Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Erteleme Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10, 68 - 77, 31.10.2018
https://doi.org/10.29129/inujgse.466534

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu araştırmada sosyal medya bağımlılığının ve diğer demografik değişkenlerin üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılında İnönü Üniversitesinde öğrenim görmeye devam eden 251’i (%55,4) kız, 202’si (%44,6) erkek olmak üzere toplamda 453 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların sosyal medya bağımlılık düzeylerine ilişkin veriler Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği ile, akademik erteleme davranışları ile ilgili veriler Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği ile, kişisel bilgilerine ilişkin veriler Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki nedensel etkisinin belirlenmesinde nedensel karşılaştırmalı araştırma deseni kullanılmıştır.

 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, erkek öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin kız öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmanın bir diğer değişkeni olan sosyal medya bağımlılık düzeyinde ise “yüksek bağımlı ve çok yüksek bağımlı” olan öğrencilerin akademik erteleme davranış düzey ortalamalarının diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin kız öğrencilerden yüksek olduğu ve araştırmanın bir diğer değişkeni olan sosyal medya bağımlılık düzeyinde ise “yüksek bağımlı ve çok yüksek bağımlı” olan öğrencilerin akademik erteleme davranış düzey ortalamalarının diğer gruplardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçlarla önleyici bir rehberlik hizmeti olarak üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi ve yüksek bağımlı düzeyde olan öğrencilerin, yaşayacakları olası akademik erteleme ve başarısızlık sorunlarının bu öğrencilere fark ettirici seminer çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akbay, S. E. (2009). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Akdoğan, A. (2013). Farklı depresyon anksiyete stres düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of educatıon students: The role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Alexander, S. E., & Onwuegbuzie, J. A. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42, 1301-1310.Andreassen, C. S. (2012). Development of a facebook addiction scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517.
 • Aydoğan, D. (2008). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı ve öz-yeterlik ile açıklanabilirliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteem, and self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 3–13.
 • Bedir, A. (2016). Sosyal medya kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Beswick, G., Rothblum, E. D., & Mann, L. (1988). Psychological antecedents of student procrastination. Australian Psychologist, 23(2), 207-217.
 • Binali, R. (2015). Lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile internet bağımlılığı ve akademik başarı durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bridges, K. R., & Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: A re-examination with context controlled. Person Indioid, 22(6), 941-944. Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carden, R., Bryant, C., & Moss, R. (2004). Locus of control, test anxiety, academic procrastination, and achievement among college students. Psychological Reports, 95(2), 581-582.Clark, J. L., & Hill Jr, O. W. (1994). Academic procrastination among African-American college students. Psychological Reports, 75(2), 931-936.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çam, E., & İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(3), 14-19.
 • Çelikkaleli, Ö., & Akbay, S. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı, genel yetkinlik inancı ve sorumluluklarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 237-254.
 • Day, V., Mensink, D., & O'Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30(2), 120-134.
 • Demir, Y. (2017). Ergenlerde internet bağımlılığı, akademik güdülenme, akademik erteleme ve okula bağlanma arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Duman, S. (2016). Ergenlerin problemli internet kullanımı ile akademik başarı ve ertelemeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ferrari, J. R. (2000). Procrastination and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 185–196.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. (3. baskı). London: SAGE Publications Inc.
 • Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewwit, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination. Social Behavior and Personality, 20(2), 85-94.
 • Fox, J., & Moreland, J. J. (2015). The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Computers in Human Behavior, 45, 168-176.
 • Frost, R. O., & Shows, D. L. (1993). The nature and measurement of compulsive indecisiveness. Behaviour Research and Therapy, 31(7), 683-692.
 • Gürültü, E. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Harriott, J., & Ferrari, J. R. (1996). Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports, 78(2), 611-616.
 • Huang, H., & Leung, L. (2009). Instant messaging addiction among teenagers in China: shyness, alienation, and academic performance decrement. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 675-679.
 • Impraim, S. (2012). The relationship among internet addiction, use of Facebook and academic performance (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kar, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin interneti oyun ve sosyal ağ amaçlı kullanmaları ile akademik başarılarının arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, S. (2010). İnternet kullanımının seviye belirleme sınavlarına (SBS) hazırlanan öğrencilerin başarısı üzerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.
 • Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior, 26, 1237-1245.
 • Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 915-931.
 • Korkmaz, O. (2017). Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerde öz-yeterlik, denetim odağı ve akademik ertelemenin akademik başarı üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Lakshminarayan, N., Potdar, S., & Reddy, S. G. (2013). Relationship between procrastination and academic performance among a group of undergraduate dental students in India. Journal of Dental Education, 77(4), 524-528.
 • Lay, C. H., & Burns, P. (1991). Intentions and behavior in studying for an examination: The role of trait procrastination and its interaction with optimism. Journal of Social Behavior and Personality, 6(3), 605-617.
 • Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. Journal of Genetic Psychology, 166, 5-14.
 • Lekich, N. (2006). The relationship between academic motivation, self-esteem, and academic procrastination in college student (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Truman State University, Missouri.
 • Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Social networking websites and teens: An overview. Pew Internet and American Life Project Report, Ocak, 2-3.
 • Mesquita, G., & Reimão, R. (2010). Quality of sleep among university students: Effects of nighttime computer and television use. Arquivos de Neuro-psiquiatria, 68(5), 720-725.
 • Milgram, N. A., Dangour, W. & Ravi, A. (1992). Situational and personal determinants of academic procrastination. The Journal of General Psychology, 119(2), 123-133.
 • Ocak, G., & Bulut, R. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 709-726.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2000). Procrastinators and perfectionistic tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 103–109.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.
 • Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2117-2127.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rothblum, E. D. (1990). Fear of failure. H. Leitenberg (Ed.), Handbook of social and evaluation anxiety (ss. 497-537). New york: Springer Science+Business Media.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33(4), 387-394.
 • Saddler, C. D., & Sacks, L. A. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: Relationships with depression in university students. Psychological Reports, 73, 863–871.
 • Sarıçam, F. (2015). Öğrencilerin okul dışı sosyal medya kullanım amaçlarının öğrencilerin ders başarılarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Schouwenburg, H. C. (1992). Procrastinators and fear of failure: An exploration of reasons for procrastination. European Journal of Personality, 6(3), 225-236.
 • Selwyn, N. (2007). The use of computer technology in university teaching and learning: A critical perspective. Journal of Computer Assisted Learning, 23(2), 83-94.
 • Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.
 • Toraman, M. (2013). İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tutgun Ünal, A., & Deniz, L. (2015). Development of the social media addiction scale. AJIT-e, 6(21), 51-70. doi:10.5824/1309-1581.2015.4.004.x
 • Ulusoy, K. (2016). Tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı ile ilgili düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 385-400.
 • Uzun Özer, B. (2009). Academic procrastination in group of high school students: Frequency, possible reasons and role of hope. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(32), 12-19.
 • Uzun Özer, B. (2016). Bir grup lise öğrencisinde akademik erteleme davranışı: Sıklığı, olası nedenleri ve umudun rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 12-19.
 • Uzun Özer, B., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241-257.
 • Uzun, A. E. (2016). Farklı liselere devam eden ergenlerin Facebook bağlanma stratejileri ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wesley, J. C. (1994). Effects of ability, high school achievement, and procrastinatory behavior on college performance. Educational and Psychological Measurement, 54(2), 404-408.
 • Wolniczak, I., Ca´ceres-DelAguila, J. A., Palma-Ardiles, G., Arroyo, K. J., & Solı´s Visscher, R. (2013). Association between Facebook dependence and poor sleep quality: A study in a sample of undergraduate students in Peru. PLoS ONE, 8(3). doi:10.1371/journal.pone.0059087

The Effects of Social Media Addiction on Academic Procrastination Behaviors of University Students

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10, 68 - 77, 31.10.2018
https://doi.org/10.29129/inujgse.466534

Öz

Purpose: The aim of this study is to investigate the effects of social media addiction on academic procrastination behaviors of university students. In this study, the effects of social media dependency and other demographic variables on academic procrastination behaviors of university students were investigated.

 

Design & Methodology: The sample of the study consisted of 251 (55.4%) girls and 202 (44.6%) boys, 453 university students who continue their education in İnönü University in 2017-2018 academic year. Data on the social media addiction levels of the participants in the study group Social Media Addiction Scale and data on academic procrastination behavior were collected with the Academic Procrastination Behavior Scale and the data related to their personal information was collected with the Personal Information Form. For the purpose of the study, causal comparative research design was used to determine the causal effect of independent variables on dependent variables.

 

Findings: According to the findings, it was observed that the academic procrastination levels of male students were significantly higher than the female students. In addition, it was observed that the level of academic procrastination behavior of the students who were ın highly dependent and highly dependent düzey at the level of social media addiction, which is another variable of the study, was statistically higher than the other groups.

 

Implications & Suggestions: At the end of the study, it was observed that the academic procrastination levels of the male students were higher than the female students, and the academic procrastination behavior level of the students who were bağımlılık highly dependent and highly dependent ve at the level of social media addiction, which is another variable of the study, was higher than the other groups. With these results, it is recommended to determine the social media addiction levels of university students as a preventive guidance service and the students who have high dependency level, and the possible academic postponement and failure problems to be experienced by these students, should be carried out.

Kaynakça

 • Akbay, S. E. (2009). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Akdoğan, A. (2013). Farklı depresyon anksiyete stres düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of educatıon students: The role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Alexander, S. E., & Onwuegbuzie, J. A. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42, 1301-1310.Andreassen, C. S. (2012). Development of a facebook addiction scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517.
 • Aydoğan, D. (2008). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı ve öz-yeterlik ile açıklanabilirliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteem, and self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 3–13.
 • Bedir, A. (2016). Sosyal medya kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Beswick, G., Rothblum, E. D., & Mann, L. (1988). Psychological antecedents of student procrastination. Australian Psychologist, 23(2), 207-217.
 • Binali, R. (2015). Lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile internet bağımlılığı ve akademik başarı durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bridges, K. R., & Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: A re-examination with context controlled. Person Indioid, 22(6), 941-944. Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carden, R., Bryant, C., & Moss, R. (2004). Locus of control, test anxiety, academic procrastination, and achievement among college students. Psychological Reports, 95(2), 581-582.Clark, J. L., & Hill Jr, O. W. (1994). Academic procrastination among African-American college students. Psychological Reports, 75(2), 931-936.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çam, E., & İşbulan, O. (2012). A new addiction for teacher candidates: Social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 11(3), 14-19.
 • Çelikkaleli, Ö., & Akbay, S. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı, genel yetkinlik inancı ve sorumluluklarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 237-254.
 • Day, V., Mensink, D., & O'Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30(2), 120-134.
 • Demir, Y. (2017). Ergenlerde internet bağımlılığı, akademik güdülenme, akademik erteleme ve okula bağlanma arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Duman, S. (2016). Ergenlerin problemli internet kullanımı ile akademik başarı ve ertelemeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ferrari, J. R. (2000). Procrastination and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 185–196.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. (3. baskı). London: SAGE Publications Inc.
 • Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewwit, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination. Social Behavior and Personality, 20(2), 85-94.
 • Fox, J., & Moreland, J. J. (2015). The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Computers in Human Behavior, 45, 168-176.
 • Frost, R. O., & Shows, D. L. (1993). The nature and measurement of compulsive indecisiveness. Behaviour Research and Therapy, 31(7), 683-692.
 • Gürültü, E. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Harriott, J., & Ferrari, J. R. (1996). Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports, 78(2), 611-616.
 • Huang, H., & Leung, L. (2009). Instant messaging addiction among teenagers in China: shyness, alienation, and academic performance decrement. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 675-679.
 • Impraim, S. (2012). The relationship among internet addiction, use of Facebook and academic performance (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kar, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin interneti oyun ve sosyal ağ amaçlı kullanmaları ile akademik başarılarının arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, S. (2010). İnternet kullanımının seviye belirleme sınavlarına (SBS) hazırlanan öğrencilerin başarısı üzerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.
 • Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook and academic performance. Computers in Human Behavior, 26, 1237-1245.
 • Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., & Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 915-931.
 • Korkmaz, O. (2017). Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerde öz-yeterlik, denetim odağı ve akademik ertelemenin akademik başarı üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Lakshminarayan, N., Potdar, S., & Reddy, S. G. (2013). Relationship between procrastination and academic performance among a group of undergraduate dental students in India. Journal of Dental Education, 77(4), 524-528.
 • Lay, C. H., & Burns, P. (1991). Intentions and behavior in studying for an examination: The role of trait procrastination and its interaction with optimism. Journal of Social Behavior and Personality, 6(3), 605-617.
 • Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. Journal of Genetic Psychology, 166, 5-14.
 • Lekich, N. (2006). The relationship between academic motivation, self-esteem, and academic procrastination in college student (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Truman State University, Missouri.
 • Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Social networking websites and teens: An overview. Pew Internet and American Life Project Report, Ocak, 2-3.
 • Mesquita, G., & Reimão, R. (2010). Quality of sleep among university students: Effects of nighttime computer and television use. Arquivos de Neuro-psiquiatria, 68(5), 720-725.
 • Milgram, N. A., Dangour, W. & Ravi, A. (1992). Situational and personal determinants of academic procrastination. The Journal of General Psychology, 119(2), 123-133.
 • Ocak, G., & Bulut, R. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 709-726.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2000). Procrastinators and perfectionistic tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 103–109.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.
 • Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2117-2127.
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841-1848.
 • Rothblum, E. D. (1990). Fear of failure. H. Leitenberg (Ed.), Handbook of social and evaluation anxiety (ss. 497-537). New york: Springer Science+Business Media.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33(4), 387-394.
 • Saddler, C. D., & Sacks, L. A. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: Relationships with depression in university students. Psychological Reports, 73, 863–871.
 • Sarıçam, F. (2015). Öğrencilerin okul dışı sosyal medya kullanım amaçlarının öğrencilerin ders başarılarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Schouwenburg, H. C. (1992). Procrastinators and fear of failure: An exploration of reasons for procrastination. European Journal of Personality, 6(3), 225-236.
 • Selwyn, N. (2007). The use of computer technology in university teaching and learning: A critical perspective. Journal of Computer Assisted Learning, 23(2), 83-94.
 • Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.
 • Toraman, M. (2013). İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Tutgun Ünal, A. (2015). Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tutgun Ünal, A., & Deniz, L. (2015). Development of the social media addiction scale. AJIT-e, 6(21), 51-70. doi:10.5824/1309-1581.2015.4.004.x
 • Ulusoy, K. (2016). Tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı ile ilgili düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 385-400.
 • Uzun Özer, B. (2009). Academic procrastination in group of high school students: Frequency, possible reasons and role of hope. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(32), 12-19.
 • Uzun Özer, B. (2016). Bir grup lise öğrencisinde akademik erteleme davranışı: Sıklığı, olası nedenleri ve umudun rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 12-19.
 • Uzun Özer, B., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241-257.
 • Uzun, A. E. (2016). Farklı liselere devam eden ergenlerin Facebook bağlanma stratejileri ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wesley, J. C. (1994). Effects of ability, high school achievement, and procrastinatory behavior on college performance. Educational and Psychological Measurement, 54(2), 404-408.
 • Wolniczak, I., Ca´ceres-DelAguila, J. A., Palma-Ardiles, G., Arroyo, K. J., & Solı´s Visscher, R. (2013). Association between Facebook dependence and poor sleep quality: A study in a sample of undergraduate students in Peru. PLoS ONE, 8(3). doi:10.1371/journal.pone.0059087

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Ekim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sertan Hamza GÜR Bu kişi benim

Türkiye


Özlem BAKIRCI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)


Beyza Nur KARABAŞ Bu kişi benim


Ferhat BAYOĞLU Bu kişi benim


Abdullah ATLİ>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7504-484X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Başvuru Tarihi 2 Ekim 2018
Kabul Tarihi 5 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10

Kaynak Göster

APA Gür, S. H. , Bakırcı, Ö. , Karabaş, B. N. , Bayoğlu, F. & Atli, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Akademik Erteleme Davranışları Üzerindeki Etkisi . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5 (10) , 68-77 . DOI: 10.29129/inujgse.466534