BibTex RIS Kaynak Göster

SON KALKIŞMANIN KUTSANAN KÖKENİ: HRİSLAM

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 24 - 31, 01.11.2017

Öz

Sosyolojinin ilgi alanına girmekte olan din kavramı, yüklendiği anlamlar ve bu anlamların toplumsal bir ifadesi olarak aynı zamanda bireylerin toplumsal yaşamdaki kimliklerini temsil etmektedir. Bireyin sosyal yaşamda temsili konusu; siyasal alandaki varlığını ve duruşunu da içerdiğinden kimlik kavramının siyasal tartışmalar ve politikalarla da sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Kimliklerin topluluklarda kaygan oluşumunu sağlayan en başat belirleyici dindir. Bu kayganlık Türk milletinde de belirsizliği ve riski artıran bir tahayyül oluşturmaktadır. Türk düşünce sistematiği kahraman yaratmaya elverişlidir. Bu elverişli ortam özellikle dini bir altyapıyla buluştuğunda kahramanlık algısı “fetih”e dönüşmektedir. Ancak iyi niyetli olmayan kişi ve gruplar kontrolünde ise sonucu tahmin edilemeyen kalkışmalar ve darbeler ortaya çıkarmaktadır. Hrislam “Bizim çocuklar darbe yaptı.” cümlesinin yeni versiyonudur. Bu makalede din, özellikle bir yeni kavramlaştırma olarak “Hrislam” kavramı ele alınmaktadır. Din ve özelinde Hrislam kavramlarının tarihsel süreç içinde tek tek fertlere ve toplumlara mal oluşu, bu kavramların sosyal ve siyasi değişmeler neticesinde aktörler tarafından tekrar ele alınarak yüklendikleri manaların değişimi ve birer mefkureye dönüşerek ideolojize olmaları; sosyal, kültürel ve siyasi arka planlarıyla entellektüellerin bu kavramları tekrar ele alışının sosyolojik önemi üzerinde durulmaktadır. Hrislamın toplumsal bir kimlik ya da güç kazandığında nasıl bir kalkışmaya veya toplumu kuşatmaya yöneldiği anlamlandırılmaya çalışılmaktadır

Kaynakça

 • Bourdieu, P. (2005). Pratik Nedenler. İstanbul: Hil Yayın.
 • Kaya, A.,Kentel,F. (2005). Euro Türkler Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?.İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kirman, M. A. (2005). Din ve Sekülerleşme. Adana:Karahan Kitabevi
 • Özsöz, C. (2007). Max Weber’in Din Sosyolojisi Metodu ve Eleştirisi. Sosyoloji Notları, 2, 53-58.
 • Özalp, A. (2015a). Sosyal Psikoloji Teorileri Bağlamında İnancın Bireyler ve Gruplar Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. Ankara
 • Taş, K. (2003). Dinin Sosyolojik Tanımı Problemi Üzerine Bir Değerlendirme. Dini Araştırmalar Dergisi, 6(16), 199-205.
 • Uysal, V. (1996). Din PsikolojisiAçısından Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri. İstanbul:İFAV.
 • Weber, M. (1997). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Aruoba, İkinci Baskı, İstanbul: Hil Yayın.
 • Yalap, H. (2017). Edebiyattan Sosyolojiye: Besmele ve Fatiha Tefsirleri Üzerinden Bir Şerh Denemesi. s.100-146. Kayseri: İncir Yayıncılık

THE LAST RESPONSIBLE WIDENING ORIGIN: HRİSLAM

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 24 - 31, 01.11.2017

Öz

The concept of religion, which is in thesphere of interest of sociology, means the meanings that are introduced and these meanings also represent the identities of individuals in social life as a social expression. Representation of individual in social life; Political presence and stance, the concept of identity is closely related topolitical debates and policies. Identity is the most important determinant of slippery formation in communities. This slippery creates an imagination that increase suncertainty and risk in Turkish society. Turkish thought system is suitable tocreatehero. This favorable environment is transformed into heroicperception "conquest", especiallywhen met with a religious background. However, under the control of people and groups who do not have good intentions, the end results in unexpected attempts and bumps. Hrislam is the new version of "Our children made a blow." In this article, the concept of Hrislam is considered as a new conceptualization of religion. The concepts of religion and in particular Hrislam are the property of individuals and societies in the historical process; Social and political changes, they must be transformed into ideologies by transforming them into the mefkurea; Social, cultural and political backgrounds of the intellectuals, the sociological importance of reconsidering these concepts. When Hrislam gains a social identity, he tries to make sense of what he or she is attempting to embark on or surround the society.

Kaynakça

 • Bourdieu, P. (2005). Pratik Nedenler. İstanbul: Hil Yayın.
 • Kaya, A.,Kentel,F. (2005). Euro Türkler Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi?.İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kirman, M. A. (2005). Din ve Sekülerleşme. Adana:Karahan Kitabevi
 • Özsöz, C. (2007). Max Weber’in Din Sosyolojisi Metodu ve Eleştirisi. Sosyoloji Notları, 2, 53-58.
 • Özalp, A. (2015a). Sosyal Psikoloji Teorileri Bağlamında İnancın Bireyler ve Gruplar Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. Ankara
 • Taş, K. (2003). Dinin Sosyolojik Tanımı Problemi Üzerine Bir Değerlendirme. Dini Araştırmalar Dergisi, 6(16), 199-205.
 • Uysal, V. (1996). Din PsikolojisiAçısından Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri. İstanbul:İFAV.
 • Weber, M. (1997). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Aruoba, İkinci Baskı, İstanbul: Hil Yayın.
 • Yalap, H. (2017). Edebiyattan Sosyolojiye: Besmele ve Fatiha Tefsirleri Üzerinden Bir Şerh Denemesi. s.100-146. Kayseri: İncir Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bülent KARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KARA, B. (2017). THE LAST RESPONSIBLE WIDENING ORIGIN: HRİSLAM. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2(2), 24-31. https://doi.org/10.26899/inciss.68