Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Traditions of birth, wedding and death of the Kazakhs

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 13 - 23, 18.07.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.6912489

Öz

Tradition is the whole of cultural signs, addictions, knowledge, customs and behaviors that have survived from ancient times in any society or community, valued and passed on from generation to generation, with the power of sanction. There are certain characteristics that distinguish a society from other societies. These features are largely known as the cultural identity of the society. This identity of the society is based on what the society has lived and experienced throughout history. The Turkish nation, which is known for its customs and traditions, beliefs and practices, lifestyles, clothing, continues its existence by continuing these riches from generation to generation. For the Kazakhs, who led a nomadic lifestyle for many years, the birth of a child and his upbringing is very significant and has survived to this day. Celebrations starting from the first birth of the child, wedding and death ceremonies, which are one of the most important traditions of the society, are among the life values of the Kazakh society. This study examined the ceremonies performed at birth and after the birth of a child, as well as the rites of marriage and death in the context of the Kazakh family structure. In this respect, the ceremonies held in the Kazakh family have also been determined in terms of adhering to the traditions within the moral rules of the society.

Kaynakça

 • Akmataliyev, A. (2000). Üylönüü Ülpöt Satıcanaırı, Şam Basması, Bişkek. S.113.
 • Alyar, G. (2020). Kazak Türkleri ve Bodrum’da Geçiş Dönemi (Doğum, Düğün, Ölüm) Gelenek ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı.
 • Arık, D. (2010). "Türk Halk İnanışlarında Örtmece ve Gerçeği Gizleme İle İlgili Uygulamalar, Doğum ve Ölüm Örneği", (Euphemism and Dissimulation in Turkish Folk Belief and Practice: An Example of Birth and Death). Dini Araştırmalar 13 / 36 (June): 1-20.
 • Cenikoğlu, G. T. (2009). Kazak Türklerinde Yaş Dönümü İnanç ve Gelenekleri, (For Kazak Turks Age Anniversary Belief And Traditions). Türk Dünyasi Arastirmalari, (182): 187-204.
 • Çetin, H. (2021). Türkiye ve Kazakistan’da Geçiş Dönemlerinin (Doğum-Evlenme-Ölüm) Karşılaştırmalı İncelemesi, (Comparative Reviewing of Transition Period (Birth-Marriage-Death) in Turkey and in Kazakhstan), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. Doctoral Thesis, Ankara.
 • Çetin, İ. (2007). Türk Kültüründe Bab (Baba)/Ata Geleneği. ( Bab (Baba) / Ata Tradition in Turkish Culture), Milli Folklor, 76, 70-75.
 • Çetindağ, G. (2007). Kazak Türklerinde Evlenme Geleneğine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen Hediye Alışverişi Üzerine Bir İnceleme, (A Research on Gift Practices Related to Marriage Tradition in Kazakh Turks). Milli Folklor Dergisi, 19(76). 218-231.
 • Erkul, A. (2002). Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri. (Marriage Traditions in Ancient Turks), Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: III, Ankara, 58-66.
 • Gün, F. (2022). Death Rituals Of The Hamadan (Iranian) Turks. Вопросы Истории, 4(2), 93/94. 229-237.
 • İnan, A. (2006). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, 6. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • İsmail, Z. (2002). Kazak Türkleri, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Kaliyev and etc. (1994) Kazak Halkının Salt Desturlan (Almatı).
 • Kartaeva, T. (2014). Sır Bölgesi Kazaklarının Evlilik Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme (19 Yy.-20. yy. başları). (Assessment on Wedding Celebration of Presyrdariya Kazakhs (1800’s- Early 1900’s)) Milli Folklor, 26(104). S. 167-179.
 • Korkmaz, Z. (2006). Eski Türklerdeki Ağaç Kültünün İslami Devirlerdeki Devamı.(Continuation of the old Turks Tree Cult in the Islamic Era) Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 51 (2003/1), 99-110, https://dergipark.org.tr/en/pub/belleten/issue/45321/566584.
 • Nazarova, A. & Temenova, G. (2021). Kazak Halk Kültüründe Bir Yaşa Kadarki Bebekle İlgili Gerçekleştirilen Geleneklerin Anlamsal Boyutu.( Semantics of the Traditions in the Kazakh Folk Culture Associated with a Baby Under the Age of One), Millî Folklor, 17(129), 176-191.
 • Nussipkhan, G. & Öger, A. (2021). Kazak Çocuk Folkloru. (Kazakh Children's Folklore), (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University).
 • Ölmez, Ö. (2008). Türk Folklorunda Ölüm Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma. (A Sociological Study On Death In The Turk Folklore), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Örnek, S. V. (1977). Türk Halk Bilimi Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Özarslan, M. (2003). Türk Kültüründe Ağaç ve Orman Kültü. (cult o f tree and forest in the Turkish culture), Türkbilig 5: 94-102.
 • Polat, K. & Güleç Düzgün, F. (2019). Taşova ve Çevresinde Ad Verme Geleneği ve “Satılmış” Adı, (The tradition of name giving in and around Taşova and the name “Satılmış”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(8), 196-207. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/49602/566722.
 • Potapov, L.P.; Altay Şamanizmi, Translate: Metin Ergun, Kömen Yay., Konya-2012.
 • Tınay Uulu, E. (2000). Cooker Kırgız Elinin Saltının, Ürp-Adatının Kelip Çıkışı Cönündö Bayan, Bişkek.
 • Toleubaeva, A. (2019). Nesilden Nesile Aktarılan Kazak Evlilik ve Düğün Adetleri.Türktoyu, https://www.turktoyu.com/kazaklarda-kalin-mal-baslik-gelenegi, 02.05.2022.
 • Ünal, A. (2017). Kırgız Türklerinde Ölüm ve Ölüm Öncesi İnanışlar, (Death and pre-death beliefs in Kyrgyz Turks). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (42) , 339-351 . DOI: 10.21563/sutad.374843.
 • Yalçın, H., Ve Koçak, N. (2013). Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalar ve Karaman Örneği. (Traditional Beliefs and Practices Related to Pregnancy), Kent Akademisi, 6(13), 18-34.
 • Yeşil, Y. (2014). Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler (The Rituals of Transition Period on Fixing The Turkish World). 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. 3(9). 117-136.
 • Source Contacts Name-Last Name / Age / Education / Profession / Province (K1) Molder İsahanova, 34, University graduate, Officer, Almaty (K2) Bolotbek Köçörbayev, 63, University graduate, Worker, Bishkek (K3) Marat Altiyev, 59, University graduate, Police, Pavlodar (K4) Abılay Tasmagambetov 38, University graduate, Taxi driver, Korday

Traditions of birth, wedding and death of the Kazakhs

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 13 - 23, 18.07.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.6912489

Öz

Tradition is the whole of cultural signs, habits, knowledge, customs and behaviors that have survived from ancient times in any society or community, valued and passed on from generation to generation, with the power of sanction. There are certain characteristics that distinguish one particular society from other societies. These features are largely known as the cultural identity of the society. This identity of the society is based on what the society has lived and experienced throughout history. The Turkish nation, which is known for its customs and traditions, beliefs and practices, lifestyles, clothing, continues its existence by continuing this wealth from generation to generation. For the Kazakhs, who led a nomadic lifestyle for many years, the birth of a child and his/her upbringing is very significant. Celebrations starting from the birth of the child, wedding and death ceremonies, which are considered to be the most important traditions of the society, are among the life values of the Kazakh society. This study examine the ceremonies performed at birth and after the birth of a child, as well as the rites of marriage and death in the context of the Kazakh family structure. In this respect, the ceremonies held in the Kazakh family have also been determined in terms of adhering to the traditions within the moral rules of the society.

Kaynakça

 • Akmataliyev, A. (2000). Üylönüü Ülpöt Satıcanaırı, Şam Basması, Bişkek. S.113.
 • Alyar, G. (2020). Kazak Türkleri ve Bodrum’da Geçiş Dönemi (Doğum, Düğün, Ölüm) Gelenek ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı.
 • Arık, D. (2010). "Türk Halk İnanışlarında Örtmece ve Gerçeği Gizleme İle İlgili Uygulamalar, Doğum ve Ölüm Örneği", (Euphemism and Dissimulation in Turkish Folk Belief and Practice: An Example of Birth and Death). Dini Araştırmalar 13 / 36 (June): 1-20.
 • Cenikoğlu, G. T. (2009). Kazak Türklerinde Yaş Dönümü İnanç ve Gelenekleri, (For Kazak Turks Age Anniversary Belief And Traditions). Türk Dünyasi Arastirmalari, (182): 187-204.
 • Çetin, H. (2021). Türkiye ve Kazakistan’da Geçiş Dönemlerinin (Doğum-Evlenme-Ölüm) Karşılaştırmalı İncelemesi, (Comparative Reviewing of Transition Period (Birth-Marriage-Death) in Turkey and in Kazakhstan), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı. Doctoral Thesis, Ankara.
 • Çetin, İ. (2007). Türk Kültüründe Bab (Baba)/Ata Geleneği. ( Bab (Baba) / Ata Tradition in Turkish Culture), Milli Folklor, 76, 70-75.
 • Çetindağ, G. (2007). Kazak Türklerinde Evlenme Geleneğine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen Hediye Alışverişi Üzerine Bir İnceleme, (A Research on Gift Practices Related to Marriage Tradition in Kazakh Turks). Milli Folklor Dergisi, 19(76). 218-231.
 • Erkul, A. (2002). Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri. (Marriage Traditions in Ancient Turks), Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt: III, Ankara, 58-66.
 • Gün, F. (2022). Death Rituals Of The Hamadan (Iranian) Turks. Вопросы Истории, 4(2), 93/94. 229-237.
 • İnan, A. (2006). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, 6. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • İsmail, Z. (2002). Kazak Türkleri, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Kaliyev and etc. (1994) Kazak Halkının Salt Desturlan (Almatı).
 • Kartaeva, T. (2014). Sır Bölgesi Kazaklarının Evlilik Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme (19 Yy.-20. yy. başları). (Assessment on Wedding Celebration of Presyrdariya Kazakhs (1800’s- Early 1900’s)) Milli Folklor, 26(104). S. 167-179.
 • Korkmaz, Z. (2006). Eski Türklerdeki Ağaç Kültünün İslami Devirlerdeki Devamı.(Continuation of the old Turks Tree Cult in the Islamic Era) Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 51 (2003/1), 99-110, https://dergipark.org.tr/en/pub/belleten/issue/45321/566584.
 • Nazarova, A. & Temenova, G. (2021). Kazak Halk Kültüründe Bir Yaşa Kadarki Bebekle İlgili Gerçekleştirilen Geleneklerin Anlamsal Boyutu.( Semantics of the Traditions in the Kazakh Folk Culture Associated with a Baby Under the Age of One), Millî Folklor, 17(129), 176-191.
 • Nussipkhan, G. & Öger, A. (2021). Kazak Çocuk Folkloru. (Kazakh Children's Folklore), (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University).
 • Ölmez, Ö. (2008). Türk Folklorunda Ölüm Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma. (A Sociological Study On Death In The Turk Folklore), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Örnek, S. V. (1977). Türk Halk Bilimi Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Özarslan, M. (2003). Türk Kültüründe Ağaç ve Orman Kültü. (cult o f tree and forest in the Turkish culture), Türkbilig 5: 94-102.
 • Polat, K. & Güleç Düzgün, F. (2019). Taşova ve Çevresinde Ad Verme Geleneği ve “Satılmış” Adı, (The tradition of name giving in and around Taşova and the name “Satılmış”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(8), 196-207. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/49602/566722.
 • Potapov, L.P.; Altay Şamanizmi, Translate: Metin Ergun, Kömen Yay., Konya-2012.
 • Tınay Uulu, E. (2000). Cooker Kırgız Elinin Saltının, Ürp-Adatının Kelip Çıkışı Cönündö Bayan, Bişkek.
 • Toleubaeva, A. (2019). Nesilden Nesile Aktarılan Kazak Evlilik ve Düğün Adetleri.Türktoyu, https://www.turktoyu.com/kazaklarda-kalin-mal-baslik-gelenegi, 02.05.2022.
 • Ünal, A. (2017). Kırgız Türklerinde Ölüm ve Ölüm Öncesi İnanışlar, (Death and pre-death beliefs in Kyrgyz Turks). Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (42) , 339-351 . DOI: 10.21563/sutad.374843.
 • Yalçın, H., Ve Koçak, N. (2013). Gebelikle İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalar ve Karaman Örneği. (Traditional Beliefs and Practices Related to Pregnancy), Kent Akademisi, 6(13), 18-34.
 • Yeşil, Y. (2014). Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler (The Rituals of Transition Period on Fixing The Turkish World). 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. 3(9). 117-136.
 • Source Contacts Name-Last Name / Age / Education / Profession / Province (K1) Molder İsahanova, 34, University graduate, Officer, Almaty (K2) Bolotbek Köçörbayev, 63, University graduate, Worker, Bishkek (K3) Marat Altiyev, 59, University graduate, Police, Pavlodar (K4) Abılay Tasmagambetov 38, University graduate, Taxi driver, Korday

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kayahan KÜÇÜK> (Sorumlu Yazar)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0055-9707
Kyrgyzstan

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Küçük, K. (2022). Traditions of birth, wedding and death of the Kazakhs . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 7 (1) , 13-23 . DOI: 10.5281/zenodo.6912489