Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 172 - 190 2018-11-01

The Effects Of Turkısh Tv Serıes In Morocco In The Context Of Modernıty And Tradıtıon: A Study On Female Audıances
THE EFFECTS OF TURKISH TV SERIES IN MOROCCO IN THE CONTEXT OF MODERNITY AND TRADITION: A STUDY ON FEMALE AUDIANCES

Serpil AYDOS [1]


This study focuses on the debates created by the Turkish TV series in the context of "tradition" and "modernity" in Morocco ruled by the "Islamic Monarchy". In this context, 9 questions were asked in the cities of Meknes, Rabat and Agadir to 35 Moroccan female viewers. It is aimed to with these questions determine that how do they evaluate their own country compared to Turkey they know from the TV series and whether these TV series are causing them to questioned their social statues, in the context of modernity and traditions. According to the result of the research, Moroccan women thinks that Turkish culture is a synthesis of Eastern and Western cultures and they consider that Turks more open-minded than Moroccans. While some viewers says some Turkish TV series cannot be watched with families despite being censored, the other viewers says their families thinks that they will be affected negatively from these series. In spite of that, only 7 of the 33 female viewers said that the Turkish TV series were not suitable for them in the context of male-female relationship. Many of the others have stated that the relationship forms described in the Turkish TV series are normal and they add that they want their own societies to be open-minded like the Turks. The research findings also show that the viewers want relatively modern, romantic and egalitarian relations, as in the Turkish TV series and that Moroccan young girls dreaming relations in this way
Bu çalışmada “İslami monarşi” ile yönetilen Fas’ta bilhassa kadınlar tarafından beğeniyle izlenen Türk dizilerinin “gelenek” ve “modernite” bağlamında yarattığı tartışmalar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda 31 Ocak-21 Şubat 2018 tarihleri arasında, Meknes, Rabat ve Agadir şehirlerinde 33 Faslı kadın izleyiciye 9 soru yöneltilmiştir. Bu sorularla modernite ve gelenek bağlamında kendi ülkelerini dizilerde gördükleri Türkiye’ye kıyasla nasıl değerlendirdiklerinin ve bu dizilerin kendi toplumsal statülerini sorgulamalarına neden olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda Faslı kadınların Türklerin kimi zaman kendileri gibi geleneksel, kimi zaman Avrupalılar gibi modern olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca Türk kültürünü Doğu ve Batı kültürünün bir sentezi olarak görmekteler ve Türkleri Faslılardan daha açık fikirli olarak değerlendirmektedirler. Sansürlenmelerine rağmen bazı filmleri aileleri ile izleyemediğini söyleyen izleyiciler olduğu gibi, ailelerinin bu dizilerden olumsuz yönde etkileneceklerini düşündüğünü söyleyen izleyici sayısı da az değil. Buna karşın 31 kadın izleyiciden yalnıza 7’si Türk dizilerinin kadın-erkek ilişkileri bağlamında kendilerine uygun olmadığını söylemiştir. Geri kalan birçoğu dizilerde anlatılan ilişki biçimlerinin normal olduğunu ve kendi toplumlarının da Türkler gibi açık fikirli olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Araştırma bulguları ayrıca Faslı kadınların Türk dizilerindeki gibi görece daha modern, romantik ve eşitlikçi ilişkiler istediklerini ve Faslı genç kızların bu yönde hayaller kurduklarını ortaya koymaktadır
  • Amır A. N, O. Shurıye &Ismail A.F (2013). Muhammed Abduh’un moderniteye katkısı. (Çev. Osman Şahin), Birey ve Toplum, Güz 2013, cilt:3, Sayı:6, 223-240.
  • Aydın, M. (1993). Fazlur Rahman ve İslam modernizmi. İslam. (yaz.Fazlur Rahman) içinde, (Çev. Mehmet Dağ), Ankara: Selçuk Yayınları.
  • Buccianti A. (2010). Turkish soap operas in the Arab world: Social liberation or cultural alienation? Arab Media &Society, https://www.arabmediasociety.com/turkish-soap-operas-in-the-arab-world-social-liberation-or- cultural-alienation/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 03.06.2018)
  • Bora, A. (2008). Ortadoğu’da kadın hareketleri: Farklı yollar farklı stratejiler. İ.Ü Siyasal Bilgiler
  • Fakültesi Dergisi, No;39.55-69. Chatterjee, P. (2002). Ulus ve Parçaları. (Çev. İsmail Çekem), İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Chatterjee, P. (1996). Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası. (Çev: Sami Oğuz), İstanbul
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Serpil AYDOS

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Aydos, S . (2018). THE EFFECTS OF TURKISH TV SERIES IN MOROCCO IN THE CONTEXT OF MODERNITY AND TRADITION: A STUDY ON FEMALE AUDIANCES . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 172-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812869