Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 207 - 227 2021-02-07

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri
Semiological Analysis of Political Advertisements as a Political Communication Method: June 23, 2019 Election CHP and AK Parti Examples

Göksu SAĞLIK [1]


Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimleri’nde seçim öncesi CHP tarafından yayınlanan “23 Haziran’da Hak Yerini Bulacak” ve AK Parti tarafından yayınlanan “İş Ehlinin, Karar Milletin” adlı siyasal reklam filmleri siyasal reklam çözümlemelerinde sıklıkla kullanılan göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. İstanbul seçimlerinin öne çıkan başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın siyasal iletişim yöntemi olarak kullandığı reklam filmlerinin öncelikle genel betimlemesi yapılmış ve anlatı yapısı incelenmiştir. Daha sonra anlamlandırma başlığı altında reklamdaki temel karşıtlıklar ortaya konmuş ve reklamın anlamlandırılmasına katkı sağlayan gösteren-gösterilen analizi yapılmıştır. Son olarak ise elde edilen tüm verilerden yola çıkılarak adayların reklamlarda vermek istedikleri mesajlar karşılaştırılmıştır.

Political advertisements are one of the most important tools of the political campaign process. Politicians frequently use political advertisements, especially during the election period so as to create a change of attitude on voters. Therefore, it is important to analyze the underlying text of political advertising, which has the purpose of adopting a certain view. In this study, political commercial films “The Right Will Be Found on June 23” published by CHP and “Work Belongs to Competent And Decision Belongs to People” published by AK Parti before the İstanbul Mayor Elections repeated on June 23 were analyzed with semiotic analysis method, which is frequently used in political advertising analysis. Primarily, the commercial films, which were used as a political communication method by the prominent presidential candidates. Ekrem İmamoğlu and Binali Yıldırım for İstanbul İstanbul election, were described in general, and the narrative structure was examined. Then, the main contrasts in the advertisement were revealed under the title of explanation and the showing-show analysis, which contributes to the explanation of the advertisement, was made. Finally, based on all the data obtained, the messages that the candidates want to give in the ads were compared.

Siyasal Reklam, Siyasal İletişim, Göstergebilim, Propaganda
 • Aydın, B. O., & Süslen, B. (2018). Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Yöntemle Analizi: Chp 2017 Halkoylaması Reklam Filmi Örneği. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 149-164.
 • Aziz, A. (2003). Siyasal iletişim. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Barthes, R. (1976), Göstergebilimin Temelleri, Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Can, A. (2012). Siyasal Reklamcılığın Siyasal Seçimler Üzerindeki Etkileri: Türkiye’de 2011 Genel Seçim Sürecine İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çağlar, B. (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 22-34.
 • Çebi, M. S. (2007). Siyasal reklam filmlerinde’Öteki’nin inşası.
 • Çubukcu, Ö. G. G., Programı, G. T., & Sözüneri, Ö. G. G. (2016). Bir İletişim Şekli Olarak Reklam. IMUCO 2016, 49.
 • Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Deely, J. (1990). Basics of Semiotics, Bloomington: Indiana University Press.
 • Doruk, E. K. (2015). İknanın sosyal psikolojisi:(temel kavramlar ve kuramlarıyla). Derin Yayınları.
 • Erdinç, İ. E. (2010). Siyasal iletişim boyutuyla siyasal reklam: Üniversite öğrencilerinin oy verme davranışına yönelik bir araştırma.
 • Guiraud, P. (1994). Göstergebilim, çev. Mehmet Yalçın, Ankara, İmge Kitabevi, (s 66), 8.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yay
 • Kaid, L. L. (Ed.). (2004). Handbook of political communication research. Routledge. Nedimoğlu, M. (1990). Siyasal İletişimde Dönüşümler, Yeni Bir Olgu: Siyasal Reklamlar. AÜ Sosyal Bilimler Ens. İletişim ABD. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Özgür, A. (2006). Göstergebilim. Erişim adresi: http://www.ahmetozgur. com/akademik/gostergebilim_2006. pdf. Erişim tarihi, 12, 2017.
 • Uçar, T. F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İnkılap Kitabevi.
 • Uztuğ, F. (2004). Siyasal iletişim yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Vodinalı, S., & Çötok, N. A. (2015). Siyasal Propaganda Bağlamında Siyasal Reklamlar: 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Akp/Chp/Mhp Partileri Tv Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(11).
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Göksu SAĞLIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 2 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2021

APA Sağlık, G . (2021). Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 207-227 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/60241/767370