PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PİLATES REFORMER EGZERSİZLERİNİN SEDANTER KADINLARDA UYLUK ÇEVRESİ VE HAMSTRİNG ESNEKLİĞİNE ETKİSİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 3, 48 - 62, 10.01.2017

Öz

Bu araştırma, Pilates reformer ile yapılan egzersizlerinin uyluk çevre ölçümü ve uyluk arka grup kasları-hamstring esnekliğine (HE) olan etkileri ve aralarındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. 8 hafta süreyle haftada 3 gün yapılan programa, 25-40 yaş arasındaki 15 sağlıklı sedanter kadın gönüllü olarak katılmışlardır. Program öncesi ve sonrası, uyluk çevre ölçümleri mezurayla ve HE ölçümleri standart otur-eriş testiyle alınmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler için tanımlayıcı istatistik, öntest ve sontest farkı için örnek eşleştirilmiş t testi yapılmıştır. Son testte elde edilen uyluk çevresi ve HE verileri arasındaki ilişkiler için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Eşleştirilmiş t testi grup içi öntest, sontest karşılaştırması sonucunda, vücut ağırlığı, sol uyluk çevresi, sağ uyluk çevresi ve HE değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). Pearson korelasyon testi sonuçlarına göre sol ve sağ uyluk çevresi sontest değerleri arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 0.984 ; p<0.00). Sol ve sağ uyluk çevresi ile HE sontest değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Araştırma sonucunda, 8 hafta süreyle haftada 3 gün yapılan Pilates reformer egzersizlerinin, 25-40 yaş arasındaki sağlıklı sedanter kadınlarda uyluk çevresi ve vücut ağırlığı değerlerinde azalmaya, uyluk arka grup kasları-hamstring esnekliğinde artışa neden olarak faydalı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

Kaynakça

 • Afyon, Y.A. Yaman, R., Saygın, Ö. (1999). Bayan Sporcularda Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • Akandere, M. (1993). 17-22 Yaş Grubu Kız Sporcularının Esnekliklerinin Geliştirilmesinde Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Anderson, B.D., Spector, A.(2009). Introduction to Pilates-based Rehabilitation. Orthop Cli N Am., (3): 395-410.
 • Balcı, Ş.S., Tamer K. (2005). 1.- 5. Sınıf ilköğretim öğrencilerine yönelik fiziksel uygunluk test bataryası. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20): 329-349.
 • Baltacı, G., Un, N., Tunay, V., Besler, A., Gerçeker, S. (2003). Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. Br J Sports Med, 37(1): 56-59.
 • Bandy, W.D. (1998). The effect of static stretch and dynamic range of motion training on the flexibility of the hamstring muscles. J. Orthop Sports Phys Ther., 27: 295-300.
 • Bandy, W.D. (1995). The effect of time on static stretch on the flexibility of the hamstring muscles. Phys Ter., 74: 845-850.
 • Bernardo, L.M. (2007). The effectiveness of Pilates in healthy adults: An appraisal of the research literature. J. Bodyw Mov Ther., 4: 106-110.
 • Betz, S. (2005). Modifying Pilates for Clients with Osteoporosis. IDEA Fitness Journall, April, 2(4): 46-55.
 • Cailliet, R. (1994). Çev. Ed. Necdet Tuna. Bel Ağrısı Sendromları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s. 82.
 • Cozen, D.M. (2000). Use of Pilates in foot and ankle rehabilitation. Sports Medicine And Arthroscopy Revıew 8 (4): 395-403 Oct-Dec.
 • Dickey, C., Henkel, D. (2000). Pilates Research Offers New Information On Popular Technique, Exercise Beneficial For Flexibility, Muscular Fitness, American College of Sports Medicine, 30, March.
 • English, T., Howe, K.(2007). The Effect of Pilates Exercise on Trunk and Postural Stability and Throwing Velocity in College Q3 Baseball Pitchers: Single Subject Design. N Am J Sports Phys Ther.,(2): 8–19.
 • Esco, M.R., Olsen, M.S., ve diğ.(2005). Abdominal EMG of Selected Pilates’ Mat Exercises. Abstract: Auburn University Montgomery, AL.
 • Heyward, V. (1991). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, 2nd Edition, Champaign, IL, Human Kinetics.
 • Hui, SS-C, Yuen, P.Y. (2000). Validity of the modified back-server sit and reach test: a comparison with other protocols, Medicine and Science in Sport and Exercise, 32(9):1655-1659.
 • Isacowitz, R. (2006). Pilates, Human Kinetics, Canada.
 • Jackson, A., Langford, N,J. (1989). The Criterion-Related Validity of the Sit and Reach Test: Replication and Extension of Previous Findings. Res Quarterly For Exer and Sport, 60(4): 384-387.
 • Jackson, A.W., Baker, A.A. (1986). The Relationship of the Sit and Reach Test to Criterion Measures of Hamstring and Back Flexibility in Young Females. Research Quarterly For Exercise and Sport, 57(3): 183-186.
 • Jago, R., Jonker, M., Missaghian, M., Baranowski, T. (2006). Effect of 4 weeks of Pilates on The Body Composition of Young Girls. Prev Med., (42): 177-180.
 • Katayıfçı, N., Düger, T., Ünal, E. (2014). Sağlıklı Bireylerde Klinik Pilates Egzersizlerinin Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 1(1): 17-25.
 • Kloubec, J.A. (2010). Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance and posture. J. Strength Cond Res., 24: 661-667.
 • Kloubec, J. ve Banks, A. (2004). Pilates ve Physical. JOPERD, Apr, 75(4): 34.
 • Lange, C, ve diğ. (2000). Maximizing the Benefits of Pilates-Inspried Exercise for Learning Functional Motor Skills. J Bodywork Mov Ther., 4(2): 99-108.
 • McBeth, J., Jones, K. (2007). Epidemiology of Choric Musculoskeletal Pain. Best Pract Res Clin Rheumatol., 21(3): 403-425.
 • McMillan, A., Proteau, L, & Lebe, R. (1998). The Effect of Pilates-Based Training on Dancers’ Dynamic Posture. J Def Mod Sim., 2(3): 101-107.
 • Muscolino, J. ve Cipriani, S. (2004). Pilates and the ‘’Powerhouse’’-I. J Bodywork Mov Ther., 8(1): 15-24.
 • Otto, R., ve diğ. (2004). The Effect of 12 Weeks of Pilates vs. Resistance Training on Trained Females. Med Sci Sports Exerc. May, (36:5):S 356-357.
 • Petrofsky, J.S., Batt, J., Davis, N., Lohman, E., Laymon, M. ve diğ. (2007). Core Muscle Activity During Exercise on a Mini Stability Ball Compared With Abdominal Crunches on the Floor and on a Swiss Ball. J Appl Res., (7): 3.
 • Purdy, M. (2009). Clinical Pilates fort he Aging Athlete, cited in Physiother Sport Canada Momentum Journal.
 • Richardson, C.A., Jull, G.A. (1995). Muscle Control-Pain Control. What Exercises Would You Prescribe?. Manual Therapy., (1): 2–10.
 • Rogers, K.V., Gibson. A.L. (2006). Effects of an 8-week Mat Pilates Training Program on Body Composition, Flexibility, and Muscular Endurance. Med Sci Sports Exer., 38(5)S356-357.
 • Schroeder, J.M. ve diğ. (2002). Flexibility and Heart Rate Response to an Acute Pilates Reformer Session. Med Sci Sports Exerc. May, 34: 5.
 • Segal, N.A., Hein, J., Basford, J.R. (2004). The Effects of Pilates Training on Flexibility and Body Composition: An Observational Study, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85: 1977-1981.
 • Selby, A. (2002). Pilates For Pregnancy, Harper Collins Publishers Ltd., London.
 • Siler, B. (2000). The Pilates body. New York: Random House, 2000.
 • Siler, B. (2006). Systematically Building a Pilates Body, American Fitness, 24(1):3-12.
 • Şahiner, İ. ve Balcı, Ş.S. (2010). Çocuklara Uygulanan Farklı Otur-Uzan Esneklik Testlerinin Karşılaştırılması, Niğde Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (4);1: 1-9.
 • Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Bağırgan Yayımevi, Ankara.
 • Touvhe, R.L., Escalante, K. (2008). Linares M.T. Treating non-specific chronic low back pain through the Pilates method. J. Bodyw Mov Ther., 12: 364-370.
 • Zorba, E. (2001). Fiziksel Uygunluk, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Muğla.
 • Zorba, E., Ziyagil, M.A. (1998). Sigara içen/içmeyen ve Spor Yapan Yapmayan Üniversite Ögrencilerinin Bazı Fizyolojik Antropometrik Özelliklerinin Karsılastırılması. Gazi BESBD, 3(3): 11-20.

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 3, 48 - 62, 10.01.2017

Öz

Kaynakça

 • Afyon, Y.A. Yaman, R., Saygın, Ö. (1999). Bayan Sporcularda Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • Akandere, M. (1993). 17-22 Yaş Grubu Kız Sporcularının Esnekliklerinin Geliştirilmesinde Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Anderson, B.D., Spector, A.(2009). Introduction to Pilates-based Rehabilitation. Orthop Cli N Am., (3): 395-410.
 • Balcı, Ş.S., Tamer K. (2005). 1.- 5. Sınıf ilköğretim öğrencilerine yönelik fiziksel uygunluk test bataryası. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20): 329-349.
 • Baltacı, G., Un, N., Tunay, V., Besler, A., Gerçeker, S. (2003). Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. Br J Sports Med, 37(1): 56-59.
 • Bandy, W.D. (1998). The effect of static stretch and dynamic range of motion training on the flexibility of the hamstring muscles. J. Orthop Sports Phys Ther., 27: 295-300.
 • Bandy, W.D. (1995). The effect of time on static stretch on the flexibility of the hamstring muscles. Phys Ter., 74: 845-850.
 • Bernardo, L.M. (2007). The effectiveness of Pilates in healthy adults: An appraisal of the research literature. J. Bodyw Mov Ther., 4: 106-110.
 • Betz, S. (2005). Modifying Pilates for Clients with Osteoporosis. IDEA Fitness Journall, April, 2(4): 46-55.
 • Cailliet, R. (1994). Çev. Ed. Necdet Tuna. Bel Ağrısı Sendromları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s. 82.
 • Cozen, D.M. (2000). Use of Pilates in foot and ankle rehabilitation. Sports Medicine And Arthroscopy Revıew 8 (4): 395-403 Oct-Dec.
 • Dickey, C., Henkel, D. (2000). Pilates Research Offers New Information On Popular Technique, Exercise Beneficial For Flexibility, Muscular Fitness, American College of Sports Medicine, 30, March.
 • English, T., Howe, K.(2007). The Effect of Pilates Exercise on Trunk and Postural Stability and Throwing Velocity in College Q3 Baseball Pitchers: Single Subject Design. N Am J Sports Phys Ther.,(2): 8–19.
 • Esco, M.R., Olsen, M.S., ve diğ.(2005). Abdominal EMG of Selected Pilates’ Mat Exercises. Abstract: Auburn University Montgomery, AL.
 • Heyward, V. (1991). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, 2nd Edition, Champaign, IL, Human Kinetics.
 • Hui, SS-C, Yuen, P.Y. (2000). Validity of the modified back-server sit and reach test: a comparison with other protocols, Medicine and Science in Sport and Exercise, 32(9):1655-1659.
 • Isacowitz, R. (2006). Pilates, Human Kinetics, Canada.
 • Jackson, A., Langford, N,J. (1989). The Criterion-Related Validity of the Sit and Reach Test: Replication and Extension of Previous Findings. Res Quarterly For Exer and Sport, 60(4): 384-387.
 • Jackson, A.W., Baker, A.A. (1986). The Relationship of the Sit and Reach Test to Criterion Measures of Hamstring and Back Flexibility in Young Females. Research Quarterly For Exercise and Sport, 57(3): 183-186.
 • Jago, R., Jonker, M., Missaghian, M., Baranowski, T. (2006). Effect of 4 weeks of Pilates on The Body Composition of Young Girls. Prev Med., (42): 177-180.
 • Katayıfçı, N., Düger, T., Ünal, E. (2014). Sağlıklı Bireylerde Klinik Pilates Egzersizlerinin Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 1(1): 17-25.
 • Kloubec, J.A. (2010). Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance and posture. J. Strength Cond Res., 24: 661-667.
 • Kloubec, J. ve Banks, A. (2004). Pilates ve Physical. JOPERD, Apr, 75(4): 34.
 • Lange, C, ve diğ. (2000). Maximizing the Benefits of Pilates-Inspried Exercise for Learning Functional Motor Skills. J Bodywork Mov Ther., 4(2): 99-108.
 • McBeth, J., Jones, K. (2007). Epidemiology of Choric Musculoskeletal Pain. Best Pract Res Clin Rheumatol., 21(3): 403-425.
 • McMillan, A., Proteau, L, & Lebe, R. (1998). The Effect of Pilates-Based Training on Dancers’ Dynamic Posture. J Def Mod Sim., 2(3): 101-107.
 • Muscolino, J. ve Cipriani, S. (2004). Pilates and the ‘’Powerhouse’’-I. J Bodywork Mov Ther., 8(1): 15-24.
 • Otto, R., ve diğ. (2004). The Effect of 12 Weeks of Pilates vs. Resistance Training on Trained Females. Med Sci Sports Exerc. May, (36:5):S 356-357.
 • Petrofsky, J.S., Batt, J., Davis, N., Lohman, E., Laymon, M. ve diğ. (2007). Core Muscle Activity During Exercise on a Mini Stability Ball Compared With Abdominal Crunches on the Floor and on a Swiss Ball. J Appl Res., (7): 3.
 • Purdy, M. (2009). Clinical Pilates fort he Aging Athlete, cited in Physiother Sport Canada Momentum Journal.
 • Richardson, C.A., Jull, G.A. (1995). Muscle Control-Pain Control. What Exercises Would You Prescribe?. Manual Therapy., (1): 2–10.
 • Rogers, K.V., Gibson. A.L. (2006). Effects of an 8-week Mat Pilates Training Program on Body Composition, Flexibility, and Muscular Endurance. Med Sci Sports Exer., 38(5)S356-357.
 • Schroeder, J.M. ve diğ. (2002). Flexibility and Heart Rate Response to an Acute Pilates Reformer Session. Med Sci Sports Exerc. May, 34: 5.
 • Segal, N.A., Hein, J., Basford, J.R. (2004). The Effects of Pilates Training on Flexibility and Body Composition: An Observational Study, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85: 1977-1981.
 • Selby, A. (2002). Pilates For Pregnancy, Harper Collins Publishers Ltd., London.
 • Siler, B. (2000). The Pilates body. New York: Random House, 2000.
 • Siler, B. (2006). Systematically Building a Pilates Body, American Fitness, 24(1):3-12.
 • Şahiner, İ. ve Balcı, Ş.S. (2010). Çocuklara Uygulanan Farklı Otur-Uzan Esneklik Testlerinin Karşılaştırılması, Niğde Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (4);1: 1-9.
 • Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Bağırgan Yayımevi, Ankara.
 • Touvhe, R.L., Escalante, K. (2008). Linares M.T. Treating non-specific chronic low back pain through the Pilates method. J. Bodyw Mov Ther., 12: 364-370.
 • Zorba, E. (2001). Fiziksel Uygunluk, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Muğla.
 • Zorba, E., Ziyagil, M.A. (1998). Sigara içen/içmeyen ve Spor Yapan Yapmayan Üniversite Ögrencilerinin Bazı Fizyolojik Antropometrik Özelliklerinin Karsılastırılması. Gazi BESBD, 3(3): 11-20.

Ayrıntılar

Bölüm Hareket ve Egzersiz Bilimi
Yazarlar

Zeynep İnci KARADENİZLİ


Bünyamin KAMBUR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Karadenizli, Z. İ. & Kambur, B. (2017). PİLATES REFORMER EGZERSİZLERİNİN SEDANTER KADINLARDA UYLUK ÇEVRESİ VE HAMSTRİNG ESNEKLİĞİNE ETKİSİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 48-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/28564/304794

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------