Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kırkpınar Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Ve Planlama Davranışlarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 1 - 26, 01.08.2019

Öz


Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Kırkpınar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi
ve planlama davranışlarını incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini,
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulunda eğitim alan 150 erkek 138 kadın olmak üzere, toplam 288 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin belirlenmesi Britton ve Tesser (1991)
tarafından geliştirilen ve daha sonra Alay, S ve Koçak, S.  (2002) ve Başak vd. (2008) tarafından
Türkçeye uyarlanan “Zaman Yönetimi” envanteri kullanılmıştır. Bu ölçek 27 soru
ve üç bölümden oluşmuştur. Toplam 288 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile
analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.
Veri setinin analizi öncesinde,
kullanılacak istatistiksel yöntemin belirlenmesi için ilgili değişkenlerin
normal dağılıma uyum sağlayıp sağlamadıkları test edilmiştir. Bu aşamada
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinden yararlanılmıştır. Kritik değer
olarak p=0,05 alınmıştır. Test sonucunda ilgili değişkenler için elde edilen p
değerlerinin 0,05’ten büyük olması durumunda (p>.05)  verinin normal dağılıma uyduğu, küçük olması
durumunda(p<.05) ise normal dağılıma uymadığı kabul edilmiştir. Veri setinin
normal dağılıma uyum göstermemesi sebebiyle gruplar arası karşılaştırmalarda
parametrik olmayan yöntemlerden “Mann-Whitney U” testi kullanılmıştır. Sonuçlar
yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; p<0,05 olması
durumunda anlamlı bir ilişkinin
olduğu
, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken
anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; p<0,05 olması durumunda
anlamlı bir farklılığın olduğu,
p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bir farklılığın
olmadığı
belirtilmiştir. Katılımcıların “Zaman Yönetimi Ölçeği
(Toplam)” puanları 1,63-4,93 aralığında değişmekte olup, ortalaması 3,23’tür.
“Cinsiyet” değişkenine göre katılımcıların ortalama “Zaman Yönetimi Ölçeği
(Toplam)” puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (p>0,05).
“Bölüm”
değişkenine göre katılımcıların ortalama “Zaman Yönetimi Ölçeği (Toplam)”
puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır
(p<0,01). “Sınıf” değişkenine göre katılımcıların ortalama “Zaman
Planlaması” puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (p<0,01).

Kaynakça

 • Adair, J. (2006). Etkili zaman yönetimi. Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Adair, J. (2003). Etkili karar vermek. Çev. Salih Fatih Güneş). İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılık.
 • Akatay, A. (2003). Örgütlerde zaman yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 281-300.
 • Alay, S., & Kocak, S. (2002). Validity and reliability of time management questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Andıç, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Ardahan, F.(2003). Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticileri İçin Zaman Yönetimi, Akdeniz Üniversitesi Yayın No:59, Antalya.
 • Ardahan, F (1998). Toplam Kalite Düşüncesi İle Zaman Yönetimi, Standart Dergisi, Ankara.
 • Asuman,U. (2000). “Çalışma Hayatında Zaman Yönetimi”, Anahtar Dergisi, MPM Yayını, Yıl: 12, Sayı: 143.
 • Başak, T., Uzun, Ş., & Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Britton, B.K. & Tesser, A. (1991), “Effects of Time Management Practices on college Grades”, Journal of Educational Psychology 83, s.405-410.
 • Cooper, J. D. (1999). Zamanı Kullanma Sanatı, Çev. Alp E. Aslan, Emre Yayınları.
 • Çağlıyan, V., & Güral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksek okulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu
 • Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009(2), 174-189.
 • Çil, A. Ü. (2011). Kur'an'da Zaman Kavramı. Kelam Araştırmaları Dergisi; Cilt 9, Sayı 1 (2011); 335-364.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-47.
 • Elias, N. (2000). Zaman üzerine. Ayrıntı yayınevi.
 • Erdem, R ve , Kaya, S. (1998). “Zaman Yönetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Todaie Yayınları, Ankara.
 • Erdul, G. (2005) Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
 • Eroğlu, F ve Bayrak, S. (1994). “Örgüt Faaliyetleri Açısından Zaman Yönetimi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 34, Erzurum.
 • Francis‐Smythe, J. A., & Robertson, I. T. (1999). On the relationship between time management and time estimation. British Journal of Psychology, 90(3), 333-347.
 • Gürbüz, M., Aydın, A. H. (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-20.
 • Haynes, Marion E.(1999) Kişisel Zaman Yönetimi, (Çev: Yaşar Bülbül), Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Hurston, CliffordJr.(1987) “How To ImproveYourTiming”, The Management Of Time, Kent, USA.
 • Kaya, Ç. (2017) Etkili Zaman Yönetiminin Hizmet Sektöründe Verimlilik Algısına Pozitif Katkısı Üzerine Görgül Bir Araştırma: Bir Hastane Örneği, yüksek lisans tezi, Çağ Üniversitesi Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim dalı.
 • Koch, R. (1998).The 80/20 Principle: The Secret Of AchievingMore With Less, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
 • Kul, N .(2012) Etik Eğitici - QMS Auditor / Lead Auditor Ankara 2012.
 • Kumar, S., & Bhukar, J. P. (2013). Stress level and coping strategies of college students. Journal of Physical Education and Sport Management, 4(1), 5-11.
 • Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (1990). College students' time management: Correlations with academic performance and stress. Journal of educational psychology, 82(4), 760.
 • Macan, T. H. (1996). Time-management training: Effects on time behaviours, attitudes, and job performance. The Journal of Psychology, 130(3), 229-236.
 • Öktem, M. (1993). “Zaman Yönetimi: Örgütsel Etkililiği Artırmada Zaman Faktöründen Yararlanılması”, Amme İdaresi Dergisi, Todaie Yayınları, Cilt: 26, Sayı:1.
 • Pippin, A. (2000). “Time... Time... Not Enough Time”, Hispanic Times Magazine, Vol: 21, Marapr.
 • Sabuncuoğlu , Zeyyat ve Melek, Tüz. (1996). Örgütsel Psikoloji, 2. Baskı, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa.
 • Sezen, A. (2013). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 38, 1-18.
 • Sevim Kılıç, S. (2015). Zaman Yönetimi ve Zamanı Etkin Kullanma (Rize Aile Hekimliği Çalışanları Örneği). İstanbul Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Smith, H. (1998). Hayatı ve Zamanı Yönetmenin 10 Doğal Yasası. (Çelbiş.A çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Smith, H. W. (2008). 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management. Business Plus.
 • Stevenson, W. J., Hojati, M., & Cao, J. (2007). Operations management (Vol. 8). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
 • Sugötüren, M., Ballı, Ö. M., & Gökçe, H. (2011). Spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi davranışları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 91-96.
 • Tektas, M., & Tektas, N. (2010). Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Basarilari Arasindaki Iliski/The Relationship Between Vocational School Student's Academic Success and Time Management. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstituesue Dergisi, (23), 221.
 • Türkel, S. (1996). “Kişisel Verimin Artırılması ve Zaman Yönetimi”, Standart Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 420.
 • Türkmen,İ. (1999). Yönetsel Zaman ve Yetki Devri Açısından Yönetimde Verimlilik, MPM Yayınları, 3. Baskı, No: 519, Ankara.
 • Ulusoy, T. (1995) Zaman Yönetimi ve Yönetici Açısından Zamanın Araştırılması Doktora tezi, İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Doktora Programı.
 • Ünal Çil, A (2011) “The Concept of Time in the HolyQur’an” Kelam Araştırmaları 9:1 (2011), Ss.335-364.
 • Vatan, F, Altuğ Özsoy,S (2002) ‘’Zaman Yönetimi’’, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 18 (1-3) : 89-104.
 • Venilla ,A. (2008). “Time Management İs Life Managment” International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume – 2 Issue.
 • Wallhead, T. L., & Ntoumanis, N. (2004). Effects of a sports education intervention on students’ motivational responses in physical education. Journal of teaching in physical education, 23(1), 4-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Sengul DEMİRAL

Bahlool ALIZADE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 12 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DEMİRAL, S., & ALIZADE, B. (2019). Kırkpınar Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Ve Planlama Davranışlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-26.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------