BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ WEB SAYFALARININ HABER İÇERİKLERİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 44 - 64, 01.11.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Dünyanın en iyi üniversitelerinin web sayfalarında yayınlanan haber içeriklerinin analizini yapmak, bu yolla web sayfalarında yayımlanan içeriklerin eğilimlerini kurumsal iletişim açısından belirlemektir. Nicel ve betimleyici taramaya dayalı çalışmada, sistematik rastsal örnekleme yöntemi ile 22 üniversitenin toplam 198 haber metni seçilerek analiz edilmiştir. İncelenen üniversitelerin seçiminde British Quacquarelli Symonds tarafından yayınlanan “QS World University Rankings”in 2017 yılı üniversite başarı sıralaması dikkate alınmıştır. Bu kapsamda tespit edilen üniversitelerin web sayfalarında yayınlanan haber analizi için “Kodlama Formu” oluşturulmuştur. Söz konusu haber metinleri içerik analizi yapılarak, web sitelerinin kimliği hakkında tanımlayıcı bilgi, ön plana çıkan görsel içerikler, haberin konusu ve içeriği kapsamlı şekilde incelenmiştir. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo gösterimine yer verilmiştir. Elde edilen verilere dayalı olarak analize konu edilen üniversitelerin sıklıkla Bilim/Teknik/Sergi/Konferans; Akademisyen ve Öğrenci görsellerine yer verdikleri tespit edilmiştir. Yine web sayfalarında sık yer alan yayınların Bilimsel Gelişmeler, Konferanslar ve Buluşlar; Ödüller, Başarılar ve Anlaşmalar; Sportif, Kültürel ve Bilimsel Etkinlikler olduğu saptanmıştır. Mevcut analizlerden yola çıkılarak web sayfalarında yayınlanan haber içerikleri, görünüş ve yayın yönelim unsurları kurumsal iletişim bağlamında değerlendirilerek öneriler sunulmuştur

Kaynakça

 • Aydın, A. F. (2015). Kurumsal İtibar Açısından Sosyal Medyaya İlişkin Bir Değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. 1 (9), 78-92.
 • Akkan E. ve Bozyiğit S., (2014). Eğitim Hizmetleri Pazarlamasında Web Sitelerin Önemi: Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1).
 • Argenti P. A. (2003). Corporate Communication, McGraw Hill, Third Edition.
 • Çetintaş H. B., (2014). Bir Kurumsal İletişim Stratejisi Olarak Kurumsal Bloglar. Dündar P., Özel E. K., (2012). Kurum içi iletişimin kaliteye olan etkisi: yeni iletişim teknolojilerinin kurum içi iletişimin kalitesine olan etkisini incelemeye yönelik bir araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3 (6).
 • Emel. K. B. (2009). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
 • Ford, W. (2011). “Evaluating The Effectiveness Of College Web Sites For Prospective Students”, Journal of College Admıssıon, Summer, pp.26-31.
 • Gunelius S., (2010) BloggingAll-in-OneforDummies, WileyPub., Indianapolis.
 • Gökçe O, (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Günter, T., Güneş, Ö. E. & Demir, O. E. (2012). Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 54-62.
 • Neuman W. L., (2009) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Sedef Özge (çev), Yayınodası Yayıncılık, İstanbul.
 • Morkoç D. K., Doğan M., (2014). Üniversite “web” sitelerinin tanıtım amaçlı kullanımı: üniversitelerin turizm bölümleri üzerine bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 4 (1). Thomas L., (2011) Online Marketing, McGraw-HillCompanies, New York.
 • Okay A, Bayçu S U, Okay A, Uztuğ F, Akyürek R ve Oyman M (2008) Kurumsal İletişim Yönetimi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1643, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 869, Eskişehir.
 • Peltekoğlu, F.B. (1997). “Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri” İstanbul Üniversitesi İlet işim Fakültesi Dergisi, S. 4, 125‐145.

A Descriptive Study of The News Content of Top Turkey and the World Universities’s Web Pages

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 44 - 64, 01.11.2017

Öz

The purpose of this study is to analyze the news content of the best universities of Turkey and the World and publish the content on the web pages in this way. In the study based on quantitative and descriptive scanning, a total of 198 news items were selected and analyzed by systematic random sampling method. In the selection of the universities examined, the rank order of university success in 2017 published by "QS World University Rankings" published by British Quacquarelli Symonds every September was taken into consideration. Within this scope, "Coding Form" has been formed for the news analysis of the universities that are identified on the web pages. By analyzing the news texts, the descriptive information about the identity of the web sites, the visual content in the foreground, the news topic and the contents have been examined in a comprehensive way. The obtained data are interpreted on the basis of percentage and frequency, and table display is given. Based on the obtained data, it has been determined that the universities subject to the analysis frequently include Science / Technique / Exhibition / Conference, Academician and Student images. Again the most published Scientific Developments / Conferences / Inventions; Awards / Success / Agreements; Sportive / Cultural / Scientific Activities. Proposals are presented in the context of news contents published on web pages, profile and publishing direction of corporate communication by way of existing analyzes

Kaynakça

 • Aydın, A. F. (2015). Kurumsal İtibar Açısından Sosyal Medyaya İlişkin Bir Değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. 1 (9), 78-92.
 • Akkan E. ve Bozyiğit S., (2014). Eğitim Hizmetleri Pazarlamasında Web Sitelerin Önemi: Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1).
 • Argenti P. A. (2003). Corporate Communication, McGraw Hill, Third Edition.
 • Çetintaş H. B., (2014). Bir Kurumsal İletişim Stratejisi Olarak Kurumsal Bloglar. Dündar P., Özel E. K., (2012). Kurum içi iletişimin kaliteye olan etkisi: yeni iletişim teknolojilerinin kurum içi iletişimin kalitesine olan etkisini incelemeye yönelik bir araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3 (6).
 • Emel. K. B. (2009). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
 • Ford, W. (2011). “Evaluating The Effectiveness Of College Web Sites For Prospective Students”, Journal of College Admıssıon, Summer, pp.26-31.
 • Gunelius S., (2010) BloggingAll-in-OneforDummies, WileyPub., Indianapolis.
 • Gökçe O, (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • Günter, T., Güneş, Ö. E. & Demir, O. E. (2012). Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 54-62.
 • Neuman W. L., (2009) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Sedef Özge (çev), Yayınodası Yayıncılık, İstanbul.
 • Morkoç D. K., Doğan M., (2014). Üniversite “web” sitelerinin tanıtım amaçlı kullanımı: üniversitelerin turizm bölümleri üzerine bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 4 (1). Thomas L., (2011) Online Marketing, McGraw-HillCompanies, New York.
 • Okay A, Bayçu S U, Okay A, Uztuğ F, Akyürek R ve Oyman M (2008) Kurumsal İletişim Yönetimi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1643, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 869, Eskişehir.
 • Peltekoğlu, F.B. (1997). “Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri” İstanbul Üniversitesi İlet işim Fakültesi Dergisi, S. 4, 125‐145.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fatih ERKEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ERKEN, F. (2017). A Descriptive Study of The News Content of Top Turkey and the World Universities’s Web Pages. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2(2), 44-64. https://doi.org/10.26899/inciss.8