Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 203 - 213 2016-01-01

The Importance and Place of Federatıon of Physically Disabled in The Solution of Problems Disabled Have
ENGELLİ BİREYLERİN YAŞADIKLARI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BEDENSEL ENGELLİ FEDERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ

Neslihan SUCU [1]


Important thing in participation is not the necessity or existence of human, it is the level of the person. Each person is affected by both social factors and personal properties during participating the society that he lives in. And describes his identity through the social roles and status that he has. The important thing is gaining the properties and reflecting them. In the other way, social functionality of a person is affected by the social roles and status. Social roles of a person affects the quality of communication with the environment; and the communication net that he has affects the success of acting right social roles. Each person is born equal and has the same rights of participating education and educational opportunities. However, in real life some groups cannot have the same rights because of their social status and their cognitive and physical differences. Disabled people are the part of this category and as the others they need the information about their occupational development and social comfort in their lives. Successful applications in the area of human rights are evaluated through the adequacy of managing health, education, transportation, social insurance, employment and law services for everyone including disabled. Federation of Physically Disabled is an important determinant among the issues that has been mentioned above; and this federation needs to be analyzed as it's a directive institution with the wholistic meaning. In this study, because of the importance of the subject, descriptive analysis are scanned and content analysis is done in the angle of regulations of physically disabled individuals
Toplumsal katılımda önemli olan onun varlığı ya da gerekliliği değil, düzeyidir. Her insan içinde yaşadığı topluma çeşitli düzeylerde katılırken hem toplumsal etkenlerden, hem de kişisel özelliklerden etkilenir ve toplumsal kimliğini, taşıdığı roller ve içinde bulunduğu statüler aracılığıyla tanımlar. İnsan toplumsal bir varlıktır, içinde yaşadığı topluma katılarak yaşar. Önemli olan, kazanıp yansıtır. Bir başka deyişle, bireyin toplumsal işlevselliği, sahip olduğu toplumsal roller ve statülerden etkilenir. Bireyin taşıdığı toplumsal roller, çevreyle kurduğu iletişimin niteliğini; içinde yer aldığı iletişim örüntüsü de toplumsal rollerini yerine getirmede gösterdiği başarıyı etkiler. Tüm insanlar eşit doğar ve eğitim fırsatlarında, topluma katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak gerçek yaşamda kimi gruplar, sosyal durumları, bilişsel ve fiziksel farklılıkları açısından söz konusu haklara sahip olamamaktadır. Engelliler de bu grubun bir kategorisini oluşturmakta ve toplumun diğer bireyleri gibi, günlük yaşamların da, mesleki gelişmelerine, sosyal refahlarına ilişkin konularda bilgiye gereksinim duymaktadır. İnsan hakları alanındaki başarılı uygulamalar da, çoğunlukla toplum içindeki, engelli ya da engelsiz, bütün bireylere sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik, istihdam ve adalet gibi hizmetlerin yeterli olarak verilip verilmediği ile ölçülmektedir. Bedensel engelli federasyonu yukarıda izah ettiğimiz konularda önemli bir belirleyici olmakla birlikte aynı zamanda bütünsel anlamda yönlendirici bir kuruluş olarak analize muhtaçtır. Bu çalışmada konunun önemine atfen betimsel analizler taranmış ve bedensel engelliler yönetmeliği çerçevesinde içerik analizi yapılmıştır.
  • Burcu, E. 2011, “Türkiye’deki Engelli Bireylere İlişkin Kültürel Tanımlamalar: Ankara Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi; Sayı 1
  • Doğan, İ.- Çitil, M. 2011, “ Engelli Çocuk ve Ergenlere Sosyolojik Bir Yaklaşım” 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Çocuk Vakfı Yayınları; Yayın Dizisi 11
  • Enç, M., Doğan Ç. ve Yahya Ö. Özel Eğitime Giriş. Ankara:Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1987
  • Arıkan, Çiğdem. Görme Özürlü Kadınlar: Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.
  • A. Seyyar, “Sosyal Siyaset Acısından Yoksulluğa Karsı Mücadele”, Deniz Feneri Yayınları, 2003.
  • Şahin, F. “Sosyal Hizmet Uygulamasında Güçler Perspektifi ve Özürlülük Alanına İlişkin Temel Doğurguları,” Sosyal Hizmet Sempozyumu’ 97. Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet. İstanbul, 18–20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
  • Kahramanoğlu, E. “Toplum Sorumluluğu ve Özürlüler,” Saray’dan Çağrı. 1,1:10–11,1992. http://tdkterim.gov.tr Erişim Tarihi: 10/09/2016
  • Resmi Gazete. Erişim Tarihi: 01/12/2016
  • www. mevzuat.biz.tr Erişim Tarihi: 01/12/2016
  • www.sosyalsiyaset.com Erişim Tarihi: 08/12/2016
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Neslihan SUCU
Kurum: University of Aksaray, BESYO, Student of Master

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Sucu, N . (2016). The Importance and Place of Federatıon of Physically Disabled in The Solution of Problems Disabled Have . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 203-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57396/813434