Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 140 - 152 2018-05-01

The Reflectıon Of Çanakkale Sea Battles On The Aegean Sıdes
EGE’NİN İKİ YAKASINDA ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞLARININ YANSIMASI

Nilgün Nurhan KARA [1]


The developments that took place before World War I increase the tension a bit more among the European states every day and also seeded the upcoming World War. The smoky tension flared upon 28 June 1914with the murder of Austrian-Hungarian Crown prince by a Serbian and The War took its place in the history as a World War. The whole World lived very hard process in terms of both material and immaterial losses. Although Ottoman Empire end angered heavy losses just one of the fronts it fought in this process. It changed both the war and the destiny of the world. The front that changed the fate of the World was Canakkale. Western States were faced with a defeat that they had not anticipated in the direction of their interests, first from the sea to Çanakkale, and after the attacks they had attempted from land if they could not. The legend written on the front of Canakkale was the result of the unity existing on the facade and behind the facade. Even if those days were delayed, they took place in the press. The newspapers published by the Ottoman State in every province columnist writers and articles on the front of the days of suffering were witnessed. News from the Balkans Newspaper published in Thessaloniki, one of the two important centers of the Ottoman State in press life, and the news of the Gallipoli Wars in Ahenk published in İzmir, another important city, will be studied
I. Dünya Savaşı öncesinde meydana gelen gelişmeler Avrupa Devletleri arasındaki gerginliği her gün biraz daha arttırmakta ve yaklaşan dünya savaşının da tohumlarını ekmekte idi. 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi ile dumanı tüten gerginlik alevlendi ve Dünya savaşı olarak tarihteki yerini aldı. Tüm dünya maddi ve manevi kayıplarıyla çok ağır bir süreci yaşadı. Bu süreçte Osmanlı Devleti savaştığı cephelerden sadece birinde ağır kayıplar vermesine rağmen hem savaşın hem de dünyanın kaderini değiştirdi. Dünyanın kaderini değiştiren o cephe Çanakkale idi. Batılı Devletler çıkarları doğrultusunda uygulamaya giriştikleri planları gereğince Çanakkale’ye önce denizden, muvaffak olamayınca da karadan giriştikleri saldırılar sonrasında beklemedikleri bir yenilgi ile karşılaştılar. Çanakkale cephesinde yazılan destan, cephede ve cephe gerisinde mevcut birliğin neticesiydi. O günler gecikmeli de olsa yazılı basında yer aldı. Osmanlı Devleti’nin gazete neşriyatı yapan her vilayetinde köşe yazarlarının yer verdikleri yazıları ile cephede yaşanan ıstıraplı günlere tanıklık edildi. Osmanlı Devletinin basın hayatında iki önemli merkezinden bir olan Selanik’te yayınlanan Balkanlar Gazetesi’nde ve bir diğer önemli şehir olan İzmir’de yayınlanan Ahenk gazetesinde Çanakkale Savaşlarına dair verilen haberler etüt edilecektir
 • Gazeteler Ahenk (1915)
 • Balkanlar Gazetesi (1915). Kitap ve Makaleler
 • ATABEY, Figen (2014). Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi, Ankara.
 • Avustralya Resmi Tarihinde Gelibolu/Çanakkale (1996). Haz. Abdurrahman Güzel, Çanakkale
 • Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Yayınları No:2, Çanakkale, 18 Mart 1996.
 • AYTEPE, Oğuz (2000). “Çanakkale Savaşı Bibliyografyası”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi
 • Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 25-26,Mayıs-Kasım 2000.
 • EMİN ÂLİ (2008). “Çanakkale’ye Düşman Donanmasının Saldırıları”,Karaya Vuran Umutlar, Haz.
 • Muzaffer Albayrak, İstanbul. GÖVSA, İbrahim Alaaeddin (1989). Çanakkale İzleri - Anafartalar Müebbet Kahramanına-, Ankara
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi yayını, Sayı: 2, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi, Sayı 14. HAMILTON, Ian (1972). Gelibolu Günlüğü, Çev. Osman Öndeş, İstanbul.
 • KURŞUN, Zekeriya (1993). “Çanakkale Muharebeleri”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. 8. İstanbul: TDV Yay.
 • MERT, Hasan (Temmuz 2011), “Çanakkale’de Ölüm”, Tarih İncelemeleri dergisi, Cilt XXVI, Sayı 1.
 • POMIANOWISKI, Joseph (1990). Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü “1914-1918 I. Dünya
 • Savaşı”, Çev. Kemal Turan, İstanbul. TUNÇOKU, Mete (2007). Çanakkale 1915 Buzdağının Altı, Ankara.
 • ÜNAL, Tahsin (1978). Türk Siyasi Tarihi 1700-1958, Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Nilgün Nurhan KARA
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

APA Kara, N . (2018). EGE’NİN İKİ YAKASINDA ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞLARININ YANSIMASI . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 140-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57379/812977