Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 47 - 57 2016-01-01

COSMIC LIONS IN THE TURKISH MYTHOLOGY AND REFLECTION OF THE DIWAN OF BAKI
TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ KOZMİK ASLAN FİGÜRÜ VE BÂKÎ DİVANINDAKİ YANSIMALARI

Ayşe CENGİZ [1]


The lion motif, which took place in the mythologies of various world cultures, also took place in Turkish mythology as a symbol of power, strength and will. The lion motif in the Turkish culture and mythology was not used as a single motif in the divan poetry but in relation to the tiger and the cosmic pars in the bottom. This work will focus on the motif of the lion that confronts various mythologies and seek to trace the cosmic, mythical and symbolic thoughts of the Bâkî Dîvânı
Çeşitli dünya kültürlerinin mitolojilerinde yer almış olan aslan motifi güç, kuvvet ve irade sembolü olarak Türk mitolojisinde de yerini almıştır. Türk kültür ve mitolojisinde geniş bir alanda karşımıza çıkan aslan motifi divan şiirinde tekil bir motif olarak kullanılmayıp kaplan ve daha dipteki kozmik pars ile de ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu çalışmada çeşitli mitolojilerde karşımıza çıkan aslan motifi üzerinde durulacak ve Bâkî Dîvânı’nındaki kozmik, mitik ve sembolik düşüncelerin izleri aranmaya çalışılacaktır
 • Aydoğmuşoğlu, Cihat (Kış 2013), Safevî, Kaçar ve Babür Bayrakları Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi /Journal of Turkish World Studies, XII/2, s.51-59.
 • Çoruhlu, Yaşar (1999), Türk Mitolojisinin ABC’si, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • ––. (2002), Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
 • Gökyay, Orhan Şaik (2000), Dede Korkut Hikâyeleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları /252, İmge Matbaacılık, Ankara.
 • Köprülü, Mehmet Fuad (1993), “Arslan”, İslâm Ansiklopedisi, Mili Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 598.
 • Küçük, Sabahattin, Bâkî Dîvânı, (Erişim tarihi: 14.10.2014), www.kulturturizm.gov.tr
 • Megep (2007), Hayvansal Motif ve Figürleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Sofi Tram-Semen (Temmuz 2004), Türk Astrolojisi, 24 Eylül-21Aralık, Elips Yayınevi, Ankara.
 • Tekin, Başak Burcu (2012), Safevî Dönemi 16. Yüzyıl Aslan Tasvirli Mi’râc Minyatürleri: Şah İsmail Hatâî’nin Yaklaşımı Açısından Değerlendirme, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 64, s. 102-103.
 • Yıldırım, Nimet (2008), Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Zavotçu, Gencay (2013), Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Kesit Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ayşe CENGİZ
Kurum: University of Ömer Halisdemir , Institute of Social Science

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Cengiz, A . (2016). TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ KOZMİK ASLAN FİGÜRÜ VE BÂKÎ DİVANINDAKİ YANSIMALARI . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 47-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57396/813422