Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 80 - 129 2016-01-01

Physical Education and Young Children in Terms of Motor Development
BEDEN EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOCUK VE GENÇLERDE PSİKOMOTOR GELİŞİM

Bülent , KARA [1] , Neslihan SUCU [2]


Psychomotor development in children and youth, the stages of development, size, factors affecting of the development and the research methods and basic concepts related of the development are vital importance in terms of meaning in society. Psychomotor development examines the metamorphosis starting from the previous phase of the ongoing child born lifelong occurring in behavior related to movement. This metamorphosis process is of particular requirements for physical education and healthy. In this essay has been explaned is remarkable in maintaining academic integrity and examined in detail, before growth, learning, development, maturation and individuals living in the community's rules, values, self-expected roles, attitudes and patterns of behavior, skills required in social interaction, identity and acquire the sense of self, lived describes it offers how to contribute to the process of internalizing the culture as we explaned above
Çocuk ve gençlerde psikomotor gelişimi, gelişimin evreleri, boyutları, gelişimi etkileyen faktörler ve inceleme yöntemleri ve gelişimle ilgili temel kavramlar toplumun anlamlandırılması bakımından hayati öneme sahiptir. Psikomotor gelişim, çocuk doğmadan önceki evrelerden başlayarak hayat boyu devam eden harekete ilişkin davranışlarda meydana gelen başkalaşımları inceler. Bu başkalaşma süreçleri bedenin eğitimi ve saglıklı toplumsalaşma için zorunluluk arz etmektedir. Çalışmamızda yukarıda açıkladığımız temel çerçevede konular akademik ve ayrıntılı incelenip bütünlüğü dikkate değer tutularak, önce büyüme, öğrenme, gelişme, olgunlaşma ve hazırbulunuşlukla ilişkindirilerek; bireyin yaşadığı toplumun kurallarını, değer yargılarını, kendinden beklenilen rolleri, tutum ve davranış örüntülerini, toplumsal etkileşimde gereken yetenekleri, kimlik ve benlik duygusunu kazanmasını, yaşadığı kültürü içselleştirmesi sürecine nasıl katkı sunduğu açıklanmaktadır
  • Alter, MJ. (2004). Science of flexibility. Human Kinetics. United States of America.
  • Altınkök, M.(2006). Temel Motor Hareketlerin Geliştirimesini İçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının 5-6 yaş Çocukların Temel Motor Hareketlerinin Gelişimine Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
  • Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M.C. (2000). Okul Öncesi Eğitim 1. Baskı. Ya-Pa Yayın ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul: Kaptan Ofset. . s.159
  • Aral N., Gülen B., Şenay B. ve Serap, Ç.,(2001). Çocuk Gelişimi. İstanbul: Ya-Pa Yayınevi. s.143
  • Armaner, N.(1980). Din Psikolojisine Giriş I. Ankara: Ayyıldız Matbaası.s.79-81
  • Aydın, A. (2010). Eğitim Psikolojisi. (gelişim-öğrenme-öğretim). Ankara: Pagem Akedemi.
  • Aydın, M.Z. (2003). Ahlak Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi (1. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Bacanlı, H. (2002). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.s.33-57
  • Ballı, Ö. (2006). Bruininks-oseretsky motor yeterlik testinin geçerlik, güvenirlik çalışması ve beş-altı yaş grubu çocuklara uygulanan cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.
  • Başal, H. A.(2003). Gelişim ve Psikoloji Nasıl Mutlu Bir Çocuk Yetiştirebilirim, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.s.169
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Bülent , KARA
Kurum: University of Ömer Halisdemir, Faculty of Science and Literature, Department of Sociology

Yazar: Neslihan SUCU
Kurum: University of Aksaray, BESYO, Student of Master

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Kara, B , Sucu, N . (2016). Physical Education and Young Children in Terms of Motor Development . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 80-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57396/813426