Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analitik Hiyerarşi Sürecine Bağlı Olarak Stratejik Planların Geliştirilmesi : KTÜ Mimarlık Fakültesi Örneği, Trabzon

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15, 35 - 52, 30.04.2021
https://doi.org/10.29129/inujgse.778648

Öz

Bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin eğitim-öğretim, kurumsal yapı, akademik kadro ve fiziksel - teknik alt yapı ana faktörler doğrultusunda izlemesi gereken stratejilerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmada KTÜ/Mimarlık Fakültesinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri SWOT analizi yapılarak belirlenmiştir. SWOT analizinde elde edilen veriler kullanılarak TOWS matrisi oluşturulmuştur. Bu matris vasıtasıyla belirlenen stratejilerden en uygun stratejinin veya stratejilerinin seçilebilmesi için Mimarlık Fakültesi Öğretim Üye/Elemanlarından oluşan 18 kişilik bir örneklem grubundan eğitim-öğretim, kurumsal yapı, akademik kadro ve fiziksel - teknik alt yapı ana faktörlerini ve bu faktörleri oluşturan alt faktörleri nicel olarak önem derecelerine göre karşılaştırmalarına imkan veren bir anketi cevaplamaları istenmiştir. Öğretim Üye/Elemanlarının cevapladığı anketler, Analitik Hiyerarşi Sürecine bağlı Fuzzy Set tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; eğitim-öğretim programının planlı gelişimi stratejisi 0,297 önem derecesine göre en uygun strateji olarak belirlenirken, ulusal ve uluslararası araştırma ve projelerin arttırılması ikinci, akademik kadronun genişletilmesi üçüncü ve fiziksel ortamdaki bütün eksikliklerin giderilmesi dördüncü öncelikli strateji olarak belirlenmiştir. Stratejik planlama kurumun misyon ve vizyonuna göre gelişmesini sağlamak için önemli bir role sahiptir. Bu doğrultuda çalışma sonucunda belirlenen strateji ve bunların önem sıralaması doğrultusunda kurumunun geleceği için atılacak adımlar ortaya konmuştur. Stratejik planlamanın önemini gösteren bu pilot çalışma gibi Türkiye’deki diğer mimarlık fakültelerinde de bu şekilde çalışmaların yapılması ve farklılıkların ortaya koyulması önemlidir. Böylelikle aynı eğitimi veren kurumlar arasındaki farklılıklar en aza indirilecektir.

Kaynakça

 • Alford, B.D, Golden B. (2004). Two Application Involving the Analytic Hierarcy Process, MSc Thesis, University of Maryland.
 • Allison, M., Kaye, J. (2015). Strategic Planning for Non-profit Organizations: A Practical Guide for Dynamic Times, Third Edition, Wiley Press, New Jersey.
 • Aydemir, B., Düzyol, C. ve Usta, E. (2003). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) [http://www.ktu.edu.tr/fakulte/mmf/turkce/spc/DPT.pdf] Erişim Tarihi (12.12.2016).
 • Dyson, R.G., O Brien, F.A. (1998). Strategic Development: Methods and Models. Wiley, Chichester.
 • Fine, L.G. (2010). The SWOT Analysis, Create Space Independent Publishing Platform; 1 edition, Canada.
 • Ho, W.(2008). Integrated Analytic Hierarchy Process and it’s Applications-A Literature Review, European Journal of Operation Research (186) 211–228.
 • Kangas, J., Kurtilla, M., Kajanus, M. and Kangas, A. (2003). Evaluating the Management Strategies of a Forestland Estatethe S-O-S Approach, Journal of Environmental Management (69) 349-358.
 • Mc Cune, S.(1986). Guide To Strategic Planning For Educators, Alexandria, VA, ASCD.
 • Mimarlık Fakülte Binası Fotoğrafı [http://www.ktu.edu.tr/icmimarlik] Erişim Tarihi (21.12.2016).
 • Dyson, R.G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick, European Journal of Operational Research, (152) 631–640.
 • Saaty, T.L (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation (Decision Making Series), McGraw-Hill, USA.
 • Shretha, R.K., ALAVALAPATI, J. R.R. and KALMBACHER, R. S. (2004) Exploring the Potential for Silvopasture Adoption in South-central Florida: an Application of SWOT-AHP Method, Agricultural Systems (81) 185-199.
 • Steiner, G.A. (1989). Strategic Planning: What Every Manager Must Know. Free Press, New York.
 • Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix : A tool for situational analysis. Long Range Planning 15 (2), 54-66.

Development of Strategic Plans Based on The Analytic Hierarchy Process: The Sample of The Faculty of Architecture of KTU, Trabzon

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15, 35 - 52, 30.04.2021
https://doi.org/10.29129/inujgse.778648

Öz

In this study, it is aimed to determine the strategies that Karadeniz Technical University Faculty of Architecture should follow within the scope of education, training, institutional structure, academic staff and physical - technical infrastructure main factors. In the study, strengths and weaknesses, opportunities and threats of KTU / Faculty of Architecture were determined by SWOT analysis. The TOWS matrix was created using the data obtained by SWOT analysis. The eighteen-person sample group of Faculty Members of Architecture was determined in order to select the strategies determined through this matrix. This group was asked to answer a questionnaire that allows them to quantitatively compare the main factors of education, institutional structure, academic staff and physical - technical infrastructure, and the sub-factors that make up these factors, according to their degree of importance. The questionnaires answered by faculty members / staff were evaluated using the Fuzzy Set technique linked to the Analytical Hierarchy Process. As a result of the study, the planned development strategy of the education program is determined as the most suitable strategy according to the importance level of 0,297, increasing the national and international research and projects is the second priority, the expansion of the academic staff is the third, and the elimination of all the deficiencies in the physical environment is the fourth priority. Thanks to the strategies and significance levels determined at the end of the study, the steps to be taken for the future have been identified. Strategic planning has a crucial role to be able to walk with more confident steps to the future and to ensure that the institution improves according to its mission and vision. We realized a pilot study that demonstrates the importance of strategic planning. It is crucial that such strategic planning studies are carried out in all the architectural faculties in Turkey, and the differences among universities are identified and analysed. Thus, the differences among the institutions providing the same education can be determined to eliminate the deficiencies and the imbalances among the institutions can be removed.

Kaynakça

 • Alford, B.D, Golden B. (2004). Two Application Involving the Analytic Hierarcy Process, MSc Thesis, University of Maryland.
 • Allison, M., Kaye, J. (2015). Strategic Planning for Non-profit Organizations: A Practical Guide for Dynamic Times, Third Edition, Wiley Press, New Jersey.
 • Aydemir, B., Düzyol, C. ve Usta, E. (2003). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) [http://www.ktu.edu.tr/fakulte/mmf/turkce/spc/DPT.pdf] Erişim Tarihi (12.12.2016).
 • Dyson, R.G., O Brien, F.A. (1998). Strategic Development: Methods and Models. Wiley, Chichester.
 • Fine, L.G. (2010). The SWOT Analysis, Create Space Independent Publishing Platform; 1 edition, Canada.
 • Ho, W.(2008). Integrated Analytic Hierarchy Process and it’s Applications-A Literature Review, European Journal of Operation Research (186) 211–228.
 • Kangas, J., Kurtilla, M., Kajanus, M. and Kangas, A. (2003). Evaluating the Management Strategies of a Forestland Estatethe S-O-S Approach, Journal of Environmental Management (69) 349-358.
 • Mc Cune, S.(1986). Guide To Strategic Planning For Educators, Alexandria, VA, ASCD.
 • Mimarlık Fakülte Binası Fotoğrafı [http://www.ktu.edu.tr/icmimarlik] Erişim Tarihi (21.12.2016).
 • Dyson, R.G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick, European Journal of Operational Research, (152) 631–640.
 • Saaty, T.L (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation (Decision Making Series), McGraw-Hill, USA.
 • Shretha, R.K., ALAVALAPATI, J. R.R. and KALMBACHER, R. S. (2004) Exploring the Potential for Silvopasture Adoption in South-central Florida: an Application of SWOT-AHP Method, Agricultural Systems (81) 185-199.
 • Steiner, G.A. (1989). Strategic Planning: What Every Manager Must Know. Free Press, New York.
 • Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix : A tool for situational analysis. Long Range Planning 15 (2), 54-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yalçın YAŞAR> (Sorumlu Yazar)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1899-750X
Türkiye


Sibel MACKA KALFA>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8064-9843
Türkiye


Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN>
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2145-2682
Türkiye


Kübra SÜMER HAYDARASLAN>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0663-6141
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 26 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Yaşar, Y. , Macka Kalfa, S. , Pirselimoğlu Batman, Z. & Sümer Haydaraslan, K. (2021). Development of Strategic Plans Based on The Analytic Hierarchy Process: The Sample of The Faculty of Architecture of KTU, Trabzon . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 35-52 . DOI: 10.29129/inujgse.778648