Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Topluluk Önünde Konuşma Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 134 - 147, 30.05.2023
https://doi.org/10.58648/inciss.1289256

Öz

Özet
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin topluluk önünde konuşma kaygı düzeylerini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma türlerinden betimsel nitelikli tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğrenim gören çalışmadaki ölçeği gönüllü olarak cevaplayan 181 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bartholomay ve Houlihan tarafından geliştirilmiş Çabuker’in Türkçeye uyarlamış olduğu Topluluk Önünde Konuşma Kaygısı ölçeği (TÖKKÖ) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre üniversite öğrencilerinin TÖKKÖ düzeylerinin aritmetik ortalamasına göre kararsızım seçeneğine denk geldiği belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre farklılaşma durumu incelendiğinde bilişsel alt boyutda 18-20 yaş arası üniversite öğrencilerinin lehine 21-23 ve 24-26 yaş arasındaki öğrencilere göre anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Bölüm değişkenine göre bilişsel alt boyutta RTS ve PDR bölümleri arasında RTS lehine, turizm ve ziraat grupları arasında Turizm bölümü lehine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucu bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi değişkenine göre bilişsel ve davranışçı alt boyutta lise mezunu annelerin çocukları lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin kardeş sayısı değişkenine göre farklılaşma durumu incelendiğinde ölçme aracının bilişsel alt boyutunda 7 ve üzerinde kardeş sahibi olan öğrenciler ile 1-3 ve 4-6 arası kardeş sayısına sahip üniversite öğrencileri lehine anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin "Topluluk Karşısında Konuşma" İle İlgili Çeşitli Görüşleri. Turkish Studies, 7(3), 221-231.
 • Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International E-Journal of Educational Studies, 2(3), 26-43.
 • Akalın, S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Araştırma makalesi. Education Journal, Kastamonu.
 • Bartholomay, E. M., & Houlihan, D. D. (2016). Public Speaking Anxiety Scale: Preliminary Psychometric Data and Scale Validation. Personality and Individual Differences, 9(4), 211-215. doi:10.1016/j.paid.2016.01.026
 • Bakırcıoğlu, R. (2016). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. (İkinci b.). Ankara: Anı.
 • Bilmez, B. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Topluluk Karşisinda Konuşmasini Etkileyen Unsurlar. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 119, s. 268-285.
 • Burak, İ. (2005). Yaşamın dili iletişim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ceylan, H. (2011). Üniversite Öğrencilerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Yordanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çağlar, K. (2018). Herkes için etkili iletişim stratejileri. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Konya.
 • Çetinkaya, B.(2017). Etkili iletişim için gerekçeli yaşamak. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, T., & Melanlıoğlu, D. (2014). Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 103-124.
 • Değerli, N. (2020). Üniversite öğrencilerinin iletişim kaygısı düzeyleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Konya.
 • Erdoğan, Ö. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Topluluk Önünde Konuşma Kaygısının Nedenleri ve Geliştirilen Baş Etme Mekanizmaları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (47): 76-83.
 • Erdoğan, Ö. (2018). İletişim Kaygısı Gelişiminde Aile İletişim Kalıpları Ve Paradoksal (Çift Bağ) İletişimin Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kavruk, H., & Deniz, E. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları (Samsun ili Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 15, 63-89.
 • Korkut, F. (2018). Yetişkinlerin Cinsiyetlerine, Yaşlarına ve Kişilik Özelliklerine Göre İletişim Becerilerinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, Cilt:15, Konu:4, 2305-2321, s.2307.
 • Khan, S. (2009). Evaluation Of Communication Apprehension Among First Year And Final Year Pharmacy Undergraduates. Journal of Clinical and Diagnostic Research.
 • Nayeem, N. (2015). Communication Apprehension and Its Effect on Pharmacy Undergraduates. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4 (12), 951-957.
 • Öztürk, M., Sayar, K., Uğurad, I. & Tüzün, Ü. (2005). Sosyal fobisi olan çocukların annelerinde sosyal fobi yaygınlığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15, 60-64
 • Özden, M. (2018a). Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma hakkında geliştirdikleri metaforlar. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 347-357.
 • Özkan, E. & Kınay, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.
 • Sargın, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin DeğerlendirilmesiMuğla İli Örneğinde. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tolguç, G. (2020). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkilerin cinsiyetlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul gelişim üniversitesi, Lisansüstü eğitim enstitüsü, İstanbul.
 • Vertue, M. F. (2003). From adaptive emotion to dysfunction: An attachment perspective on social anxiety disorder. Personality and Social Psychology Review, 7 (2), 170-191.
 • Yıldız, Y. (2015). Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları, Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Zıllıoğlu, M. (1996). İletişim nedir? İstanbul: Cem Yayınevi.

Determination of Public Speaking Anxiety Level of University Students

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 134 - 147, 30.05.2023
https://doi.org/10.58648/inciss.1289256

Öz

The aim of this study is to determine the public speaking anxiety levels of university students. In the study, descriptive survey model, which is one of the quantitative research types, was used. The study group of the research consisted of 181 students who voluntarily answered the scale in the study, studying at Kyrgyzstan Turkey Manas University in the 2022-2023 academic year. In the study, the Public Speaking Anxiety Scale (TÖKKÖ), which was developed by Bartholomay and Houlihan and adapted into Turkish by Çabuker, was used as a data collection tool. According to the research findings, it was determined that the TÖKKS levels of the university students corresponded to the undecided option according to the arithmetic mean. When the differentiation status according to the age variable was examined, a significant difference was found in favor of university students between the ages of 18-20 and students between the ages of 21-23 and 24-26 in the cognitive sub-dimension. According to the department variable, a significant difference was found between the RTS and PDR departments in the cognitive sub-dimension, in favor of RTS, and between the Tourism and Agriculture groups in favor of the Tourism department. A significant difference was found in favor of the children of high school graduate mothers in the cognitive and behavioral sub-dimension according to the mother's education level variable. When the differentiation status of university students according to the number of siblings variable was examined, it was concluded that there was a significant difference in favor of students with 7 or more siblings and university students with 1-3 and 4-6 siblings in the cognitive sub-dimension of the measurement tool.

Kaynakça

 • Arslan, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin "Topluluk Karşısında Konuşma" İle İlgili Çeşitli Görüşleri. Turkish Studies, 7(3), 221-231.
 • Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International E-Journal of Educational Studies, 2(3), 26-43.
 • Akalın, S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Araştırma makalesi. Education Journal, Kastamonu.
 • Bartholomay, E. M., & Houlihan, D. D. (2016). Public Speaking Anxiety Scale: Preliminary Psychometric Data and Scale Validation. Personality and Individual Differences, 9(4), 211-215. doi:10.1016/j.paid.2016.01.026
 • Bakırcıoğlu, R. (2016). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. (İkinci b.). Ankara: Anı.
 • Bilmez, B. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Topluluk Karşisinda Konuşmasini Etkileyen Unsurlar. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 119, s. 268-285.
 • Burak, İ. (2005). Yaşamın dili iletişim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ceylan, H. (2011). Üniversite Öğrencilerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Yordanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çağlar, K. (2018). Herkes için etkili iletişim stratejileri. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Konya.
 • Çetinkaya, B.(2017). Etkili iletişim için gerekçeli yaşamak. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, T., & Melanlıoğlu, D. (2014). Speaking Anxiety Scale For Secondary School Education Students: Validity And Reliability Study. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 103-124.
 • Değerli, N. (2020). Üniversite öğrencilerinin iletişim kaygısı düzeyleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Konya.
 • Erdoğan, Ö. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Topluluk Önünde Konuşma Kaygısının Nedenleri ve Geliştirilen Baş Etme Mekanizmaları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (47): 76-83.
 • Erdoğan, Ö. (2018). İletişim Kaygısı Gelişiminde Aile İletişim Kalıpları Ve Paradoksal (Çift Bağ) İletişimin Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kavruk, H., & Deniz, E. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları (Samsun ili Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 15, 63-89.
 • Korkut, F. (2018). Yetişkinlerin Cinsiyetlerine, Yaşlarına ve Kişilik Özelliklerine Göre İletişim Becerilerinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, Cilt:15, Konu:4, 2305-2321, s.2307.
 • Khan, S. (2009). Evaluation Of Communication Apprehension Among First Year And Final Year Pharmacy Undergraduates. Journal of Clinical and Diagnostic Research.
 • Nayeem, N. (2015). Communication Apprehension and Its Effect on Pharmacy Undergraduates. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4 (12), 951-957.
 • Öztürk, M., Sayar, K., Uğurad, I. & Tüzün, Ü. (2005). Sosyal fobisi olan çocukların annelerinde sosyal fobi yaygınlığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15, 60-64
 • Özden, M. (2018a). Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma hakkında geliştirdikleri metaforlar. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(2), 347-357.
 • Özkan, E. & Kınay, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301.
 • Sargın, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin DeğerlendirilmesiMuğla İli Örneğinde. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tolguç, G. (2020). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkilerin cinsiyetlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul gelişim üniversitesi, Lisansüstü eğitim enstitüsü, İstanbul.
 • Vertue, M. F. (2003). From adaptive emotion to dysfunction: An attachment perspective on social anxiety disorder. Personality and Social Psychology Review, 7 (2), 170-191.
 • Yıldız, Y. (2015). Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları, Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Zıllıoğlu, M. (1996). İletişim nedir? İstanbul: Cem Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Duygusal gelişim, Topluluk Psikolojisi, Test, Ölçme ve Psikometri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erkan EFILTI
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.
0000-0003-1158-5764
Türkiye


Aynazım MAYRAMBEK KIZI
KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
0000-0003-1938-7586
Kyrgyzstan

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Efıltı, E. & Mayrambek Kızı, A. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Topluluk Önünde Konuşma Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 8 (1) , 134-147 . DOI: 10.58648/inciss.1289256