PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 21.03.2014

Öz

-

Kaynakça

 • Anastasi, A. (1982). Psychological Testing, 5th edn. Mac- millan, New York.
 • Albayrak, İ.(2006).Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. İzmir.
 • Başoğlu, S. T. (2007). Sınav Kaygısı ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. İstanbul
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing: Fifth Edition.
 • New York: Harper Collins Publishers.
 • Ece, A,S. ve Kaplan S. (2008). Müzik Özel Yetenek Seçme Sınavının Puanlayıcılar Arası Güvenilirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:177, Kış Dönemi
 • Freud, S. (2007). Psikopatoloji Üzerine.(Çev.S. Budak) İstanbul.
 • Geçtan, E.(1993). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara. Maya Yayıncılık
 • İnce G., Zülkadiroğlu Z., Budak D,B. (2004).Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı adaylarının I. ve II. Hak Sonuçlarının Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004, II (1) 5-10
 • Karadeniz, E. (2005).Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencileri ve Velilerinin Kaygı Düzeyleri, Baş Etme Yolları ve Denetim Odağı Arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 10. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, A. (2000). Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan ve Özel Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin Sınav Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Burdur
 • Lök, S., İnce, A., & Lök, N. (2008). Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girecek Adayların Kaygı Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • Mutlu, Ö. (2003). ÖSS Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısın İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara
 • Özoğlu, S. Ç. (1997). Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara, A.Ü. Basımevi.
 • Öner, N. ve Le, Compte, A. (1983). Süreksiz Durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s;1,3
 • Öztürk, A. (2008). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Programındaki Öğrencilerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Durumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa.

-

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 21.03.2014

Öz

This research aims at analyzing the relationship between the state and trait anxiety levels and exam performances of the candidate students entering the special ability exam for School of Physical Education and Sports program in terms of some variables. The population of the research comprises 1060 candidates taking the special ability exam held by Inonu University School of Physical Education and Sports in 2009-2010 academicals years. The sample of the research consists of 648 of these candidate students who volunteered to participate into the study. In order to measure the anxiety levels of the participants who are taking the exam, Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory was used. In the evaluation of the data obtained in this study, descriptive statistical methods were used for the independent variables in the first part of the instruments. Since variances were not homogeneous Kruskal Whallis H Test were used to determine whether participants’ scores differed by independent variables. No significant difference was observed between candidates’ anxiety scores in terms of how many times the candidate has taken the exam, 1st stage and 2nd stage sportive achievement scores. Moreover, a slight and negative correlation was found between state-trait anxiety scores and 2nd stage sportive achievement scores. High State-Trait Anxiety scores of candidates may cause to fall 2nd stage sportive achievement scores, thus might cause a failure for candidates.

Kaynakça

 • Anastasi, A. (1982). Psychological Testing, 5th edn. Mac- millan, New York.
 • Albayrak, İ.(2006).Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. İzmir.
 • Başoğlu, S. T. (2007). Sınav Kaygısı ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. İstanbul
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing: Fifth Edition.
 • New York: Harper Collins Publishers.
 • Ece, A,S. ve Kaplan S. (2008). Müzik Özel Yetenek Seçme Sınavının Puanlayıcılar Arası Güvenilirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:177, Kış Dönemi
 • Freud, S. (2007). Psikopatoloji Üzerine.(Çev.S. Budak) İstanbul.
 • Geçtan, E.(1993). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara. Maya Yayıncılık
 • İnce G., Zülkadiroğlu Z., Budak D,B. (2004).Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı adaylarının I. ve II. Hak Sonuçlarının Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004, II (1) 5-10
 • Karadeniz, E. (2005).Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencileri ve Velilerinin Kaygı Düzeyleri, Baş Etme Yolları ve Denetim Odağı Arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 10. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, A. (2000). Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan ve Özel Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin Sınav Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Burdur
 • Lök, S., İnce, A., & Lök, N. (2008). Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girecek Adayların Kaygı Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • Mutlu, Ö. (2003). ÖSS Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısın İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara
 • Özoğlu, S. Ç. (1997). Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara, A.Ü. Basımevi.
 • Öner, N. ve Le, Compte, A. (1983). Süreksiz Durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s;1,3
 • Öztürk, A. (2008). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Programındaki Öğrencilerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Durumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN KAYGI DÜZEYLERİ İLE ÖZEL YETENEK SINAV PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 21.03.2014

Öz

Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adayların durumluk ve sürekli kaygı durumları ile sınav performansları arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni İnönü Üniversitesi 2009-2010 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına katılan 1060 adaydan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu adaylardan gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 648 aday oluşturmaktadır. Araştırmada sınava giren adayların kaygı durumlarını belirlemek için Spielberger’in Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Bu çalışmada, elde edilen veriler değerlendirilirken ölçme araçlarının birinci bölümünde yer alan bağımsız değişkenler için betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Varyanslar homojen olmadığı için, katılımcıların verdikleri yanıtların bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Whallis H Testi yapılmıştır. Araştırmada sınava giriş sayısı değişkeni açısından adayların daha kaygılı olduğu ve özel yetenek sınav puanı (ÖYSP) arasında anlamlı biçimde farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Adayların, birinci aşama ve ikinci aşama sportif başarı puanları ile kaygı puanları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Sınava giren adayların durumluk kaygı puanları ile ikinci aşama puanları arasında ise ters yönlü düşük düzeyde bir ilişki görülmektedir. Sınava giren adayların durumluk kaygı puanlarının yüksek olması ikinci aşama puanlarının düşmesine, dolayısıyla bir başarısızlığa neden olabilecektir.

 Anahtar Kelimeler: Özel Yetenek Sınavı, Kaygı, Sınav, Performans, Başarı

Kaynakça

 • Anastasi, A. (1982). Psychological Testing, 5th edn. Mac- millan, New York.
 • Albayrak, İ.(2006).Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. İzmir.
 • Başoğlu, S. T. (2007). Sınav Kaygısı ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. İstanbul
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing: Fifth Edition.
 • New York: Harper Collins Publishers.
 • Ece, A,S. ve Kaplan S. (2008). Müzik Özel Yetenek Seçme Sınavının Puanlayıcılar Arası Güvenilirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:177, Kış Dönemi
 • Freud, S. (2007). Psikopatoloji Üzerine.(Çev.S. Budak) İstanbul.
 • Geçtan, E.(1993). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara. Maya Yayıncılık
 • İnce G., Zülkadiroğlu Z., Budak D,B. (2004).Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı adaylarının I. ve II. Hak Sonuçlarının Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2004, II (1) 5-10
 • Karadeniz, E. (2005).Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencileri ve Velilerinin Kaygı Düzeyleri, Baş Etme Yolları ve Denetim Odağı Arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. İstanbul.
 • Karasar N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 10. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, A. (2000). Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan ve Özel Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin Sınav Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Burdur
 • Lök, S., İnce, A., & Lök, N. (2008). Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girecek Adayların Kaygı Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • Mutlu, Ö. (2003). ÖSS Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısın İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara
 • Özoğlu, S. Ç. (1997). Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara, A.Ü. Basımevi.
 • Öner, N. ve Le, Compte, A. (1983). Süreksiz Durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s;1,3
 • Öztürk, A. (2008). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Programındaki Öğrencilerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Durumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Manisa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Armağan KAFKAS


Taşkın YILDIRIM
0000-0002-6592-7865


Muhammed KAFKAS Bu kişi benim


Gökmen ÖZEN

Yayımlanma Tarihi 21 Mart 2014
Başvuru Tarihi 21 Mart 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kafkas, A. , Yıldırım, T. , Kafkas, M. & Özen, G. (2014). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN KAYGI DÜZEYLERİ İLE ÖZEL YETENEK SINAV PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/8687/108564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------