Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 112 - 131 2019-05-01

Empoti: Emotional Education For Autistic Children
BATI İPEK YOLU TURİZM PROJELERİ VE TÜRKİYE

Uysal YENİPINAR [1]


Today, the historical Silk Road, the can New Silk Road ’and under different names has been revitalized. When the literature is examined, it is seen that a large number of domestic and foreign scientific studies were carried out on the East Silk Road; however, the literature related to the developments in the West of the Silk Road is limited. Due to geographical location, Turkey is a country located in the middle of the Asian and European continents. Comparison positive or negative developments in the Silk Road of East and West has affected Turkey. Today, it is important to closely monitor the developments in both directions of the Silk Road and take an active role in decision-making mechanisms. When the literature is examined, it is observed that the literature related to the West Silk Road Tourism initiatives is limited to a small number of foreign sources. Purpose of the study; The World Tourism Organization and the United Nations Educational, objectives, Scientific and Cultural Organization's commitment to jointly they -Batten Silk Yolu- project scope, goals and examine applications and -Middle Koridordalocated in Turkey's position in the new formation is determined as evaluate in terms of tourism. For this purpose, International Tourism, Science, Cultural Organization UNESCO '1988 - 1997,' Silk Road Project, Integrated Silk Road Studies: Dialogue Paths' project report UNESCO Report, 2008 in the progress of the project included in the World Tourism UNWTO studies were examined and the sections related to tourism were included in the study. In the literature section of the study; The names and historical processes of the new Silk Road initiatives, the Silk Road tourism relationship, the World Tourism Organization UNWTO , the inin West Silk Road Potential ce project were used in the tourism section of the general project. The important phases of the West Silk Road Project are explained in three tables according to chronological order. Eastern Silk Road projects were also included in the study because of the transformation of projects into multinational and international studies.
Günümüzde Tarihi İpek yolu, ‘Yeni İpek Yolu’ ve farklı adlar altında yeniden canlandırılmaya başlanmıştır. Alan yazın incelendiğinde Doğu İpek yolu ile ilgili, çok sayıda yerli ve yabancı bilimsel çalışma yürütüldüğü, ancak İpek Yolu’nun Batısındaki gelişmeler ile ilgili alan yazının sınırlı olduğu görülmüştür. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle, Asya ve Avrupa Kıtalarının ortasında yer alan bir ülkedir. Geçmişte İpek Yolunun Doğu ve Batı’sındaki olumlu veya olumsuz gelişmeler Türkiye’yi etkilemiştir. Günümüzde de İpek Yolunun her iki yönündeki gelişmelerin yakından izlenmesi ve karar mekanizmalarında aktif rol alınması önemlidir. Alan yazın incelendiğinde Batı İpek Yolu Turizm girişimleri ile ilgili alan yazının az sayıda yabancı kaynakla sınırlı olduğu görülmüştür. Çalışmanın amacı; Dünya Turizm Örgütü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün birlikte yürüttükleri -Batı İpek Yolu- projelerinin amaç, kapsam, hedef ve uygulamaları incelemek ve -Orta Koridorda- yer alan Türkiye’nin yeni oluşumlardaki yerini turizm açısından değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla başta Uluslararası Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü’nün UNESCO 1988-1997 yılları arasında ‘İpek Yolu Projesi, Bütünleşik İpek Yolu Çalışmaları: Diyalog Yolları’ konulu proje raporu UNESCO Report, 2008 ile ilerleyen evrelerde projeye dahil olan Dünya Turizm Örgütü UNWTO çalışmaları incelenmiş ve turizmi ilgilendiren bölümleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın alan yazın bölümünde; Yeni İpek Yolu girişimlerinin isimleri ve tarihi süreçleri, İpek Yolu turizm İlişkisi, Dünya Turizm Örgütünce UNWTO , yürütülen ‘Batı İpek Yolu Potansiyeli’ isimli genel projenin turizm bölümünden yararlanılmıştır. Batı İpek Yolu Projesinin, önemli evreleri tarih, yer ve alınan kararlar kronolojik sıraya göre üç tabloda sunularak açıklanmıştır. Projelerin zamanla, çok uluslu ve uluslararası çalışmalara dönüşmesi nedeniyle çalışmada Doğu İpek Yolu projelerine de yer verilmiştir
 • Atasoy, F. (2016). “Günümüzde Yeniden Yükselen İpek Yolu”, Uluslararası İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, İpek Yolunda Kültür ve Sanat, III.Cilt, Türkyurdu Yayınları, Yayın No:107, II. Cilt, ISBN No: 978-605-9443-63-6, Sıhhiye, Ankara. https://www.turkyurdu.com.tr.
 • Atasoy, F. (2010). “Küreselleşme Çağında Yeniden İpek Yolu”, Bir Kültür Koridoru Olarak İpek Yolu Sempozyumu, UNESCO TMK – Kültür ve Turizm Bakanlığı, 16 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.
 • Bekin, A. R. (1981). İpek Yolu, Ankara.
 • Brunner, H. P. (2013). What is Economic Corridor Development and What Can It Achieve in Asia’s Sub-regions? Asian Developing Bank Working Paper Series on Regional Economic Integration, Manila, Philippines, No. 117, 9.
 • Durdular, A. (2016). “Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”. T.C. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, AVRASYA ETÜDLER, 49/2016-1: (77-97).
 • Foltz,C.R,. (2010). Religions of the Silk Road, Premodern Patterns of Globalizition, Second Edition, Palgrave Mc Millan, ISBN: 978-0-230-62125-5, Doi: 10.1057/9780230- 109100. 175 Fifth Avenue, New York, 10010.
 • Frankopan, P. (2016). The Silk Roads, A New History of The World, Bloomsbury Paper Box Publishing, Second Edition, ISBN: HB: 978-1-4088-3997-3, British Library Cataloguing- Publication Data,, www.bloomsbury.com
 • Gadzeni M. (2013): Developing Economic Corridors in Africa: rationale for the participation of the African Development Bank, AfDB Regional Integration Brief, NEPAD, Regional Integration and Trade Department, No. 1, Tunisia, 2.
 • Goody, J. (2015. Rönesanslar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Çev. Bahar Tırnakçı), ISBN: 978-605-332-492-8, İstiklal Cad., Meşelik sokak, No:2/4, Beyoğlu,34433, İstanbul.
 • Gorshkov, T. and Bagaturia, G. (2001). “TRACECA: Restoration of Silk Route”, Jrtr 28 Summary, September 2001, http://www.jrtr.net/jrtr28/pdf/f50_gor.pdf.
 • http://en.silkroad.news.cn (2018). Worldbank.org/eastasiapacific/china-one-belt- one-road-initiative-what-we-know-thus-far, 11.09.2018.
 • http://silkroad.unwto.org/ (2013). Technical Cooperation and Silk Road, NWTO / UNESCO Silk Road Heritage Corridors Tourism Strategy Project, 4.11.2018.
 • http://silkroad.unwto.org /2014). Technical Cooperation and Silk Road, First Silk Road Heritage Corridor inscribed on World Heritage List. 5.11.2018
 • http://en.silkroad.news.cn/app/system/en/project (2018). China-backed solar-power plant settlesa to premote mountain peak in Argentina, 11.09.2018.
 • http://www2.unwto.org, (2018). Sustainable Development of Goals.
 • https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals. http://www.silk-road.com/artl/silkhistory.shtml, Silkroad Foundation Home Page, P.O.Boş 2275, Saratoga CA 95070. http://asiasociety.org/education/silk-road, 9.08.2018. http://silkroad.unwto.org. (2014). Technical Cooperation and Silk Road, First Silk Road Heritage Corridor inscribed on World Heritage List. 5.11.2018.
 • Karluk, S. R. (2013). Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, (European Union Turkey’srelations).
 • Leandro, F, J. (2018). “Combining the ‘Belt’ with the Roads, at the Heart of Europe: Geopolitics of the BBSP Corirdor” State Council of PRC: “Belt and Road Forum to Bring about Fresh İdeas”, http://english.gov.
 • cn/news/video/2017/05/12/content_281475653319187.htm(02.07.2018).
 • Mayor, F. (2008). The Silk Roads Project, “Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue 1988-1997, Director General of UNESCO.
 • Mulenga, G. (2013) “Developing economic corridors in Africa: rationale for the participation of the AfricanDevelopment Bank”. NEPAD, Regional Integration and Trade Department - No. 1. April [www.afdb.org].
 • Okumuş, F. (2018). “Key Speaker Notes” Futourism, the Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability.
 • Ovalı, S. (2008). “Traceca Projesi ve Türkiye”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:1 Cilt:1 Sayı:1,Yaz 2008.
 • www.kenancelik.com/documents/iiid9SERAP_OVALI.pdf.
 • Pereslova, A. (2013). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Üçüncü İpek Yolu Bakanlar Toplantısı, “3rd Silk Road Ministers’ Meeting” Programmes Manager Silk Road & Fairs”6Mart 2013 ITB Berlin.
 • Şahin, G. (2014). Yeni Bir Küresel Kalkınma Paradigması: Sürdürülebilir İpek Yolu, Avrasya Etüdler, 45, s.123-154. https://www.researchgate.net/publication/320003002 .
 • TUİK, Turizm İstatistikleri Raporu (2017), www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 09.09.2017).
 • http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-dunya-turizm-orgutu.tr.mfa (2018). Uluslararası Örgüt Künyesi, 16.09.2018. www.kenancelik.com/documents/iiid9SERAP_OVALI.pdf.
 • UNWTO, (2017). The Potential of the Western Silk Road,.ISBN printed version: 978-92-844-1917-3 , Citation: World Tourism Organization (2017), ISBN electronic version: 978-92-844-1918-0, Published and printed by the World TourismOrganization (UNWTO), First printing: December 2017, 28020 Madrid, Spain.
 • UNWTO.(2018). World Tourism Organization, Tourism Higlights 2018 Edition, International Tourism Trends 2017, p.1-2.
 • UNWTO Tourism Highligts, (2018). Tourism Highlights, 2018 Edition,Tourism Market Intelligence and Competitiveness, UNWTO World Tourism Barometer, 19.09.2018.
 • UNWTO. Action Plan (2018). 2018 Yılı İpek Yolundaki Gelişmeler, 206-2017:16- 24, UNWTO News, İssue:78 August, 2018.
 • UNWTO. (2017). 2017 Conclusions Report 1st International Western Silk Road Workshop, Alexandroupoli, Greece 26-27 April, 2017.
 • UNWTO. (2018). Anual Report, International Tourist Arrivals, Forcast, April, 2018
 • Yılı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültürel Örgütü (UNESCO)
 • UNWTO, Action Plan. (2017). 2018 Yılı İpek Yolundaki Gelişmeler (UNWTO News, İssue:78 August, 2018).
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Uysal YENİPINAR
Kurum: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2019

APA Yenipınar, U . (2019). Empoti: Emotional Education For Autistic Children . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 4 (1) , 112-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57373/812832