PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İNTERNET VE BİLGİ AÇIĞI: 2014 ANKARA MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 34 - 52, 01.05.2020

Öz

Çalışma, yerleşik medya ve internet gazeteciliği takipçileri arasında siyasal bilgi farklılıkları bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Ankara’nın 9 metropol ilçesinde büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile siyasal gündeme ilişkin yapılan saha çalışmasının sonuçlarını içermektedir

Kaynakça

 • Atkin, C. K., Galloway, J., and Nayman, O. B. (1974). “News Media Exposure, Political Knowledge
 • Campaign Interest”. Journalism Quarterly, 53 (2), 231-237. Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
 • Fakültesi Dergisi, 37 (2), 61-82. Balcı, Ş. ve Gülnar, B. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet
 • Bağımlılarının Profili. Selçuk İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (1), 5-22. Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bonfadelli, H. (2002). “The Internet and Knowledge Gaps, A Theorical and Emprica Investigation”.
 • European Journal of Communication, Sage Publication, 17(1), 65-84. Bonfadelli, H. (2005). “Mass Media and Biotechnology Knowledge Gap within and between
 • European Countries”. International Journal of Public Opinion Research, 17(1), 42-62. Gandy, O. H., Jr., El Waylly, M. (1985). “The Knowledge Gap and Foreign Affairs: The Palestinian
 • Israil Conflict”. Journalism Quaterly, 62, 777-783. Gaziano, C. (2014). “Components of the Belief Gap: Ideology and Education”. Sage Open, 4 (1), 1–
 • Gültekin, B. ve Köker, N. E. (2006). “İnternetin Halkla İlişkilere Etkisi: Sanal Ortamlarda İnteraktif
 • Halkla İlişkilerin Yeni Kuralları”. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul-2006,138-146.
 • Güzel, M. (2006). “Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü”. Küresel İletişim Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Hindman, D.B. (2012). “Knowledge Gaps, Belief Gaps and Public Opinion about Health Care
 • Reform”. Journalism & Mass Communication Quarterly, 89(4), 585–605. Kaypak, Ş. (2011). “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kentsel Değişim ve Bilgi Kentleri”. Bilgi
 • Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt VI Sayı 1, 117-130. Keyman, F. (2000). Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri: Türban Sorununu Anlamak, Global
 • Yerel Eksende Türkiye. (Der. F. Keyman, A.Y. Sarıbay), İstanbul: Alfa Yay. McLeod, D. M., Perse, E. M. (1994). “Direct and Indirect Effects of Socioeconomic Status on Public
 • Affairs Knowledge”. Journalism Quarterly,71(2), 433-432. McQuail, D. ve Windahl, S. (1993). İletişim Modelleri. (Çev. Mehmet Küçükkurt), Ankara: İmaj Yayınları.
 • Misçi, S. (2006). “Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Yeni İletişim
 • Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul, 128-137
 • Önür, N. (1999). “Küreselleşme Uluslararası İletişim: Kültürel Değişme Sürecinde Kimlikler”. Kurgu Dergisi, 16, 311-327.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Severin, J. W., Tankard, W. J. (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim
 • Araçlarında Kullanımları. (Çev. Atıf Bir, A., Serdar Sever), Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi Yayını. Shingi, P. M., Mody, B. (1976). “The communication Effects Gap: A Field Experiment on Television and Agricultural Ignorance in India”. Communication Research, 3(2), 171- 190.
 • Stiglitz, J. E. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı. (Çev: Arzu Taşçıoğlu ve Deniz Vural).
 • İstanbul: Plan B Yayınevi Şeker, T. B. (2005). İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tichenor, P. J., George, A. D., and Olien, C. N. (1970). “Mass Media Flow and Differential Growth in
 • Knowledge”. Public Opinion Quarterly, 34, 159-170. Tofler, A. (2008). Üçüncü Dalga. İstanbul: Koridor Yayıncılık
 • Yozgat, U. (1998). Yönetim Bilişim Sistemleri. İstanbul: Beta Yayınevi. Web Adresi
 • Hürriyet (2008). Büyük bir Türk yalanı yıkıldı. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9092317_p.asp adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 02.11.2014)
 • RTÜK (2006). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-20060053.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 04.05. 2015)
 • RTÜK (2009). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/Download/IzleyiciDinleyici/Arastirmalar/Televizyon%20%C4%
 • B0zleme%20E%C4%9Filimleri%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-2.pdf?download=true adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 04.05. 2015)
 • RTÜK (2012) Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu- arastirmalari/3890/5232/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-3-2013.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 04.05. 2015)
 • Statista (2014). Average daily media use in the United.
 • States.http://www.statista.com/statistics/270781/average-daily-media-use-in-the-us/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 03.08.2014)
 • We Are Social (2014). Global Digital Statistics. https://wearesocial.com/uk/special-reports/social- digital-mobile-worldwide-2014 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

INTERNET AND INFORMATION GAP: A RESEARCH ON 2014 ANKARA LOCAL ADMINISTRATIONS GENERAL ELECTIONS

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 34 - 52, 01.05.2020

Öz

The study includes the results of the field study conducted on the political agenda with candidates of metropolitan and district mayors in 9 metropolitan districts of Ankara prior to the 2014 Local Administrations General Elections in order to determine whether there are any differences in political information among the followers of conventional media and internet journalism

Kaynakça

 • Atkin, C. K., Galloway, J., and Nayman, O. B. (1974). “News Media Exposure, Political Knowledge
 • Campaign Interest”. Journalism Quarterly, 53 (2), 231-237. Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
 • Fakültesi Dergisi, 37 (2), 61-82. Balcı, Ş. ve Gülnar, B. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet
 • Bağımlılarının Profili. Selçuk İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (1), 5-22. Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bonfadelli, H. (2002). “The Internet and Knowledge Gaps, A Theorical and Emprica Investigation”.
 • European Journal of Communication, Sage Publication, 17(1), 65-84. Bonfadelli, H. (2005). “Mass Media and Biotechnology Knowledge Gap within and between
 • European Countries”. International Journal of Public Opinion Research, 17(1), 42-62. Gandy, O. H., Jr., El Waylly, M. (1985). “The Knowledge Gap and Foreign Affairs: The Palestinian
 • Israil Conflict”. Journalism Quaterly, 62, 777-783. Gaziano, C. (2014). “Components of the Belief Gap: Ideology and Education”. Sage Open, 4 (1), 1–
 • Gültekin, B. ve Köker, N. E. (2006). “İnternetin Halkla İlişkilere Etkisi: Sanal Ortamlarda İnteraktif
 • Halkla İlişkilerin Yeni Kuralları”. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul-2006,138-146.
 • Güzel, M. (2006). “Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü”. Küresel İletişim Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Hindman, D.B. (2012). “Knowledge Gaps, Belief Gaps and Public Opinion about Health Care
 • Reform”. Journalism & Mass Communication Quarterly, 89(4), 585–605. Kaypak, Ş. (2011). “Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kentsel Değişim ve Bilgi Kentleri”. Bilgi
 • Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt VI Sayı 1, 117-130. Keyman, F. (2000). Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri: Türban Sorununu Anlamak, Global
 • Yerel Eksende Türkiye. (Der. F. Keyman, A.Y. Sarıbay), İstanbul: Alfa Yay. McLeod, D. M., Perse, E. M. (1994). “Direct and Indirect Effects of Socioeconomic Status on Public
 • Affairs Knowledge”. Journalism Quarterly,71(2), 433-432. McQuail, D. ve Windahl, S. (1993). İletişim Modelleri. (Çev. Mehmet Küçükkurt), Ankara: İmaj Yayınları.
 • Misçi, S. (2006). “Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısı Üzerindeki Etkileri”, Yeni İletişim
 • Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul, 128-137
 • Önür, N. (1999). “Küreselleşme Uluslararası İletişim: Kültürel Değişme Sürecinde Kimlikler”. Kurgu Dergisi, 16, 311-327.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Severin, J. W., Tankard, W. J. (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim
 • Araçlarında Kullanımları. (Çev. Atıf Bir, A., Serdar Sever), Eskişehir: Kibele Sanat Merkezi Yayını. Shingi, P. M., Mody, B. (1976). “The communication Effects Gap: A Field Experiment on Television and Agricultural Ignorance in India”. Communication Research, 3(2), 171- 190.
 • Stiglitz, J. E. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı. (Çev: Arzu Taşçıoğlu ve Deniz Vural).
 • İstanbul: Plan B Yayınevi Şeker, T. B. (2005). İnternet ve Bilgi Açığı. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tichenor, P. J., George, A. D., and Olien, C. N. (1970). “Mass Media Flow and Differential Growth in
 • Knowledge”. Public Opinion Quarterly, 34, 159-170. Tofler, A. (2008). Üçüncü Dalga. İstanbul: Koridor Yayıncılık
 • Yozgat, U. (1998). Yönetim Bilişim Sistemleri. İstanbul: Beta Yayınevi. Web Adresi
 • Hürriyet (2008). Büyük bir Türk yalanı yıkıldı. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/9092317_p.asp adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 02.11.2014)
 • RTÜK (2006). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-20060053.pdf adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 04.05. 2015)
 • RTÜK (2009). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. Araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/Download/IzleyiciDinleyici/Arastirmalar/Televizyon%20%C4%
 • B0zleme%20E%C4%9Filimleri%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-2.pdf?download=true adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 04.05. 2015)
 • RTÜK (2012) Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması. https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu- arastirmalari/3890/5232/televizyon-izleme-egilimleri-arastirmasi-3-2013.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 04.05. 2015)
 • Statista (2014). Average daily media use in the United.
 • States.http://www.statista.com/statistics/270781/average-daily-media-use-in-the-us/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 03.08.2014)
 • We Are Social (2014). Global Digital Statistics. https://wearesocial.com/uk/special-reports/social- digital-mobile-worldwide-2014 adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 01.05.2014)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Konuralp KOZ Bu kişi benim
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koz, K. (2020). İNTERNET VE BİLGİ AÇIĞI: 2014 ANKARA MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 5 (1) , 34-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57370/812796