Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF SPORTS AND MEDIA RELATION ON SOCIETY IN TERMS OF SOCIOLOGY: EXAMPLE OF İZMİR PROVINCE

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 12, 30.04.2018

Öz

Aim:
The aim of the research is to examine the effect of sports and media relation
on society in terms of sociology.

Material and methods: As the research model, “Survey Model” among
Quantitative research techniques has been used. The study group of the research
is composed of 250 individuals including 110 women and 140 men from the
spectators attending to the activities in sports club in the province of İzmir.
As the data collection tool, Personal Information Form composed of 16 items
prepared by the researcher and developed by Ünsal (2103) in order to describe
the “Sports and Media Relation” has been used as the measurement tool in this
research. First of all frequency (f) and percentage (%) distribution was found
and the weighted average of the questions supporting each other was calculated
during the statistical analysis of the data obtained by the survey.

Results: It has been observed that the influenced power of media and the
behaviors of society have been affected from each other. Recently increasing
interest in sports has caused the growth of sports society. Media had a great
influence on public informing, public awareness and guidance.Conclusion: As a conclusion, it has been observed that the sports
media leads the sports society as well as sports society leads the sports
media. This shows us the world sports society and sports media are in
interaction with each other.  

Kaynakça

 • Akkaya, C. (2009). Spor ve Medya: Medyanın Futbolu Kitle Kültürü Haline Getirmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, (s.2), 40.
 • Arslan, B. & Koca, C. (2006). Kadın Sporcuların Yer Aldığı Günlük Gazete Haberlerinin Sunumuna Dair Bir İnceleme. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1),1-10.
 • Başer, A. (2014). Sosyal Medya Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri Kullanım ve Motivasyonlarının Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Genel Tutumları Üzerindeki: Facebook Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Can, C. (2012). Sosyolojinin Sporuna Genel Bir Bakış. Editör Muammer Tuna. Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demiray, U. (2003). Genel İletişim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dever, A. (2010). Spor sosyolojisi tarihsel ve güncel boyutlarıyla spor ve toplum. İstanbul: Başlık Yayın Grubu.
 • Elkin, F. (1995). Çocuk ve toplum, çocuğun toplumsallaşması. (Çeviren: N. Güngör). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Gani, V. (1996). Medya ve Eğitim. Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı I ,(2), no: 12.
 • Güler, L. & Demir, V. (1995). Spor ve medya ilişkisi ve Türkiye’de spor medyası. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Sayı:9
 • Kenan, Ş. (2012). Sporu güzelleştiren evrensel kavram:" Fair-Play"(Futbol Gelişim Bülteni) http://www. tff. org/default. aspx? pageID= 228&ftxtID= 15815. Tanrıverdi, H. (2012). Sports Ethıcs And Vıolence. The Journal Of Academic Social Science Studies, 5(8), 1071-1093.
 • Özsoy, S. (2011). Spor gazetelerinin başlıklarında militarist ve şiddet içerikli metaforlar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1).
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal boyutlarıyla spor. Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Talimciler, A. (2010). Sporun sosyolojisi, sosyolojinin sporu. İstanbul:Bağlam.
 • Tuna, M. (2012). Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Turam, E. (1994). Medyanın Siyasi Hayata Etkileri. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • Ünsal, B. (2013). Spor ve medya ilişkilerinin sosyolojik boyutları yönünden toplum üzerindeki etkisi: Kocaeli örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Voigt, D., & Atalay, A. (1998). Spor sosyolojisi. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

SOSYOLOJİK AÇIDAN SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 12, 30.04.2018

Öz

Amaç:
Bu araştırmada, sosyolojik açıdan spor ve medya ilişkinlerinin toplum
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:
Araştırma modeli olarak nicel araştırma tekniklerinden “tarama modeli”
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İzmir ilindeki spor kulüplerinde
etkinliklere katılan izleyicilerden, 110 kadın 140 erkek olmak üzere toplam 250
kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı
tarafından hazırlanan 16 maddeden oluşan Kişisel Bilgi Formu ve Ünsal (2013)
tarafından “Spor ve Medya ilişkisini açıklamaya yönelik” geliştirilen ölçme
aracı kullanılmıştır.

Anketlerden elde edilen verilerin istatistiksel olarak incelenmesinde ilk
olarak frekans (f) ve yüzde (%) 
dağılımları bulunmuş, birbirini destekleyen soruların ağırlıklı
ortalamaları alınmıştır.

Bulgular:
Medyanın etkileme gücü ile toplumun davranışlarının birbirinden etkilendiği
görülmüştür. Günümüzde spora duyulan ilginin her geçen gün artması, spor
kamuoyunun büyümesine neden olmuştur. Medyanın bu kamuoyunun bilgilenmesinde,
bilinçlendirilmesinde ve yönlendirilmesinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.Sonuç:
Spor kamuoyunun spor medyasını yönlendirdiği gibi spor medyasının da spor
kamuoyunu yönlendirdiği görülmektedir. Buda bize dünya spor kamuoyunun ve spor
medyasının birbiriyle etkileşim içinde olduklarını göstermektedir.

Kaynakça

 • Akkaya, C. (2009). Spor ve Medya: Medyanın Futbolu Kitle Kültürü Haline Getirmesi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya, (s.2), 40.
 • Arslan, B. & Koca, C. (2006). Kadın Sporcuların Yer Aldığı Günlük Gazete Haberlerinin Sunumuna Dair Bir İnceleme. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1),1-10.
 • Başer, A. (2014). Sosyal Medya Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri Kullanım ve Motivasyonlarının Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Genel Tutumları Üzerindeki: Facebook Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Can, C. (2012). Sosyolojinin Sporuna Genel Bir Bakış. Editör Muammer Tuna. Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demiray, U. (2003). Genel İletişim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dever, A. (2010). Spor sosyolojisi tarihsel ve güncel boyutlarıyla spor ve toplum. İstanbul: Başlık Yayın Grubu.
 • Elkin, F. (1995). Çocuk ve toplum, çocuğun toplumsallaşması. (Çeviren: N. Güngör). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Gani, V. (1996). Medya ve Eğitim. Yeni Türkiye Dergisi Medya Özel Sayısı I ,(2), no: 12.
 • Güler, L. & Demir, V. (1995). Spor ve medya ilişkisi ve Türkiye’de spor medyası. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, Sayı:9
 • Kenan, Ş. (2012). Sporu güzelleştiren evrensel kavram:" Fair-Play"(Futbol Gelişim Bülteni) http://www. tff. org/default. aspx? pageID= 228&ftxtID= 15815. Tanrıverdi, H. (2012). Sports Ethıcs And Vıolence. The Journal Of Academic Social Science Studies, 5(8), 1071-1093.
 • Özsoy, S. (2011). Spor gazetelerinin başlıklarında militarist ve şiddet içerikli metaforlar. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1).
 • Öztürk, F. (1998). Toplumsal boyutlarıyla spor. Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Talimciler, A. (2010). Sporun sosyolojisi, sosyolojinin sporu. İstanbul:Bağlam.
 • Tuna, M. (2012). Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Turam, E. (1994). Medyanın Siyasi Hayata Etkileri. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • Ünsal, B. (2013). Spor ve medya ilişkilerinin sosyolojik boyutları yönünden toplum üzerindeki etkisi: Kocaeli örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Voigt, D., & Atalay, A. (1998). Spor sosyolojisi. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve spor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Ayrıntılar

Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

İdris GÜLER


Kadir YILDIZ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3347-0319
Türkiye


Selhan ÖZBEY

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2017
Kabul Tarihi 27 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güler, İ. , Yıldız, K. & Özbey, S. (2018). SOSYOLOJİK AÇIDAN SPOR VE MEDYA İLİŞKİLERİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/37014/366572

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------