Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 246 - 265 2019-11-01

Alfhabet Education In Center Where Giving Turkish Education To Foreign Citizens In Turkey
TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HİZMETİ VEREN KURUMLARDA/MERKEZLERDE ALFABE ÖĞRETİMİ

Hakan YALAP [1] , Muhammet ÜNSAL [2]


The Higher Education Council YÖK and the Ministry of National Education MEB , the Turkish teaching center in different institutions, opens Turkish teaching to foreigners, how to do alphabet teaching can be taken and the problem of alphabet teaching solved. The study was not conducted outside the institutions providing Turkish education abroad. The study population included 125 different Turkish in Turkey in Turkey that the Turkish foreign training this qualitative research methods in this study, one of the "negotiation method". The interview form consisting of twelve open-ended questions was applied to the instructors or lecturers working in English teaching institutions. In the light of the information obtained, it is tried to determine whether a common alphabet teaching program can be developed for these institutions when difficulties arise in teaching alphabet. Looking at the literature, in most of the studies, after mentioning the alphabets in the room, he was able to learn how to teach alphabets in institutions teaching the foreign language of Turkish. From this point of view, our study is thought to be a guiding, door-opening and activating study in the future of alphabet teaching
Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığına MEB bağlı on farklı kurumda bulunan Türkçe öğretim merkezinde yabancılara Türkçe öğretimi esnasında alfabe öğretimi sürecinin nasıl ele alındığı ve alfabe öğretiminde karşılaşılan problemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya yurt dışında bulunan Türkçe eğitimi veren kurumlar dâhil edilmemiştir. Türkiye’de bulunan 125 farklı Türkçe öğretim merkezinden sadece on tanesi dâhil edilmiştir. Çalışmanın evrenini Türkiye’de yabancılara Türkçe eğitimi veren bu on farklı kurum oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “görüşme yöntemi” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış on iki açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu Türkçe öğretimi hizmeti veren kurumlarda görev yapan okutman veya öğretim görevlilerine uygulanmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında alfabe öğretiminde karşılaşılan güçlükler ortaya konarak bu kurumlar için ortak bir alfabe öğretimi programı geliştirilip geliştirilemeyeceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Alan yazına bakıldığında çalışmaların birçoğunda alfabe sorunundan bahsedilmesine rağmen alfabe öğretimi konusunda ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği kurumlarda alfabe öğretiminin nasıl gerçekleştirildiğine dair bağımsız bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu noktadan hareketle yapmış olduğumuz çalışmanın alfabe öğretimi konusunda gelecekteki çalışmalara yol gösterici bir, kapı aralayıcı ve harekete geçirici bir çalışma olacağı düşünülmektedir
  • Açık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi (Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü).
  • Erdil, M. (2017). Türkçe Okutmanlarının Yabancı Öğrencilerin Türkçe Yazma Becerisine Karşı Öznel Algıları. Turkish Studies, S. 12 (28), s. 281-306.
  • Erdil, M. (2018), Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kuruluna Bağlı 209 Üniversitede Yabancılara Türkçe Öğretimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 11, Sayı: 60, Yıl: 2018, s. 93-112.
  • Güneş, F. (2014), Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Karaba, Z. C. (2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 265-277.
  • Şahin, A. (2014), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Hakan YALAP
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yazar: Muhammet ÜNSAL
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2019

APA Yalap, H , Ünsal, M . (2019). TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HİZMETİ VEREN KURUMLARDA/MERKEZLERDE ALFABE ÖĞRETİMİ . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 246-265 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57371/812818