Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (MERKEZ BATTALGAZİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 27 - 49, 27.04.2021

Öz

Bu araştırmada, öğrencilerin beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın genel amacına bağlı olarak araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya merkez Battalgazi ilçesinde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarında öğrenime devam eden 1759 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analiz, t-testi ve ANOVA (varyans analizi) kullanılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre beden eğitimi öğretmenlerini öğretim yeterliği ve diğer boyutlarda daha yeterli olarak algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul türü değişkenine göre, Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerini diğer türdeki liselerde öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek düzeyde algıladıkları belirlenmiştir. Gelir düzeyine göre, öğrencilerin ailelerinin gelirine göre anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Gelir düzeyi incelendiğinde tüm boyutlarda öğrencilerin görüşlerinin değiştiği görülmüştür. Spor yapma durumuna göre, öğrencilerin beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin görüşlerinin sadece öğretim yeterliği boyutunda anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer boyutlarda ise öğrenci görüşlerinin değişmediği görülmüştür. Okul takımına katılma durumuna göre, okul takımına katılan öğrencilerin öğretim yeterliği boyutu ve yeterlik ölçeğinin geneli açısından beden eğitimi öğretmenlerine karşı algılarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer boyutlarda ise, okul takımına katılıp katılmama durumuna bağlı olmaksızın öğrencilerin beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin görüşlerinin benzer düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, okul türü, gelir düzeyi, okul takımına katılma durumu ve spor yapma alışkanlığına göre anlamlı yönde farklılıklar olduğunu göstermiştir. Yaş ve sınıf değişkenine göre ise anlamlı farklılık çıkmamıştır.

Kaynakça

 • Allinder RM. (1994). The Relationship Between Efficacy And The İnstructional Practices Of Special Education Teachers And Consultants. Teacher Education And Special Education 17(2): 86-95.
 • Atasoy M, Şahin C. (2017). Küreselleşen Dünyada Eğitim. İçinde: Demirel Ö, Dinçer S (Editörler). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Öz Yeterlikleri İle Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyleri, (1. Baskı). Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık, 661-670.
 • Bayhan P. (2009). İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Bleidorn W, Arslan RC, Denissen JJA, Rentfrow PJ, Gebauer JE, Potter J, et al. Gosling SD. (2016). Age And Gender Differences İn Self-Esteem: A Cross-Cultural Window. Journal Of Personality And Psychology, 111 (3): 396-410.
 • Boztepe H. (1994). İlköğretim Çağındaki Çocukların Bedensel ve Sosyal Gelişmelerinde Beden Eğitimi ve Sporun Önemi. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Milli Eğitim Basımevi: 361-7.
 • Bulut H, Doğar Ç. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1): 13-27.
 • Büyüköztürk Ş, Çakmak EK, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (15. Baskı). Ankara, Pegem A Yayıncılık: 185.
 • Chan DW. (2008). General, Collective, And Domain-Specific Teacher Self-Efficacy Among Chinese Prospective And İn-Service Teachers İn Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 24(4):1057-1069.
 • Chen Y, Hoshower LB. (2003). Students Evaluation Of Teaching Effectiveness: An Assessment Of Student Perception And Motivation. Assessment and Evaluation in Higher Education, 28(1): 71-88.
 • Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2th ed. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers.
 • Çelikten M, Şanal M, Yeni Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19: 207-237.
 • Demir MC. (1997). Fransa ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi.
 • Demirhan G, Coşkun H, Altay F. (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Görüşler, Eğitim ve Bilim, 27(123): 35-41.
 • Fraenkel JR, Wallen NE, Hyun HH. (2012). How To Design And Evaluate Research İn Education, 8th ed. New York, McGraw-Hill: 366.
 • Gözütok FD. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. 1.Baskı. Ankara, Ekin Yayıncılık.
 • Gürkan T. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ile Benlik Kavramları Arasındaki İlişki. Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Işık A, Çiltaş A, Baş F. (2010). Öğretmen Yetiştirme Ve Öğretmenlik Mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): 53-62.
 • İşler H. (2001). Beden Eğitimi ve Spor Bilgileri Rehber Kitabı, Ankara, Lazer Ofset Matbaa: 2-76.
 • Kafkas ME, Açak M, Çoban B, Karademir T. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2): 93-111.
 • Karaca Y, Filiz B. (2020). Physical Education And Sports Course Value Orientations Of Secondary School Students . Journal of Theoretical Educational Science , 13 (4) , 716-730 . Doı: 10.30831/akukeg.757285.
 • Karakaya A, Kılıç İ, Uçar M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Niteliklerine Yönelik Görüşleri, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2: 40-55.
 • Martens R. (1998). Successful Coaching, (Çeviri: Büyükonat T. Başarılı Antrenörlük), (1. Baskı). İstanbul, Beyaz Yayınları: 11.
 • Memişoğlu SP. (2005). Lise Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Öğretmen Davranışlarına İlişkin Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi: 468-470.
 • Oğuz A. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlilik İnançları. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 21-23 Mayıs: 15-28.
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2004). Learning for Tomorrow’s World First Results from PISA 2003. “The Learning Environment and the Organisation of Schooling.
 • Orth U, Robins WR. (2014). The Development Of Self-Esteem. Current Directions in Psychological Science, 2 (5): 381-387.
 • Riggs I, Enochs L. (1990). Toward The Development Of An Elementary Teacher’s Science Teaching Efficacy Belief İnstrument. Science Education, 74(6): 625-638.
 • Saracaloğlu AS, Gencel İE, Çengel M. (2011). Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Lise Öğretmenlerinin Öğretme Sürecindeki Yeterlikleri, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2): 77-99.
 • Senemoğlu N. (2012). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/ogretmen_yeterli.htm.ErişimTarihi:18.12.2018.
 • Stein MK, Wang MC. (1988). Teacher Development And School İmprovement: The Process Of Teacher Change. Teaching & Teacher Education, 4(2): 171-187.
 • Şişman M. Eğitim Bilimine Giriş, 3. Baskı, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık, 2007: 189.
 • Şişman M, Acat MB. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1): 235-250.
 • Taş AM. (2004). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Program Standartlarının Belirlenmesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1): 28-51.
 • Tschannen-Moran M, Hoy AW. (2001). Teacher Efficacy: Capturing An Elusive Construct. Teaching An Teacher Education, 17: 783-805.
 • Tunca N, Alkın Şahin S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (Üstbiliş) Öğrenme Stratejileri İle Akademik Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4 (1): 47-56.
 • Uysal İ, Kösemen S. (2013). Öğretmen Adaylarının Genel Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 2(2): 217- 226.
 • Ünlü H, Sünbül AM. (2008). Aydos L. Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9: 23-33.
 • Üstünlüoğlu E, Can S. (2012). Student Evaluation Of Teachers: A Case Study At Tertiary Level. İnternational Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(4): 92-99.
 • Yalçıner M. (1991). Beden Eğitimi ve Sporun Milli Eğitim Bütünlüğü İçerisindeki Yeri, 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, 19-21 Aralık, Ankara, Milli Eğitim Basımevi: 65-68. Yapan HT. (1992). Beden Eğitimi Dersinde Ahlaki Eğitim. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Yazıcı H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları Ve Temel Tutumlar: Kurumsal Bir Bakış, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1): 33-46.
 • Yılmaz E, Tomris G, Kurt AA. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları Ve Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları: Anadolu Journal of Educational Sciences International, 6 (1): 1-26.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Hasan SELÇUK (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-3392-7916
Türkiye


Celal TAŞKIRAN
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8941-4987
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 11 Nisan 2021
Kabul Tarihi 22 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Selçuk, M. H. & Taşkıran, C. (2021). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (MERKEZ BATTALGAZİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 27-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/62031/913488

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------