Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Aşırtmalı ve Kapışmalı Aba Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonasına Katılan Sporcuların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 82 - 92, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472384

Öz

 Geleneksel güreşler içerisinde yer alan aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi son zamanlarda toplum içerisinde daha etkin bir yer almakta ve yakından takip edilmektedir. Bu çalışmada aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi gençler Türkiye şampiyonasına katılan sporcuların görsel ve işitsel reaksiyon sürelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza gençler Türkiye şampiyonasına katılan başpehlivan kategorisinde güreşen aşırtmalı (n=12) ve kapışmalı (n=9) sporcu dahil edilmiştir. Çalışmaya güreşçiler gönüllülük esasına göre katılmıştır. Görsel ve işitsel reaksiyon zamanı için bilgisayar programları kullanılarak ölçümler alınmıştır. Çalışmaya katılan sporculara çalışma başlamadan önce testler ve süreç ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesinde SPSS paket programı kullanıldı. Yapılan istatistiksel analiz neticesinde kapışmalı aba güreşi sporcuları ile aşırtmalı aba güreşi sporcuları arasında, görsel reaksiyon (fastest), görsel reaksiyon (slowest) ve görsel reaksiyon (average) arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca iki grup arasında işitsel reaksiyon (fastest), işitsel reaksiyon (slowest) ve işitsel reaksiyon (average) zamanı değerlerinde de kapışmalı aba güreşine katılan sporcular lehine anlamlılık tespit edilmiştir (p<0,05).

Destekleyen Kurum

Herhangi destekleyen kurum bulunmamaktadır.

Kaynakça

 • Akarsu S. (2008). Sedanter ve çesitli branslardaki sporcu adelösan ve yetiskinlerde reaksiyon zamanı, kuvvet ve esneklik arasındaki ilişkiler (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum,
 • Akgün, N. (1994). Egzersiz fizyolojisi. Cilt.2, İzmir: Ege Üniversitesi Basınevi, 74 -80.
 • Akyüz, M. (2009). Elit güreşçilerde hızlı kilo kaybının fiziksel fizyolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisi (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz, M., Koç, H., Uzun, A., Özkan, A., ve Taş, M. (2010). Türkiye güreş milli takımında yer alan genç sporcuların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 41-47.
 • Arı, A. (2017). Geleneksel sporlarda Kırkpınar Güreşleri ve ekonomisi. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, The International Balkan Conference in Sport Sciences, 110, 21.
 • Atılgan, D., & Tükel, Y. (2019). Hakemlerin karar verme stillerinin incelenmesi. Sport Sciences, 14(2), 22-32.
 • Babayiğit İrez G, Korkusuz F, Şentuna B, Akpınar S, Koçak S, İrez G, (2006) Düzenli Aikido eğitimi almış ve bu eğitime yeni başlayan bireylerin bazı motorik ve fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 184.
 • Bilgiç, M. (2020). Farklı ısınma prosedürlerinin pulmoner fonksiyonlar ve dolaşım parametrelerine etkisi (Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Çalışkan E, Kürkçü R, Şirinkan A, Erciş S, (2007) Adolesan güreşçilerde egzersizin reaksiyon süresine etkileri. Atatürk Üniversitesi Journal Of Physical Education And Sport Sciences Cilt 9, Sayı 4.
 • Çolakoğlu, H., Akgün, N., Yalaz, G., Ertat, A. (1987). Antrenmanlarını akustik ve optik reaksiyon zamanlarına etkisi. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 1, 22.
 • Demiral. Ş. (2015). Motor Development with Judo. St. Kliment Ohridski University Press. Turkey at the Beginning of 21st Century New Perspective. 716-733.
 • Dokuyucu, R., Demir, T., Bilgic, M., Saglik, M., Pündük, Z., Daglioglu, O., ... & Bagci, C. (2015). Comparison of reaction time and body mass index in football training children and sedentary children. Medicina dello Sport, 68(1), 43-48.
 • Ergen, E., Turnagöl, H., Paker, S., Güner, R., Zergeroğlu, A.M., Cinemre, A.(1994). Yağlı güreşçilerin fizyolojik profilleri. H. Ü. Spor Bilimleri 3. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını ,Ankara.
 • Eroğlu H. (2002). Güreşçilerde hızlı kilo kaybının bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
 • Gökmen, H., Karagül, T. Aşçı. (1995). psikomotor gelişim. Ankara: GSGM Yayınları.
 • Gül M., İmamoğlu O., Özdal M., Doğan A. (2012). Güreş eğitim merkezi güreşçilerinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelemesi. II. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu, 14-15 Eylül, Kahramanmaraş, 21.
 • Günay M., Tamer K., Cicioğlu İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Baran Ofset, Ankara .
 • Güven, A. (1982). Ansiklopedik spor dünyası, Yelken Yayıncılık, İstanbul.
 • Hasçelik Z. Basgoze O. Türker K. (1989).The effects of physical training on physical fitness tests and auditory and visual reaction times of voleyball players. J Sports Med Phy Fitness. 29: 234-239.
 • Kaplan DS, Akcan F, Çakir Z, Kilic T, C; Y. (2017). Visuomotor and audiomotor reaction time in elite and non-elite badminton players. European Journal of Physical Education and Sport Science. 2017;3(1):84-93.
 • Keskin, E. (1978). Aba güreşimiz. Ankara, 16-68.
 • Koyunlu, A., Dağlıoğlu, Ö., & Özdal, M. (2020). Comparison of physical fitness and respiratory parameters of Elite Wrestlers and Judokas. Turkish Journal of Sport and Exercise, 22(3), 360-365.
 • Kutlu M, Cicioglu. (1995). Türkiye grekoromen ve serbest yıldız milli takım güreşçilerinin gelişmiş fizyolojik özelliklerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Bilimleri Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 4, Ankara.
 • Moka R, Kaur G, Sidhu Ls. (1992). Effect Of training on the reaction time of ındian female hockey players. J Sports Med Phys Fitness, 32 : 428–31.
 • Pancar Z, Özdal M, Pancar S, Biçer M. (2016). Investigation of visual and auditory simple reaction time of 11-18 aged youth. European Journal of Physical Education and Sport Science,. 2016;2(4):145-52.
 • Saccuzzo D.P., Michael B. (1984). Speed Of information-processing and structural limitations by retarted and dual-diagnosed, retarted-schizoprenic persons. American Journal Of Mental Deficiency 1984: 89(2), 187-194.
 • Şahin R. (1995). Erkek hentbolcularda kalecilerle saha oyuncularının reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Şahin, H. M. 1999. Gaziantep'te aşırtmalı aba güreşi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, S. (2011). Sosyal değişim sürecinde Türkiye’de toplumun güreş sporuna olan ilgi, bilgi ve değer yargılarının belirlenmesi. Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2B0080, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111.
 • Şirin, T. (2021). Futbol hakemlerinin algıladıkları stres kaynakları ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 294-307.
 • Taş, M., Özkan, A., Uzun, A., Koç, H., Akyüz, M., & Kıyıcı, F. (2008). İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. SÜ BES Bilim Dergisi, 10(3), 1-9.
 • Türkeri C. (2007). İki ayrı karate tekniğinin antropometrik ve biyomekanik açıdan incelenmesi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uzun A, Özkan A, Koç H, Kıyıcı F, Taş M, (2008). İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi BESYO Bilim Dergisi Cilt 10, Sayı 3, 1-9.
 • Yüksek, S., & Cicioğlu, İ. (2004). Türk Ve Rus Judo ümit milli bayan takımlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, II (4) 139-146.
 • Ziyagil MA, Zorba E, Eliöz M. (1994). Sıkletlerinde Türkiye birincisi ve ikincisi olan güreşçilerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. Ankara:Cilt 5, Sayı 1 26-32.
 • Ziyagil, MA., Tamer, K., Zorba, E. (1993). Beden eğitimi ve sporda temel motorik özelliklerin ve esnekliğin geliştirilmesi. Ankara: Emel Matbaacılık, 35-36.
 • Zorba, E., İmamoğlu O., Doğu G., Ziyagil M., (1995). Genç erkek jııdocular ve sikletlerinde Türkiye birincisi olan güreşçilerin bazı anrropometrik parametrelerinin karşılaşunlması. Ege Üniversitesi Beden Eğilimi ve Spor Yüksek Okulu, Petfomıans, Cilt : 1 Sayı: 2 Manisa.
Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 82 - 92, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472384

Öz

Kaynakça

 • Akarsu S. (2008). Sedanter ve çesitli branslardaki sporcu adelösan ve yetiskinlerde reaksiyon zamanı, kuvvet ve esneklik arasındaki ilişkiler (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum,
 • Akgün, N. (1994). Egzersiz fizyolojisi. Cilt.2, İzmir: Ege Üniversitesi Basınevi, 74 -80.
 • Akyüz, M. (2009). Elit güreşçilerde hızlı kilo kaybının fiziksel fizyolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisi (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz, M., Koç, H., Uzun, A., Özkan, A., ve Taş, M. (2010). Türkiye güreş milli takımında yer alan genç sporcuların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 41-47.
 • Arı, A. (2017). Geleneksel sporlarda Kırkpınar Güreşleri ve ekonomisi. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, The International Balkan Conference in Sport Sciences, 110, 21.
 • Atılgan, D., & Tükel, Y. (2019). Hakemlerin karar verme stillerinin incelenmesi. Sport Sciences, 14(2), 22-32.
 • Babayiğit İrez G, Korkusuz F, Şentuna B, Akpınar S, Koçak S, İrez G, (2006) Düzenli Aikido eğitimi almış ve bu eğitime yeni başlayan bireylerin bazı motorik ve fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 184.
 • Bilgiç, M. (2020). Farklı ısınma prosedürlerinin pulmoner fonksiyonlar ve dolaşım parametrelerine etkisi (Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Çalışkan E, Kürkçü R, Şirinkan A, Erciş S, (2007) Adolesan güreşçilerde egzersizin reaksiyon süresine etkileri. Atatürk Üniversitesi Journal Of Physical Education And Sport Sciences Cilt 9, Sayı 4.
 • Çolakoğlu, H., Akgün, N., Yalaz, G., Ertat, A. (1987). Antrenmanlarını akustik ve optik reaksiyon zamanlarına etkisi. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 1, 22.
 • Demiral. Ş. (2015). Motor Development with Judo. St. Kliment Ohridski University Press. Turkey at the Beginning of 21st Century New Perspective. 716-733.
 • Dokuyucu, R., Demir, T., Bilgic, M., Saglik, M., Pündük, Z., Daglioglu, O., ... & Bagci, C. (2015). Comparison of reaction time and body mass index in football training children and sedentary children. Medicina dello Sport, 68(1), 43-48.
 • Ergen, E., Turnagöl, H., Paker, S., Güner, R., Zergeroğlu, A.M., Cinemre, A.(1994). Yağlı güreşçilerin fizyolojik profilleri. H. Ü. Spor Bilimleri 3. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını ,Ankara.
 • Eroğlu H. (2002). Güreşçilerde hızlı kilo kaybının bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
 • Gökmen, H., Karagül, T. Aşçı. (1995). psikomotor gelişim. Ankara: GSGM Yayınları.
 • Gül M., İmamoğlu O., Özdal M., Doğan A. (2012). Güreş eğitim merkezi güreşçilerinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelemesi. II. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu, 14-15 Eylül, Kahramanmaraş, 21.
 • Günay M., Tamer K., Cicioğlu İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Baran Ofset, Ankara .
 • Güven, A. (1982). Ansiklopedik spor dünyası, Yelken Yayıncılık, İstanbul.
 • Hasçelik Z. Basgoze O. Türker K. (1989).The effects of physical training on physical fitness tests and auditory and visual reaction times of voleyball players. J Sports Med Phy Fitness. 29: 234-239.
 • Kaplan DS, Akcan F, Çakir Z, Kilic T, C; Y. (2017). Visuomotor and audiomotor reaction time in elite and non-elite badminton players. European Journal of Physical Education and Sport Science. 2017;3(1):84-93.
 • Keskin, E. (1978). Aba güreşimiz. Ankara, 16-68.
 • Koyunlu, A., Dağlıoğlu, Ö., & Özdal, M. (2020). Comparison of physical fitness and respiratory parameters of Elite Wrestlers and Judokas. Turkish Journal of Sport and Exercise, 22(3), 360-365.
 • Kutlu M, Cicioglu. (1995). Türkiye grekoromen ve serbest yıldız milli takım güreşçilerinin gelişmiş fizyolojik özelliklerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Bilimleri Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 4, Ankara.
 • Moka R, Kaur G, Sidhu Ls. (1992). Effect Of training on the reaction time of ındian female hockey players. J Sports Med Phys Fitness, 32 : 428–31.
 • Pancar Z, Özdal M, Pancar S, Biçer M. (2016). Investigation of visual and auditory simple reaction time of 11-18 aged youth. European Journal of Physical Education and Sport Science,. 2016;2(4):145-52.
 • Saccuzzo D.P., Michael B. (1984). Speed Of information-processing and structural limitations by retarted and dual-diagnosed, retarted-schizoprenic persons. American Journal Of Mental Deficiency 1984: 89(2), 187-194.
 • Şahin R. (1995). Erkek hentbolcularda kalecilerle saha oyuncularının reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Şahin, H. M. 1999. Gaziantep'te aşırtmalı aba güreşi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, S. (2011). Sosyal değişim sürecinde Türkiye’de toplumun güreş sporuna olan ilgi, bilgi ve değer yargılarının belirlenmesi. Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2B0080, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111.
 • Şirin, T. (2021). Futbol hakemlerinin algıladıkları stres kaynakları ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 294-307.
 • Taş, M., Özkan, A., Uzun, A., Koç, H., Akyüz, M., & Kıyıcı, F. (2008). İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. SÜ BES Bilim Dergisi, 10(3), 1-9.
 • Türkeri C. (2007). İki ayrı karate tekniğinin antropometrik ve biyomekanik açıdan incelenmesi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uzun A, Özkan A, Koç H, Kıyıcı F, Taş M, (2008). İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi BESYO Bilim Dergisi Cilt 10, Sayı 3, 1-9.
 • Yüksek, S., & Cicioğlu, İ. (2004). Türk Ve Rus Judo ümit milli bayan takımlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, II (4) 139-146.
 • Ziyagil MA, Zorba E, Eliöz M. (1994). Sıkletlerinde Türkiye birincisi ve ikincisi olan güreşçilerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. Ankara:Cilt 5, Sayı 1 26-32.
 • Ziyagil, MA., Tamer, K., Zorba, E. (1993). Beden eğitimi ve sporda temel motorik özelliklerin ve esnekliğin geliştirilmesi. Ankara: Emel Matbaacılık, 35-36.
 • Zorba, E., İmamoğlu O., Doğu G., Ziyagil M., (1995). Genç erkek jııdocular ve sikletlerinde Türkiye birincisi olan güreşçilerin bazı anrropometrik parametrelerinin karşılaşunlması. Ege Üniversitesi Beden Eğilimi ve Spor Yüksek Okulu, Petfomıans, Cilt : 1 Sayı: 2 Manisa.

Comparison of the Visual and Auditory Reaction Times of the Athletes Participating in the Overlap and Confrontational Aba Wrestling Youth Turkey Championship

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 82 - 92, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472384

Öz

Overlapping and Confrontational aba wrestling, which is one of the traditional wrestling, has recently taken a more active place in the society and is followed closely. In this study, it is aimed to compare the visual and auditory reaction times of the athletes participating in the overlapping and confrontational aba wrestling youth Turkish championship. Our study included over-the-top (n=12) and competitive (n=9) athletes wrestling in the chief wrestler category participating in the Youth Turkey Championship. Wrestlers participated in the study on a voluntary basis. Measurements were taken for visual and auditory reaction time using computer programs.Before the start of the study, the athletes participating in the study were informed about the tests and the process. SPSS package program was used for statistical analysis of the obtained data. As a result of the statistical analysis, a statistically significant difference was found between the confrontational aba wrestling athletes and the overlapping aba wrestling, and between visual reaction (fastest), visual reaction (slowest) and visual reaction (average) (p<0.05). In addition, a significance was found in favor of the athletes participating in confrontational aba wrestling in the auditory reaction (fastest), auditory reaction (slowest) and auditory reaction (average) time values between the two groups (p<0.05). As a result; wrestlers compete dynamically in confrontational aba wrestling competitions. In overlapping aba wrestling, the competitions are more stable. 

Kaynakça

 • Akarsu S. (2008). Sedanter ve çesitli branslardaki sporcu adelösan ve yetiskinlerde reaksiyon zamanı, kuvvet ve esneklik arasındaki ilişkiler (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum,
 • Akgün, N. (1994). Egzersiz fizyolojisi. Cilt.2, İzmir: Ege Üniversitesi Basınevi, 74 -80.
 • Akyüz, M. (2009). Elit güreşçilerde hızlı kilo kaybının fiziksel fizyolojik ve biyokimyasal parametrelere etkisi (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz, M., Koç, H., Uzun, A., Özkan, A., ve Taş, M. (2010). Türkiye güreş milli takımında yer alan genç sporcuların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 41-47.
 • Arı, A. (2017). Geleneksel sporlarda Kırkpınar Güreşleri ve ekonomisi. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, The International Balkan Conference in Sport Sciences, 110, 21.
 • Atılgan, D., & Tükel, Y. (2019). Hakemlerin karar verme stillerinin incelenmesi. Sport Sciences, 14(2), 22-32.
 • Babayiğit İrez G, Korkusuz F, Şentuna B, Akpınar S, Koçak S, İrez G, (2006) Düzenli Aikido eğitimi almış ve bu eğitime yeni başlayan bireylerin bazı motorik ve fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 184.
 • Bilgiç, M. (2020). Farklı ısınma prosedürlerinin pulmoner fonksiyonlar ve dolaşım parametrelerine etkisi (Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Çalışkan E, Kürkçü R, Şirinkan A, Erciş S, (2007) Adolesan güreşçilerde egzersizin reaksiyon süresine etkileri. Atatürk Üniversitesi Journal Of Physical Education And Sport Sciences Cilt 9, Sayı 4.
 • Çolakoğlu, H., Akgün, N., Yalaz, G., Ertat, A. (1987). Antrenmanlarını akustik ve optik reaksiyon zamanlarına etkisi. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 1, 22.
 • Demiral. Ş. (2015). Motor Development with Judo. St. Kliment Ohridski University Press. Turkey at the Beginning of 21st Century New Perspective. 716-733.
 • Dokuyucu, R., Demir, T., Bilgic, M., Saglik, M., Pündük, Z., Daglioglu, O., ... & Bagci, C. (2015). Comparison of reaction time and body mass index in football training children and sedentary children. Medicina dello Sport, 68(1), 43-48.
 • Ergen, E., Turnagöl, H., Paker, S., Güner, R., Zergeroğlu, A.M., Cinemre, A.(1994). Yağlı güreşçilerin fizyolojik profilleri. H. Ü. Spor Bilimleri 3. Ulusal Kongresi Bildiri özetleri H.Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını ,Ankara.
 • Eroğlu H. (2002). Güreşçilerde hızlı kilo kaybının bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
 • Gökmen, H., Karagül, T. Aşçı. (1995). psikomotor gelişim. Ankara: GSGM Yayınları.
 • Gül M., İmamoğlu O., Özdal M., Doğan A. (2012). Güreş eğitim merkezi güreşçilerinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelemesi. II. Uluslararası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu, 14-15 Eylül, Kahramanmaraş, 21.
 • Günay M., Tamer K., Cicioğlu İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Baran Ofset, Ankara .
 • Güven, A. (1982). Ansiklopedik spor dünyası, Yelken Yayıncılık, İstanbul.
 • Hasçelik Z. Basgoze O. Türker K. (1989).The effects of physical training on physical fitness tests and auditory and visual reaction times of voleyball players. J Sports Med Phy Fitness. 29: 234-239.
 • Kaplan DS, Akcan F, Çakir Z, Kilic T, C; Y. (2017). Visuomotor and audiomotor reaction time in elite and non-elite badminton players. European Journal of Physical Education and Sport Science. 2017;3(1):84-93.
 • Keskin, E. (1978). Aba güreşimiz. Ankara, 16-68.
 • Koyunlu, A., Dağlıoğlu, Ö., & Özdal, M. (2020). Comparison of physical fitness and respiratory parameters of Elite Wrestlers and Judokas. Turkish Journal of Sport and Exercise, 22(3), 360-365.
 • Kutlu M, Cicioglu. (1995). Türkiye grekoromen ve serbest yıldız milli takım güreşçilerinin gelişmiş fizyolojik özelliklerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Bilimleri Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 4, Ankara.
 • Moka R, Kaur G, Sidhu Ls. (1992). Effect Of training on the reaction time of ındian female hockey players. J Sports Med Phys Fitness, 32 : 428–31.
 • Pancar Z, Özdal M, Pancar S, Biçer M. (2016). Investigation of visual and auditory simple reaction time of 11-18 aged youth. European Journal of Physical Education and Sport Science,. 2016;2(4):145-52.
 • Saccuzzo D.P., Michael B. (1984). Speed Of information-processing and structural limitations by retarted and dual-diagnosed, retarted-schizoprenic persons. American Journal Of Mental Deficiency 1984: 89(2), 187-194.
 • Şahin R. (1995). Erkek hentbolcularda kalecilerle saha oyuncularının reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Şahin, H. M. 1999. Gaziantep'te aşırtmalı aba güreşi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, S. (2011). Sosyal değişim sürecinde Türkiye’de toplumun güreş sporuna olan ilgi, bilgi ve değer yargılarının belirlenmesi. Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2B0080, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111.
 • Şirin, T. (2021). Futbol hakemlerinin algıladıkları stres kaynakları ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 294-307.
 • Taş, M., Özkan, A., Uzun, A., Koç, H., Akyüz, M., & Kıyıcı, F. (2008). İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. SÜ BES Bilim Dergisi, 10(3), 1-9.
 • Türkeri C. (2007). İki ayrı karate tekniğinin antropometrik ve biyomekanik açıdan incelenmesi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uzun A, Özkan A, Koç H, Kıyıcı F, Taş M, (2008). İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi BESYO Bilim Dergisi Cilt 10, Sayı 3, 1-9.
 • Yüksek, S., & Cicioğlu, İ. (2004). Türk Ve Rus Judo ümit milli bayan takımlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, II (4) 139-146.
 • Ziyagil MA, Zorba E, Eliöz M. (1994). Sıkletlerinde Türkiye birincisi ve ikincisi olan güreşçilerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. Ankara:Cilt 5, Sayı 1 26-32.
 • Ziyagil, MA., Tamer, K., Zorba, E. (1993). Beden eğitimi ve sporda temel motorik özelliklerin ve esnekliğin geliştirilmesi. Ankara: Emel Matbaacılık, 35-36.
 • Zorba, E., İmamoğlu O., Doğu G., Ziyagil M., (1995). Genç erkek jııdocular ve sikletlerinde Türkiye birincisi olan güreşçilerin bazı anrropometrik parametrelerinin karşılaşunlması. Ege Üniversitesi Beden Eğilimi ve Spor Yüksek Okulu, Petfomıans, Cilt : 1 Sayı: 2 Manisa.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Koyunlu 0000-0003-3758-2844

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Koyunlu, A. (2022). Aşırtmalı ve Kapışmalı Aba Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonasına Katılan Sporcuların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 7(2), 82-92. https://doi.org/10.5281/zenodo.7472384