Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 246 - 261 2018-05-01

The Perceptıon Of Relıgıous Tolerance Of Socıal Scıence Teacher Candıdates
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNSEL HOŞGÖRÜ ALGISI

Bayram POLAT [1] , Ahmet KILIÇ [2]


This study is to examine the concept of religious tolerance, which is believed to have an important place in terms of social life culture, and social information, and is to examine the perceptions of religious tolerance of teacher candidates, one of the architects of the future, in terms of various variables. In addition to the concept of religious tolerance, concepts of intolerance, social life and culture have been emphasized and the concepts that constitute the topic have been tried to be explained. From this point the factors that cause tolerance and the causes of intolerance have been tried to be emphasized. At preparation step of the study, examples of today’s perceptions of tolerance supporting the content of the topic are given. Also; Referring to factors creating the tolerance, the emphasis was placed on the importance of social life in the formation of the culture. For this purpose, religious tolerance perceptions of social science teacher candidates studying At the department of Social Studies Education of Niğde Ömer Halisdemir University were examined in terms of various variables. In the results of this research; there was no stastistical significance in social studies teacher candidates' gender and graduated high school type variables, but there was a statistical significance at the grade level of social studies teacher candidates
Bu çalışmada; toplumsal yaşam kültürü açısından önemli yer tuttuğuna inanılan dinsel hoşgörü kavramının ve geleceğin mimarlarından biri olan, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dinsel hoşgörü algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Dinsel hoşgörü kavramının yanı sıra hoşgörüsüzlük, toplumsal yaşam ve kültür kavramlarının üzerinde de durulmakla birlikte konu başlığını oluşturan kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Buradan hareketle hoşgörüyü sağlayan faktörler ve hoşgörüsüzlüğün sebepleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışma çalışmanın hazırlık aşamasında konu içeriğini desteklediği düşünülen, günümüz hoşgörü algısına örnekler verilmiştir. Ayrıca; hoşgörüyü sağlayan faktörlere değinerek, toplumsal yaşam kültürünün önemine vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında öğrenim görmekte olan Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dinsel hoşgörü algıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda; Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunmazken, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur
  • Brzezinski, Z. (1996). Kontrolden çıkmış dünya, (çev. H. Menemencioglu). Ankara: Türkiye İş
  • Bankası Kültür Yayınları. Erkal, M. (1992). Sosyal bütünleşmede hoşgörünün yeri. Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 10 (22), 151-158.
  • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.Baskı), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  • Locke, J. (1998). Hoşgörü üstüne bir mektup, (çev. M. Yürüşen), Ankara: Liberte Yayınları.
  • McMillan, H., ve J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based ınquiry. (6th Edition), Boston: Allynand Bacon Inc.
  • Mermer, A. (1997). Toplumsal barışın ilk şartı: İnanca saygı. Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, S.57, s.18-25.
  • Önger, S. (2013). Sosyal bilgiler eğitiminde hoşgörü (Eskişehir Odunpazarı ilçesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum ve görüşleri). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Walzer, M. (1998). Hoşgörü üstüne, (çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Bayram POLAT
Kurum: Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Yazar: Ahmet KILIÇ
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

APA Polat, B , Kılıç, A . (2018). The Perceptıon Of Relıgıous Tolerance Of Socıal Scıence Teacher Candıdates . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 246-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57379/812986