Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 111 - 121 2017-11-01

Continuous Culture Of Azerbaijan And Sumerian Civilization
SÜREKLI AZERBAYCAN KÜLTÜRÜ VE SÜMER UYGARLIĞI

Nazım HUSEYNLI [1] , Nigar HUSEYNOVA [2]


The article provides an excursion through the history of the Sumerian realities. The Sumerian facts and realities are being researched within the context of relationship between the past and present and classified as 8 stages. The last stage has dual nature: it is characterized as embezzlement of Sumerian civilization elements, on the other hand detection of objective truth on Sumerian historical facts. The author analyzes the importance of language factor in the genesis and development of civilization, structural parallels embracing parallels between the Sumerian and Turkish languages, classification parallels among the words included the lexicology of the language and lexical parallels, as well as name parallels. It is shown that the name differs from the words in content and volume, due to the structure of both the meaning and price, they are similar. The name creates genetic code fund in content and volume structure. All objects included ethnic group’s creativity and other areas turn into thoughts through names and transmit to others. In this case, the names are being changed or distorted. Such act of manipulation serves removing marks of civilization. The author substantiates the parallels between marks of names and marks of civilization based on facts. He summarizes all facts and comes to the conclusion that Azerbaijan lies at the root of the formation of mankind and genesis of civilizations. It is proved that the most continuous culture exists in Azerbaijan
Makalede Sümerlerle ilgili gerçeklerin açıklanması tarihine değinilir ve Sümerlerin araştırılmasının sekiz aşaması tasnif edilir; Sümer geçmişi - Sümerlerle ilgili geçmiş - Sümerlerin bugünü arasındaki ilişkilerden hareketle Sümer olgusu ve Sümer gerçekleri incelenir. Sonuncu aşamada bir taraftan Sümer uygarlığı örneklerinin benimsenilmesi, diğer taraftan ise Sümer tarihi olguları hakkında nesnel gerçeklerin tespit edilmesi gibi ikili özelliğin olmasına dikkat çekilir. Uygarlığın genezisi ve gelişmesinde dil faktörünün önemi, Sümer ve Türk dillerinin yapısal paralelliği, her iki dilin kelime hazinesindeki kelimelerin tasnif paralelliği ve leksik paralellik, ayrıca isim paralelliği analiz edilir. Gösterilir ki, isim ve kelimeler anlam ve değer yapısında olduğu için birbirine benzeseler de, isim, sözlerden içerik ve hacme sahip olmasıyla ayrılır ve yapısında toplumun genetik kodunun fonunu oluşturuyor. Toplumun yaratıcılığına ve diğer faaliyet alanlarına giren tüm nesneler isimler aracılığıyla düşünce alanına dahil oluyor ve diğerlerine aktarılıyor. Adların sahteleştirilmesi uygarlığın izinin kaybedilmesine yol açıyor. Adların genezisi ve statüsü objektif olarak ele alındığında kültürel izler tespit edilir. Adların izleri ile kültür izleri arasında paralellikler verilere dayanarak kanıtlanır. Makalede insanlığın şekillenmesinin, özellikle uygarlıkların genezisinin kökünde Azerbaycan`ın durması sonucuna varılır. Dünyada en sürekli kültürün Azerbaycan'da olduğu kanıtlanmıştır
 • HÜSEYNOV, Məmmədəli (1981). Azıx mağarası. Bakı: Azərnəşr
 • HÜSEYNLİ, Nazim-MƏMMƏDOVA, Jalə (2012). Türk dillərinin geneologiyası: Şumer və türk leksik paralelləri. Bakı: Nağıl evi
 • АВДИЕВ, Все́волод (1948 ). История Древнего Востока: Ленинград
 • БЕРТМАН, Стивен (2007). Месопатамия: энциклопедический справочник. Москва: Вече
 • ГЕЛЬБ Н. (1963). Опыт изучения письма. Москва: Радуга История и культура Древнего Востока: Энциклопедический словарь/ (2008) Москва: РОССПЭН
 • КАНЕВА, Ирина (2006). Шумерский язык. СПб.: Петербургские Востоковедение
 • КЛИКС, Фридхардт (1983). Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого интеллекта. Москва: Прогресс
 • МАКСАКОВСКИЙ, Владимир (1997). Историческая география мира: Москва: Экопрос
 • МАТВЕЕВ, Константин- САЗАНОВ, Анатолий (1968). Земля Древнего Двуречья. Мифы, легенды, находки и открытия. Москва:Молодая гвардия
 • СИТЧИН, Захария (2007). Двенадцатая планета. Москва:Эксмо
 • ХАРЕНБЕРГ, Бодо (2000). Хроника человечества. 2-е изд. доп. -Москва.: Слово/Slovo
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Nazım HUSEYNLI
Kurum: Doctor of philosophy sciences, professor

Yazar: Nigar HUSEYNOVA
Kurum: Doctor of philological sciences, Ac.Hasan Aliyev street, 135 A, Baku Azerbaijan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2017

APA Huseynlı, N , Huseynova, N . (2017). Continuous Culture Of Azerbaijan And Sumerian Civilization . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 2 (2) , 111-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57391/813320