Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 130 - 150 2016-01-01

Social and Economic position of Nigde at the beginning of 20th century 1900-1940
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA NİĞDE’NİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU 1900-1940

Mehmet KAYA [1]


Nigde, throughout history, has been at the crossroads of important commercial and residential centers. Beside having a long history,its importance continued during the last centuries of Ottoman Empire. Sanjak of Nigde also plays an important role in terms of its social position, covered area and population movenents. Demographic developments in the field will be discussed at the beginning of the century. It has a significant social and economic position due to being the center of sanjak and having townships tied it. In this sense, striking near the Bulgarian Mountain Mine and other economic activities. The social and economic movements of Sanjak will be expanied in the light of archivel documents which are concrete data.
Niğde, tarih boyunca önemli ticaret ve yerleşim merkezlerinin kavşak noktasında yer almıştır. Çok eski bir tarihe sahip olması yanında, Osmanlı Devleti’nin sona eriş yıllarında da bu önemi devam etmiştir. Niğde sancağı hem sosyal açıdan hem de kapladığı alan ve nüfus hareketliliği bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan demografik alandaki gelişmeler yüzyılın başları itibariyle irdelenecektir. Niğde sancak merkezi olması sebebiyle ve kendisine bağlı kazalarla birlikte önemli bir sosyal ve ekonomik düzeye sahip olmuştur. Bu anlamda yakınındaki Bulgar Dağı Madeni ve diğer ekonomik faaliyetler dikkat çekicidir. Niğde’nin sosyal ve ekonomik durumu sancağa ait arşiv belgelerinden sosyal ve ekonomik hareketliliğe dair somut veriler ışığında incelenecektir.
  • Darkot, Besim, (1997).”Niğde”, İA, C.IX, Eskişehir: s.253-256.
  • Esterabadi, Aziz b., (1950). Bezm u Rezm, çev. Mürsel Öztürk, Ankara.
  • Ethem, Halil, (1936).Niğde Kılavuzu, İstanbul
  • Gabriel, Albert, (1962). Niğde Tarihi, çev. A.Akit Tütenk, Ankara
  • Galanti, Avram, (1951). Niğde ve Bor Tarihi, İstanbul
  • Gökdemir, Oktay-Bozkurt İbrahim,(1999). “ Mülazım-ı Evvel Ahmet Besim’in SavaşHatıraları”, Toplumsal Tarih, S.70, s.23-29.
  • Kaya, Mehmet, (2006). “ XX. Yüzyıl Başlarında Niğde Sancağı’nın Nüfusuna Dair”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.19, Konya: s. 193- 210.
  • Kaya, Mehmet, (2008). Niğde Sancağı’nda Eğitim Çalışmaları (1916- 1920), Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi Üzerine, İstanbul: s.1291-142.
  • Oflaz, Mustafa, (2007). “Niğde”, TDİA, C.IX, İstanbul. s.92-96.
  • Turan, Osman, (1971). Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Mehmet KAYA
Kurum: University of Ömer Halisdemir, Faculty of Science and Literature, Department of History

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Kaya, M . (2016). Social and Economic position of Nigde at the beginning of 20th century 1900-1940 . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 130-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57396/813427