Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SPOR EĞİTİMİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ İLE KARİYER FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3, 14 - 27, 30.12.2020

Öz

Araştırmanın amacı, spor eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin değişkenlerine göre girişimcilik düzeyleri ve kariyer farkındalıklarını tespit etmek ayrıca girişimcilik ile kariyer farkındalığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğrenim gören tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 112 erkek (%66,3) ve 57 kadın (%33,7) olmak üzere toplam 169 öğrenci gönüllü katılım göstererek oluşturulmuştur. Araştırmada kişisel bilgi formunun yanı sıra Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini ölçmek için geliştirilen “Girişimcilik Ölçeği (GÖ)” ve Yaşar ve Sunay (2019) tarafından spor bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalığını ölçmek için geliştirilen “Kariyer Farkındalığı Ölçeği (KFÖ)” kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesinin ardından veriler T-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon testleriyle analiz edilmiştir. Sonuç olarak, spor eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin değişkenlerine göre girişimcilikleri ve kariyer farkındalıklarının değiştiği ve kariyer farkındalığının arttıkça girişimciliğinde artacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Adatepe, S. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Okuyan Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Özellikleri İle Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Bartın Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Ağaoğlu, Y.S., Eker, H. ve Ağaoğlu, S. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kariyer algılamalarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 283-296.
 • Akdemir, A., Mert Karagöz, A., Salihoğlu, G., Konakay, G., Adalı, P., Koçyiğit, E. ve Zaimoğlu, Ö. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlarının motivasyon düzeylerine etkilerinin araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 52-90.
 • Akman, Ş. (2019). Girişimcilik ve kız öğrencilerde girişimcilik eğilimi: bir vakıf üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. Konya.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Balta Aydın, E. (2007). Örgütlerde kariyer yönetimi, kariyer planlaması, kariyer geliştirmesi ve bir kariyer geliştirme programı olarak koçluk uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı. Denizli.
 • Bozkurt, Ö.Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O. ve Alparslan, A.M. (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (15), 229-247.
 • Büyükyılmaz, O., Ercan, S. ve Gökerik, M. (2016). Öğrencilerin kariyer planlama tutumlarının demografik faktörler açısından değerlendirilmesi: karabük üniversitesi işletme fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2065-2076.
 • Colston, N., Thomas, J., Ley, M.T., Ivey, T. ve Utley, J. (2017). Collaborating for Early‐ Age Career Awareness: A Comparison of Three Instructional Formats. Journal of Engineering Education, 106(2): 326-344.
 • Coulter M. (2001), Enterpreneurship in Action, New Jersey: Prentice Hall Inc.
 • Çetindamar, D. (2002). Türkiye’de Girişimcilik, Ankara: TÜSİAD Yayınları, 33.
 • Edinsel, S. (2018). Kişiliğin ve örgütsel kariyer planlamanın bireysel kariyer planlama ile kariyer memnuniyeti üzerine etkisi: bankacılık sektöründe y kuşağı üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Isparta.
 • Erdoğmuş, N., (2003), Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Göçmen, S. (2007). İşletmelerde girişimcilik özelliğini destekleyen faktörler: “iç girişimcilik”. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Yönetim Organizasyon Programı. Manisa.
 • İlhan, S. (2005). Bazı Değişkenler Açısından Elazığ'da Girişimci Profili. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 217-248.
 • İpçi, T. (2020). Kariyer koçluğu uygulamalarının üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinliği ve kariyer stresi düzeylerine etkisinin incelenmesi: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. İzmir.
 • Karataş, İ. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bilim Dalı. Bartın.
 • Kaya, D., Güzel, D. ve Çubukçu, B. (2011). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması: Atatürk Üniversitesinde bir araştırma. Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2(1):76-89. Kılıç, B., Keklik, B ve Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İ.İ.B.F İşletme Bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(17): 423-435.
 • Kılıç, Y., Coşkuner, Z. ve Karakaya, Y.E. (2020). Spor bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerin kariyer geleceklerine yönelik tutumları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(23), 2064-2078.
 • Kırcaali İftar, G. (1999). Bilim ve Araştırma. Edt. Bir, A.A. Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Kirchoff, B.A. (1991) Entrepreneurship's Contribution To Economics, Entrepreneurship: Theory and Practice, 16(2), 93-112.
 • Koçer, K. (2017). İşletmelerde girişimcilik eğiliminin iç girişimcilik uygulamalarına etkisi: turizm sektöründe bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Karabük.
 • Koh, H.C. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics a study of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 3:12-25.
 • Kuzu, A. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Küçüktekin, Kevser (2006); “Girişimcilik Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin KOBİ Politikası ve Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Çerçevesinde Türkiye’nin KOBİ Politikası,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara.
 • Mülhim, z. (2019). beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi: bartın üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bilim Dalı. Bartın.
 • Özman, C. (2013). Spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Özmen, Ç. (2015). Rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Yüksek lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Burdur.
 • Öztürk, M. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ileyansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (sakarya üniversitesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı. Bartın.
 • Öztürk, M. (2020). Üniversite kariyer gelişim programının öğrencilerin kariyer farkındalığı, karar verme yetkinliği ve stresi üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı. İstanbul.
 • Öztürk, M. (2020). Üniversite kariyer gelişim programının öğrencilerin kariyer farkındalığı, karar verme yetkinliği ve stresi üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı. İstanbul.
 • Pan, V.L. ve Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy. 10, (2), 125-138.
 • Şeşen, H. ve Basım, H. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(1): 21-28.
 • Tuncer, P. (2012). Değişen insan kaynakları yönetimi anlayışında kariyer yönetimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31 (1), 203-233.
 • Türk Dil Kurumu (TDK) “Kariyer”. ERİŞİM: 06.11.2020. https://sozluk.gov.tr/.
 • Varol, E.S. (2001), Kariyer Yönetimi, Planlaması ve Yeni Gelişmeler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yayını.
 • Yaşar, O.M. ve Sunay, H. (2019). Spor Bilimleri Öğrencilerine Yönelik Kariyer Farkındalığı Ölçeğinin (KFÖ) Geliştirilmesi. Çomü Spor Bilimleri Dergisi. 2(1), 7-22.
 • Yıldız, E. (2020). İnönü üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı. Malatya.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
 • Yılmaz, S. (2019). Mentorluğun sınırsız kariyer aracılığı ile kariyer tatmini üzerindeki etkisine yönelik ilaç sektöründe bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletmecilik Programı. İstanbul.
 • Yüceol, N. (2018). Girişimcilik eğitimi alan kişilerin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı. İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Alpaslan Baki ERTEKİN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 2 Aralık 2020
Kabul Tarihi 7 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ertekin, A. B. (2020). SPOR EĞİTİMİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİ İLE KARİYER FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 14-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/60831/834704

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------