PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları

Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 4, 0 - 0, 01.10.2016
https://doi.org/10.17051/io.2016.90433

Öz

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin metaforik algılarını ortaya koymaktır. Nitel bir yapıda olan araştırmada, olgu bilim (fenemonoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim gören 112 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri, “Lisansüstü eğitim …………a/e benzer; çünkü …..………” şeklinde eksik bırakılmış bir cümleden oluşan form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 112 öğretmen adayı 93 farklı metafor geliştirmiş ve bu metaforlar “Gelişim”, “Zirve”, “Değer”, “Zor”, “Çaba”, “Uzmanlık”, Keşif-Araştırma”, “Yol Gösterici”, Doyumsuzluk” ve “Üretim” olmak üzere 10 kategoride toplanmıştır.

Anahtar sözcükler: Lisansüstü eğitim, Metafor, Öğretmen adayı

Kaynakça

 • Akyüz, Y. (2010). Türk eğitim tarihi. M.Ö 1000 – M.S. 2010. Ankara: Pegem Akademi.
 • Alabaş, R. (2011). Social studies teachers’ conception of postgraduate education preferences and ıts contribution to their professions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2897-290.
 • Alabaş, R., Kamer, s. T. ve Polat, Ü. (2012).Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. e-İnternational Journal of Educational Research, 3 (4). 89-107.
 • Arıcı, H. (2001). Türkiye bilimler akademisi: Bilim adamı yetiştirme lisansüstü eğitim. Ankara: TÜBİTAK Matbaası.
 • Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (19), 87-115.
 • Başer, N., Narlı, S. ve Günhan, B.(2005). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı 1), 17, 129-135.
 • Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-2.
 • Çakar, Ö. (2001). Türkiye bilimler akademisi: Bilim adamı yetiştirme lisansüstü eğitim. Ankara: TÜBİTAK Matbaası.
 • Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.
 • Gömleksiz, M. N. ve Et. S. Z. (2013). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin metaforik algıları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya Üniversitesi. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 145-151.
 • Gömleksiz, M. N. ve Yıldırım F. (2013). Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya Üniversitesi. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 68-74.
 • İyibil, Ü. G. ve Akpınar, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimle ilgili bilgileri, bilgi kaynakları ve eğilimleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya Üniversitesi. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 234-239.
 • Karakütük, K. (2001). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme: Lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köksalan, B., İlter, İ. ve Görmez, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve lisansüstü eğitim isteklilikleri üzerine bir çalışma (Fırat, Erzincan ve İnönü üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği) Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3) 277–299.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2005). Metaforlar: hayat, anlam ve dil. (Çev. G. Y. Demir). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Merriam, S.B. (2013). Qualitative research: Nitel araştırma (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). California: SAGE Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1996). XV. Millî Eğitim Şûrası. Online: http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113559_15_sura.pdf adresinden 20 Ekim 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009). MEB 2010-2014 Stratejik Planı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Online: http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf adresinden 20 Ekim 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). 18. Millî Eğitim Şûrası Kararları. Online: http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_18_sura.pdf adresinden 20 Ekim 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research ve evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Şahin, Ç., Demir, M. K. ve Arcagök, S. (2015). Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 304-320.
 • Şaşmaz Ören, F., Yılmaz, T. ve Güçlü, M. (2012).Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 189-201.
 • Şişman, M. (2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Tavukçu, E., Özkardaş, B., Erzurum, F., Çiftçi, M.Y., Şahin, E.M. ve Bilgin, N. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri.(Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği). XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, 547-551.
 • Ünal, Ç., & İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-18.
 • Varış, F. (1972). Türkiye’de lisansüstü eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2015). Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683). Online: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17377, adresinden 20 Ekim 2015 tarihinde indirilmiştir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru Bozpolat>

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 15, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { ilkonline260471, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2016}, volume = {15}, number = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17051/io.2016.90433}, title = {Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Bozpolat, Ebru} }
APA Bozpolat, E. (2016). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları . İlköğretim Online , 15 (4) , 0-0 . DOI: 10.17051/io.2016.90433
MLA Bozpolat, E. "Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları" . İlköğretim Online 15 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/24607/260471>
Chicago Bozpolat, E. "Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları". İlköğretim Online 15 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları AU - EbruBozpolat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17051/io.2016.90433 DO - 10.17051/io.2016.90433 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 4 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/io.2016.90433 UR - https://doi.org/10.17051/io.2016.90433 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları %A Ebru Bozpolat %T Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları %D 2016 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 15 %N 4 %R doi: 10.17051/io.2016.90433 %U 10.17051/io.2016.90433
ISNAD Bozpolat, Ebru . "Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları". İlköğretim Online 15 / 4 (Ekim 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17051/io.2016.90433
AMA Bozpolat E. Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları. İOO. 2016; 15(4): 0-0.
Vancouver Bozpolat E. Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları. İlköğretim Online. 2016; 15(4): 0-0.
IEEE E. Bozpolat , "Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları", İlköğretim Online, c. 15, sayı. 4, ss. 0-0, Eki. 2016, doi:10.17051/io.2016.90433