S. (2006). Kurumsal Reklamın Anlattıkları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Erol, G. (2006). Kurum Kültürü ve Kurum Kültürünün Etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-126. Fombrun, C., Gardberg, N., & Sever, J. (2000). The reputation quotient: A multi-stakeholder measure of corporate reputation. The Journal of Brand Management, 7(4), 241-255. Gümüş, M., & Öksüz, B. (2009). Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Hepkon, Z. (2003). Kurumsal Kimlik İnşası Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2(4), 175-211. Işık, M., Çiçek, B., & Almalı, V. (2016). Üniversitelerin İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5(Ek Sayı), 163-180. Kadıbeşegil, S. (2015). İtibar Yönetimi. İstanbul: Kapital Medya Yayınları A.Ş. Karakılıç, N. Y. (2005). Kurumsal İtibarın Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri: Afyon'da Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 181-196. Karadeniz, E., & Ünlübulduk, S. N. (2018). Dünyada Marka Değeri En Yüksek Havayolu İşletmeleri İle Borsa İstanbul Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Analizi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), 370-385. Karaköse, T. (2012). Kurumların DNA'sı İtibar ve Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Karpat, I. (1999). Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam. İstanbul: Yayınevi Yayıncılık. Karsak, B. (2016). Kurumsal İletişim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Kılıç, T. (2015). Kurum Kültürü: Bir Kamu Kuruluşunda Mevcut ve Arzulanan Kurum Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 57-74. Kırarslan, E. M., & Akbulut, D. (2018). Sosyal Medyada Yayınlanan Kurumsal Reklamların Kurum İmajına Etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 10(4). Kırdar, Y. (2009). Halkla İlişkilerde Yeni Eğilim: Kurumsal İtibar Yönetimi. M. Işık, & M. Akdağ içinde, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler (s. 289-309). Eğitim Kitapevi Yayınları. Kırel, Ç. (2003). İletişim Süreci ve Öğeleri. F. Uztuğ, & F. Uztuğ (Dü.) içinde, Halkla İlişkiler ve İletişim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Odabaşı, Y., & Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Eskişehir: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. Okay, A. (2009). Kurumsal Reklamcılık: Reklamdan Kurumsal Reklama Giden Yol. İstanbul: Derin Yayınları. Oktar, Ö. F., & Çarıkçı, İ. H. (2012). Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(15), 127-149. Opet, (2019) Hakkımızda, https://www.opet.com.tr/hakkimizda, Erişim tarihi 10.05.2019 Opet, (2019) Sosyal Sorumluluk, https://www.opet.com.tr/sosyal-sorumluluk-projeleri, Erişim tarihi 10.05.2019 Opet, (2019) Sponsorluk, https://www.opet.com.tr/sosyal-sorumluluk-sponsorluklar, Erişim tarihi 10.05.2019 Öksüz, B. (2008). Kurumsal İtibar Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Özdemir, Ö. (2018). Kurumsal İletişim Açısından Türkiye İş Bankası’nın Kurumsal Reklamları: 1924-1928. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 358-378. Peltekoğlu, F. B. (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Sabuncuoğlu, Z. (2008). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Bursa: Alfa Akademi Ltd Şti. Sezgin, D. (2017). Kurum Çalışanı Bakış Açısıyla Kurumsal İtibar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(4), 141-163. Soygüzel, E. (2014). Kurumsal İmaj ve İtibar: Özel Yalova Önder Dershanesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Uzoğlu, S. (2001). Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj. Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi, 18(18), 337-353. Uztuğ, F. (2005). Kurumsal Reklamcılık. R. Akyürek içinde, Kurumsal İletişim Yönetimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını. Ülger, B. (2003). İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Der Yayınları. Vural, B. A., & Bat, M. (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları. YouTube. (2019). Kadın Hakları Günü Kurumsal Reklamı, Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2018. https://www.youtube.com/watch?v=nu1X0mxerI4. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Babalar Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2017. https://www.youtube.com/watch?v=SbGARUYj8qQ. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). A Milli Futfol Takımı Enerji Sponsoru Kaçan Otobüs Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2016. https://www.youtube.com/watch?v=lTs-MhDWB7A. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). “A milli voleybol takımı enerji destekçisi Opet” Sponsorluk Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Pq9Cr8g--IA. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Basketbol Milli Takımları Enerji Sponsoru - Sponsorluk Kurumsal Reklamı Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 01 Eylül 2017 https://www.youtube.com/watch?v=KS06sW1NsIs. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Barselona’da Bir Gün Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 16 Mart 2016. https://www.youtube.com/watch?v=kv0NA9C1fQM. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Babalar Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2018. https://www.youtube.com/watch?v=nu1X0mxerI4. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Anneler Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi:14 Mayıs 2017. https://www.youtube.com/watch?v=XAYjuYB38ac. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 23 Nisan 2018. https://www.youtube.com/watch?v=iYUAcC6mlGI. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Dünya Mutluluk Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2017. https://www.youtube.com/watch?v=4uU04_IXqZA. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Memleket Sevgisi Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 10 Nisan 2018. https://www.youtube.com/watch?v=WD9R8Ozva. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Kadın Eli Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 07 Mart 2017. https://www.youtube.com/watch?v=Yj0zoyw0IZo. Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). Dünya Mutluluk Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2018. https://www.youtube.com/watch?v=WaZzVT2n7YA . Erişim Tarihi 15.05.2019 YouTube. (2019). 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kurumsal Reklamı. Opet YouTube Kanalı. Yayınlanma Tarihi: 07 Mart 2018. https://www.youtube.com/watch?v=hc83tz2pytI&t=5s. Erişim Tarihi 15.05.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal, İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gizem KUZUCU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülseli Aygül ERNEK ALAN
Maltepe Üniversitesi
0000-0002-8522-0672
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Haziran 2020
Kabul Tarihi 10 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kuzucu, G. & Ernek Alan, G. A. (2020). Kurumsal İtibar ve Kurumsal Reklam İlişkisi Üzerine Bir Çözümleme: Opet Petrolcülük A.Ş. Örneği . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 3-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/54932/752993