BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı: 4, 1 - 29, 03.11.2014
https://doi.org/10.17051/io.2014.51178

Öz

This study aims to identify the problems of students with broken families during the teaching of “My Unique Family” theme in Life Science and views of teachers about this theme in primary schools. Case study approach adopted in the study and study group consist of 13 primary teachers and 12 students with broken families from selected 3 primary schools. Data gathered through non-participant observations, semi-structured interviews and document analysis techniques. Obtained data were analyzed with descriptive methods. In the study results show that student with broken families were not able to fully participate in activities required in “My Unique Family” theme and found out that emotionally they were negatively affected during the activities. It was also found that teachers were facing various problems while carrying out activities in this theme, feel lonely and were not able to obtain sufficient support from school guiding services. It is suggested that Life Science curriculum should be re-designed taking students with broken families; teachers should be informed about those students through in-service education and provided with effective school guiding services.

Kaynakça

 • Akbulut, Ş. (2007). İlköğretim 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının İçerik Bakımından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Altun, T. ve Şahin, M. (2009). Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 15
 • Attepe, S. (2010). Anne Baba Kaybının Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 23(6), 23-28.
 • Avcı, A. (2010). Aile Yapı ve Atmosferinin Okul Şiddetine Etkisi, Değerler Eğitimi Dergisi, 8, (19), 7-52. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Candan, G. (2006). 8-11 Yaşındaki Parçalanmış ve Tam Aile Çocuklarının Anne- Babalarının Kabul ve Reddetme Davranışını Algılayışı, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cebeci, S. C. (2009). Tam Aileye ve Tek Ebeveyne sahip Ailelerden gelen 7-12 yaşları Arasındaki Çocukların Bağlanma Stilleri ve Kaygı Durumları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır, G. (2007). Yeni Hayat Bilgisi Programında Yer Alan Kazanımların Önerilen Etkinlikler Çerçevesinde Gerçekleştirilebilme Düzeyinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dingiltepe, T. (2012). Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması, İlköğretim Online, 11 (4), 1077-1086.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2010) Öğretim programlarının temel öğeleri, (Çepni, S. Ve Akyıldız, S. Editörler) Öğretim İlke ve Yöntemleri, (ss. 44-54), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Eraslan, L. (2011), Öğretim Programlarında Aile Eğitimi, Ahmet Keleşoğu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 203-2
 • Erürker, B. (2007). Tam Aileye ve Parçalanmış Aileye Sahip 5-6 Yaş Çocuklarının Bilişsel İşlevlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Feyzioğlu S., Kuşçuoğlu, C. (2011). Tek Ebeveynli Aileler, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi,7(26), 97-110.
 • Güleryüz, H. (2008). Hayat bilgisi öğretimi, Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Güneş, F. (2011). Aile, Evlilik, Akrabalık ve Hane, A. Kasapoğlu ve N. Karkıner (Ed.) Aile Sosyolojisi (s.28-48), Eskişehir: AÜ Yayınları.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35(156): 84-95.
 • Hatun, O. (2012). Anne Babası Boşanmış İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İşlevlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). 1-5.sınıflar öğretim programları, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • OECD (2013). Trends Shaping Education 2013, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/trends_edu-2013-en Erişim: 15 Mayıs, 2013.
 • Öndiger, N. (2006 ). Evli ve Boşanmış Ailelerde Algılanan Ebeveyn Kabul veya Reddinin Çocuğun Psikolojik Uyumu Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.
 • Özen, Ş. D. (1998). Eşler Arası Çatışma ve Boşanmanın Farklı Yaş ve Cinsiyetteki Çocukların Davranış ve Uyum Problemleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Üzerindeki Rolü, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, H. (2009). 2005 Hayat Bilgisi 3. Sınıf Programı İçeriği Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, C. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2005), Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şentürk, Ü. (2006). Parçalanmış Aile Çocuk İlişkisinin Sebep Olduğu Sosyal Problemler (Malatya Uygulaması), Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Anabilimdalı, Malatya.
 • Şentürk, Ü. (2008). Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(1), 7-32.
 • Şeref, A. (2008). III. Sınıf Yeni Hayat Bilgisi Dersi Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul. Şimşek, H., Yıldırım, A. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Tezcan, M. (1984). Sosyal ve kültürel değişme, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Tunalı, F. (2009), Yeni İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tuncer, Ö. (2009). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Aydın.
 • Uğur, T. (2006). 2005 İlköğretim 1.,2. Ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Uşak İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Ünsal, H. (2013). Yeni Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri, İlköğretim Online, 12(3), 635-658.
 • Yıldırım, A. (2006). Yeni İlköğretim Programına Göre Hazırlanmış Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Elazığ İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım ve A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S.Ş. (2009). 2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Yılmaz, D. N. (2011). Çatışma Yaşayan ve Boşanmış Ailelerin İlköğretim Çağındaki 7-12 Yaş Çocuklarının Benlik Algıları ve Kaygı Düzeyleri Açısından Çatışma Yaşamayan Ailelerin Çocukları İle Karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • EK- BEY Temasının Gözlemlenen Kazanımları, Etkinlikleri ve Oluşturulan Kategoriler Kategori Kazan Fi ziks el Ortam Aile Sosya Sosya İleti şim

Parçalanmış Aileye Sahip Çocukların Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam Temasının İşlenişine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı: 4, 1 - 29, 03.11.2014
https://doi.org/10.17051/io.2014.51178

Öz

Bu araştırma parçalanmış aileye sahip öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam temasının işlenişinde karşılaştıkları problemleri ve öğretmenlerin bu tema hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Özel durum yöntemi kapsamında yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 3 farklı ilköğretim okulunda görev yapan ve sınıflarında parçalanmış aileye sahip öğrenci bulunan 13 sınıf öğretmeni ve 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, katılımsız gözlem, yarı-yapılandırılmış görüşme ve doküman inceleme teknikleriyle toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemine tabi tutulmuştur. Araştırmada, parçalanmış aileye sahip öğrencilerin bu tema etkinliklerine ailevi durumlarından dolayı yeterince katılım gösteremedikleri ve tema işleniş sürecinde duygusal anlamda olumsuz yönde etkilendikleri bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Benim Eşsiz Yuvam temasında öğretim faaliyetlerinde problem yaşadıkları, bu durum karşısında yalnız kaldıkları, rehberlik servisinden gerektiği gibi yardım alamadıkları tespit edilmiştir. Parçalanmış aileye sahip öğrencilerin göz önüne alınarak öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi, sınıf öğretmenlerinin hizmet içinde parçalanmış aileye sahip öğrencilere yönelik uygulayabilecekleri öğretim faaliyetleri yönünden bilgilendirilmeleri ve okullarda etkili rehberlik desteğinin sağlanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akbulut, Ş. (2007). İlköğretim 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının İçerik Bakımından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Altun, T. ve Şahin, M. (2009). Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 15
 • Attepe, S. (2010). Anne Baba Kaybının Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 23(6), 23-28.
 • Avcı, A. (2010). Aile Yapı ve Atmosferinin Okul Şiddetine Etkisi, Değerler Eğitimi Dergisi, 8, (19), 7-52. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Candan, G. (2006). 8-11 Yaşındaki Parçalanmış ve Tam Aile Çocuklarının Anne- Babalarının Kabul ve Reddetme Davranışını Algılayışı, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cebeci, S. C. (2009). Tam Aileye ve Tek Ebeveyne sahip Ailelerden gelen 7-12 yaşları Arasındaki Çocukların Bağlanma Stilleri ve Kaygı Durumları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır, G. (2007). Yeni Hayat Bilgisi Programında Yer Alan Kazanımların Önerilen Etkinlikler Çerçevesinde Gerçekleştirilebilme Düzeyinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dingiltepe, T. (2012). Parçalanmış ve Tam Aileye Sahip Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Yaşam Kalite Düzeylerinin Karşılaştırılması, İlköğretim Online, 11 (4), 1077-1086.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2010) Öğretim programlarının temel öğeleri, (Çepni, S. Ve Akyıldız, S. Editörler) Öğretim İlke ve Yöntemleri, (ss. 44-54), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Eraslan, L. (2011), Öğretim Programlarında Aile Eğitimi, Ahmet Keleşoğu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 203-2
 • Erürker, B. (2007). Tam Aileye ve Parçalanmış Aileye Sahip 5-6 Yaş Çocuklarının Bilişsel İşlevlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Feyzioğlu S., Kuşçuoğlu, C. (2011). Tek Ebeveynli Aileler, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi,7(26), 97-110.
 • Güleryüz, H. (2008). Hayat bilgisi öğretimi, Ankara: PegemA Yayınevi.
 • Güneş, F. (2011). Aile, Evlilik, Akrabalık ve Hane, A. Kasapoğlu ve N. Karkıner (Ed.) Aile Sosyolojisi (s.28-48), Eskişehir: AÜ Yayınları.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35(156): 84-95.
 • Hatun, O. (2012). Anne Babası Boşanmış İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İşlevlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). 1-5.sınıflar öğretim programları, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • OECD (2013). Trends Shaping Education 2013, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/trends_edu-2013-en Erişim: 15 Mayıs, 2013.
 • Öndiger, N. (2006 ). Evli ve Boşanmış Ailelerde Algılanan Ebeveyn Kabul veya Reddinin Çocuğun Psikolojik Uyumu Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.
 • Özen, Ş. D. (1998). Eşler Arası Çatışma ve Boşanmanın Farklı Yaş ve Cinsiyetteki Çocukların Davranış ve Uyum Problemleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Üzerindeki Rolü, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkan, H. (2009). 2005 Hayat Bilgisi 3. Sınıf Programı İçeriği Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, C. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2005), Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şentürk, Ü. (2006). Parçalanmış Aile Çocuk İlişkisinin Sebep Olduğu Sosyal Problemler (Malatya Uygulaması), Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Anabilimdalı, Malatya.
 • Şentürk, Ü. (2008). Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler, Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(1), 7-32.
 • Şeref, A. (2008). III. Sınıf Yeni Hayat Bilgisi Dersi Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul. Şimşek, H., Yıldırım, A. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Tezcan, M. (1984). Sosyal ve kültürel değişme, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Tunalı, F. (2009), Yeni İlköğretim 1.,2., ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tuncer, Ö. (2009). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Aydın.
 • Uğur, T. (2006). 2005 İlköğretim 1.,2. Ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Uşak İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Ünsal, H. (2013). Yeni Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri, İlköğretim Online, 12(3), 635-658.
 • Yıldırım, A. (2006). Yeni İlköğretim Programına Göre Hazırlanmış Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Elazığ İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım ve A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S.Ş. (2009). 2005 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Yılmaz, D. N. (2011). Çatışma Yaşayan ve Boşanmış Ailelerin İlköğretim Çağındaki 7-12 Yaş Çocuklarının Benlik Algıları ve Kaygı Düzeyleri Açısından Çatışma Yaşamayan Ailelerin Çocukları İle Karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • EK- BEY Temasının Gözlemlenen Kazanımları, Etkinlikleri ve Oluşturulan Kategoriler Kategori Kazan Fi ziks el Ortam Aile Sosya Sosya İleti şim
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zehra Duygu Şahin Bu kişi benim

Taner Altun

Yayımlanma Tarihi 3 Kasım 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Şahin, Z. D., & Altun, T. (2014). -. İlköğretim Online, 13(4), 1-29. https://doi.org/10.17051/io.2014.51178
AMA Şahin ZD, Altun T. -. İOO. Kasım 2014;13(4):1-29. doi:10.17051/io.2014.51178
Chicago Şahin, Zehra Duygu, ve Taner Altun. “-”. İlköğretim Online 13, sy. 4 (Kasım 2014): 1-29. https://doi.org/10.17051/io.2014.51178.
EndNote Şahin ZD, Altun T (01 Kasım 2014) -. İlköğretim Online 13 4 1–29.
IEEE Z. D. Şahin ve T. Altun, “-”, İOO, c. 13, sy. 4, ss. 1–29, 2014, doi: 10.17051/io.2014.51178.
ISNAD Şahin, Zehra Duygu - Altun, Taner. “-”. İlköğretim Online 13/4 (Kasım 2014), 1-29. https://doi.org/10.17051/io.2014.51178.
JAMA Şahin ZD, Altun T. -. İOO. 2014;13:1–29.
MLA Şahin, Zehra Duygu ve Taner Altun. “-”. İlköğretim Online, c. 13, sy. 4, 2014, ss. 1-29, doi:10.17051/io.2014.51178.
Vancouver Şahin ZD, Altun T. -. İOO. 2014;13(4):1-29.